QUY ĐỊNH chuan phat trien tre em 5 tuoi.doc

10 108 1 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 23:10

   !"#$$% &'() * + , - $./#$011234#12567#871.93 (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) $:;#< &'()' 3=.>?@$"7A3B3=.$C#$ADBE31:F#<0 G#<         !"# $% &'($'  !" ) *    +   , ) $ ) #(    +-+  $ ) #(   .  ##$/0/' 2.   123(4$5627$ 8 #"27$ 9 $#1,6 9$#',:#$/5$$#(45(. 3=.H?I.12%$./#$011234#12567#871.93 '  !$% ;,<0"=>"=?@-5 =    !23A1#BC-& D<0#$   )  E.  #$   ) F  - )  3=.J?3K31$L$1M#<N G#$  1"H$I(26.232-& G  !,1 HJ?$KL=$! =D<0&,     ) *    *       ME&,  2 N $ #$+       !K1O,1 23 ;E@-5&,  -2    *  # )   .  " PI$1QR$    3=.O?GBL$PQ#$D#$$./#$011234#12567#871.93 ST30/2+$A$#(4 8 #"U .$#B ,23$ -O"$#(4". K#  !1#,6 V'  !,1+-W4O 4*"' ($ -O"$#(4",0X1@#Y'$ -O"$ ) #(  # 1 Z36 .N$ ) #    V'  !,1+-W[.(0$'$4 #(\ ) $ ) -0 ) *       .N$ ) #    =    !,1][.(0$2+$A"1 ,/*"26$(9: ^1'$%$#$/ -O"$# (4  !U .$#:]*  -0_ G*+ -WO"Y#-05$B#$ -# ) "$#(4  $I127$"$A 1[`' $:;#< ''R@STSUVW'X 3=.Y?0$./#1$.Z#$A$011234#1$4$I1 EGOQ -#153:'$O +,6 VE@-5:[5a? b VE@-5=cP[5$H'#;? b VE@-5Mcd 1eO$U$HQ#P$[; b (VE@-5;Gf#,*"[5$$W'#"a -#6 gB =E=GOQ -#153:'$O +h VE@-5aG2     "W23#8b VE@-5JG 1Qi"Q$7 $#127$A N b VE@-5LEe#27$j$1#$_A+$Pb (VE@-5>kA1#C$i#26"Q$ MEMGO53$1$I$U$Q:'$ VE@-5lcP,mm23iBa26=4"!.#*8b VE@-5?n:1e23O$U$=b VE@-5n$U$23*$K(4o= [?"=a [?"Ma V ;E;G/-] Y"-0^1(#(_+ VE@-5=EY> #$Q#P$7$apL$.b VE@-5MEY=4a? Q$YK7$b VE@-5;G $#Y'$X:=41Q$O/ / h#$Q#P$M?C aEaGOK"01/-.1((2q$ VE@-5aKrU$[1m$26Q"-Q/- 1Qb VE@-5JG0r g"  $1$$1b VE@-5LE /$Q#"e+"$b 2 (VE@-5>sI8O"8#$XMb VE@-5lt23* '-52 ) 8O#$I1$$1b VE@-5=?K1Q$"5$   - ) 2 ) OY#-]Qh JE.  JG  # ) *  * )   2    #   ) . VE@-5=c.    Q$+   - ) %:# ) *  $.$ b VE@-5==* )   Q$,     - ) *  # ) *  $.$*  b VE@-5=Mt$++  I$+ . ) *  -"$*  b (VE@-5=;t$#"Q$:1_$27,YQ223 $27.#db VE@-5=aKQ*]    Q#  +$ b VE@-5=JKC5,,  OY  Q$,  $.  $2+  $ )  )  3=.[?0$./#1$.Z#$A$011234#1\#$K7AD].Q#$^_`$3 ELG  *  *  -2  :]P. V E@-5=L cO23 '-5$#  $P.1$Ab VE@-5=>u$[rZ36$6i_P.b VE@-5=lcO23QP$1-Wi*$_P.b (VE@-5M?n[Bm+1#Y'$/-Wi_P.. =E>G  2+  $  #Q  $    M VE@-5ME5$e$0/$/KZ$b VE@-5M=G/-0iQ#11$/b VE@-5MME_'$,1  '-5$/+$PU$$1b (VE@-5M;vY(YOwQK_P. MElG  * )   .    /P [C VE@-5Mac:KY$P [C"%"$Y*"-3 `"]$:"[B!_$27Qb VE@-5MJ','P [C_P.U$,7O"r@  d gb VE@-5MLG/-0_16$27.1Yfb (VE@-5M>G/-0iC26^b VE@-5MlGi -O.5"#:'b VE@-5;?G!11/P [CZ36#1Pb $VE@-5;KQ KP [C*0Q23_"$Pi ;E?G  O 5/i06Yf1$27,6 VE@-5;=kx#1%$6Yf#$O +b VE@-5;ME_'$$#K6Y1$27,6$8$yb VE@-5;;Gi-P [C"Q$/ "%(Z$"%+6 I$$27$8$yb (VE@-5;az{-1$$CqQ$27Q$gQOQb 3 VE@-5;JEOO Y+27$[*b $VE@-5;L* ) +  * ) ,2+  Q $1##Y'$ aEG  *  *  -2  36       #  $27[$ VE@-5;>De$$wQK_$27Qb VE@-5;lG#!wQK_ A6Yb VE@-5a?G/-0;/"#1QK6Yfb (VE@-5aEB:-0.$_O Y1$27,6b VE@-5a=z{;0// 4+$PZ$$27Q JE=G  # )  ) 1i+  #$2 ) $[2  [`' VE@-5aMc:*  ,     F  # ) P2W$* ) $2+  Q ) b VE@-5a;EOO1#h"P +"[,T1[2$,xd 6$27,6b VE@-5aan$-0$Cq_$27QQ8Kb (VE@-5aJc:[d23 '-51C$#g-_#$27 56 27$b VE@-5aLEO1P#/ 27$#$-#Y1$$1 LEMG  *  *  -2  X$$27Q VE@-5a>cO23QP$1-Wi_Y  1$27;b VE@-5alEB:-0Q/$I$27Q6 Ab VE@-5J?|. K-0$U$#$O Y 3=.a?0$./#1$.b c #$A: - $011234##<,##<NAD<3Q!13d E;G  $,7O VE@-5Jc.  23-eP _,7OQ"%"]" $:"$Y*"-3`b VE@-5J=c$10/23@(9,*K="M 1'$b VE@-5JMS$< '-5HQ@-0:"/23$+ $P"$8$yb (VE@-5J;c$'($./"+"%$(#"(#(   #,]!_ =EaG  K-r(4$,7O*  $#* )  VE@-5JacO\1$b VE@-5JJzr(4$H@*$X"1'$"iB1H P #$-#Y1$$1b VE@-5JLzr(4$,#Y.Q#$$#Kb (VE@-5J>zr(4$,7O1hP [C"8"w$<1Q $/ _P.b 4 VE@-5Jlzr(4$,7O#!1@(9Yf#$#Y'$b VE@-5L?t '-0/"/23$1#O*  $27Q23b $VE@-5Lt,Y23'($/`$#A0Bb VE@-5L=KQW[26$'m/ MEJG  2  *     - )  ) $2+  $#$$#* )  VE@-5LMn@$X$# ) Z36A 5$18 $#Kb VE@-5L;E C,e$$$27Q1,YU$r@"d g" eZ3b VE@-5Lat$O,#"Q$$e,7$27QQ#  *  b (VE@-5LJSh,Y#gOI$/r@"/'"d g QQ$$27QOb VE@-5LLzr(4$ '-5H1#h12  ,xdZ36A5$b VE@-5L>t$O4"r: ;ELG/]$C56/X VE@-5LlGiXI$I`K#$ 27$[$b VE@-5>?G/-0iC6-b VE@-5>EO1$I$A"P#/- aE>G/ '-518_/X VE@-5>=Kw$< '-5Qw/"23$#$'-5$b VE@-5>MEO '-512$27X- ) b VE@-5>;}nX~#/`Kb (VE@-5>aKQ/#? JElG/ '-5K8/K VE@-5>JKIKOX1#,7Ob VE@-5>LK(Z$Qw/#gA•/P [C" 8"w$<1Q$/ _P.b VE@-5>>e261K1-#dH"Ib (VE@-5>lK}K~*_P.#_ Ab VE@-5l?K}K~I#]0HP"H*[5$(26b VE@-5lc:(Y$23I#$P$IK$/ 3=.e?0$./#1$.Z#$A$011234##$#1$f E=?G/ '-5K 27$0* VE@-5l=s#  *O . 5"#:#g $b VE@-5lMc:-0!#$A_."# :1 '-5/23$0*b VE@-5l;cO23   - ) g !:_ Z#$ 5 +-5$b (VE@-5lak0# '-5/23$0*+$P-e[P =E=G/ '-5K 27$[`' VE@-5lJ€.,#Y23 '-5%(Z$$27$#B,/ 1$(4$b VE@-5lLt23 '-5 $'$$8$y+-5$b VE@-5l>t23 '-5$!K+-5$ ME==G/ '-5K. Y1Y#A VE@-5llc:$/o"* ("%V_1#gPYb VE@-5??SC$$/1 b VE@-5?G/P [C1:'$Z36/_ 1#gPYb (VE@-5?=K-r(4$:,/Q,1  '-P +$Pb VE@-5?McO23w2W$/#$-P Y#A_ A ;E=MGO '-5K-5"-5K 1# VE@-5?;c:K#-5Z36-5,23$#$Y ?b VE@-5?aG?523$1=O U$iB=1-# --5,23$_O b VE@-5?JK#'(11OQKP# aE=;G:K '-5F  F  X126$#$ Q$$ VE@-5?LE@23Q58"Q5$"Q5I:1Q5 4#*8b VE@-5?>•23io#$"$#1"*"(26"26"-" P"V_ ':-#6 ':Q JE=aGO '-5:* ) 87$ VE@-5?lsX*$1#$8#]0b VE@-5?€./23 " "$1 -0 Q/1$$1b VE@-5cO23$1*,5,1$7*%$% LE=JGm m1 K VE@-5=Sg.hb VE@-5MGiQ -0:"/23$[$ >E=LG/QP$-,: VE@-5;sPi23 5/$*.‚Q* ) P+ $P#$'-5$U$$1b 6 VE@-5aD#  2+      ) 2+  $Q$  $# ) + )  )  )  2+  $#  ,  b VE@-5Jc:e-e[K+$P1K40/# e lE=>G/QP$-$Y#b VE@-5Lng* 6#%:"./"g,7 6#1b VE@-5>G0/ '-5$/#*$_ Ab VE@-5lG/w2W$_P.$#Y'$ Qb (VE@-5=?t,Y./'#Q $:;#< S g h - ' i j&'&' i k( g  g ' -   + jlj i  g ' - m +  3=.n?20$#$3^7oQpq<30! GADBD!1"! E]'  !(#'s#(41n1#Y# 1"-W$#(411#Y#F    # ) #  $$ ) #(      #  #[. (2  $Q* ) #    2 ) 2  *    +  + ) *  Q*  2  * )     2+$ 3* + .>r?2Q g $#$3* - 7. i Q$! + #<<3Q g ! . - AQ + BQ + !1Q - ! €m$$#(4    #  # ) .  ƒ*  # )  ) *  [.(2  $Q* ) #  "2+ ) $(.N"Q*   ) +-+  $ ) #(   .  #!]*  Q0 /'.   ) *         3=.>>?20$#$3^7oQ12:; + #<7s + 7#!#t12:; + #<7s c .<3Q g !AQ + ; g 7s c . <3Q g !B, - s -  E2 )   #2+ ) $(.N  #  $$ ) #(      #  #"2+  $ 8 #"2+  $ .N$ ) #  ,+ )  .N$ ) #  ,.  *  Q-2  (  $  .   )  *          +  + ) *  Q*  2  * )   2+  $",+ )  u?Svw xSvw `yz <.{|#$}<$ZQ 7          8 9   10 . ' -5 K -5& quot; -5 K 1# VE@ -5 ?;c:K# -5 Z36 -5 ,23$#$Y ?b VE@ -5 ?aG? 5 23$1=O. ' -5 /23$0*b VE@ -5 l;cO23   - ) g !:_ Z#$ 5 + -5 $b (VE@ -5 lak0# ' -5 /23$0*+$P-e[P
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY ĐỊNH chuan phat trien tre em 5 tuoi.doc, QUY ĐỊNH chuan phat trien tre em 5 tuoi.doc, QUY ĐỊNH chuan phat trien tre em 5 tuoi.doc

Bình luận về tài liệu quy-dinh-chuan-phat-trien-tre-em-5-tuoi-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP