Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học

70 201 1
Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tải lên: 685 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2013, 19:54

Tài liệu giúp các bạn sĩ tử làm tốt bài thi Sinh Học 1 Lƣu ý: kí hiệu a – mức độ biết, b – hiểu, c – vận dụng PHẦN V. DI TRUYỀN HỌC CHƢƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ BÀI 1. GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI CỦA ADN Câu 1a. Gen là gì?     Câu 2a. Điều nào KHÔNG đúng với cấu trúc của 1 gen ?  B. Vùng mã hoá: mang thông tin mã hoá các axit amin. C.   Câu 3a. Đặc điểm nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thông nhất của sinh giới? A.  B. Tính thoái hoá   Câu 4a. Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:     Câu 6a. Vai trò của enzim ligaza trong quá trình nhân đôi ADN là:    D Câu 7a. Thông tin di truyền được mã hoá trong ADN dưới dạng nào ?     Câu 10b. Các mạch đơn mới được tổng hợp trong qúa trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều: A. 3'- 5'. B. 5' - 3'. C. 5' - -   Câu 11a. Gen của sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá     Câu 12a. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá .     Câu 13a. Mã di truyền là .    . Câu 14a. Mã di truyền trên mARN được đọc theo: A.     2 Câu 15a. Bộ ba mở đầu, bộ ba kết thúc là: A. AUG - UAA; UAG; UGA. B. AUG - UAU; UAG; UGA. C. UAG - UAA; UAG; UGA. D. AUG -AUA; UAG; UGA. Câu 18a. Nguyên tắc nhân đôi ADN ở tế bào nhân sơ, nhân thực và ADN của virut (dạng sợi kép):     Câu 19a. Trong chu kỳ tế bào, sự nhân đôi của ADN trong nhân xảy ra vào thời điểm nào?   1 . C.  2 .  Câu 21a. Nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế tự nhân đôi của ADN:     Câu 23b. Sự nhân đôi của ADN xảy ra ở những bộ phận nào trong tế bào nhân thực?  B. Nhân.   Câu 25c. Một đoạn mARN gồm 2 loại nu A và U thì số loại bộ ba trong đoạn mARN có thể có là: A. 8. B. 6. C. 4. D. 2 Câu 26c. 1 phân tử ADN dài 1,02mm. Khi phân tử này nhân đôi 1 lần, số nu tự do môi trường nội bào cung cấp là: A. 1,02. 10 5. B. 6. 10 5 . C. 6. 10 6 . D. 3.10 6 Câu 27c. 1 đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nu các loại như sau: A = 60; G = 120; X= 80; T = 30. Sau 1 lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nu mỗi loại là bao nhiêu? A. A = T = 180; G = X = 110. B. A = T = 150; G = X = 140. C. A = T = 90; G = X = 200. D. A = T = 200; G = X = 90. ĐÁP ÁN BÀI 1 1 2 3 4 6 7 10 B A C B A B B 11 12 13 14 15 18 19 A C C B A A A 21 23 25 26 27 Â C A C C 31 D BÀI 2. PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Câu 1a. Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN gọi là gì? A. Phiên mã.    Câu 3a. Trên mạch tổng hợp ARN của gen, enzim ARN pôlimeraza di chuyển theo chiều:     Câu 4a. Quá trình phiên mã xảy ra vào thời điểm nào?     Câu 5a. Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã: A. Enzim ADN pôlimeraza. B. Enzim ARN pôlimeraza. C. Enzim ADN pôlimeraza và Enzim ARN pôlimeraza. D.Enzim ligaza. Câu 6a. Phiên mã là quá trình tổng hợp A. mARN. B. tARN. C. rARN. 3 D.  Câu 7a. Phân tử mARN được tổng hợp theo chiều nào? A. 3'- 5'. B. 5' - 3'. C. 5' - -   Câu 10a. Quá trình dịch mã xảy ra qua các giai đoạn: A.  B.    Câu 11b. Bộ ba đối mã (anticodon) trên phân tử tARN vận chuyển axit mêtiônin là: A. 5'AUG3'. B. 3'XAU5'. C. 5'XAU3'. D. 3'AUG5'. Câu 13a. Dịch mã là:     Câu 14a. Sản phẩm cuối cùng của quá trình hoạt hoá axit amin là: A. axit amin - tARN. B. axit amin - mARN. C. axit amin - rARN.  Câu 17a. Pôlixôm có vai trò gì?    ác. Câu 19c. Đoạn gen dùng để phiên mã dài 2601A 0 . Khi đoạn gen phiên mã cần môi trường cung cấp tất cả 3060 ribônuclêôtit tự do. Số lần phiên mã của đoạn gen trên là: A. 4. B. 6. C. 8. D. 10. Câu 20c. Một phân tử mARN có tỷ lệ giữa các loại ribônuclêôtit: A = 2U = 3G = 4X. Tỷ lệ % mỗi loại ribônuclêôtit A, U, G, X lần lượt: A. 48%; 24%; 16%; 12%. B. 24%; 48%; 16%; 12%. C. 48%; 24%; 12%; 16%. D. 48%; 12%; 24%; 16%. Câu 21a. Ở tế bào nhân thực, quá trình hoàn thiện cấu trúc không gian của chuỗi pôlỉpeptit chủ yếu xáy ra ở:    D. lizôxôm. Câu 22c. Có 3 loại ribônuclêôtit cấu trúc thành một phân tử mARN. Số loại cođon có tối đa trên phân tử mARN là: A. 8. B. 6. C. 27. D. 3 ĐÁP ÁN BÀI 2 1 3 4 5 6 7 10 A A A B D B C 11 13 14 17 19 20 C A A C A A 21 22 B C BÀI 3. ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GEN Câu 1a. Quan sát hình sau và cho biết chú thích nào đúng? R R R 4     Câu 2a. Cấu trúc của 1 ôpêrôn gồm     Câu 3a. Điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn A. phiên mã    Câu 4a. Điều hoà hoạt động gen chính là:     Câu 6b. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hoà là:     Câu 9a. Cơ chế điều hoà đối với ôpêrôn Lac ở E. coli dựa vào tương tác của yếu tố nào?  P.   Câu 10a. Sự biểu hiện điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực diễn ra ở cấp độ nào?      Câu 12a. Trong cơ chế hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ theo mô hình ôpêron Lac, gen điều hoà (R) có vai trò gì ?     . ĐÁP ÁN BÀI 3 1 2 3 4 6 9 10 B D A Â B A A 12 B BÀI 4. ĐỘT BIẾN GEN Câu 1a. Đột biến gen là:  i.   Câu 2a. Thể đột biến là:      Câu 3a. Đột biến gen (dạng đột biến điểm) gồm các dạng nào ? 5 A.     Câu 4a. Tìm câu sai : Đột biến gen phụ thuộc vào     Câu 6a. Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào được gọi là:     Câu 7a. Đột biến giao tử là đột biến     Câu 8b. Để phân loại đột biến giao tử, đột biến xôma, đột biến tiền phôi người ta phải căn cứ vào:   C.   Câu 10a. Nguyên nhân nào dẫn đến đột biến gen?   C. Do NST   Câu 11a. Trong cơ chế tái bản ADN, nếu phân tử acridin xen vào sợi khuôn thì xảy ra đột biến:     Câu 12a. Trong cơ chế tái bản ADN, nếu phân tử acridin xen vào sợi mới được tổng hợp thì xảy ra đột biến:     Câu 13a. Hoá chất gây đột biến thay thế cặp AT thành GX là 5 BU. Quá trình thay thế được mô tả theo sơ đồ sau: A. A -- - - X B. A -- - - X C. A -- - - X D. A -- - - X Câu 17b. Hậu quả dạng đột biến mất hoặc thêm 1 cặp nuclêôtit dẫn đến:   C.   Câu 18a. Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình lưỡi liềm là một bệnh:     Câu 19a. Một trong các cơ chế phát sinh đột biến gen là    D. do con ng Câu 20b. Chọn câu đúng:  trúc.    Câu 21c. Một gen có 1200 nu và có 30% A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 A và có G= 3/2 A. Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là: 6 A. A= T = 220 và G =X= 330. B. A=T= 330 và G=X=220. C. A = T = 340 và G =X =210. D. A=T = 210 và G=X= 34 Câu 22c. Gen B có 90 vòng xoắn và có 20% A bị đột biến mất 3 cặp nuclêôtit loại A-T nằm trọn vẹn trong 1 mã bộ ba của mỗi mạch. Số lượng nuclêôtit của gen sau đột biến là: A. A = T = 357; G = X = 540 B. A = T = 360; G = X = 537 C. A = T = 363; G = X = 540 D. A = T = 360; G = X = 543 Câu 24a. Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến, điều này được giải thích chủ yếu do:     Câu 26c. Gen A bị đột biến thành gen a, gen a mã hoá cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin.Quá trình dịch mã trên 1 mARN do gen a phiên mã đã đòi hỏi môi trường cung cấp 1495 axit amin, nếu mỗi ribôxôm chỉ tham gia dịch mã một lần thì đã có bao nhiêu ribôxôm tham gia dịch mã? A. 5 ribôxôm B. 10 ribôxôm C. 4 ribôxôm D. 6 ribôxôm ĐÁP ÁN BÀI 4. 1 2 3 4 6 7 8 10 A C Â D B A C B 11 12 13 17 18 19 20 C A B A D A A 21 22 24 26 C A B A BÀI 5. NHIỄM SẮC THỂ Câu 1a. Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là: A. nuclêôxôm. B. nuclêôtit. C. ribôxôm D. crômatit. Câu 2a. Thành phần chủ yếu của NST gồm: A. ADN và prôtêin histon. B. ARN và prôtêin histon. C. ADN và prôtêin D. ADN, ARN và prôtêin histon Câu 3a. Một nuclêôxôm được cấu tạo bởi: A.   tit.  Câu 7a. Thứ tự nào sau đây biểu thị từ đơn giản đến phức tạp trong cấu trúc siêu hiển vi của NST. A. ADN - Nuclêôxôm - - - Crômatit - -  B. ADN - Nuclêôxôm - - - Crômatit - - C. ADN - Nuclêôxôm - - - - Crômatit -  D. ADN - - Nuclêôxôm - - Crômatit - -  Câu 8c. Ruồi giấm có 2n = 8. Số tế bào con được hình thành và số nguyên liệu tương đương NST đơn mà môi trương cung cấp cho một tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm sau khi trải qua 6 đợt nguyên phân liến tiếp sẽ là:   `   Câu 9a. Sự thu gọn cấu trúc không gian của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho . rình phân bào.    Câu 10c. Số NST được thấy trong một tế bào sinh dục bình thường của ruồi giấm ở kỳ sau của giảm phân I là: A. 8NST kép. B. 16 NST kép.   Câu 12a. Những mô tả nào dưới đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng? A.  7 B.  C.  D.  ĐÁP ÁN BÀI 5 1 2 3 7 8 9 10 A A A C A A A 12 B Bài 6. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ Câu 1a. Đột biến nhiễm sắc thể (NST) gồm các dạng:     Câu 3a. Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm     Câu 4b. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân đối bất thường giữa các crômatit trong cặp tương đồng ở kì đầu 1 phân bào giảm nhiễm dẫn đến xuất hiện đột biến:     Câu 5a. Hội chứng nào ở người do đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?     Câu 6a. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể 21 hoặc 22 gây bệnh gì ở người?      Câu 7a. Hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến:     Câu 8a. Đột biến nào được ứng dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác ?     Câu 9a. Thể mắt dẹt ở ruồi giấm do:     Câu 10a. Hoạt tính của enzim amilaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của đột biến:     Câu 11a. Những đột biến nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất?     Câu 12a. Trong chọn giống, người ta đã ứng dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen không mong muốn?     Câu 14b. Những đột biến cấu trúc NST có thể làm giảm số lượng gen trên NST:     Câu 17a. Định nghĩa đầy đủ nhất về đột biến cấu trúc NST:  8  các gen.   Câu 18a. Những đột biến nào không làm mất hoặc thêm vật liệu di truyền?      Câu 20a. Loại đột biến cấu trúc NST nào được sử dụng để xác định vị trí gen trên NST?     Câu 21a. Đoạn NST đứt gãy không mang tâm động trong trường hợp đột biến mất đoạn sẽ:     ĐÁP ÁN BÀI 6 1 3 4 5 6 7 8 9 10 D A C B Â C D B A 11 12 14 17 18 20 B A A C A D 21 A Bài 7. ĐỘT BIẾN SỐ LƢỢNG NHIỄM SẮC THỂ I. LỆCH BỘI (DỊ BỘI) Câu 1a. Đột biến số lượng NST là:     Câu 3a. Hội chứng Đao xảy ra do:  i trên 35   Câu 4a. Một người mang bộ nhiễm sắc thể (NST) có 45 NST trong đó có 1 NST giới tính X sẽ là     Câu 5a. Cơ chế dẫn đến đột biến lệch bội NST:   nguyên phân.   Câu 6a. Trường hợp bộ NST 2n bị thừa 1 nhiễm sắc thể được gọi là gì ?     Câu 7a. Trường hợp bộ NST 2n bị thiếu 1 nhiễm sắc thể được gọi là:     Câu 8a. Trường hợp bộ NST 2n bị thiếu mất một cặp nhiễm sắc thể được gọi là:     Câu 9a. Trường hợp bộ NST 2n bị thừa 2 nhiễm sắc thể của một cặp NST tương đồng nào đó được gọi là:     Câu 10a. Trường hợp bộ NST 2n bị thừa nhiễm sắc thể của hai cặpNST đồng dạng khác nhau được gọi là:     Câu 12b. Xét cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX, ở một tế bào sinh trứng sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào 1 sẽ tạo thành giao tử mang NST giới tính: 9  B. O C. XX  Câu 13a. Hội chứng Claiphentơ là hội chứng có đặc điểm di truyền tế bào học: A. 47, XXX B. 45, XO C. 47, +21 D. 47, XXY Câu 14b. Xét cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XY, ở một tế bào sinh tinh sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào 1 sẽ tạo thành giao tử: A. X và Y B. X và O C. Y và O D. XY và O Câu 15b. Xét cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XY ở một tế bào sinh tinh, sự rối loạn phân li của cặp NST giới tính này ở lần phân bào 2 ở cả hai tế bào con sẽ hình thành các loại giao tử mang NST giới tính: A. X và Y B. XX, YY và O C. XX, YY D. XY, O Câu 19b. Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của 2 giao tử (n-1) có thể phát triển thành:     Câu 20b. Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n-1-1) và (n-1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử có bộ nhiễm sắc thể là: A. (2n--1-1-1). B. (2n--2-1). C. (2n-2--1-1-1). D. (2n-2-1) và (2n-1-1). Câu 21b. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử, giả sử ở một số tế bào có cặp nhiễm sắc thể tự nhân đôi nhưng không phân lytrong giảm phân 1 thì cơ thể trên giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử mang bộ nhiễm sắc thể là: A. (n+1) và (n-1). B. (n+1), (n-1) và n. C. (n+1+1) và (n-1-1). D. (n-1), n và 2n. Câu 23c.Có thể phát hiện tối đa bao nhiêu kiểu quả khác nhau về hình thái ở cây cà độc dược do các thể ba nhiễm (2n+1) khác nhau gây ra, biết rằng bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của cà độc dược là 24. A. 48. B. 12. C. 14. D. 13. Câu 24c. Trong mỗi tinh trùng bình thường của một loài chuột có 19 NST khác nhau. Có thể có bao nhiêu NST trong cá thể một nhiễm ở loài này? A. 18. B. 20. C. 36. D. 37. Câu 25a. Thể dị bội phổ biến ở người: - 2.   - 1.  Câu 27a. Đột biến liên quan đến cặp NST thứ 21 ở người là: A    Câu 28a. Trên phương diện giới tính, trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra ở cả hai giới nam và nữ?     Câu 29a. Một số bệnh, tật và hội chứng di truyền gặp ở nữ mà không gặp ở nam:     Câu 31c. Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST 18 trong lần phân bào 1 của một tế bào sinh tinh sẽ tạo ra:     II. ĐỘT BIẾN ĐA BỘI Câu 34a. Đột biến thể đa bội là dạng đột biến:     Câu 36b. Rối loạn phân li trong toàn bộ bộ NST trong lần phân bào 1 của phân bào giảm nhiễm của một tế bào sinh dục sẽ tạo ra:     Câu 37a. Thể đa bội trên thực tế được gặp chủ yếu ở:     Câu 38b. Rối loạn phân li của toàn bộ bộ nhiễm sắc thể (NST) trong nguyên phân sẽ làm xuất hiện dòng tế bào: A. 4n B. 2n C. 3n D. 2n+2. 10 Câu 42a. Cơ chế tác động của Cônsinxin gây ra đột biến đa bội thể là:     Câu 43a. Cơ thể tam bội như dưa hấu, nho thường không hạt do:    tinh  Câu 47a. Tác nhân được sử dụng phổ biến để gây đột biến đa bội: A. Tia gamma   D. Cônsixin. Câu 48c. Tỷ lệ kiểu gen tạo ra từ AAaa  AAaa A. 1AAAA : 8 AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa B. 1AAAA : 8 AAaa : 18AAAa : 8Aaaa : 1aaaa C. 1AAAA : 8 AAA : 18AAaa : 8Aaa : 1aaaa D. 1AAAA : 8 AAAa : 18AAa: 8Aaaa : 1aaaa Câu 49b. Dùng hoá chất cônsixin dược sử dụng để gây đột biến đa bội trong nguyên phân. Chọn sơ đúng sau: A. Dd cônsi xin DDDd B. Dd cônsi xin Dddd C. Dd cônsi xin DDdd D. Dd cônsi xin DDd Câu 50c. Đậu Hà lan có 2n = 14. Hợp tử của Đậu Hà lan được tạo thành nhân đôi bình thường 2 đợt, môi trường đã cung cấp nguyên liệu tương đương 63 nhiễm sắc thể đơn. Hợp tử trên là thể đột biến:     Câu 51a. Các thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì:     Câu 52b. Thể tứ bội khác với thể song nhị bội ở điểm:      ĐÁP ÁN BÀI 7 1 3 4 5 6 7 8 9 10 A C D A A B D C B 12 13 14 15 19 20 D D D B D C 21 23 24 25 27 28 29 B B D B B D D 31 34 36 37 38 C D B D A 42 43 47 48 49 50 A C D A C B 51 52 C C CHƢƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN . Câu 3a. Đặc điểm nào dưới đây của mã di truyền phản ánh tính thông nhất của sinh giới? A.  B. Tính thoái hoá  .   Câu 11a. Gen của sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá  
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học, Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh thi đại học

Bình luận về tài liệu ngan-ha-ng-cau-ho-i-tra-c-nghie-m-mon-sinh-thi-da-i-ho-c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP