Luyện từ và câu lớp 4 ( Danh từ)

9 2,923 21
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 15:10

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ TuyÕn Th s¸u, ng y 17 th¸ng 9 n¨m 2010ứ à Th s¸u, ng y 17 th¸ng 9 n¨m 2010ứ à LuyÖn tõ vµ c©u T×m tªn c¸c sù vËt cã trong mçi bøc tranh Luyn t v cõu : 1. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau: Mang theo truyn c tụi i Nghe trong cuc sng thm thỡ ting xa Vng cn nng, trng cn ma Con sụng chy cú rng da nghiờng soi. i cha ụng vi i tụi Nh con sụng vi chõn tri ó xa Ch cũn truyn c thit tha Cho tụi nhn mt ụng cha ca mỡnh. Lõm Th M D Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu 2. Xếp các từ chỉ sự vật em mới tìm được vào nhóm thích hợp: - Từ chỉ người: ông cha, - Từ chỉ vật: sông, - Từ chỉ hiện tượng: mưa, - Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, - Từ chỉ đơn vị: cơn, Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu Danh từ cha ông dừa, chân trời nắng truyện cổ, tiếng, xưa, đời con, rặng Danh từ l từ chỉ sự vật (người, vật, hiện ợng, khái niệm hoặc đơn vị). Ghi nhớ Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu Danh từ Luyện tập: Bài 1: Gạch chân các danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây: Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người Chính vì thấy nư ớc mất, nh tan . m Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào. Theo Trường Chinh Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu Danh từ Luyện tập: Bài 2: Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được. Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ câu Danh từ Bài 1: Gạch chân các danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây: Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người Chính vì thấy nước mất, nh tan . m Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào. . Luyện từ và câu Danh từ Luyện tập: Bài 2: Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được. Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh. rặng Danh từ l từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tư ợng, khái niệm hoặc đơn vị). Ghi nhớ Th sáu, ng y 17 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 4 ( Danh từ), Luyện từ và câu lớp 4 ( Danh từ), Luyện từ và câu lớp 4 ( Danh từ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn