Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 177
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 93 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

Mô tả: Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 14/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 17/08/2010 - Lớp 7B: 16/08/2010 CHNG I : QUANG HC Tiết 1: NHN BIT NH SNG NGUN SNG V VT SNG I. Mục tiêu: !"#$ !% &'()*+,% -./ 0/1* 0)2% II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 3.4)54,% - Trò : 67894.4:;8%<=)4+'>?!% IIi. Ph ơng pháp: - @#4) A)2B)%%% IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: (3 phút) - Mục tiêu:CDE. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: F69G?"!) H!?# ID!?J:= FK "#9J:=% LC@ 0BEMN"O"J:O= FP E#"J:QR0 E= SC@DT#R"I EU% 2. Hoạt động 1: !"#$%& . (10 phút) - Mục tiêu: ;Q - Đồ dùng dạy học:N V 4 - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò FC@ W N V 4)' X N V V * W * V 4Y W ;Q% FC@* Z N V 4E W [ X V *' Z QCK:C@4 Z N? ;QY V ' W * X W Z N V * W /*E V W ? V ' X MB= FC@\K V ' X * W E X W W J ]*' V ;Q* W E V E X 4<)^ * Z Z /E V _ 8 % I.NH N BIấ T A NH SA NG% F;Q' W N V W * Z ' X W [ W % F`a W Z [ V )* Z Z N V 4 b ' X W V b ?Y V ' W E X W W V N V 44 W F` W E W Y b ?E V % F;Q X X QCK X B W V `a) Z /' X W Z /E V _ 8 % _ 8 \` b E V E X 4[ W ' X * W E X W W ) W * V * X ? W / V W W W * V V [ W % Năm học: 2010 - 2011 1 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Kết luận: ' ( ") * #+ ( $, * " ( &" ( ! ( " ( &" ( -.+ / 0" / ! ( ". 1. Hoạt động 2: 123 !"4.0 . (10 phút) : - Mục tiêu:;Q!3 "#8 - Đồ dùng dạy học:;94.4:;8%<= - Cách tiến hành: FC@\`' X * W E X W W W W W * V V [ W %@' X )Y V ' W ' X ' V W W W V ' X * W [ W ?J a* W W Y V W W 4 Z V 'J F]*' V ;Q X '_ < V / V N /* X _ < % F]*' V ;Q/[ W 4`aQCK)E W +'b * Z ;Q[ X [ W ' V ? W % Fa**'Y V E V ' W [ W ? X 4Y W % FaE W / X \c W W ?* W [ W _ W Y V ' W W W ?J II.NHI N TH Y Mễ T V T. F;Q X '_ < QCK% F;Q Z /' X V / V `a_ < N W % %3N V W \_ W Y V ' W % %3N V [ W \K?Y V ' W % F_ W N V * Z X W W Y V ' W ' X ) W Z \c W W * W * W E V ' W [ W c W W V ' W [ W * W [ W Y V [ W Y V ' W ' W [ W % Kết luận:"5 / ) ( .6 * 0) * ! ( " ( &" ( $ / 0) * -.+ / 0" / ! ( " 2. Hoạt động 3: 7)#38&0 0& . (10 phút) : - Mục tiêu:;Q&'( - Đồ dùng dạy học:4+'>?!% - Cách tiến hành: Fd V \_ W Y V ' W W N V W J F`a8%< V 8%^\`Y V ' W E V ' W [ W V +' W W N V 4 W W %@' X W W [ X * Z Y V ? W V W J FC@\`? W W * X ' X W % III. NGUễ N SA NG VA V T SA NG. F;Q Z /' X N W * Z Y V [ X * Z ? W V W * Z Z /E V _ ^ % e' W W N V X W 4 W W W V Z ' W [ W [ W / X W W + ' X W * W V W % Kết luận:FNgun sỏng09:;-"&Vt sỏng09;-"& !<=>&?00 !: 3. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. (12 phút) * Củng cố : F_ ';Q5/G'_f)_gJ hiC4:`j)".?$. !*?"#% hiC5:K(Ak/)A.H )k/M4lA 8"#% @A$BCDEFG;H:I$"# @"#$%0I0:$%<#+>J0& * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: F;0\&lD)+, 2)/4% FmNDnQ2n LcN G J L_I+o9J L_pD8.4)>,)> )% Năm học: 2010 - 2011 2 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 21/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 24/08/2010 - Lớp 7B: 23/08/2010 Tiết 2: S TRUYN NH SNG I. Mục tiêu: + ( $ ( F* W / V `a* Z M W X E X E V * V Z W W % F& W * Z E X X /' X * V [ Z W W % F* W ' X + X X /' X * V [ Z W W V M W X E V [ Z X * W % F' X * W E X [ X * Z Z / X V W W % . K -E W ' V * W Y V X /' X * V [ Z W W [ V X * X % " ( 6 * * W ' X + X * W W V ? X ? W % II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 3.4)>,)>, )^!)^ - Trò : 67N9jk% IIi. Ph ơng pháp: - @#4 A)2B)+o5 IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( L phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: *KT:FK V ' X * W E X W W J FK V Y V ' W ' X J FC Z Y W * X E X Y V ' W * X W W EJ * T chc tỡnh hung hc tp: C@ ;Q X 4' V E Z V QCKFq W Y b Y V * V [ W [ W Z ; Z J 2. Hoạt động 1: M. )$N-.2&OL phút) - Mục tiêu: ;Q!B/'G - Đồ dùng dạy học: e,,<%8 - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò FC@\e X W W W N E V ' W 4 W J Fa*4E W * Z J F]*' V ;Q' Z X `a* Z W % FK? W ? W [ Z Y V W W W * V N E V [ Z ?J Fa* W 4E W ;Q? X * X E X Y V / V N 4E W QCK\ L3[ X ^ Z ? W * X *? X E V I. NG TRUYấ N CU A A NH SA NG% F8)<;Q*+ X W % F8)<;Q*4E W % F? W Y W `a) X ? X W '% _ 8 \%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%N ? W [ Z %%%%%%%%%%%%%%% F;Q*4E W % _ < \;Q? W Y W `a% L' X N V L3* Z ^ V [ W 8)<)^ Y V B^/?b c))_'b' W N V W % LK* Z ^/?bc))_ W [ Z V ?J Năm học: 2010 - 2011 3 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông [ Z % L_Y Z * Z /* X 8F<% c W W * V * W V J F`? W B`a\6?E V ?Y W ) E W )' W Y W ) X / V ?E V ? W % F6 X X Y W ?E V W W Y W ' W X / V ? V Y W %` V W W X /' X * V [ Z Z W W F;QE Z \^/?bc))_[ Z V ) W W * V N E V [ Z % F3* Z /* X ? X ^ Z )B W N V % F;QB W \?' W N V % SK* W /' X \3E V * V W W ?Y W / V E V [ Z % ;Q\& W * Z X /' X * V [ Z W W V / X X /' X V E Z % Kết luận:1$N-.2P"&-!6Q $NR nh lut truyn thng ca ỏnh sỏng:-!6-$N-!&S0 8Q &-.2I!$NR 3. Hoạt động 2: "&0 T& (10 phút) : - Mục tiêu:;Q!rs - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: FtE W W * W V J FtE W N b V W * W V J F` X * W E V [ X 4 V W ? V * V W % F`' W [ W 8N[ V ' W [ W N % F@[ X 4N V * Z X ) ? X X )4' V % ]*' V ;Q Z /E V '_ ^ %6?b W *' V ;Q4 W * Z W * W ? V V E Z % II. TIA SA NG VA CHU M SA NC% F;QN b E V * V W W V * Z W Q * W 6%Q6 b *Y Z E W % Ft W V [ W \_ W * X W N X 4[ Z F ;Y V Z E V * V Z W W % F;Q* W QCK Z /E V \@N b V W Y Z ' V N b W V V % F; \ F;? X X \ F;4' V \ F` Z /E V _ ^ \ %_ V W ? V W W ? *E V * V Z W % %_ V W ? X X ? V W W *E V * V Z W % %_ V W 4' V ? V W W / N ? X *E V * V Z W % 4. Hoạt động 3: CU (8 phút) : - Mục tiêu:;Q! - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: 1. V N DU NG: F]*' V ;Q Z W 4'_ f % F]*' V ;Q X _ g \a* W * V Y Z ^ [ Z V % _ f \c W W V N V 4 W b * V N W [ W N E V [ Z % _ g \3u! v"#l #?"#<1/A%K8 /!<)</! Năm học: 2010 - 2011 4 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông 2. CU NG Cễ : F& W * Z X /' X * V [ Z W W % F* Z +*bE V * V W W % FK[ W 4'? X M* W 4 V )N4 Z / V * W V JC Z Y W % ^%e N G *$<)^!?D !% F<;Q/' V /E X 4 W * Z % F;Q\%% Lc W W * V [ Z % Lc W W V ' X * W [ W )[ W E W Y V ' W ' X W % 5. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( phút) F;Q09D F; v/A$_8_g H4% F_pD\678.4)8')8"% F;Q"I\`A 2)2J Năm học: 2010 - 2011 5 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 28/08/2010 Ngày giảng Lớp 7A: 31/08/2010 - Lớp 7B: 30/08/2010 Tiết 3: NG DNG NH LUT TRUYN THNG NH SNG I. Mục tiêu: a>)w>5" 2)2% @+,/%C59> 2I9>r+,x/x% +, 9>% II. Đồ dùng dạy học: - Thầy: 6? X N b ' X X V * X X % - Trò : 6?b W \8N V 4)8'* W :`[ V ? X ' X Y V X = 8' X Z [ V Y V + V )8 V [ W % IIi. Ph ơng pháp: - ` X B)? Z % IV. Tổ chức giờ học: 1. Mở bài: ( L phút) - Mục tiêu: Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề. - Đồ dùng dạy học: - Cách tiến hành: S& W * Z X /' X * V [ Z Z W W %@Y V ' X E V * V Z W E X * Z +*b* W V J * `y Z _;z W _`U V a;;{y W aC;| X _`} X &% ` X E V M E V b * W Y V X Y W W [ W * Z * W E V V ) V X / V n? V ? V 6[ X E V ~J 2. Hoạt động 1: V"&0 3#:SW#:X"S ( L phút) - Mục tiêu: ;Q!>)w> - Đồ dùng dạy học:N V 4)'* W :`[ V ? X ' X Y V X =)' X Z [ V Y V + V ) V [ W % - Cách tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của TRò F]*' V ;Q/ V N W E W \ LC@E W +'b;Q* Z N V M) W N V b N W %6 V [ W L` Z /E V _ 8 % Q a? V W @' X Z @ V ? W @s% I. BO NG Tễ I, BO NG N A Tễ I. THI NGHIấ M 1: Fa* W QCK)' Z X `a% Ft W * X E X * V [ W % ` Z /E V '_ 8 \ L@N b E V * V W V N V B' X Z * W V [ W % Lc W W * V [ Z *' X Z b [ W W W X * V ? W % *Nhõ n xe t\`* V [ W [ X ' X Z W ? X V ?' X E X W W V ? V W E W X / V W ? W % THI NGHIấ M 2: F_'* W ? W W : [ X W N V W = X Năm học: 2010 - 2011 6 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông ]*' V ;Q/ V `a)* X E X W Y V W * X E X E Z `a8% Fa*' W * X E X W J F3? X W Z W V W * W V J FC b `a8 V <)? W Y W + X X `a W Y V W J F W Z ? W W W ? W * W V J F]*' V ;Q V `a W ' X MN W %_ W * Z + V W N V +' W /E W [ V '* W W % ? V W ? X % F` Z /E V '_ < \ L@ V W ? W E Z b V [ W % @ V W E Z V V % L@ V MN b W ? W ) V W / V W Z ? W % Fa? V W ? X E W V [ W : [ X W Y W E W ' V [ V ' X [ W = X W N V MB W W Z ? W % *Nhõ n xe t:`* V [ W [ X 4Y W ' X Z W ? X V Y Z ' X E X W W V ? X 4' V Z ? V W E W X / V W Z ? W % Kết luận: Búng ti45)?$ ngun sỏng D%Búng na ti45v$mt phn ca ngun sỏngD% 3. Hoạt động 2: E 39W.39 ( Y phút) : - Mục tiêu:;Q!2)2 - Đồ dùng dạy học: R - Cách tiến hành: q b Y V V B b X * Z ? X Z 6[ X `[)6[ X E V ) V ` W 3' W J a* W ;Q?Y V V E X )C@ W * Z N b ? Z B b X * Z ? X )** Z ? X E Z Z W % C@? W \K6[ X `E V )6[ X `[) ` W ' W [ V * V E V [ Z % F]*' V ;QN b W * Z ' X ' W * X E X ' X X % ` Z /E V ' Z _ ^ C@E X W * Z Z /E V % % F3 W E Z X Y W V N b ' W ' X X J F3 W ?b V *` W 3' W * V * V Y V ' W `[ W J F6[ X `[E Z X Y W V Y V W /N b Y V ' W [ V 6[ X `[/ X X ` W 3' W N/' W 4 V V Y b / V W * X X V 4' V J 6[ X `[E Z X Y W V ' W `[ W J a* X X M Z W * Z M Z Z *?JC Z Y W J:;Q= II. NHT THC NGUYT THC _ W Y V N b \ %Nhõ t th c\;Y V ^%^:8=QCK\ La? V W \6[ X `E V % L@' X Z \6[ X `[% L6 V [ W \` W 3' W % L6[ X `E V )6[ X `[)` W 3' W [ V * V ? X E V [ Z % Fa' X X V 4' V \3 W V W ? W Z 6[ X `[*` W 3' W )?Y V ' W 6[ X `E V % Fa' X X ? X 4' V \3 W V W Z ? W Z 6[ X `[*` W 3' W )Y V ' W ? X 4' V 6[ X `E V % . Nguyờ t th c: La? V W \6[ X `E V % L@' X Z \` W 3' W % L6[ X `[\6 V [ W % F6[ X `E V )` W 3' W )6[ X `[[ V *? X E V [ Z % F3 W *` W 3' W * V *B W 6[ X Năm học: 2010 - 2011 7 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông FGV thụng ba o\6[ X 4[ Z B b X * Z ? X Z 6[ X `[) V [ X 4[ Z B b X * Z ? X Z ` W 3' W /* X Z T %@Y V * W 6[ X E V )` W 3' W ) 6[ X `[ V [ V *? X E V [ Z ?E V M*M Z V ? X [ Y Z M Z /' V % Z @* X a' X X M Z [8gY V [E W M Z %a* X X E V M Z V *[ V % `[*[ V ' W ? W %6[ X `[ X ` W 3' W N' W ?E X 6[ X E V * W W % ` Z /E V '_ f \ 6[ X `[E Z X Y W 8/ V * X X ) X Y W <)^ [ W % a* X ` X Y Z M Z ? X E V W ?* Z M Z Z *% 4. Tổng kết và h ớng dẫn học tập ở nhà. ( Y;Z[ @\PS F]*l;Q/`a_gJ hiK"/Al!E">w>4/AE%K "l!"l?1O>O)v1> % F`5/G'_TJ hiL3.+'\a(k)5/D D(Fi?D % L.>\a(9 D5Fi sO> BIHFi94lx.D*% * H ớng dẫn học sinh học ở nhà: - ;0% - ; v$_8Fi_TQCK H4% - 304lIN% ] .&!>Y^_Y`_YY Năm học: 2010 - 2011 8 Gi¸o ¸n  - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng ] .abB;cY_Y`_YYdbB;eYf_Y`_YY Tiết 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG U%6‰_`UŠ{\ `aI*rGx45MA*E 4%MD)45MA)D)45MA%&I/45 MA%r+,/IDN  >% /`a) )BD)B/45MA % ‹+, 2% UU%3Œe•aCeŽ];•_ F`l\69E4)8.4)!,/7)8G#+*8#7)8 D 9% F`1\_p* UUU%&;z•aC&;•&\ F`2% U@%`‘_;‹_CU’;•_\ 1.  'g#  OL;Z[  - 6,*\KI“•3u#% - 3(+s+A0\ - _\ *Kiểm tra bài cũ: AaQ3$%90 .39h `5/G\Fa2\/+ 6u`G)6u`[)`3#*8G%6u `[HO%3rH7>)?"#6u`G)2 4l% a2\”`3#HO%K6u`[`3#N)?6u`G )/j?"#6u`[Fi2% &"!39$Nia.-"0 !#"+-j)khOL[ `5/G\@"*'/6u`G)`3#)6u`[D5[* s9G%`3#DI!6u`G?  6u`[% * Tổ chức tình huống học tập : a"u(+D6u`G u+D.# /#4/)//%`A /A+J 2.  E!>CUP"$,;R OL;Z[  - 6,*\;Q!+,xE4 - 3(+s+A0\CE4) - _\ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ F;QlE F`# " EJ F]*l;Q5/G'k_8 FC@:I=\_?GM E "M>DI" #5x"% F•E(4 I. GƯƠNG PHẲNG FCE4A 5xDE% F@•)4I/E 4#/ A•)#74) uD4)%%% N¨m häc: 2010 - 2011 9 Gi¸o ¸n  - Trêng THCS Thanh Phó - Ngêi so¹n : Hå M¹nh Th«ng  J K/\EP"0M"&$%-!$,G ảnh của vật tạo bởi gương 3.  E !>k;ai>& OY;Z[ \ - 6,*\;Q!/45MA - 3(+s+A0\69E4)8.4)!,/7)8G#+ *8#7)8D 9 - _\ F]*l/`a"f%<:QCK= FC@>`a% F_vD45MA% F;45MA/  J F]*l;Q`aI5/G' _<% F]*l;Q0?D 45MA% F]*l;QB`a)+2 9/D x45MAD% FC@I;Q vw;Q1 % F`–DF`–DF  45MA% F]*l;Q$B5j/% F;/*jD? G?J FC@:? =\_/*“ jD?G >% F;/*/9+x/ 45MA%F]*l;Q4I% FtDRE *#% L6u45MA)u?45MAx E% L3IDU L`DQU L3G44Ua S_j—D45MA)D% ]_;Q/_^J II. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG F;Q\dN % QU\`D U-\`45MA% F;Q\” 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? Fd`a"f%< _<\` u4G#rD% Kết luận\`45MA su 4DDG44% 2. Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với phương của tia tới ? %e2 >BO45MA D% %`aI D)45MA%K B5 5% *Kết luận\C45MA/?/? D% 3. Định luật phản xạ ánh sáng F`45MA su4D DG44xEHI D% FC45MA/?/?D% 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ: Q a - U N¨m häc: 2010 - 2011 10 . học: 2010 - 2011 2 Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 21/08 /2010 Ngày giảng Lớp 7A: 24/08 /2010 - Lớp 7B: 23/08 /2010. Giáo án - Trờng THCS Thanh Phú - Ngời soạn : Hồ Mạnh Thông Ngày soạn: 14/08 /2010 Ngày giảng Lớp 7A: 17/ 08 /2010 - Lớp 7B: 16/08 /2010 CHNG I : QUANG HC Tiết

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011, Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011, Giao an vat ly 7 ca nam 2010 - 2011

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-vat-ly-7-ca-nam-2010-2011

Đăng ký

Generate time = 0.19095396995544 s. Memory usage = 18.63 MB