SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25

la thu hường
la thu hường(5 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 61
1
Tải xuống 4,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2013, 08:59

Mô tả: SỔ DÙNG CHO TPTĐỘI THEO DÕI LỚP NHI ĐỒNG               !   "    #$ %  &'  ()  *+%  ,$                              !  " #   $        "  %  $       "    & # $ '    (  "  "  ($&  "    "     #   "        $    "$  "  &)  & # $ *      ""      $    "    + ("  "    " # &  $  )  ""  "$  &  $   #   )    + "     &   ,-   #   "     # "  "    " #   &     &  !.  -/-01  )  2 # "  " 3-  "  "&)  &  $      ""         *"  & # $(  "  "      ""       "&)   !      -  -     #  %  &-%  ./  .+  0 1 $ 4      5  "1    +(  ""  4    $      "     $    "$  " # (  "   # &"  "    "+ #   "       & # $%  ""       "&)  !      -  -      #  %  &+2  .+  &  $ 4      5  "1    +(  ""            $       "    $    "$  " # (  "   # &"  "    "+ #   "       & # $%  ""       "&)  &  $        # 6"  "      ""       "&)  !      -  -     #  5-" # !  78"  5  "1  9:;  *" # <= -  8"            $"    "   "  &  $      " '8  8        !  "    &  " 8       *     # +    &8  !  7  5  "1  9 3456). 78'9459':;)                                     <=)>?@)AB) >>>>>>>>>>>>>>>> CHỦ ĐỀ: “Vâng lời Bác Hồ dạy Thi đua Nghìn việc tốt Xây dựng Đội vững mạnh Cùng tiến bước lên Đoàn”. CD$ E!FG +H/I+J!K&LMN$ * Mục đích:1?!@"AB"C"D""EB"FG"& HI?JD!K"""D"LD&MNO"P"HQ! R"SC/%""T$UCV" D"D!K"&WNX !Y$Z[\"D"QC"D" !Y?"&[Q "&]^RN"D5D"1X%F &H_$U` "D"TT * Nội dung và giải pháp: a-&`&Rb&Q7Tuổi nhỏ làm việc nhỏ9?!@"D" !B"D"" &cdC"("Qe.FR.Q"D""T.FR .QQN"$dGf%AK"&`B"C"R"_R7Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy9&HI??Wc G"\JD!K"""D"cT?""H QLD&M&WNNO"P!R"SC/ a-g"G"Q&R"D"&Q 7Uống nước nhớ nguồn9, 7Đền ơn đáp nghĩa97Đi tìm địa chỉ đỏ9, 7Vì điểm tựa tiền tiêu9, 7 Á o lụa tặng bà9, 7Những địa chỉ nghĩa tình9, 7Giúp bạn đến trường9. 1?!@Ah""B""  D"7Trần Quốc Toản9%"CV&`&Q7Kế hoạch nhỏ9 a.g?R!G"D!K""P.Re?"CFi"D"R !cG"D!K""P.R "D" j+"D" $+k&"D"!lQ&g FmR;?C"D" nMH`cA`D!K"A.!FD "D"cG"R["D"_`Q"D"iQh"N& &o$Cp"_ a1?!@"D"h""B"&Q7Nói lời hay - làm việc tốt9b? "D""h"EB"FG""A&HI?%\"D"&o $Cq(AGrQ"ZG"s$_%A$HH$? $lt? Q"Od" %1cQ[$N+N$QF$Z LQQ_G"\b&?"Li_T"D"CFmRF $B"%u iK""r_ i&N pF 6U""P &&V$FHT a5X!Y$Z["D"FF &H(D\AcQ "D"D&M"D"NO%X!Y?"Dp$&"R"+N  "D"g+F!?"H"D"!lQ7Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy9, 7Tự hào truyền thống Đội ta9,7Em là đội viên9, 7Khăn quàng thắm mãi vai em9, 7Tiến bước lên Đoàn9 . M?""D"TT&[QR Q-R+V1Xh2&$ a.EF&`CV"&cThắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam#; cMỗi tuần một nhân vật lịch sử, mỗi tháng một sự kiện lịch sử# -_&"`&H`"Qe.FR.Q"D""T * Chỉ tiêu cụ thể : a4.R"iAF"Q&`CV cMỗi tuần một nhân vật lịch sử, mỗi tháng một sự kiện lịch sử#. a-g"G"&WQ"D"FR"Qe.FR.Qv$dGwf .FR.QQN"$dGf a-B"CN&QAF"^B"C" &c2( a-B"CN&Q-&dxN"-V ayz{XA$FFG"N"N( a-&`"iCV&QNghìn việc tốt#QgUAV"K` ep"IQ"N(p" a-h""B""&cD( O'/PHQ+HR+S!TULMN+MVW# * Mục đích:f!B &Hp"_h""B""iD"PR p"%A"+| \YF"nAR%F&QJ Ah"+B+DF%e?"&M""D"WV&G"p" ?CFDG"d]^"PmR%nU?AD&`Q R_N"A 0DR&Qp"_%Dd"P RUi$+}+Q"+|\YF"nAR"PA * Nội dung và giải pháp: a~o$CZG"D""A C"B"C"v WAp"H.M?"AZG"7Học đều, học đủ, học chăm9, 7Học9  ? 7Hành9, 7Học thực chất - Thi nghiêm túc9, 7Vượt khó học tốt9. uAh"A!BDp"_"PR+DF !BZG"Bp"B$_&B"&"r%~o$CZG"D"" A C"B"C"vWAp"H vp" IC p"R i"C&&Hp"-H g"G"WFR&Mq(+N`?!@p"+A$ R\YcV("PcA+bAX!n"Dp Q+F"OK"K"C"p"_Q+F"PV"D" FRmRnU\"D"F!FQ^+•"PcB &AidcQ""D"L"EB"FG"m RnU?$Gg -AK"&`"iCV&Q7Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực9&Q: 7Hoa điểm tốt9, 7Hoa điểm 109, 7Vở sạch chữ đẹp9, 7Rèn nét chữ, luyện nết người9 . VVhCVAB"nU? WCB"A"P-&H-g"G"""D"h""B""&c 7Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam9, "R"_R7Vòng tay bè bạn97Giúp bạn vượt khó97Giúp bạn tới trường- cùng hướng tới tương lai9; h""B" ]"NF$B"p"H-g"G""R$?&H$Q W&WN"D""+[+VT`M?WC""D" &$ a0DCV"D" c=7Bạn giúp bạn9, 7Nhóm học tập9, 7Đôi bạn cùng tiến9, " \Y"D"Fp"A"D"F"iQ"Vi($ "np"N€&c cFR"P"D""$F"Rp"_=$F"R 7Toán học9 7Tin học9,7Nhà sử học nhỏ tuổi9, 7Nhà khoa học tương lai9, 7Sáng tạo trẻ9 .%!FicG"+F"P"D""$F"Rg"G""D"!lQp QR!mF auAh"Ah""B""PR&MLAG"Wp"% M?""D"A"_+r!Kw&K"K"dp"_V&h $QF "D" FmR%g"G"N"D""R" 7Sáng tạo dành cho thiếu nhi9, 7Tin học trẻ9, 7Hành trình khoa học9, 7Em yêu khoa học9, 7Ngày hội khám phá Internet9JD&`V(!+[ h""P"D" a8r!K\K"h"QDN"D"qp"g= 7Vì bạn nghèo9, 7Thiếu nhi nghèo vượt khó9, _RAC7Nuôi heo đất9%S_RA "D"FRc•= 7Ngôi nhà khăn quàng đỏ9, 7Vì bạn nghèo hiếu học9, 7Hũ gạo tình thương9, 7Tấm áo tặng bạn9, 7Xe đạp giúp bạn đến trường9 . -g"G""D"FR$A•_R"D"X$B"mR\Y A"iQ"Vi( * Chỉ tiêu cụ thể : a-"D" c""T$Up"_&p"+\YF Aci(p"+"i"^p"%"iDDAV"K`Q WTL c"ihB"lhG!K" ay3{X"ii"p"_FQ a0TTA$Fp"$B"=(s$Cp"+D^%Vs$Cp"+A t+?(p"&?" a••{X F"A`& a/XAK""iCVQVV"D""h"P&Q  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực#, "R"_R Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục# a/Xh""B""R"_RGiúp bạn tới trường- cùng hướng tới tương lai# a/Xh""B"+F+X XTY Z+ G['G\]P+J+# * Mục đích:0D&`Q&R"D" cFR"V&h" A%D!K"Q&o$C""D"q(B"QmR&VC B"A\"D"`&‚LD&MFG"&WN&MA G"&o$CE"Tc"VJDG"d"P+BCg? QR_N"A%F""D"q(Grh""B""dA`"i"R" +NQ^FQCV * Nội dung và giải pháp: a-AK"&`g"G"&R"D" cD!K"q(B"Qm R"A7Học kỳ quân đội9-&Fo7Rèn kỹ năng9,7Học từ thiên nhiên9, 7Học từ làng nghề9, 7Học từ dân gian9,nU?WC"Pp" +&&H a-("HD!K"q(BVCcq(W?h+G"| ]"NFCFmRFh"6"C$QZG""TQ 4_$C ]"NF N?"QF$B"p"H" A a-AK"B"C"D"&Q"R"_R7Vì màu xanh quê hương9, 7Trường em xanh - sạch - đẹp9, 7Ngày thứ bảy tình nguyện9, 7Ngày chủ nhật xanh9!B &Hp"HC F$B"%RA h""B""D"FRVC &H"\&pD!K"ZG" &D"C&]"NQGi?Agh_%Lc C+&Hp"H$Q‚i a0D&`"D""$F"R(i(C`!K"`+DD"(g p"&]ƒF &HQ$QF`AD&`(AX !YdQ(^g-g"G"&F+DD"(gp"&]%! &cNFR"D""$F"R=7Quyền trẻ em9,7Những cây bút nhỏ tuổi9, câu lạc bộ 7Phóng viên nhỏ„„,7Đội phát thanh măng non9, 7Đội tuyên truyền măng non9 . F &H"A`Ci$Ai"P"h"D"&"D" FR.R[-&H a8r!K\K"h"QDN"D"qp"g= Vì bạn nghèo#, Thiếu nhi nghèo vượt khó#, Tiết kiệm Nuôi heo đất#%S_RA "D"FRc•=Ngôi nhà khăn quàng đỏ#, Vì bạn nghèo hiếu học#, Hũ gạo tình thương#, Tấm áo tặng bạn#, Xe đạp giúp bạn đến trường# . -g"G""D"FR$A•_R"D"X$B"mR\Y A"iQ"Vi( a-AK"&`B"C"iCV/MA•…5TQ -&.QiwfW("Hg"G""D"FR"V&h "A""A"h+D"%("H"+[_"T&A MQg"G""D"FR"$QF"A a.EFNU?"T†hWMQQ` !B"D"(V"h+D"D$__RX$B" `&D+DC"B"C"h+D"D$_N?"D"W" V&h"PA0NU&`.WD7Quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở văn hóa vui chơi trẻ em giai đoạn 2012-2015, đến 20209 * Chỉ tiêu cụ thể : a/XU"&Q.p"Q$QD.R a4.Rg"G"H"D"FR(i(C&Fq( FR&o$C`D!"Q&]"! a-h""B""&c7/QRA&o$C` 5D"1X•F#,‡,('•* a/Xh""B"&QTrường em an toàn, xanh, sạch, đẹp# ^_%/DFC]U`[a+KLMNW G# * Mục đích:xX!YRˆ"DR"v.R""T$U R%e?"g?R!cG"FRnU?WC "p"_"PADh"PR+DF"PA& FR.R * Nội dung và giải pháp: a-AK"&`B"C&c~o$C.R+rg+g&o $CXQRVVhp"nU?+$Z$G gQB"lccD&`Aa"h&MamR"PM a.g?G"+F.R?AB"nUD dBVQW&"D"FR.R a.EF"D"FRD!K"""T$URb?"D" &Q"D"U"Qe.FR.Q"D""TA?.FR.Q QN"$d$dGf a4QN" D"$FX_&\YQ X m &[Q`AK"X!YD&`R? c- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy lớp nhi đồng, sao nhi đồng: ax$B"p$B"$U"DRv$?X+X%€&c NWA+F+X .MI(p"g"G""D"U_T q(CKAG""RˆK&D"++&[\"D" $Q?g"G""D"FR$?%D&]BCBVh "PR+DF&‰A a-![&R"D"`cK&D"+^  "D"V["D"cG"R"K`FR$B"""D" h""B"" D".RQ&QA a-g"G""D""R"=7phụ trách sao giỏi – nhi đồng chăm ngoan9iX !Yq(R!L_`"D` * Một số chỉ tiêu cụ thể : a-!B.FR4R\HM a••{X+F+:&eL&HU6"C"iD"_ "PQ&H< a••{X(ZB"C&c&o$C!BMR ay3{XF!CD5D"1X *bc+\/P!d&e/+MV# * Mục đích: .!FD"D"cG"QFX!Yq(CK" "DRK&D".R-AK"B"CN""A"h+D""R ˆ"DRK&D".R.ii!BQ&`.W$C;D -gK&D".R^"D""TJ""T$URˆK&D".R ^" CKCc&| * Nội dung và giải pháp: a- Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi: a-FR"P"D""$F"R7Phụ trách thiếu nhi9$F"R7Phụ trách giỏi9;  c 7Liên đội phụ trách9,7Những người phụ trách tình nguyện9. -&`"iCV7Chương trình rèn luyện phụ trách Đội9 a-B&o$C[FG""h&M$]Wd&D"C -gK&D".R%H"__ ?\DK&D" .R"iPq(DA"_DG"dCp"PA QB"l" D".RQ&QA a-" D"_T"CK" D".R%H"_ _ ?WFR.R"VP($B"A"_A * Một số chỉ tiêu cụ thể : a.RˆK&D"$?XK&D"+XU"TTCK q( a.(ZB"C"&c~o$CK&D"VV"EH K&D"R"iAF"FR&cFR4.RQ( a4R&M+D"CK7EB"C&c&o$C K&D".R9F"h7/HK&D"9 e `+C+Hf+%+H f -1Š/; 1†.w‹2 •y ŒQ  • 2D&Hf8F".O  -&]^ ' •8Ž•.R • 2e.Vef •' 8F"+•^F •* AVa-A?"$.Q •, r"vOŽ4Hi •3 uh5D"1X gS+FP $ a5K&D".R!BAF""K`"ed%D%"V(p" ""D"$?+XBV"D"$?XNa'R!&p mW&nU?WCB"AQ$h+&4.RQ-&H - " D"0D2(D!K"&WNT ?"/"ZG"&D"C\F"nARWp6F &Q+ g&Rb&-Q4.R0Dd+DF"P p"+&"D""R"c`B"QJD\XU"D &`R"D"Q!C f!BA+NO R!=ŒQ :-  F!"Q$ "Wp"Qp"<;D!K"G" h_Qd!ˆ"V&p"_Q"D"FR"F&H Q[-AK"D!K"&WNAp"Q"iZG"&A h&p$lt?H$?gd" QAZ&pF-AK"B" CN"D"R!&Q7-&Hp"Cp"+h""B"9-A AVC &H"(+i"" &c(F &Hf 8F".O& Q-&H-h""B"p"_Q&o$C( W5D"1X!FTT&[Qa-&]^a.R$a D5D"1X !Uh&e&i+FPP]jf+k&]GHQW/P$ a.EF“Chương trình rèn luyện dự bị đội viên”,F&W+" gh"\XQ"D"FR"P.R a4_+g!‚"K`AeX$F`"iCD D!K"h\YLXAtWp"$B"QF`n?/Q &HNU?"D"g"G""i$J"CVD!K" X a514RA_Q6YRAK"Q\Y"D" Fvp"^p"AK"A&H a-("HFR"P.R&W(-B"C \""iCP"&cDQD"PW"P` avF!‚C"Q$_QB"C"D"gip"_••{"D" $?X"d"i"đội giúp đỡ bạn yếu kém"J\"D"FXA tgU"dAG"m^AM"n"D"F0DR &QFD^\Yo"6FAt afr$Z"D"&HU&NH^p" "i$Z!"hD avF"D"$?X$_+g&B"DQd?gK&D"` bbccQVAMH "!eh&e&i+FPMV+H\DFLlC]$ a2["D"$?_TQd""DR.RK&D"XK&D"8 Xe"T$?X&[$D""DR$?X"M&D"C_ T$F"XR"+X$?cQ$?+XU" " K&D" avF"D"$?X"D"R!"P7&c&o$C!BM .R9$XtQ"D"g+F3\dH"MK&D"Q "v4.RB`&Q"Np"ID"DAV"K &D".R+i50-.Q$_g`&"TT"G_ !Uh&e&0%/DFVmn]k+o+$ a/H"D""MK&D"["D"$?X\WqR`_ a4_AF""&‚&Q!BAF""" D"d$!QW" +[_"T"P.R"50-.-Ž"  +    &  "" # 51   &H !eh&e&i+FPeCDYe$ a0Dd&D"C"P"D""MK&D"514RR $?X-("HFR"P.R"H^`LR M"P/Q&HQ4R a0DRd$l"Vòng tay bè bạn"JC"i+D"YX!n p"_PR"  "    &4R bp7q7q:)A)=rsOtEO ")G+HMu )vw97 g&j+HeC '<x) . FmR%g"G"N"D""R" 7Sáng tạo dành cho thiếu nhi9 , 7Tin học trẻ9, 7Hành trình khoa học9, 7Em yêu khoa học9, 7Ngày hội khám phá Internet9JD&`V(!+[. "D"g+F!?"H"D"!lQ7Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy9, 7Tự hào truyền thống Đội ta9,7Em là đội viên9,

— Xem thêm —

Xem thêm: SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25 , SO NHI DONG NAM 2012 2013 in ngay 25

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu so-nhi-dong-nam-2012-2013-in-ngay-25

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.219657897949 s. Memory usage = 18.66 MB