Áp suất ( bài 7 vật lý 8) co slide TN ảo

10 425 4
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 15:10

phambayss.violet.vn Biªn so¹n: Ph¹m V¨n B¶y phambayss.violet.vn Kiểm tra bài cũ Hãy nêu định nghĩa lực và cách biểu diễn véc tơ lực Lực là một đại lượng véc tơ được biểu diễn bằng một mũi tên có: +Gốc là điểm đặt của lực +Phương chiều trùng với phương chiều của lực. +Độ dài biểu thị cường độ lực theo tỷ xích cho trước. Đặt vấn đề vào bài mới Tại sao máy kéo nặng nề lại chạy được bình thường trên nền đất mềm, còn ôtô nhẹ hơn nhiều lại có thể bị lún và sa lầy trên chính quãng đường ấy? Muốn rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Tiết 7-Bài 7: áp suất phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất I. áp lực là gì? Trong hình vẽ bên người và tủ có gây ra lực lên sàn nhà không?Lực đó có đặc điểm gì? F áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. C1. Trong số các lực được ghi ở dưới đây thì lực nào là áp lực? F phambayss.violet.vn Bµi 7. ¸p suÊt I. ¸p lùc lµ g×? F1 F2 H·y dù ®o¸n xem t¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? C¸c lùc F1,F2 lµ nh÷ng ¸p lùc phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất I. áp lực là gì? II.áp suất 1.Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? C2. Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) với trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3). phambayss.violet.vn Hình 7.4 Bµi 7. ¸p suÊt Tõ kÕt qu¶ TN h·y t×m c¸c dÊu “=”, “>”, “<” thÝch hîp vµo b¶ng 7.1 ¸p lùc (F) DiÖn tÝch bÞ Ðp(S) §é lón(h) F2…….F1 S2…….S1 h2……h1 F3… F1 S3…….S1 h3…… h1 > = > = < > phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất I. áp lực là gì? II.áp suất C3. Qua kết quả bảng 7.1 hãy tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống của các kết luận sau đây: Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực.và diện tích bị ép lớn nhỏ 2.Công thức tính áp suất Hãy đọc thông tin trong SGK và cho biết kháI niệm áp suất, công thức tính, đơn vị của áp suất. áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép Công thức tính: P = F:S Đơn vị N/m2, hoặc Pa phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất III. Vận dụng C4. Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng hoặc giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng hoặc giảm áp suất trong thực tế. *Muốn tăng áp suất ta phải tăng áp lực và giảm diện tích bị ép. *Muốn giảm áp suất ta phải giảm áp lực và tăng diện tích bị ép. Hãy làm việc cá nhân để tính áp suất mà xe tăng và áp suất của ôtô tác dụng lên mặt đường. Hãy so sánh áp suất của xe tăng và ôtô từ đó trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài? phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất Củng cố bài học *áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. áp suất được tính bằng công thức: P = F:S Đơn vị của áp suất là Pẫcn (Pa): 1Pa = 1N/m2 Hướng dẫn học ở nhà. Về nhà đọc phần có thể em chưa biết. Học thuộc các kết luận trong SGK Làm các bài tập trong SBT phambayss.violet.vn C¸m ¬n quý thÇy c« C¸m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh/ vµ c¸c em häc sinh/ . đường ấy? Muốn rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu bài học: Tiết 7 -Bài 7: áp suất phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất I. áp lực là gì? Trong hình vẽ bên người và. phambayss.violet.vn Bài 7. áp suất I. áp lực là gì? II .áp suất 1.Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? C2. Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7. 4 cho biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp suất ( bài 7 vật lý 8) co slide TN ảo, Áp suất ( bài 7 vật lý 8) co slide TN ảo, Áp suất ( bài 7 vật lý 8) co slide TN ảo

Bình luận về tài liệu ap-suat-bai-7-vat-ly-8-co-slide-tn-ao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP