BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG k06

11 1,524 4
Bui Huy

Bui Huy Gửi tin nhắn

Tải lên: 13 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 4,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2013, 14:27

bài phân tích các chiến lược và các ưu, nhược điểm của honda 2013 ĐÁP ÁN MỘT SỐ BÀI TẬP CHỦ YẾU TRONG MÔN HỌC QUẢN TRỊ CHẤT LƯNG Người soạn: TS.NGUYỄN KIM ĐỊNH Bàøi số 4(trang 20) T.T Tên các CTCL Số điểm đánh giá (thang 5 điểm) Vi A B C D E 1 Vốn thương mại 2.5 4 3 5 3 2 2 Độ tin cậy của tiếp thò 2.0 3 4 4 5 4 3 Thiết kế SP mới 2.0 4 4 3 4 5 4 Đội ngũ nhân viên 2.5 4 3 4 4 3 5 Khả năng tài chính 1.5 5 4 4 3 4 6 Khả năng sản xuất 1.5 3 4 4 3 3 7 Chất lượng sản phẩm 3.0 3 4 3 5 5 8 Chất lượng dòch vụ 2.5 4 5 3 4 5 9 Vò trí và phương tiện 1.0 5 3 4 3 3 10 Khả năng thích ứng 1.5 3 4 4 4 4 Điểâm Trung bình cộng 38 38 38 38 38  Doanh số của từng đơn vò : A : 515 triệu ; B : 780 triệu ; C : 275 triệu D : 464 triệu ; E : 650 triệu .  Xác đònh : • MQ của từng đơn vò • MQ của cả 5 đơn vò (MQ) nếu chúng cùng trực thuộc một đơn vò lớn. • Có thể tính SCP theo % * Tính M Q 7450,0 205 5,13 .235,24 = ++ = x xxx M QA 7650,0 205 5,14 .245,23 = ++ = x xxx M QB 7500,0 205 5,14 .245,25 = ++ = x xxx M QC 7500,0 205 5,14 .255,23 = ++ = x xxx M QD cacbaitaptu4den23 1 7750,0 205 5,14 .245,22 = ++ = x xxx M QE Sắp xếp thứ tự theo M Q M Q = D > E > B > C > A Câu 2: Tính M Q của cả Công ty: Áp dụng công thức: 1429,07450,01918,0 2684 515 === x tr tr jA β 223,07650,02906,0 2684 780 === x tr tr jB β 0768,07500,01024,0 2684 275 === x tr tr jC β 1356,07850,01728,0 2684 464 === x tr tr jD β 1867,07750,02421,0 2684 650 === x tr tr jE β M QS = 0.7625 SCP = 1 - 0,7625 x 2648 tr. = 0,2348 x 2648 = 630,203 tr cacbaitaptu4den23 2 j S j QjQ MSM β ∑ = = 1 Bài 5 /21 Số TT Các yếu tố Số lần lặp lại V i 1 Yếu tố gắn với quản trò Sự năng động, mức sinh lợi, sự tăng trưởng, khả năng thích nghi, thiết kế sản phẩm mới, giảm giá thành, phong phú kiểu dáng. 71 0,29 2 Yếu tố gắn với bán hàng Quảng cáo, chính sách thương mại. 22 0,09 3 Yếu tố gắn với tiếp xúc khách hàng Nhãn hiệu, bao bì, dòch vụ sau khi bán, thái độ bán. 60 0,24 4 Yếu tố gắn với sản xuất Năng suất lao động, chính sách mua, tồn trữ, kỹ thuật, thời hạn, chất lượng. 50 0,20 5 Yếu tố gắn với nhân sự Đào tạo nhân viên, biết động viên, trách nhiệm của mọi thành viên và động cơ làm việc. 45 0,18 Dựa vào 5 yếu tố trên, Hội đồng chuyên gia đánh giá 6 công ty theo thang điểm từ 0 đến 10. Kết quả như sau: Đáp số: Hệ số mức chất CT 1 CT 2 CT 3 CT 4 CT 5 CT 6 0,7214 0,7534 0,6916 0,7276 0,6842 0,6556 Bài số 8/24 40 triệu khách x 100 USD = 4 tỷ USD 40 triệu khách x 8 USD = 320 triệu USD Chi thực tế một lượt khách: 2,2 tỷ USD : 31triệu = 70,96 USD Lãi thuần thực tế thu được đối với một lượt khách: 155 triệu USD : 31 triệu = 5 USD cacbaitaptu4den23 3 1910,0246,0 1439,3 775,0 775,0 111 =⇒==⇒= vxv 40 31 0962,01749,0 1439,3 5500,0 5500,0 222 =⇒==⇒= vxv 4 2,2 0,6461 Mức chất lượng thực hiện so với kế hoạch: 64,61% Ghi chú: Theo phương pháp trung bình số học ta có: (không tính v i ) cacbaitaptu4den23 4 1242,01988,0 1439,3 6250,0 6250,0 333 =⇒==⇒= vxv 8 5 1601,02267,0 1439,3 7096,0 7096,0 555 =⇒==⇒= vxv 100 70,96 0746,01540,0 1439,3 4843,0 4843,0 444 =⇒==⇒= vxv 320 155 %68,626268,0 == 5 3,1439 Bài số 12 (trang 28) 1/ Cho điểm tương ứng từ 5 1 các chỉ tiêu theo tầm quan trọng thứ I  V. TT Chỉ tiêu P i P i / ∑ P i V i 1 Hình thức SP 167 167/ 967 0,173 2 Giá 203 203/ 967 0,201 3 Trình bày, giới thiệu SP 225 225/ 967 0,233 4 Cơ cấu mặt hàng 176 176/ 967 0,182 5 Hình thức khuyến mãi 196 196/ 967 0,202 2/ Vì cacbaitaptu4den23 5 oi ii i i C VC V ∑ ∑ =⇒= = Q M :thức công dụng Áp1 5 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 751,0 10 202,0.8182,0.7233,0.5,621,0.9173,0.7 = ++++ = QDacco M ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 6,0 10 202,0.7182,0.6233,0.5,521,0.6173,0.5,5 = ++++ = QLix M ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 717,0 10 202,0.8182,0.7233,0.5,621,0.7173,0.5,7 = ++++ = HảoQLan M ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 731,0 10 202,0.7182,0.5,7233,0.821,0.5,6173,0.5,7 = ++++ = ỹHảoQM M ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 802,0 10 202,0.5,7182,0.8233,0.921,0.7173,0.8 = ++++ = KaoVNQ M M QKaoVN > M QDacco > M QMỹ Hảo > M QLan Hảo > M QLix Bài số 13/30 Chỉ tiêu Điểm yêu cầu C oi Vi Coi/ ∑ Coi Điểm đánh giá C i Mq M Q M qi xV i 1 60 60 / 440 = 0,136 30 0.5 0,068 2 55 55 / 440 = 0,125 25 0.46 0,056 3 30 30 / 440 = 0,068 20 0,67 0,046 4 45 45 / 440 = 0,102 15 0,33 0,033 5 10 10 / 440 = 0,023 0 0 0 6 50 50 / 440 = 0,114 20 0,4 0,046 7 100 100 / 440 = 0,227 60 0,6 0,136 8 55 55 / 440 = 0,125 25 0,46 0,058 9 20 20 / 440 = 0,045 20 0,25 0,011 10 15 15 / 440 = 0,034 15 0,33 0,012 440 230 Tổng 0,466 Bài số 14(trang 31) Đòa điểm K a ∑C i M Q T C Thứ tự M Q T C Thứ tự 1 15 1 0,167 II 1 0,167 II 2 14 0,93 0,155 III 0,97 0,162 III 3 13 0,87 0,145 IV 0,94 0,157 IV 4 13 0,87 0,218 I 0,94 0,235 I 5 12 0,8 0,1 IX 0,89 0,111 VIII 6 12 0,8 0,133 V 0,89 0,148 V 7 11 0,73 0,122 VI 0,77 0,128 VII 8 10 0,67 0,112 VIII 0,65 0,108 IX 9 9 0,6 0,12 VII 0,69 0,138 VI 10 7 0,47 0,078 X 0,45 0,075 X cacbaitaptu4den23 6 anc a K K Giá Q M oi i C C Giá Q M oi i C C Bài số 15/32 . TRÌNH ĐỘ CHẤT LƯNG 1. CHẤT LƯNG TOÀN PHẦN 2. HIỆU SỐ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 3. CHI PHÍ ẨN CỦA SẢN XUẤT QT1/ QT2 = 275/ 86,67 = 3,17 lần Bài 19/36 1 - Tính Kph và SCP SPC = 27.500.000 - 22.800.000 + 100.000 = 4.800.000 đ cacbaitaptu4den23 7 (8 x 2.500) + (3,5 x 2.000) + (0,5 x 1.000)27.500 K ph1 = = = 0,9116 12 x 2.5000 30.000 (6 x 2.500) + (3 x 2.000) + (1,8 x 1.000) 22.800 K ph2 = = = 0,7600 12 x 2.5000 30.000 1.400 x 1.200 T c1 = = 140 lumen /đ 2.000 + 10.000 3.000 x 5.000 T c2 = = 333 lumen /đ 30.000 + 15.000 1.300 x 1.000 Q T1 = = 140 lumen /đ 3.000 + 12.000 2.900 x 4.600 Q T2 = = 140 lumen /đ 32.000 + 16.500 86,67 η 1 = = 0,6190 140 275 η 2 = = 0,8258 333 SCP 1 = (1 – 0,6190) x 100% = 38,10% SCP 2 = (1 – 0,8258) x 100% = 17,42% 2 - Nếu bảo quản tốt giá trò lô hàng sẽ là : (8 x 4.000) + (3,5 x 3.200) + (0,5 x 2.000) = 44.200.000 đ • Thực tế bán được : (6 x 4.000) + (3 x 3.200) + (1,8 x 2.000) = 37.200.000 đ • SPC / mong muốn : 44.200.000 - 37.200.000 = 7.000.000 đ • Vận chuyển đổ phế phẩm là 100.000 đ SPC = 7.000.000 + 100.000 = 7.100.000 đ Bài tập số 23/47 K TTA = 0,9114 x (1 - 0,006) = 0,9059 K TTB = 0,8999 x (1 - 0,0065) = 0,8941 K TTAB = (0,9059 x 0,4249) + (0,8941 x 0,5751) = 0,8991 SCP = (1 - 0,8991) x 746.250.000 = 75.286.000 đ cacbaitaptu4den23 8 (7 x 37.550) + (4,5 x 11.700) + (3,5 x 450) 317.075 K PH1 = = = 0,9114 (37.550 + 11.700 + 450) x 7 347.900 317.075 β A = = 0,4249 746.250 429.175 β B = = 0,5751 746.250 (8 x 46.140) + (4,5 x 12.910) + (3,5 x 560) 429.175 K PH2 = = = 0,8999 (46.140 + 12.910 + 560) x 8 476.880 390 X B = = 0,0065 59.160 + 390 300 X A = = 0,006 49.700 + 300 Bài số 22 /39  Hệ số phân hạng thực tế mỗi quý: Quý 1 K tt1 = 0,927 (1- 0,032) = 0,897 Quý 2 K tt2 = 0,952 (1 – 0,028) = 0,925 Quý 3: K tt3 = 0,971 (1 – 0,025) = 0,947 Quý 4: K tt4 = 0,969 (1 – 0,025) = 0,945  Hệ số phân hạng thực tế cả năm: β1: 1.395/5717 triệu = 0,244 x 0,897 = 0,219 β2: 1.400 /5717 triệu = 0,245 x 0,925 = 0,227 β 3: 1.421/5717 triệu = 0,249 x 0,947 = 0,236 β 4: 1.501/5717 triệu = 0,263 x 0,945 = 0,249 2/ Chi phí ẩn: SCP = (1 – 0,537) 5.717.000 = 2 6.810.00 đ Bài số 23 (trang 40) 1/ Giả sử rằng hệ số sử dụng đều bằng 1: Mức giảm chất lượng: cacbaitaptu4den23 9 ( ) 927,0 7.2070125 5.206.707.125 1 = ++ ++ = ph K ( ) 952,0 7.1540155 5.156.407.155 2 = ++ ++ = ph K ( ) 971,0 7.1120178 5.116.207.178 3 = ++ ++ = ph K ( ) 969,0 7.522192 5.56.227.192 4 = ++ ++ = ph K 0,531 7438,0 000.400100 000.25045000.30035000.40020 = ++ = x xxx năm phđầu K 7025,0 000.400100 000.25046000.30034000.40016 = ++ = x xxx năm phđầu K 2/ Bỏ qua hệ số hiệu quả của vốn  Doanh thu đạt được nếu hệ số sử dụng phòng là 0,65: 20 phòng hạng 1: 400.000 x 20 x 0,65 = 5.200.000 35 phòng hạng 2: 300.000 x 35 x 0,65 = 6.825.000 45 phòng hạng 3: 250.000 x 45 x 0,65 = 7.312.500 19.337.500 đồng  Doanh thu thực tế: 20 phòng hạng 1: 400.000 x 20 x 0,4 = 3.200.000 35 phòng hạng 2: 300.000 x 35 x 0,58 = 6.090.000 45 phòng hạng 3: 250.000 x 45 x 0,70 = 7.875.000 17.165.000 đồng Chỉ số chất lượng kinh doanh: Bài số 24 (trang 41)  Hệ số phân hạng đầu năm:  Hệ số phân hạng cuối năm:  Mức giảm hệ số phân hạng của các phòng: 2/ Giá trò tài sản đầu năm: (15 x 75 triệu) + (60 x 60 triệu) + (25 x 40 triệu) = 5.725 triệu Giá trò tài sản cuối năm: (10 x 75 triệu) + (50 x 60 triệu) + (35 x 40 triệu) = 5.150 triệu Tổn thất giá trò tài sản sau một năm: 5.725 triệu – 5.150 triệu = 575 triệu cacbaitaptu4den23 10 878,0 000.200)256015( 000.15025000.18060000.20015 = ++ ++ = x xxx K tt năm đầu 8125,0 000.200)256015( 000.15035000.18050000.20010 = ++ ++ = x xxx K tt năm cuối %46,7100 878,0 8125,0878,0 100 = − = − xx K KK tt tt tt năm đầu năm cuối năm đầu %552,5100 7438,0 7025,07438,0 = − x %77,88100 500.337.19 000.165.17 = x . x 75 tri u) + (60 x 60 tri u) + (25 x 40 tri u) = 5.725 tri u Giá trò tài sản cuối năm: (10 x 75 tri u) + (50 x 60 tri u) + (35 x 40 tri u) = 5.150 tri u. 38 38 38  Doanh số của từng đơn vò : A : 515 tri u ; B : 780 tri u ; C : 275 tri u D : 464 tri u ; E : 650 tri u .  Xác đònh : • MQ của từng đơn vò • MQ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG k06 , BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG k06

Bình luận về tài liệu bai-tap-quan-tri-chat-luong-k06

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP