PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

19 231 0
Lê Hà Anh

Lê Hà Anh

Tải lên: 4 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 3,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2013, 13:56

nguyên lý kế toán bậc đại học NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Gia ̉ ng viên: Th.S Lê Hà Anh Trường: Đại học Hải Dương Email: phamhoangdiep9@gmail.com ĐT: 0977.681.983 CHƯƠNG 7 CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐỐI KẾ TOÁN 7.1 Tóm tắt lý thuyết 7.2 Câu hỏi ôn tập lý thuyết 7.3 Bài tập TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 7 1/ Mục tiêu về kiến thức: - Sinh viên hiểu được khái niệm của Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Nắm chắc nội dung và kết cấu của từng báo cáo, phương pháp lập và nguồn số liệu để lập; - Liên hệ được mối tương quan giữa kết cấu và nguồn số liệu của TKKT và Bảng CĐKT. 2/ Mục tiêu về kỹ năng: - Lập và phản ánh được số liệu vào các báo cáo: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. DANH SÁCH CÁC TRANG WEB PHỤC VỤ TRA CỨU TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tailieu.vn 2. Luanvan.co 3. Luanvan.net 4. Thuvien24.com 5. Doc.edu.vn 6. Khodetai.com 7. Reportshop.com.vn 8. Doko.vn 9. Violet.vn Chú ý: Phải lập tài khoản và mail liên kết 7.1 Tóm tắt lý thuyết 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.2. Bảng cân đối kế toán 7.1.3. Báo cáo kết quả kinh doanh 7.1.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế kt - tc cần thiết. Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng kế toán để tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế kt - tc cần thiết. 7.1.2.1. Khái niệm 1 7.1.2.2. Nội dung và kết cấu 2 7.1.2.3. Phương pháp lập 3 7.1.2.4. Quan hệ giữa TKKT và Bảng CĐKT 4 7.1.2. Bảng cân đối kế toán Bảng CĐKT là một hình thức biểu hiện của phương pháp TH - CĐKT và là một Báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản của DN theo hai cách phân loại cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của DN ở một thời điểm nhất định (thường là cuối kỳ kế toán).  Thực chất của bảng CĐKT là bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế liên quan đến tài sản và nguồn vốn. Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu Bảng CĐKT là một hình thức biểu hiện của phương pháp TH - CĐKT và là một Báo cáo kế toán chủ yếu, phản ánh tổng hợp tình hình tài sản của DN theo hai cách phân loại cấu thành vốn và nguồn hình thành vốn hiện có của DN ở một thời điểm nhất định (thường là cuối kỳ kế toán).  Thực chất của bảng CĐKT là bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế liên quan đến tài sản và nguồn vốn. Tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu 7.1.2.1. Khái niệm 1 7.1.2.2. Nội dung và kết cấu 2 Chỉ tiêu Số Đầu kỳ Số cuối kỳ I. Tài sản A. Tài sản ngắn hạn B. Tài sản dài hạn Tổng cộng tài sản II. Nguồn vốn A. Nợ phải trả B. Nguồn vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn DẠNG 1 . Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 7.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà. thiết. Phương pháp tổng hợp CĐKT là phương pháp kế toán mà việc thiết kế và sử dụng các bảng tổng hợp cân đối được dựa trên cơ sở các mối quan hệ cân đối
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Bình luận về tài liệu phuong-phap-tong-hop-can-doi-ke-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP