DE THI LOP 2

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(11567 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 243
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 09:10

Mô tả: Phòng gd & đt tÂN yuên Trờng tiểu học xã Nậm Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2010 - 2011 Môn: Toán - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Đặt tính rồi tính. a) Tính hiệu: 90 - 32 = 58 83 - 27 = 56 b) Tính tổng: 68 + 27 = 95 47 + 35 = 82 Câu 2: tính 90 - 32 + 27 + 15 = 100 36 + 14 + 30 - 72 = 8 63 - 18 + 38 - 25 = 58 72 - 36 + 24 + 35 = 95 Câu 3: Tìm X a) X - 26 = 35 + 23 b) 91 - X = 37 - 18 X - 26 = 58 91 - X = 19 X = 58 + 26 X = 91 - 19 X = 84 X = 72 c) X + 53 = 96 - 7 d) 46 + X = 51 + 48 X + 53 = 89 46 + X = 99 X = 89 - 53 X = 99 - 46 X = 36 X = 53 Câu 4: Bài toán. Lớp 2D có 38 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp khác. C©u 5: Trong h×nh bªn cã: a) MÊy h×nh tam gi¸c. b) Cã mÊy h×nh tø gi¸c. Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Phòng gd & đt tÂN yuên Trờng tiểu học xã Nậm Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2010 - 2011 Môn: Tiếng việt - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Luyện từ và câu a) Tìm từ trái nghĩa với các từ sau: - cao, tốt, ngoan, nhanh, trắng, khỏe. -Đặt câu với mỗi từ trái nghĩa vừa tìm đợc. b) ghép các tiếng sau thành các từ 2 tiếng có nghĩa: yêu, thơng, qúy, mến, kính. Câu 2: Tập làm văn Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về gia đình em. Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm . 58 83 - 27 = 56 b) Tính tổng: 68 + 27 = 95 47 + 35 = 82 Câu 2: tính 90 - 32 + 27 + 15 = 100 36 + 14 + 30 - 72 = 8 63 - 18 + 38 - 25 = 58 72 - 36 + 24 + 35. Cần đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 20 10 - 20 11 Môn: Toán - lớp 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Đặt tính rồi tính. a) Tính hiệu: 90 - 32 = 58

— Xem thêm —

Xem thêm: DE THI LOP 2, DE THI LOP 2, DE THI LOP 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Sống không cần nghỉ
Sống không cần nghỉ Vào lúc 09:41 am 28/04/2015

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-lop-2

Đăng ký

Generate time = 0.16704607009888 s. Memory usage = 18.57 MB