DE THI LOP 2

3 255 0 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 09:10

Phòng gd & đt tÂN yuên Trờng tiểu học xã Nậm Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2010 - 2011 Môn: Toán - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Đặt tính rồi tính. a) Tính hiệu: 90 - 32 = 58 83 - 27 = 56 b) Tính tổng: 68 + 27 = 95 47 + 35 = 82 Câu 2: tính 90 - 32 + 27 + 15 = 100 36 + 14 + 30 - 72 = 8 63 - 18 + 38 - 25 = 58 72 - 36 + 24 + 35 = 95 Câu 3: Tìm X a) X - 26 = 35 + 23 b) 91 - X = 37 - 18 X - 26 = 58 91 - X = 19 X = 58 + 26 X = 91 - 19 X = 84 X = 72 c) X + 53 = 96 - 7 d) 46 + X = 51 + 48 X + 53 = 89 46 + X = 99 X = 89 - 53 X = 99 - 46 X = 36 X = 53 Câu 4: Bài toán. Lớp 2D có 38 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp khác. C©u 5: Trong h×nh bªn cã: a) MÊy h×nh tam gi¸c. b) Cã mÊy h×nh tø gi¸c. Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Phòng gd & đt tÂN yuên Trờng tiểu học xã Nậm Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2010 - 2011 Môn: Tiếng việt - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Luyện từ và câu a) Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: - cao, tốt, ngoan, nhanh, trắng, khỏe. -Đặt câu với mỗi từ trái nghĩa vừa tìm đợc. b) ghép các tiếng sau thành các từ 2 tiếng có nghĩa: yêu, thơng, qúy, mến, kính. Câu 2: Tập làm văn Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về gia đình em. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm . 58 83 - 27 = 56 b) Tính tổng: 68 + 27 = 95 47 + 35 = 82 Câu 2: tính 90 - 32 + 27 + 15 = 100 36 + 14 + 30 - 72 = 8 63 - 18 + 38 - 25 = 58 72 - 36 + 24 + 35. Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 20 10 - 20 11 Môn: Toán - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Đặt tính rồi tính. a) Tính hiệu: 90 - 32 = 58
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI LOP 2, DE THI LOP 2, DE THI LOP 2

Bình luận về tài liệu de-thi-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP