Mẫu báo cáo thực hành Lý

25 3,057 9
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 16:10

THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Kỹ thuật BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………… 1. Trả lời câu hỏi : Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của sự rơi tự do và công thức tính gia tốc rơi tự do . . . 2. Kết quả thực hành: Bảng 1: đo thời gian ứng với các khoảng cách s khác nhau. Vị trí ban đầu : s 0 =………….(mm) Lần đo s(m) Thời gian rơi t i 2 t i g i = 2 2 i s t i 2 i i i s v t = 1 2 3 4 5 3. Vẽ đồ thị : Từ các kết quả của bảng 1, hãy tiến hành vẽ đồ thị của s = s(t 2 ) và v = v(t) { có thể lấy thêm một vài số liệu nửa để kết quả chính xác hơn } THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT 4. Nhận xét – kết luận : a. Đồ thị của s = s(t 2 ) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ? . . b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ? . . c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do . . . . . . . 5. Câu hỏi : Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ? . . . . . . . Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên . . . . . . . . . . - 2 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………… 1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát, công thức tính lực ma sát, hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt phẳng nghiêng ? . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kết quả thực hành : Hoàn thành bảng sau đây α 0 = …………. α =………±………. s 0 = …………. s =………±………. n t a μ t Δμ t 1 2 3 4 5 6 7 Giá trị trung bình 3. Viết lại kết quả của phép đo : . - 3 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.3 : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………… 1. Trả lời câu hỏi : a. Nêu ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng ? . . . . b. Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng bề mặt. Viết công thức thực nghiệm xác định hệ số căng bề mặt theo phương pháp này. . . . . . . . . . . 2. Kết quả thực hành : Hoàn thành hai bảng sau đây BẢNG 10.3.1 Độ chia nhỏ nhất của lực kế :…………(N) Lần đo P (N) F (N) F C = F – P (N) ∆ F C (N) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình BẢNG 10.3.2 - 4 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp :………(mm) Lần đo D (mm) ∆D (mm) d (mm) ∆ d (mm) 1 2 3 4 5 Giá trị trung bình a. Tính giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài : . . b. Tính sai số tỉ đối của phép đo: . . c. Tính sai số tuyệt đối của phép đo : . . d. Viết kết quả của phép đo : . . . . - 5 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 10.4 : TỔNG HỢP HAI LỰC Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………… 1. Mục đích thí nghiệm : . . . 2. Cơ sở lý thuyết: . . . . . . . . . 3. Kết quả thí nghiệm : BẢNG 10.4.1: Tổng hợp hai lực đồng quy Thí nghiệm F 1 (N) F 2 (N) Tỉ lệ xích Từ hình vẽ Từ thí nghiệm l mm) R (N) R 1 R 2 R 3 R R ∆ RRR ∆±= 1 1mm ứng …… N 2 1mm ứng …… N BẢNG 10.4.2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều Thí nghiệm P 1 (N) P 2 (N) Từ tính toán Từ thí nghiệm P (N) a = OA (mm) P (N) a 1 a 2 a 3 a a ∆ aaa ∆±= 1 2 Kết luận : - 6 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.1 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT PIN ĐIỆN HÓA Họ và tên :…………………………………………, ngày :………………… I. BẢNG KẾT QUẢ : Giá trị : R 0 = …………….( Ω); R A = ………… ( Ω) x = R (Ω) I ( 10 -3 ) A U (V) y = I -1 ( A -1 ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 II. XÁC ĐỊNH ξ VÀ r THEO HAI PHƯƠNG ÁN : 1. PHƯƠNG ÁN 1 : a. Vẽ đồ thị U = f(I) - 7 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT b. Nhận xét và kết luận : . . . c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r: . . . . . . 2. PHƯƠNG ÁN 2 : a. Vẽ đồ thị y = f(x) b. Nhận xét và kết luận : . . . c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r: . . . . . BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC. - 8 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………NGÀY:….…………… 1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: . . . 2. NGUYÊN TẮC THÍ NGHIỆM: 3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: A. Bóng đèn: Lần thí nghiệm U (V) I (A) R (Ω) ( )R Ω ( )R∆ Ω 1 2 3 4 5 6 ∆ U =………………; ∆ I = …………….; ∆ R =……………… B. Điện trở Constantan: Lần thí nghiệm U (V) I (A) R (Ω) ( )R Ω ( )R∆ Ω 1 2 3 4 5 6 C. Vẽ đồ thị ( sử dụng một đồ thị cho bóng đèn và điện trở Constantan) - 9 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT D. Nhận xét: - Các đồ thị trên có phù hợp với định luật Ohm cho đoạn mạch không? . . - Vì sao điện trở của bóng đèn lại thay đổi theo hiệu điện thế U ? . . - 10 - . I C = f(I B ) : - 18 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 11.8: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN NẰM NGANG CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT HỌ VÀ TÊN:. . - 19 - THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 12.1 : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo thực hành Lý, Mẫu báo cáo thực hành Lý, Mẫu báo cáo thực hành Lý

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-thuc-hanh-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP