con nguoi va moi truong dia li

17 600 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 06:10

PHOØNG GD - ÑT HOØA THAØNH TRƯỜNG THCS MAÏC ÑÓNH CHI Giáo viên :Phan Vũ Minh Đan Trắc nghiệm: 3 điểm Tự luận: 7 điểm ? Đòa hình Đất ? ? Em hãy điền tên các thành phần còn thiếu vào hình vẽ sau cho biết mối quan hệ giữa chúng ? Vành đai nằm giữa vĩ tuyến: 30 0 B đến35 0 B 30 0 N đến 30 0 N là khu vực hoạt động của gió: a. Gió Tây ơn đới b. Gió cực c. Gió mùa d. Cả ba loại gió trên Sinh vật Không khí Nước * Các thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lẫn nhau.2đ * Một yếu tố thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các yếu tố khác, dẫn đến sự thay đổi cảnh quan 2đ Baøi 21- Tieát 25 CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 1. Hot ng nụng nghip vúi mụi trng a lớ Trong các ảnh bên con người đã tiến hành những hình thức hoạt động nào nông nghiệp? Các hoạt động nông nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào yếu tố nào trong t nhiờn? Hot ng nụng nghip ca con ngi din ra nh th no trờn b mt trỏi t? - Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra rất đa dạng. - Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên . Em hãy lấy một số ví dụ khác khẳng định tính đa dạng của sản xuất nông nghiệp ? Liên hệ Việt Nam? Nuôi thuỷ sản ở Nha Trang Nuôi vịt theo hình thức chăn thả Phun thuốc trừ sâu đốt rừng làm rẫy. CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 1. Hot ng nụng nghip vúi mụi trng a lớ - Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra rất đa dạng. - Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên . Hot ng nụng nghip a dng nhng ph thuc vo cỏc iu kin t nhiờn, vy nú ó lm cho cnh quan t nhiờn thay i nh th no ? - Hot ng nụng nghip ó lm bin i hỡnh dng sừ khai ca b mt Trỏi t trờn qui mụ ngy cng ln. Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó kh¾c phôc nh÷ng ¶nh h­ ëng xÊu cña n«ng nghiÖp ®Õn m«i tr­êng ? Trang tr¹i nu«i vÞt s¹ch ë An Giang M« h×nh trång rau s¹ch trong nhµ kÝnh Trồng vải thiều theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. ( Bắc Giang) Hoạt động nông nghiệp Tích cực Tiêu cực -Tạo ra của cải , vật chất ( Lương thực , thực phẩm.) - Cải tạo đất đai , cảnh quan tự nhiên . Hạn chế thiên tai - Ô nhiễm môi trường. Biến đổi cảnh quan. - Suy giảm tài nguyên. Thoái hoá đất đai. Phát triển nền nông nghiệp sạch CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 2. Hoạt động công nghiệp với môi trường địa : Chế biến thuỷ sản Khai thác dầu mỏ Khai thaực Boõxit [...]... hưởng xấu của các hoạt động công nghiệp? Cho vớ d Bi 21 CON NGI V MễI TRNG A L 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa : - Hoạt đông công nghiệp của con người rất đa dạng, gồm công nghiệp khai thác công nghiệp chế biến - Loài người với tiến bộ khoa học kĩ thuật ngày càng tác động mạnh mẽ đến môi trường tự nhiên - Để bảo vệ môi trường con người phải lựa chọn hành động cho phù hợp với sự phát...Bi 21 CON NGI V MễI TRNG A L 2 Hoạt động công nghiệp với môi trường địa : - Hoạt đông công nghiệp của con người rất đa dạng, gồm công nghiệp khai thác công nghiệp chế biến - Loài người với tiến bộ khoa học kĩ thuật ngày càng tác động mạnh mẽ đến môi . cảnh quan 2đ Baøi 21- Tieát 25 CON NGI V MễI TRNG A L Bi 21 1. Hot ng nụng nghip vúi mụi trng a lớ Trong các ảnh bên con người đã tiến hành những hình. xuất nông nghiệp ? Li n hệ Việt Nam? Nuôi thuỷ sản ở Nha Trang Nuôi vịt theo hình thức chăn thả Phun thuốc trừ sâu đốt rừng làm rẫy. CON NGI V MễI TRNG
- Xem thêm -

Xem thêm: con nguoi va moi truong dia li, con nguoi va moi truong dia li, con nguoi va moi truong dia li

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn