phuong phap lap dinh muc du toan xay dung cong trinh

13 144 3
Tài Liệu Sinh Viên

Tài Liệu Sinh Viên

Tải lên: 492 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 16:23

tóm tắt tóm tắt bài giảng bài giảng phương pháp lập phương pháp lập định mức dự toán xây định mức dự toán xây dựng công trình dựng công trình chuyên đề 4.1 chuyên đề 4.1 bảng 1 : hệ thống định mức kinh bảng 1 : hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật theo tế kỹ thuật theo Phân cấp Phân cấp quản lý quản lý Quản lý vi mô (QLSXKD) Quản lý vĩ mô (QLNN) Định mức dự toán XD (ĐMDT) Định mức dự toán tổng hợp (ĐMDTTH) Định mức tổng hợp -Đơn giá bình quân khu vực -Đơn gía XD chyuên ngành -Đơn giá công trình -Giá trị dự toán công trình, hạng mục công trình (G xl ) -Tổng dự toán, dự toán công trình xây dựng (G xl ) - Tổng mức đầu tư - Cân đối các nguồn lực - Dự báo các chương trình phát triển về xây dựng -Đơn giá dự toán tổng hợp - Định mức theo chỉ tiêu tổng hợp Định mức cơ sở (ĐM sản xuất) - Đơn giá thi công - Giao khoán khối lượng - Cấp phát vật tư. -Lập kế hoạch tiến độ sản xuất của doanh nghiệp - Lập giá dự thầu - Giá trị dự toán thi công - Thanh toán trả công cho người lao động. Giai đoạn thiết kế Giai đoạn thiết kế Bảng 2: Phân loại sử dụng định mức theo giai đoạn thiết kế Bảng 2: Phân loại sử dụng định mức theo giai đoạn thiết kế Suất đầu tư Suất đầu tư Giá khối lượng KC Giá khối lượng KC Giá chuẩn các công trình Giá chuẩn các công trình thông dụng thông dụng Đơn giá dự toán Đơn giá dự toán Tổng hợp Tổng hợp Định mức DT công trình Định mức DT công trình Định mức DT tổng hợp Định mức DT tổng hợp Thiết kế kỹ thuật Thiết kế kỹ thuật (2 bước) (2 bước) Thiết kế kỹ thuật Thiết kế kỹ thuật thi công (1 bước) thi công (1 bước) Tổng dự toán,dự toán Tổng dự toán,dự toán công trình công trình Đơn giá khu vực Đơn giá khu vực Đơn giá chi tiết công trình Đơn giá chi tiết công trình Giá dự toán xây dựng Giá dự toán xây dựng công trình công trình Định mức sản xuất Định mức sản xuất Đơn giá dự thầu Đơn giá dự thầu Đơn giá thi công Đơn giá thi công Giá dự thầu Giá dự thầu Giá trị dự toán thi công Giá trị dự toán thi công Thiết kế tổ chức thi công Thiết kế tổ chức thi công Thiết kế bản vẽ thi công Thiết kế bản vẽ thi công Định mức dự toán Định mức dự toán công trình công trình Định mức tổng hợp Định mức tổng hợp Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư Thiét kế cơ sở (sơ bộ) Thiét kế cơ sở (sơ bộ) Hệ thống Hệ thống định mức định mức Chỉ tiêu giá Chỉ tiêu giá Chi phí và giá xây Chi phí và giá xây dựng công trình dựng công trình Bảng 3: hệ thống định mức xây dựng Bảng 3: hệ thống định mức xây dựng Định mức tỷ lệ Hao phí Vật liệu Hao phi nhân công Hao phí máy thi công ĐMCP trong giá dự toán xây dựng ( chi phí chung, lãi , thuế ) ĐMCP quản lý dự án ĐMCP tư vấn đầu tư xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật Định mức vật tư Định mức lao động Định mức năng suất máy thi công Nhà nước ban hành hoặc công bố, tư vấn,nhà thầu lập ra để sử dung lập ĐMDT Doanh nghiệp (quàn lý nội bộ) Định mức cơ sở (ĐM thi công ) Định mức dự toán xây dựng Do BXD ban hành hoặc công bố dùng phổ biến . Do các bộ có XD chuyên ngành, UBND tỉnh công bố Riêng cho từng công trình ( ĐMDT công trình) bảng 4 : bảng 4 : Cơ sở dữ liệu để lập Cơ sở dữ liệu để lập định mức dự toán công trình định mức dự toán công trình Hồ sơ thiết kế công trình - Thiết kế cơ sở; - Thiết kế kỹ thuật; - Thiết kế bản vẽ thi công; Thuyết minh giải pháp xây dựng - Tổ chức xây dựng; - Biện pháp thi công; - Điều kiện thi công; - Tiến độ thi công Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng - Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng đối với công trình Định mức thi công (cơ sở) - Định mức vật tư ; - Định mức lao động; - Định mức năng suất máy thi công. Định mức dự toánxây dựng - Định mức dự toán thống nhất - Định mức dự toán chuyên ngành - Định mức dự toán các công trình tương tự - Định mức của các tổ chức tư vấn bảng 5 :Trình tự lập định mức dự toán công bảng 5 :Trình tự lập định mức dự toán công trình trình 1. 1. Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu xây Lập danh mục công tác xây dựng hoặc kết cấu xây dựng của công trình dựng của công trình 2. 2. rà soát, Phân loại công tác xây dựng theo 03 nhóm rà soát, Phân loại công tác xây dựng theo 03 nhóm xây dựng định mức dự toán công trình (bảng 5.1) xây dựng định mức dự toán công trình (bảng 5.1) 3. 3. Xây dựng định mức dự toán công trình theo các phư Xây dựng định mức dự toán công trình theo các phư ơng pháp cho phù hợp với 3 nhóm công tác trên ơng pháp cho phù hợp với 3 nhóm công tác trên bảng 5.1 : phân loại các công tác xây dựng theo bảng 5.1 : phân loại các công tác xây dựng theo Điều kiện cụ thể của công trình để lập định mức Điều kiện cụ thể của công trình để lập định mức dự toán dự toán 1. Đối với những loại công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện xây dựng và biện pháp thi công như qui định trong định mức dự toán đã có ( đã được ban hành hoặc công bố) thì lựa chọn định mức đưa vào áp dụng cho phù hợp với đặc điểm của công trình. 2. Đối với những loại công tác xây lắp có cùng yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công như ng khác về điều kiện thi công và tiến độ thi công trong qui định định mức dự toán đã thì được vận dụng định mức có điều chỉnh các hao phí VL, NC, MTC cho phù hợp với điều kiện thi công và tiến độ thi công của công trình. 3. Đối với những loại công tác xây lắp có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện xây dựng và biện pháp thi công riêng của công trình không có trong các định mức dự toán đã có thì căn cứ vào thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công, nghiên cứu tính toán kết hợp với khảo sát thực tế để xây dựng định mức phù hợp với công trình. bảng 6 : các bước lập định mức dự toán mới bảng 6 : các bước lập định mức dự toán mới của công trình của công trình 1. 1. bước 1: xác định dây chuyền công nghệ sản xuất ra sản phẩm (đơn bước 1: xác định dây chuyền công nghệ sản xuất ra sản phẩm (đơn hoặc hỗn hợp) theo điều kiện, biện pháp thi công từng công tác cần hoặc hỗn hợp) theo điều kiện, biện pháp thi công từng công tác cần lập định mức lập định mức . . 2. 2. bước 2 : xác định thành phần công việc bước 2 : xác định thành phần công việc phải nêu rõ các bước công việc thực hiện củatừng công đoạn theo thiết phải nêu rõ các bước công việc thực hiện củatừng công đoạn theo thiết kế tổ chức dây chuyền công nghệ thi công từ khi bắt đầu đến khi kết thúc kế tổ chức dây chuyền công nghệ thi công từ khi bắt đầu đến khi kết thúc . . 3. 3. bước 3 : tính toán xác định các hao phí VL, NC, MTC bước 3 : tính toán xác định các hao phí VL, NC, MTC (bảng 7) (bảng 7) 4. 4. bước 4 : lập các tiết định mức gồm 2 phần bước 4 : lập các tiết định mức gồm 2 phần + + thành phần công việc thành phần công việc + bảng định mức các khoản mục hao phí + bảng định mức các khoản mục hao phí bảng 7 : Các phương pháp tính toán định mức bảng 7 : Các phương pháp tính toán định mức dự toán công trình cho các công tác xây dự toán công trình cho các công tác xây dựng mới dựng mới 1. 1. Phương pháp tính toán các mức hao phí VL, NC, MTC Phương pháp tính toán các mức hao phí VL, NC, MTC theo thông số kỹ thuật trong dây chuyền công theo thông số kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ nghệ 2. 2. Phương pháp tính toán mức hao phí VL, NC, MTC theo Phương pháp tính toán mức hao phí VL, NC, MTC theo thống kê - phân tích số liệu từ các công trình đ thực ã thống kê - phân tích số liệu từ các công trình đ thực ã hiện hiện 3. 3. Phương pháp tính toán mức hao phí VL, NC, MTC theo số Phương pháp tính toán mức hao phí VL, NC, MTC theo số liệu khảo sát thực tế liệu khảo sát thực tế 4. 4. Phối hợp các phương pháp trên Phối hợp các phương pháp trên bảng 7.1 nội dung các phương pháp tính toán định mức dự bảng 7.1 nội dung các phương pháp tính toán định mức dự toáncông trình cho các công tác xây dựng mới toáncông trình cho các công tác xây dựng mới phương pháp 1 phương pháp 1 tính tóan từ thông số tính tóan từ thông số kỹ thuật trong dây kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ chuyền công nghệ 1. 1. Hao phí vật liệu: Hao phí vật liệu: xác định xác định theo theo + Thiết kế kỹ thuật + Thiết kế kỹ thuật + Hao hụt vật liệu trong quá + Hao hụt vật liệu trong quá trình xây dựng ở các khâu được trình xây dựng ở các khâu được xác định theo định mức vật tư đã xác định theo định mức vật tư đã có. có. 2. 2. Hao phí nhân công Hao phí nhân công : xác định : xác định theo : theo : + Tổ chức lao động của dây + Tổ chức lao động của dây chuyền công nghệ cho cả quá chuyền công nghệ cho cả quá trình trình + Định mức lao động đã có + Định mức lao động đã có của các công tác riêng lẻ trong của các công tác riêng lẻ trong dây chuyền. dây chuyền. 3. 3. Hao phí máy thi công: Hao phí máy thi công: xác xác định theo định mức năng suất kỹ định theo định mức năng suất kỹ thuật của từng loại máy và có kể thuật của từng loại máy và có kể đến điều kiện phối hợp trong dây đến điều kiện phối hợp trong dây chuyền vào trong quá trình thực chuyền vào trong quá trình thực hiện xây dựng công trình. hiện xây dựng công trình. phương pháp 2 phương pháp 2 thống kê - phân tích từ số thống kê - phân tích từ số liệu đ có ã liệu đ có ã 1. 1. Hao phí vật liệu, nhân công máy Hao phí vật liệu, nhân công máy thi công: thi công: đều được xác định phương đều được xác định phương pháp thống kê phân tích từ : pháp thống kê phân tích từ : + Số liệu tổng hợp từ khối lượng + Số liệu tổng hợp từ khối lượng thực hiện của các công trình đã và thực hiện của các công trình đã và đang thực hiện đang thực hiện + Số liệu định mức hao phí VL + Số liệu định mức hao phí VL đã được tính toán của các công trình đã được tính toán của các công trình + Số liệu theo kinh nghiệm của + Số liệu theo kinh nghiệm của các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ. các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ. Phương pháp 3 Phương pháp 3 tính toán khảo sát thực tính toán khảo sát thực tế tế 1. 1. Hao phí vật liệu Hao phí vật liệu : xác định theo : : xác định theo : + Thiết kế kỹ thuật + Thiết kế kỹ thuật + Hao hụt VL trong quá trình + Hao hụt VL trong quá trình xây dựng ở các khâu được tính toán xây dựng ở các khâu được tính toán theo khảo sát thực tế của công trình theo khảo sát thực tế của công trình . . 2. 2. Hao phí nhân công Hao phí nhân công : xác định theo : xác định theo + Số liệu khảo sát từ tổ chức + Số liệu khảo sát từ tổ chức lao động của các khâu trong dây lao động của các khâu trong dây chuyền sản xuất. chuyền sản xuất. 3. 3. Hao phí máy thi công Hao phí máy thi công : xác định : xác định theo số liệu khảo sát về năng suất theo số liệu khảo sát về năng suất của các loại máy trong dây truyền của các loại máy trong dây truyền thi công theo 1 chu kỳ, theo thời thi công theo 1 chu kỳ, theo thời gian thực hiện tiến độ xay dựng gian thực hiện tiến độ xay dựng công trình. công trình. . trình công trình P.P tính (4. 1) P.P tính (4. 1) P.P tính (4. 2) P.P tính (4. 2) P.P tính (4. 2) P.P tính (4. 2) P.P tính (4. 2) P.P tính (4. 2) . thực tế 4. 4. Phối hợp các phương pháp trên Phối hợp các phương pháp trên bảng 7.1 nội dung các phương pháp tính toán định mức dự bảng 7.1 nội dung các
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong phap lap dinh muc du toan xay dung cong trinh, phuong phap lap dinh muc du toan xay dung cong trinh

Bình luận về tài liệu phuong-phap-lap-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP