phieu danh gia cong chuc hang nam cuc hay

3 2,149 6 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 17:10

Phiếu nhận xét, đánh giá giáo viên hàng năm ngành giáo dục và đào tạo năm học 2009- 2010 Họ và tên giáo viên: Nhiệm vụ đợc phân công: . Ngạch lơng: Bậc lơng:. Hệ số lơng:. đơn vị công tác: . I. tự nhận xét kết quả công tác, tu dỡng, rèn luyện: 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: 1.1- nhận thức t tởng, chính trị: 1.2- chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nớc: 1.3- Chấp hành quy chế của Ngành, quy định của đn vị, đảm bảo số lợng, chất lợng ngày giờ công lao động: 1.4- Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên, ý thức đấu tranh chống tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân: 1.5- Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh: 2- Về chuyên môn, nghiệp vụ: Mẫu 1c 2.1- Khối lơng, chất lợng, hiệu quả giảng dạy và công tác: 2.2- Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, công tác, tinh thần phê và tự phê bình: 3- Khả năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ ) 4- Tóm tắt những u khuyết điểm chính: Tự đánh giá xếp loại: 1. Phẩm chất, đạo đức, lối sống: 2. Chuyên môn, nghiệp vụ:. 3. Đánh giá, xếp loại chung:. Ngày.tháng.năm 2010 Ngời tự nhận xét (ký, ghi rõ họ tên) ii- ý kiến, nhận xét, đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn: Ký tên, ghi rõ chức vụ iii- kết quả tổng hợp để xếp loại giáo viên: TT Nội dung Cho điểm Xếp loại Ghi chú 1 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc 2 Thực hiện nghĩa vụ CBVC, các quy định khác 3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ đợc giao 4 Phẩm chất, danh dự nhà giáo, đối xử với HS 5 Lối sống, uy tín trong đồng nghiệp, HS, 6 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 7 Thực hiện chơng trình, kế hoạch dạy học 8 Công tác chủ nhiệm, hoạt động khác 9 Bồi dỡng và tự bồi dỡng 10 Kết quả tiết dạy, uy tín về chuyên môn, Cộng điểm Xếp theo loại: Tốt, Khá, Trung bình, Kém. Kết luận: GV đạt loại:. Ngày thángnăm 2010 Thủ trởng trực tiếp đánh giá (ký tên, đóng dấu) . nghĩa vụ CBVC, các quy định khác 3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ đợc giao 4 Phẩm chất, danh dự nhà giáo, đối xử với HS 5 Lối sống, uy tín trong đồng nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: phieu danh gia cong chuc hang nam cuc hay, phieu danh gia cong chuc hang nam cuc hay, phieu danh gia cong chuc hang nam cuc hay

Bình luận về tài liệu phieu-danh-gia-cong-chuc-hang-nam-cuc-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP