Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 9

52 6,665 14
123share

123share Gửi tin nhắn

Tải lên: 54 tài liệu

  • Loading...
1/52 trang
Tải xuống 38,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2013, 20:39

Đây là hệ thống Từ vựng và ngữ pháp bám sát vào nội dung sách giáo khoa Tiếng anh 9 định dạng Microsoft Office Word, giúp giáo viên và học sinh rất dễ dàng sử dụng và copy. Cấu trúc của tài liệu gồm 10 Units: Mỗi Unit gồm có phần từ vựng cho mỗi Section và phần Grammar review. UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL  VOCABULARY A. LISTEN & READ (pages 6-7) a penpal : bạn qua thư to correspond : trao đổi thư to be impressed by : có ấn tượng friendliness (n): sự thân thiện a mausoleum : lăng a mosque : nhà thờ hồi giáo a primary school: trường tiểu học to walk past: đi ngang qua peaceful atmosphere: không gian yên tĩnh to pray : cầu nguyện to wish : ao ước to keep in touch : giữ liên lạc recreation (n): sự giải trí worship (n): sự thờ cúng depend on: phụ thuộc abroad (adv): ở nước ngoài B. SPEAK (page 8) different (adj): khác biệt to introduce : giới thiệu to different from: khc với the same in : giống nhau (trong cch) interesting (a): th vị, cuốn ht north (n) : bắc >< south (n) : nam especially (adv) : đặc biệt là an industrial city : t.phố công nghiệp a quiet small town : thị trấn nhỏ yên tĩnh a busy big capital city: một thành phố thủ đô rộng lớn nhộn nhịp a church : nhà thờ ( đạo thiên chúa )  churches: ( plural n ) a beach: bãi biển  beaches: những bãi biển C. LISTEN (page 9) a pond : cái ao to catch a bus : đón xe buýt a hambuger : bánh kẹp thịt hungry (a) : đói bụng to go through : đi ngang/ xuyên qua to catch: bắt kịp, đón được close to: gần với a park keeper: người quản lý/ chăm sóc công viên to grow: trồng to kill: giết chết a sign: bảng hiệu, biển báo It’s up to you: tùy bạn would rather + Vo: thích hơn grass (n) : cỏ D. READ (pages 9-10) an association : hiệp hội to divide : chia ra to separate : tách ra to comprise : bao gồm tropical climate (n): khí hậu nhiệt đới unit of currency : đơn vị tiền tệ ASEAN: Association of South East Asian Nations ( Hiệp hội các nước Đông Nam Á) to divide into: chia thnh West : Tây >< East : Đông compulsory second language: ngôn ngữ thứ hai bắt buộc Islam (n): đạo hồi Buddhism (n): đạo phật a religion : tôn giáo an instruction : sự hướng dẫn population (n): dân số to continue : tiếp tục compulsory (adj): bắt buộc Hinduism: đạo Hin-đu, Ấn Độ giáo Tamil: tiếng Ta-min ( ở Nam Ấn Độ và Sri Lanca ) language of instruction: ngôn ngữ giảng dạy primary language of instruction: ngơn ngữ giảng dạy chính E. WRITE (page 11) specialty (n): đặc sản a souvenir : quà lưu niệm delicious : ngon 2 disappointed (adj): thất vọng to mention : đề cập to arrive: đến a bus/ train station: trạm xe buýt / xe lửa an airport: sân bay, phi trường hospitable (adj) : thân thiện helpful (adj): nhiệt tình to interest : gây hứng thú to try: cố gắng ( lm 1 việc gì ); nếm thử, mặc thử ( thức ăn, quần áo ) to return : trở lại F. LANGUAGE FOCUS (p.11-12) a ghost : ma a monster : quái vật a pioneer association: tổ chức tình nguyện to hang  hung  hung : treo  GRAMMAR I. The Past Simple Tense: Thì quá khứ đơn 1. Form to be - Affirmative: S + V2/ed…. S + was/were…… - Negative: S + did + not + V… S + was/were + not… - Interrogative: Did + S + V….? Was/Were + S ….? 2. Use a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ xác định rõ thời gian (yesterday, ago, last ……, in the past, in 1990) Ex: - My father bought this house 10 years ago. - Mr. Nam worked here in 1999. b. Diễn tả một loạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. Ex: - Last night, I had dinner, did my homework, watched TV and went to bed. 3 - When she came here in 1990, she worked as a teacher. II. The past simple with “wish”: Thì quá khứ đơn với động từ “wish”. Ta dùng “wish” ở thì quá khứ đơn để chỉ một ao ước không thể xảy ra ở hiện tại. Ex: I wish I were at the party now. (Tôi ước tôi đang dự tiệc ngay lúc này) => S1 + wish + S2 + V2/ed ……… * Note: Ghi chú 1. S1 có thể giống hoặc khác S2. Ex: We wish you stayed here longer. (Chúng tôi mong anh ở đây lâu hơn) 2. “Wish” phải hòa hợp với chủ từ đứng trước nó. Ex: He wishes he had a printer. (Anh ta mong có được chiếc máy in) 3. Ta phải dùng “were” cho tất cả các chủ từ. Ex: I wish she were my friend. (Tôi ước gì cô ấy là bạn tôi) 4 UNIT 2: CLOTHING  VOCABULARY A. LISTEN & READ (pages 13-14) a century : thế kỷ a poem : bài thơ traditional (adj) : truyền thống a long silk tunic : mảnh lụa dài rộng to slit  slit  slit : xẻ to wear  wore  worn : mặc, đội a design : sự thiết kế a poet: nhà thơ, thi sĩ a writer: nhà văn a musician: nhạc sĩ to consist of: bao gồm stripe (n): sọc kẻ to add: thêm vào unique (a): độc đáo to describe: mô tả a special occasion : dịp đặc biệt convenient (adj): tiện lợi to print : in a line of poetry : vần thơ fashionable (adj): hợp thời trang inspiration (n) : cảm hứng an ethnic minority : dân tộc thiểu số a symbol : biểu tượng to prefer to thích hơn material (n): chất liệu, vải a sun: mặt trời a star : ngôi sao a cross: đường chéo loose pants: quần dài rộng B. SPEAK (pages 14-15) plaid (adj): kẻ ca-rô plain (adj): trơn, không có hoa văn sleeved (adj): áo có tay baggy (adj): rộng thùng thình faded (adj): bạc màu a sweater : áo đan bằng len a blouse : áo vải 5 sleeveless (adj): áo không có tay striped (adj): có sọc, vằn comfortable (adj) : thoải mái uniform (n): đồng phục C. LISTEN (page 16) an announcement : thông báo missing (adj) = lost : mất tích an entrance : lối vào # an exit a little girl: cô bé a fair : hội chợ a doll : búp bê shorts (n) : quần sọt D. READ (pages 17-18) material (n) : chất liệu a sailor : thủy thủ to wear out : mòn, rách a style : loại hàng embroidered jeans:đồ jean thêu, dệt worldwide : tồn cầu out of fashion : lỗi thời high fashion: mốt went up and up : tăng giá a designer : nhà thiết kế a label : nhãn hiệu to go up and up: ngày càng tăng giá economic situation : tình trạng k.tế sale (n): giá bán young generation : thế hệ trẻ at that time : vào lúc đó strong (a ): mạnh mẽ to match : phù hợp to be fond of : ưa thích E. WRITE (pages 18-19) an argument : sự biện hộ, tranh cãi a point of view : quan điểm to bear name : mang tên equal (adj) : bình đẳng practical (adj): thực tế to present : trình bày to sum up : tóm lại to wear uniform : mặc đồng phục casual clothes : quần áo bình thường freedom of choice: thoải mái chọn to feel self-confident : tự tin 6 to encourage : khuyến khích to be proud of : tự hào favorite (adj): ưng ý nhất lively (adv): sống động F. LANGUAGE FOCUS (p.19-20) zoo and botanical garden : vườn động thực vật amusement (n): sự giải trí vegetarian (n): ăn chay an elephant : con voi a durian : trái sầu riêng a comic : truyện tranh a tropical country:quốc gia nhiệt đới a department store : cửa hàng to solve a problem: giải quyết vấn đề an experiment : cuộc thí nghiệm another planet : hành tinh khác to improve : cải thiện  GRAMMAR I. The present perfect tense: Thì hiện tại hoàn thành 1. Form - Affirmative: S + has/have +V3/ed…. - Negative: S + has/have + not + V3/ed… - Interrogative: Has/Have + S + V3/ed….? 2. Use a. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại (never, ever, since, for, so far, until now, up to now,…….) Ex: We have learnt English for 5 years. (Chúng tôi học T.A được 5 năm) * Cách dùng của since và for: - SINCE: chỉ mốc thời gian (2000, September, I last saw you, …) - FOR: chỉ khoảng thời gian (3 months, a long time, ages, …) 7 b. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ không xác định rõ thời gian (already, yet). “Already” dùng trong câu xác định, “yet” dùng trong câu phủ định và nghi vấn (nó thường đặt cuối câu). Ex: Have you seen this movie yet? (Bạn đã xem bộ phim này chưa) c. Diễn tả một hành động vừa mới xảy ra (just, recently, lately). Ex: She has just gone out. (Cô ấy mới vừa ra ngoài) II. The passive form : Thể bị động 1. Form:Active (Câu chủ động) S + V + O Passive (Câu bị động) S + be V3/Ved + (by O) Ex: Active: She arranges the books on the shelves every weekend. S V O Passive: The books are arranged on the shelves (by her) every weekend. S be V3/ed by O 2. Rules: Quy tắc: * 5 bước để đổi câu bị động: + Đem O của câu chủ động xuống làm S của câu bị động. + Thêm động từ “ to be” phải cng thì với động từ chính. + Đổi động từ chính về P.P ( V3 / V-ed ). 8 + Đặt bổ ngữ ( nếu có ). + Đem S của câu chủ động xuống làm O của câu bị động , đặt sau “ by”.( Chủ từ people, they, we, someone được bỏ đi.) 3. Notes: Ch ý S O V To be I me V1 am, is, are You you V2 was, were He him V3 been She her V-ing being It it Vo be We us They them Trong câu bị động: by O luôn đứng sau adverbs of place (trạng từ chỉ nơi chốn) và trước adverbs of time (trạng từ chỉ thời gian). Ex: The books are arranged on the shelves (by her) every weekend. EX1: They sell jeans all over the world. S V1 O Jeans are sold all over the world. EX2: They grow rice in tropical countries. S V1 O 9 Rice is grown in tropical countries. EX3: He gave me a new bike yesterday. S V2 O I was given a new bike by him yesterday. EX4: They have just introduced a new style of jeans in the USA. S V3 O A new style of jeans have just been introduced in the USA. EX5: Lan is writing a letter now. S V-ing O A letter is being written by Lan now. EX6: We can solve the prplem. S V0 O The prolem can be solved . Active Passive S + V1 + O S + am/is/are + V3/ed S + has/have + V3/ed + O S + has/have + been + V3/ed S + V2/ed + O S + was/were +V3/ed S + will/shall + Vo + O S + will/shall + be +V3/ed III. The passive form with modal verbs: Thể bị động với động từ khiếm khuyết 1. Các động từ khiếm khuyết (M.V) thường gặp là : can, must, have to, might, will, shall, could, be going to, should ………. 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 9, Từ vựng và ngữ pháp tiếng anh 9

Bình luận về tài liệu tu-vung-va-ngu-phap-tieng-anh-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP