BAI THO NGUYEN TU KHOI

8 171 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 13:10

9/2007 vuhuybach 9/2007 vuhuybach nGuyªn tö Môc Tiªu 1. Nguyªn tö lµ g×? 2. Nguyªn tö cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? 9/2007 vuhuybach 1. Nguyªn tö lµ g× ? C¸c chÊt ®Òu ®­îc t¹o nªn tõ ®©u?. • ChÊt ®­îc t¹o nªn tõ nguyªn tö • Nguyªn tö lµ nh÷ng h¹t v« cïng nhá trung hoµ vÒ ®iÖn. • Nguyªn tö gåm: H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+) *Vá: T¹o bëi 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch ©m (-). 9/2007 vuhuybach 2. Hạt nhân nguyên tử * Hạt nhân nguyên tử tạo bởi: + Proton (P) có điện tích bằng điện tích của e nhưng khác dấu (+) + Nơtron (n) không mang điện. * Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton trong hạt nhân. Trong 1 nguyên tử số p = số e * Khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử. 9/2007 vuhuybach 3. Lớp electron * Các e chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có số e nhất định . 9/2007 vuhuybach Nội Dung Bài Học 1. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích (+) và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron (e) mang điện tích âm (-). 2. Hạt nhân tao bởi Proton và nơtron. 3. Trong 1 nguyên tử số p = số e 4. Các e chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp mỗi lớp 9/2007 vuhuybach Bài tập 1.Bài tập 1: Điền từ thích hơp vào ( .) . là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện. Từ . tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm . mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi . eletron mang điện tích âm 2. Bài tập : Quan sát hình vẽ và điền thông tin còn thiếu vào ô trống: Nguyên tử Nguyên tử 1 hay nhiều Hạt nhân 9/2007 vuhuybach
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THO NGUYEN TU KHOI, BAI THO NGUYEN TU KHOI, BAI THO NGUYEN TU KHOI

Bình luận về tài liệu bai-tho-nguyen-tu-khoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP