Bài phat biêu ngay 20-11

42 183 3
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 06:10

   !"#$%&'()* !+,-./%&01!-2!30 455675894::;  <'=,!>=?@A!3B4!37 3C"-DE(F?G'HI-JHI -BK/5CL?M#N-O=APB L#!.894::Q-'0 R&,#ST"-D01=C-0 ; @UE0& --VUP.;W-C-.() C!+1,O/-'R"XL"'(/!+ PE'!'-C;5,S&0U3!D1( !&,O.HS&)X.. ) XR>#C!+.;5,AY-H (Z7UEL !'+R+; 51"S[[[!!\C"]=7S! !"=1-(=%!+@ 3.;^, -,H++_-A` -D#!'D X.E H-&a; @L H3-+H(V O!3b@H.S/V !cNP.!1-7O7d@+e VSN!OC"/3]cI e& H/U-&;f&  !]S/C>+1& C )SH/,0X'A= eD'>>(S/Agb  ha& AY)3EHccAY ()iA$##RPZZ0 & +;GA(L.+ i$%& '(C-!]F5%#C!+@3@![ 1L)#H3P.b  K,-"/H1!!3"& %SjS)" -.k-D01;f= (,1EH% (&(l S&!'A=;f&(l= c3iS#\=!X!DT; m%!!3/E Tuần 1 Thứ Môn @.# 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n:F@!$!3iSo:p <Gq.$(l riSA=:99999 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học f"0 riSA=:99999 f+P1A= 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh G_= riSA=:99999 $ann 5 Toán Địa lí TLV nV,V'H GsAJK- @-(7d Sáng 6 Chiề u LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục s7iS>"0 s7iSt@$ 4MC7E!1UV-CS; 4@!DEF?f>B TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt 5i!!7 sO C/a s7iS 5 tF<Gq.$(l uVV3iS-'7 A!P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ 6i-7#NNc(. @!U"X+ 4@iS)S#3#,A=b 4@!DEF?fSAVB Tuần 2 Thứ Môn @.# 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n:F@!$!3iSo8p <Gq.$(loSp fA=,vHA= 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học Gh6@F5itK( s7iS @!U"X+oSp 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh @!7UC1 -CS 7L L3 5 Toán Địa lí TLV AA=,>HA= <Ls.E -'0i Sáng 6 Chiều LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục <"" s7iSt@$ 4wS/O!##a; 4@!DEF?@aiB TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt @/10i!Q(7 sO C/a @!7-CS!7 5 tFG+Qx3 uVV3iS-'7 A!P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ 6i-7#NNc(. f"##\,!VQ;6!D0 ""j Tuần 3 @V G @.# 8 f+ KV @iS3 @ y @iS!+PP n8F6)(,!3iSo:p @Q @!7-CS!7 z Ggi s@6f @ 3 @kEkSV s7iS 6!D0""j { @iS3 @ 7 @W 5+Q% s7iS 7L L| } @ K- @s6 <LA=$. G'A=#'Xs.E --+,ug0i Sáng v f> s@6f @W @os@p @#N Gh6@F5itK( s7iSt@$ K>V-OA; @!DE?j-k%lB @s6 sAJ @ f/  6 5C6Qs 6A=$.!7iSS uVV3iS-'7A !P; ~ @67os@p gi 3 @#N s7iS4@$ fc/ +#" 6!D0tt"("%E K>DS/D!V-; @!DE?ncc#.B Tuần 4 Thứ Môn @.# 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n8F6)(,!3iSo8p G'+!$ A%SV$A=$. 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học @kjSt@k- s7iS @APQS=)S>-VQd 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh @! 675 •" G'E!$ 5 Toán Địa lí TLV n/E(=-) 'A/%"0+#Xs.E f=!7 Sáng 6 Chiều LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục s7iS>k-kjS s7iSt@$ K>DS/D!V- @!DE?fURRB TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt s7iS%#$=!7 5Cys M(Z 5C4F@!7UC1 uVV3iS-'7A !P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ + @APQS=)S'i$i r'1'I;@!DE?nT(QB Tuần 5 Thứ Môn @.# 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP nzFnTu(o:p 5H,= s7iS 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học Gh6hF@!$4@$!3 @1A=!1' J#N"j=Q 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh M@!=f s7iS 7L L3 5 Toán Địa lí TLV na @!#ncn' 6o@p Sáng 6 Chiều LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục <k s7iSt@$ KU(>AS TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt KQ!Q(7 5C#C'0!>€SEnc na 5 tF5H,= uVV3iS-'7A !P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ +o8p •>!O/;J#N@€A wA>DS/D!V-; @!DE?nT(QB Tuần 6 Thứ Môn @.# 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP nzFnTu( 5R#]*0Wt!t s7iS 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học <k#k!. s7iS G'A=/O/VQ 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh f  s7iS 7L L3 5 Toán Địa lí TLV €jS' @5. @!/Q Sáng 6 Chiề u LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục Gh6@F@!$t@$!3 s7iSt@$ @iS)S#,>DS/ D!;@!DE?B TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt s7iS%#$Q(7 Xgn@! €jS!k 5 4F5+7i uVV3iS-'7 A!P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ jS8jS/]I(+o:p €D!k'A=7###\ K>DS/D!; @!DE?5j!&B Tuần 7 Thứ Môn Tên bài dạy 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n{F@(7>0o:p @!'-iS s7iS 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học f.+.-675 nV,V8H €D7jS1 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh ^6EO=@Es @"0SjS' s+C#C!Q 5 Toán Địa lí TLV nV,VzH G'A=#'X@5. s7iSQ(7 Sáng 6 Chiều LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục s7iS.+.-675 s7iSt@$ @iS)S#,A=; @!DEF?B TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt s7iSS!7 fcn<]#5w>-LoQ‚zƒp @"()S0SjS' 5C4FM@!=f uVV3iS-'7A! P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ jS8jS/]I(+o8p €D'A=7-O+., wA>DS/D! @!DEF?5j,!&B Tuần 8 Thứ Môn Tên bài dạy 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n{F@(7>0o8p 5&1,SjS- s7iS 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học f.+.-C @1A=(U708A=, n/"(7 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh Kt% s7iS 7L L3 5 Toán Địa lí TLV M,3,,_ 'A/%"0+#X@5. s7iSS!7 Sáng 6 Chiề u LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục <"*(jS s7iSt@$ wA>DS/D!; @!DEF?5j,!&B TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt s7iSS!7 riS +„, 5 tF@!'-iS uVV3iS-'7 A!P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ ' •=(7 K'EX0#N€@f @!DEF?5-.EB Tuần 9 Thứ Môn Tên bài dạy 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n}F@(7++o:p @7C_ +„AA 3 Mĩ thuật LTVC Toán Khoa học Gh6@F…CE 6Y+„, €D!=C 4 Tập đọc Toán Kể chuyện Tiếng Anh K>C0Gt 6Y+„AA 7)V(* 5 Toán Địa lí TLV @$Y1Hi 'A/%"0+#X@5.oSp s7iS!Uu(C+ Sáng 6 Chiề u LTVC Tiếng Anh Toán(LT) Thể dục K'k s7iSt@$ K'0#N€@f @!DEF?5-.EB TLV Lịch sử Toán Chính tả Sinh hoạt s7iS!Uu(C+ Kn'sg#_S-:8AVO @$Y1 uVV3iS-'7A !P; 7 Tiếng Việt(LT) Kĩ thuật Khoa học Thể dục s7iS4@$ ' riSFf+AV(T K'-N0#N€@f . K>DS/D!; @!DE?5j!&B Tuần 7 Thứ Môn Tên bài dạy 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n{F@(7>0o:p. wA>DS/D! @!DEF?5j,!&B Tuần 8 Thứ Môn Tên bài dạy 2 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Âm nhạc @iS!+PP n{F@(7>0o8p
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài phat biêu ngay 20-11, Bài phat biêu ngay 20-11, Bài phat biêu ngay 20-11

Bình luận về tài liệu bai-phat-bieu-ngay-20-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP