Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

Charles Ergen
Charles Ergen(9772 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 23:10

Mô tả: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Huyền 2 2 4 4 2 2 4 4 1 2 3 4 Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc Đồ Rê Mi Son ĐôLa Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập cao độ: Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng Gõ: + + + + + + Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. 2. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc: Tiết 6 -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Đàn tứ Đàn nhị Đàn tam Đàn tỳ bà Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc * Hình thøc cÊu t¹o 1. Bầu cộng hưởng 2. Dọc đàn (Cần đàn) 3. Trục đàn 4. Ngựa đàn 5. Dây đàn 6. Khuyết đàn 7. Cung vó (Archet) Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c TiÕt 6 -TËp ®äc nh¹c: T§N Sè 1 -Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc 2. Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc: . 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng G : + + + + + + Thứ. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc:

— Xem thêm —

Xem thêm: Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.76799893379211 s. Memory usage = 17.68 MB