Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 97
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 23:10

Mô tả: Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thanh Huyền 2 2 4 4 2 2 4 4 1 2 3 4 Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc Đồ Rê Mi Son ĐôLa Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập cao độ: Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng Gõ: + + + + + + Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. 2. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc: Tiết 6 -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc Đàn tứ Đàn nhị Đàn tam Đàn tỳ bà Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc * Hình thøc cÊu t¹o 1. Bầu cộng hưởng 2. Dọc đàn (Cần đàn) 3. Trục đàn 4. Ngựa đàn 5. Dây đàn 6. Khuyết đàn 7. Cung vó (Archet) Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 năm 2010 Âm nh¹c TiÕt 6 -TËp ®äc nh¹c: T§N Sè 1 -Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc 2. Giíi thiƯu mét sè nh¹c cơ d©n téc: . 1.Tập đọc nhạc. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Luyện tập tiết tấu: Đọc: Đen đen trắng đen đen trắng G : + + + + + + Thứ. Tiết 6: -Tập đọc nhạc: TĐN Số 1 -Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc 1.Tập đọc nhạc. Câu 1Câu 2 Thứ hai ngày 8 tháng 9 nm 2010 m nhạc Tiết 6: -Tập đọc nhạc:

— Xem thêm —

Xem thêm: Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so, Tuan 6: - Tap doc nhac : TDN so

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tuan-6-tap-doc-nhac-tdn-so

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.227929115295 s. Memory usage = 18.42 MB