SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25

48 80 1
la thu hường

la thu hường Gửi tin nhắn

Tải lên: 5 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 4,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2013, 08:59

SỔ DÙNG CHO TPTĐỘI THEO DÕI LỚP NHI ĐỒNG               !   "    #$ %  &'  ()  *+%  ,$                              !  " #   $        "  %  $       "    & # $ '    (  "  "  ($&  "    "     #   "        $    "$  "  &)  & # $ *      ""      $    "    + ("  "    " # &  $  )  ""  "$  &  $   #   )    + "     &   ,-   #   "     # "  "    " #   &     &  !.  -/-01  )  2 # "  " 3-  "  "&)  &  $      ""         *"  & # $(  "  "      ""       "&)   !      -  -     #  %  &-%  ./  .+  0 1 $ 4      5  "1    +(  ""  4    $      "     $    "$  " # (  "   # &"  "    "+ #   "       & # $%  ""       "&)  !      -  -      #  %  &+2  .+  &  $ 4      5  "1    +(  ""            $       "    $    "$  " # (  "   # &"  "    "+ #   "       & # $%  ""       "&)  &  $        # 6"  "      ""       "&)  !      -  -     #  5-" # !  78"  5  "1  9:;  *" # <= -  8"            $"    "   "  &  $      " '8  8        !  "    &  " 8       *     # +    &8  !  7  5  "1  9 3456). 78'9459':;)                                     <=)>?@)AB) >>>>>>>>>>>>>>>> CHỦ ĐỀ: “Vâng lời Bác Hồ dạy Thi đua Nghìn việc tốt Xây dựng Đội vững mạnh Cùng tiến bước lên Đoàn”. CD$ E!FG +H/I+J!K&LMN$ * Mục đích:1?!@"AB"C"D""EB"FG"& HI?JD!K"""D"LD&MNO"P"HQ! R"SC/%""T$UCV" D"D!K"&WNX !Y$Z[\"D"QC"D" !Y?"&[Q "&]^RN"D5D"1X%F &H_$U` "D"TT * Nội dung và giải pháp: a-&`&Rb&Q7Tuổi nhỏ làm việc nhỏ9?!@"D" !B"D"" &cdC"("Qe.FR.Q"D""T.FR .QQN"$dGf%AK"&`B"C"R"_R7Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy9&HI??Wc G"\JD!K"""D"cT?""H QLD&M&WNNO"P!R"SC/ a-g"G"Q&R"D"&Q 7Uống nước nhớ nguồn9, 7Đền ơn đáp nghĩa97Đi tìm địa chỉ đỏ9, 7Vì điểm tựa tiền tiêu9, 7 Á o lụa tặng bà9, 7Những địa chỉ nghĩa tình9, 7Giúp bạn đến trường9. 1?!@Ah""B""  D"7Trần Quốc Toản9%"CV&`&Q7Kế hoạch nhỏ9 a.g?R!G"D!K""P.Re?"CFi"D"R !cG"D!K""P.R "D" j+"D" $+k&"D"!lQ&g FmR;?C"D" nMH`cA`D!K"A.!FD "D"cG"R["D"_`Q"D"iQh"N& &o$Cp"_ a1?!@"D"h""B"&Q7Nói lời hay - làm việc tốt9b? "D""h"EB"FG""A&HI?%\"D"&o $Cq(AGrQ"ZG"s$_%A$HH$? $lt? Q"Od" %1cQ[$N+N$QF$Z LQQ_G"\b&?"Li_T"D"CFmRF $B"%u iK""r_ i&N pF 6U""P &&V$FHT a5X!Y$Z["D"FF &H(D\AcQ "D"D&M"D"NO%X!Y?"Dp$&"R"+N  "D"g+F!?"H"D"!lQ7Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy9, 7Tự hào truyền thống Đội ta9,7Em là đội viên9, 7Khăn quàng thắm mãi vai em9, 7Tiến bước lên Đoàn9 . M?""D"TT&[QR Q-R+V1Xh2&$ a.EF&`CV"&cThắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam#; cMỗi tuần một nhân vật lịch sử, mỗi tháng một sự kiện lịch sử# -_&"`&H`"Qe.FR.Q"D""T * Chỉ tiêu cụ thể : a4.R"iAF"Q&`CV cMỗi tuần một nhân vật lịch sử, mỗi tháng một sự kiện lịch sử#. a-g"G"&WQ"D"FR"Qe.FR.Qv$dGwf .FR.QQN"$dGf a-B"CN&QAF"^B"C" &c2( a-B"CN&Q-&dxN"-V ayz{XA$FFG"N"N( a-&`"iCV&QNghìn việc tốt#QgUAV"K` ep"IQ"N(p" a-h""B""&cD( O'/PHQ+HR+S!TULMN+MVW# * Mục đích:f!B &Hp"_h""B""iD"PR p"%A"+| \YF"nAR%F&QJ Ah"+B+DF%e?"&M""D"WV&G"p" ?CFDG"d]^"PmR%nU?AD&`Q R_N"A 0DR&Qp"_%Dd"P RUi$+}+Q"+|\YF"nAR"PA * Nội dung và giải pháp: a~o$CZG"D""A C"B"C"v WAp"H.M?"AZG"7Học đều, học đủ, học chăm9, 7Học9  ? 7Hành9, 7Học thực chất - Thi nghiêm túc9, 7Vượt khó học tốt9. uAh"A!BDp"_"PR+DF !BZG"Bp"B$_&B"&"r%~o$CZG"D"" A C"B"C"vWAp"H vp" IC p"R i"C&&Hp"-H g"G"WFR&Mq(+N`?!@p"+A$ R\YcV("PcA+bAX!n"Dp Q+F"OK"K"C"p"_Q+F"PV"D" FRmRnU\"D"F!FQ^+•"PcB &AidcQ""D"L"EB"FG"m RnU?$Gg -AK"&`"iCV&Q7Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực9&Q: 7Hoa điểm tốt9, 7Hoa điểm 109, 7Vở sạch chữ đẹp9, 7Rèn nét chữ, luyện nết người9 . VVhCVAB"nU? WCB"A"P-&H-g"G"""D"h""B""&c 7Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam9, "R"_R7Vòng tay bè bạn97Giúp bạn vượt khó97Giúp bạn tới trường- cùng hướng tới tương lai9; h""B" ]"NF$B"p"H-g"G""R$?&H$Q W&WN"D""+[+VT`M?WC""D" &$ a0DCV"D" c=7Bạn giúp bạn9, 7Nhóm học tập9, 7Đôi bạn cùng tiến9, " \Y"D"Fp"A"D"F"iQ"Vi($ "np"N€&c cFR"P"D""$F"Rp"_=$F"R 7Toán học9 7Tin học9,7Nhà sử học nhỏ tuổi9, 7Nhà khoa học tương lai9, 7Sáng tạo trẻ9 .%!FicG"+F"P"D""$F"Rg"G""D"!lQp QR!mF auAh"Ah""B""PR&MLAG"Wp"% M?""D"A"_+r!Kw&K"K"dp"_V&h $QF "D" FmR%g"G"N"D""R" 7Sáng tạo dành cho thiếu nhi9, 7Tin học trẻ9, 7Hành trình khoa học9, 7Em yêu khoa học9, 7Ngày hội khám phá Internet9JD&`V(!+[ h""P"D" a8r!K\K"h"QDN"D"qp"g= 7Vì bạn nghèo9, 7Thiếu nhi nghèo vượt khó9, _RAC7Nuôi heo đất9%S_RA "D"FRc•= 7Ngôi nhà khăn quàng đỏ9, 7Vì bạn nghèo hiếu học9, 7Hũ gạo tình thương9, 7Tấm áo tặng bạn9, 7Xe đạp giúp bạn đến trường9 . -g"G""D"FR$A•_R"D"X$B"mR\Y A"iQ"Vi( * Chỉ tiêu cụ thể : a-"D" c""T$Up"_&p"+\YF Aci(p"+"i"^p"%"iDDAV"K`Q WTL c"ihB"lhG!K" ay3{X"ii"p"_FQ a0TTA$Fp"$B"=(s$Cp"+D^%Vs$Cp"+A t+?(p"&?" a••{X F"A`& a/XAK""iCVQVV"D""h"P&Q  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực#, "R"_R Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục# a/Xh""B""R"_RGiúp bạn tới trường- cùng hướng tới tương lai# a/Xh""B"+F+X XTY Z+ G['G\]P+J+# * Mục đích:0D&`Q&R"D" cFR"V&h" A%D!K"Q&o$C""D"q(B"QmR&VC B"A\"D"`&‚LD&MFG"&WN&MA G"&o$CE"Tc"VJDG"d"P+BCg? QR_N"A%F""D"q(Grh""B""dA`"i"R" +NQ^FQCV * Nội dung và giải pháp: a-AK"&`g"G"&R"D" cD!K"q(B"Qm R"A7Học kỳ quân đội9-&Fo7Rèn kỹ năng9,7Học từ thiên nhiên9, 7Học từ làng nghề9, 7Học từ dân gian9,nU?WC"Pp" +&&H a-("HD!K"q(BVCcq(W?h+G"| ]"NFCFmRFh"6"C$QZG""TQ 4_$C ]"NF N?"QF$B"p"H" A a-AK"B"C"D"&Q"R"_R7Vì màu xanh quê hương9, 7Trường em xanh - sạch - đẹp9, 7Ngày thứ bảy tình nguyện9, 7Ngày chủ nhật xanh9!B &Hp"HC F$B"%RA h""B""D"FRVC &H"\&pD!K"ZG" &D"C&]"NQGi?Agh_%Lc C+&Hp"H$Q‚i a0D&`"D""$F"R(i(C`!K"`+DD"(g p"&]ƒF &HQ$QF`AD&`(AX !YdQ(^g-g"G"&F+DD"(gp"&]%! &cNFR"D""$F"R=7Quyền trẻ em9,7Những cây bút nhỏ tuổi9, câu lạc bộ 7Phóng viên nhỏ„„,7Đội phát thanh măng non9, 7Đội tuyên truyền măng non9 . F &H"A`Ci$Ai"P"h"D"&"D" FR.R[-&H a8r!K\K"h"QDN"D"qp"g= Vì bạn nghèo#, Thiếu nhi nghèo vượt khó#, Tiết kiệm Nuôi heo đất#%S_RA "D"FRc•=Ngôi nhà khăn quàng đỏ#, Vì bạn nghèo hiếu học#, Hũ gạo tình thương#, Tấm áo tặng bạn#, Xe đạp giúp bạn đến trường# . -g"G""D"FR$A•_R"D"X$B"mR\Y A"iQ"Vi( a-AK"&`B"C"iCV/MA•…5TQ -&.QiwfW("Hg"G""D"FR"V&h "A""A"h+D"%("H"+[_"T&A MQg"G""D"FR"$QF"A a.EFNU?"T†hWMQQ` !B"D"(V"h+D"D$__RX$B" `&D+DC"B"C"h+D"D$_N?"D"W" V&h"PA0NU&`.WD7Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở văn hóa vui chơi trẻ em giai đoạn 2012-2015, đến 20209 * Chỉ tiêu cụ thể : a/XU"&Q.p"Q$QD.R a4.Rg"G"H"D"FR(i(C&Fq( FR&o$C`D!"Q&]"! a-h""B""&c7/QRA&o$C` 5D"1X•F#,‡,('•* a/Xh""B"&QTrường em an toàn, xanh, sạch, đẹp# ^_%/DFC]U`[a+KLMNW G# * Mục đích:xX!YRˆ"DR"v.R""T$U R%e?"g?R!cG"FRnU?WC "p"_"PADh"PR+DF"PA& FR.R * Nội dung và giải pháp: a-AK"&`B"C&c~o$C.R+rg+g&o $CXQRVVhp"nU?+$Z$G gQB"lccD&`Aa"h&MamR"PM a.g?G"+F.R?AB"nUD dBVQW&"D"FR.R a.EF"D"FRD!K"""T$URb?"D" &Q"D"U"Qe.FR.Q"D""TA?.FR.Q QN"$d$dGf a4QN" D"$FX_&\YQ X m &[Q`AK"X!YD&`R? c- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy lớp nhi đồng, sao nhi đồng: ax$B"p$B"$U"DRv$?X+X%€&c NWA+F+X .MI(p"g"G""D"U_T q(CKAG""RˆK&D"++&[\"D" $Q?g"G""D"FR$?%D&]BCBVh "PR+DF&‰A a-![&R"D"`cK&D"+^  "D"V["D"cG"R"K`FR$B"""D" h""B"" D".RQ&QA a-g"G""D""R"=7phụ trách sao giỏi – nhi đồng chăm ngoan9iX !Yq(R!L_`"D` * Một số chỉ tiêu cụ thể : a-!B.FR4R\HM a••{X+F+:&eL&HU6"C"iD"_ "PQ&H< a••{X(ZB"C&c&o$C!BMR ay3{XF!CD5D"1X *bc+\/P!d&e/+MV# * Mục đích: .!FD"D"cG"QFX!Yq(CK" "DRK&D".R-AK"B"CN""A"h+D""R ˆ"DRK&D".R.ii!BQ&`.W$C;D -gK&D".R^"D""TJ""T$URˆK&D".R ^" CKCc&| * Nội dung và giải pháp: a- Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi: a-FR"P"D""$F"R7Phụ trách thiếu nhi9$F"R7Phụ trách giỏi9;  c 7Liên đội phụ trách9,7Những người phụ trách tình nguyện9. -&`"iCV7Chương trình rèn luyện phụ trách Đội9 a-B&o$C[FG""h&M$]Wd&D"C -gK&D".R%H"__ ?\DK&D" .R"iPq(DA"_DG"dCp"PA QB"l" D".RQ&QA a-" D"_T"CK" D".R%H"_ _ ?WFR.R"VP($B"A"_A * Một số chỉ tiêu cụ thể : a.RˆK&D"$?XK&D"+XU"TTCK q( a.(ZB"C"&c~o$CK&D"VV"EH K&D"R"iAF"FR&cFR4.RQ( a4R&M+D"CK7EB"C&c&o$C K&D".R9F"h7/HK&D"9 e `+C+Hf+%+H f -1Š/; 1†.w‹2 •y ŒQ  • 2D&Hf8F".O  -&]^ ' •8Ž•.R • 2e.Vef •' 8F"+•^F •* AVa-A?"$.Q •, r"vOŽ4Hi •3 uh5D"1X gS+FP $ a5K&D".R!BAF""K`"ed%D%"V(p" ""D"$?+XBV"D"$?XNa'R!&p mW&nU?WCB"AQ$h+&4.RQ-&H - " D"0D2(D!K"&WNT ?"/"ZG"&D"C\F"nARWp6F &Q+ g&Rb&-Q4.R0Dd+DF"P p"+&"D""R"c`B"QJD\XU"D &`R"D"Q!C f!BA+NO R!=ŒQ :-  F!"Q$ "Wp"Qp"<;D!K"G" h_Qd!ˆ"V&p"_Q"D"FR"F&H Q[-AK"D!K"&WNAp"Q"iZG"&A h&p$lt?H$?gd" QAZ&pF-AK"B" CN"D"R!&Q7-&Hp"Cp"+h""B"9-A AVC &H"(+i"" &c(F &Hf 8F".O& Q-&H-h""B"p"_Q&o$C( W5D"1X!FTT&[Qa-&]^a.R$a D5D"1X !Uh&e&i+FPP]jf+k&]GHQW/P$ a.EF“Chương trình rèn luyện dự bị đội viên”,F&W+" gh"\XQ"D"FR"P.R a4_+g!‚"K`AeX$F`"iCD D!K"h\YLXAtWp"$B"QF`n?/Q &HNU?"D"g"G""i$J"CVD!K" X a514RA_Q6YRAK"Q\Y"D" Fvp"^p"AK"A&H a-("HFR"P.R&W(-B"C \""iCP"&cDQD"PW"P` avF!‚C"Q$_QB"C"D"gip"_••{"D" $?X"d"i"đội giúp đỡ bạn yếu kém"J\"D"FXA tgU"dAG"m^AM"n"D"F0DR &QFD^\Yo"6FAt afr$Z"D"&HU&NH^p" "i$Z!"hD avF"D"$?X$_+g&B"DQd?gK&D"` bbccQVAMH "!eh&e&i+FPMV+H\DFLlC]$ a2["D"$?_TQd""DR.RK&D"XK&D"8 Xe"T$?X&[$D""DR$?X"M&D"C_ T$F"XR"+X$?cQ$?+XU" " K&D" avF"D"$?X"D"R!"P7&c&o$C!BM .R9$XtQ"D"g+F3\dH"MK&D"Q "v4.RB`&Q"Np"ID"DAV"K &D".R+i50-.Q$_g`&"TT"G_ !Uh&e&0%/DFVmn]k+o+$ a/H"D""MK&D"["D"$?X\WqR`_ a4_AF""&‚&Q!BAF""" D"d$!QW" +[_"T"P.R"50-.-Ž"  +    &  "" # 51   &H !eh&e&i+FPeCDYe$ a0Dd&D"C"P"D""MK&D"514RR $?X-("HFR"P.R"H^`LR M"P/Q&HQ4R a0DRd$l"Vòng tay bè bạn"JC"i+D"YX!n p"_PR"  "    &4R bp7q7q:)A)=rsOtEO ")G+HMu )vw97 g&j+HeC '<x) . FmR%g"G"N"D""R" 7Sáng tạo dành cho thiếu nhi9 , 7Tin học trẻ9, 7Hành trình khoa học9, 7Em yêu khoa học9, 7Ngày hội khám phá Internet9JD&`V(!+[. "D"g+F!?"H"D"!lQ7Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy9, 7Tự hào truyền thống Đội ta9,7Em là đội viên9,
- Xem thêm -

Xem thêm: SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25 , SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25

Bình luận về tài liệu so-nhi-dong-nam-2012-2013-in-ngay-25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP