Kế hoạch dạy học lớp 5

6 397 3 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 14:10

Kế hoạch dạy học môn toán - Năm học 2010 - 2011 TT thực dạy Bài Theo PP chương trình Thời lượng thực dạy TT tiết Thời lượng 1 n tập: Khái niệm về phân số 1 1tiết 1tiết 2 n tập: Tính chất cơ bản của phân số 2 1tiết 1tiết 3 n Tập: So sánh hai phân số 3 1tiết 1tiết 4 n tập : So sánh hai phân số(tt) 4 1tiết 1tiết 5 Phân số thập phân 5 1tiết 1tiết 6 Luyện tập 6 1tiết 1tiết 7 n tập: Phép cộng và phép trừ 2 phân số 7 1tiết 1tiết 8 n tập: Phép nhân và phép chia 2 phân số 8 1tiết 1tiết 9 Hỗn số 9 1tiết 1tiết 10 Hỗn số(tt) 10 1tiết 1tiết 11 Luyện tập 11 1tiết 1tiết 12 Luyện tập chung 12 1tiết 1tiết 13 Luyện tập chung 13 1tiết 1tiết 14 Luyện tập chung 14 1tiết 1tiết 15 n tập về giải toán 15 1tiết 1tiết 16 n tập và bổ sung về giải toán 16 1tiết 1tiết 17 Luyện tập 17 1tiết 1tiết 18 n tập và bổ sung về giải toán(tt) 18 1tiết 1tiết 19 Luyện tập 19 1tiết 1tiết 20 Luyện tập chung 20 1tiết 1tiết 21 ôn tập: Bảng đơn vò đo độ dài 21 1tiết 1tiết 22 n tập: Bảng đơn vò đo khối lượng 22 1tiết 1tiết 23 Luyện tập 23 1tiết 1tiết 24 Đề-ca-met vuông- Héc-tô mét vuông 24 1tiết 1tiết 25 Mi-li-met vuông. Bảng đơn vò đo diện tích 25 1tiết 1tiết 26 Luyện tập 26 1tiết 1tiết 27 Héc ta 27 1tiết 1tiết 28 Luyện tập 28 1tiết 1tiết 29 Luyện tập chung 29 1tiết 1tiết 30 Luyện tập chung 30 1tiết 1tiết 31 Luyện tập chung 31 1tiết 1tiết 32 Khái niệm số thập phân 32 1tiết 1tiết 33 Khái niệm số thập phân(tt) 33 1tiết 1tiết 34 Hàng của số thập phân.Đọc viết STP 34 1tiết 1tiết 35 Luyện tập 35 1tiết 1tiết 36 Số thập phân bằng nhau 36 1tiết 1tiết 37 So sánh 2 số thập phân 37 1tiết 1tiết 38 Luyện tập 38 1tiết 1tiết 39 Luyện tập chung 39 1tiết 1tiết 40 Viết các số đo độ dài dưới dạng STP 40 1tiết 1tiết 41 Luyện tập 41 1tiết 1tiết 42 Viết các số đo khối lượng dưới dạng STP 42 1tiết 1tiết 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng STP 43 1tiết 1tiết 44 Luyện tập chung 44 1tiết 1tiết 45 luyện tập chung 45 1tiết 1tiết 46 Luyện tập chung 46 1tiết 1tiết 47 Kiểm tra đònh kì giữa kì I 47 1tiết 1tiết 48 Cộng hai số thập phân 48 1tiết 1tiết 49 Luyện tập 49 1tiết 1tiết 50 Tổng nhiều số thập phân 50 1tiết 1tiết 51 Luyện tập 51 1tiết 1tiết 52 Trừ hai số thập phân 52 1tiết 1tiết 53 Luyện tập 53 1tiết 1tiết 54 Luyện tập chung 54 1tiết 1tiết 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 55 1tiết 1tiết 56 Nhân một số thập phân với 10 , 100. 1000… 56 1tiết 1tiết 57 Luyện tập 57 1tiết 1tiết 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân 58 1tiết 1tiết 59 Luyện tập 59 1tiết 1tiết 60 Luyện tập 60 1tiết 1tiết 61 Luyện tập chung 61 1tiết 1tiết 62 Luyện tập chung 62 1tiết 1tiết 63 Chia một STP cho một số tự nhiên 63 1tiết 1tiết 64 Luyện tập 64 1tiết 1tiết 65 Chia một STP cho 10 ; 100 ; 1000 65 1tiết 1tiết 66 Chia một STN cho một STN mà thương tìm được là một số thập phân 66 1tiết 1tiết 67 Luyện tập 67 1tiết 1tiết 68 Chia một STN cho một STP 68 1tiết 1tiết 69 Luyện tập 69 1tiết 1tiết 70 Chia một STP cho một STP 70 1tiết 1tiết 71 Luyện tập 71 1tiết 1tiết 72 Luyện tập chung 72 1tiết 1tiết 73 luyện tập chung 73 1tiết 1tiết 74 Tỉ số phần trăm 74 1tiết 1tiết 75 Giải toán về tỉ số phần trăm 75 1tiết 1tiết 76 Luyện tập 76 1tiết 1tiết 77 Giải toán về tỉ số phần trăm( tiếp theo) 77 1tiết 1tiết 78 Luyện tập 78 1tiết 1tiết 79 Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp theo) 79 1tiết 1tiết 80 Luyện tập 80 1tiết 1tiết 81 Luyện tập chung 81 1tiết 1tiết 82 Luyện tập chung 82 1tiết 1tiết 83 Giới thiệu máy tính bỏ túi 83 1tiết 1tiết 84 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số % 84 1tiết 1tiết 85 Hình tam giác 85 1tiết 1tiết 86 Diện tích hình tam giác 86 1tiết 1tiết 87 Luyện tập 87 1tiết 1tiết 88 Luyện tập chung 88 1tiết 1tiết 89 Kiểm tra cuối kì I 89 1tiết 1tiết 90 Hình thang 90 1tiết 1tiết 91 Diện tích hình thang 91 1tiết 1tiết 92 Luyện tập 92 1tiết 1tiết 93 Luyện tập chung 93 1tiết 1tiết 94 Hình tròn- Đường tròn 94 1tiết 1tiết 95 Chu vi hình tròn 95 1tiết 1tiết 96 Luyện tập 96 1tiết 1tiết 97 Diện tích hình tròn 97 1tiết 1tiết 98 Luyện tập 98 1tiết 1tiết 99 Luyện tập chung 99 1tiết 1tiết 100 Giới thiệu biểu đồ hình quạt 100 1tiết 1tiết 101 Luyện tập về tính diện tích 101 1tiết 1tiết 102 Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo) 102 1tiết 1tiết 103 Luyện tập chung 103 1tiết 1tiết 104 Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương 104 1tiết 1tiết 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN 105 1tiết 1tiết 106 Luyện tập 106 1tiết 1tiết 107 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HLP 107 1tiết 1tiết 108 Luyện tập 108 1tiết 1tiết 109 Luyện tập chung 109 1tiết 1tiết 110 Thể tích của một hình 110 1tiết 1tiết 111 Xăng-ti-mét khối- Đề xi-met khối 111 1tiết 1tiết 112 Mét khối 112 1tiết 1tiết 113 Luyện tập 113 1tiết 1tiết 114 Thể tích hình hộp chữ nhật 114 1tiết 1tiết 115 Thể tích hình lập phương 115 1tiết 1tiết 116 Luyện tập chung 116 1tiết 1tiết 117 Luyện tập chung 117 1tiết 1tiết 118 Giới thiệu hình trụ – Giới thiệu hình cầu 118 1tiết 1tiết 119 Luyện tập chung 119 1tiết 1tiết 120 Luyện tập chung 120 1tiết 1tiết 121 Kiểm tra giữa kì II 121 1tiết 1tiết 122 Bảng đơn vò đo thời gian 122 1tiết 1tiết 123 Cộng số đo thời gian 123 1tiết 1tiết 124 Trừ số đo thời gian 124 1tiết 1tiết 125 Luyện tập 125 1tiết 1tiết 126 Nhân số đo thời gian với một số 126 1tiết 1tiết 127 Chia số đo thời gian với một số 127 1tiết 1tiết 128 Luyện tập 128 1tiết 1tiết 129 Luyện tập chung 129 1tiết 1tiết 130 Vận tốc 130 1tiết 1tiết 131 Luyện tập 131 1tiết 1tiết 132 Quãng đường 132 1tiết 1tiết 133 Luyện tập 133 1tiết 1tiết 134 Thời gian 134 1tiết 1tiết 135 Luyện tập 135 1tiết 1tiết 136 Luyện tập chung 136 1tiết 1tiết 137 Luyện tập chung 137 1tiết 1tiết 138 Luyện tập chung 138 1tiết 1tiết 139 n tập về số tự nhiên 139 1tiết 1tiết 140 Ôn tập về phân số 140 1tiết 1tiết 141 Ôn tập về phân số (tiếp theo) 141 1tiết 1tiết 142 Ôn tập về số thập phân 142 1tiết 1tiết 143 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) 143 1tiết 1tiết 144 n tập về đo độ dài và đo khối lượng 144 1tiết 1tiết 145 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng ( tiếp theo) 145 1tiết 1tiết 146 Ôn tập về đo diện tích 146 1tiết 1tiết 147 Ôn tập về đo thể tích 147 1tiết 1tiết 148 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) 148 1tiết 1tiết 149 Ôn tập về đo thới gian 149 1tiết 1tiết 150 Phép cộng 150 1tiết 1tiết 151 Phép trừ 151 1tiết 1tiết 152 Luyện tập 152 1tiết 1tiết 153 Phép nhân 153 1tiết 1tiết 154 Luyện tập 154 1tiết 1tiết 155 Phép chia 155 1tiết 1tiết 156 Luyện tập 156 1tiết 1tiết 157 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian 157 1tiết 1tiết 158 Ôn tập về tính chu vi , diện tích một số hình 158 1tiết 1tiết 159 Luyện tập 159 1tiết 1tiết 160 Ôn tập về tính diện tích , thể tích một hình 160 1tiết 1tiết 161 Luyện tập 161 1tiết 1tiết 162 Luyện tập chung 162 1tiết 1tiết 163 Một số dạng toán đã học 163 1tiết 1tiết 164 Luyện tập 164 1tiết 1tiết 165 Luyện tập 165 1tiết 1tiết 166 Luyện tập 166 1tiết 1tiết 167 Ôn tập về biểu đồ 167 1tiết 1tiết 168 Luyện tập chung 168 1tiết 1tiết 169 Luyện tập chung 169 1tiết 1tiết 170 Luyện tập chung 170 1tiết 1tiết 171 Luyện tập chung 171 1tiết 1tiết 172 Luyện tập chung 172 1tiết 1tiết 173 Luyện tập chung 173 1tiết 1tiết 174 Kiểm tra cuối năm 174 1tiết 1tiết 175 175 1tiết 1tiết Sông Ray ngày 24 tháng 9 năm 2010 Ban giám hiệu Người thực hiện Trần Thò Tuyết Trinh . 150 Phép cộng 150 1tiết 1tiết 151 Phép trừ 151 1tiết 1tiết 152 Luyện tập 152 1tiết 1tiết 153 Phép nhân 153 1tiết 1tiết 154 Luyện tập 154 1tiết 1tiết 155 . chung 54 1tiết 1tiết 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên 55 1tiết 1tiết 56 Nhân một số thập phân với 10 , 100. 1000… 56 1tiết 1tiết 57 Luyện tập 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học lớp 5, Kế hoạch dạy học lớp 5, Kế hoạch dạy học lớp 5

Bình luận về tài liệu ke-hoach-day-hoc-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP