TCVN 9396 2012 Cọc khoan nhồi - xác định tính đồng nhất của bê tông - phương pháp xung siêu âm

17 271 0 Gửi tin nhắn cho ha bang
ha bang

ha bang

Tải lên: 22 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2013, 13:36

TCVN 9396 2012 COC KHOAN NHOI XDTDN CUA BT PPSIEU AM                 !"#$%&'%"()* +#,-.,$,/01 *2345674#844397:722;<292=447>2;?2?344#/27?6@494<25            AB#           1C?C?     !" #$ % &' ()* +,%-./012,34 *())564 478&9:(); <=>%>8&9:()? .%@A9$ BC=DE1%5$-F2,3 .%=A"8:>BCGHI'15(1>2,31J%%%K8)8%" .%LA"8:>BCM% (IK8$&%N"',O   DE7F7G 6P%%$DQRLMSTU<C??V>9$  8>:7-*;%N",%W#$%W8XD " 8>:  7- 4 U    21 4Y??4YU7ZL $ ?Y<Y??4 %N" L(N9$ %&[21-%N",%W #$%W8X >T)\>"]%LO)M3$^_=[M3$^ ',2>`=[M3$ ^ - ` Q%%, %W 7> .6 LK .6PW `=[\>"]%LO)%O'1        H?I<2:<J7#K?GL<M<GJ=<?N:OP= #,<QR=6<K6S=@7OT9    ,<U9V7K65C= ,%W$%>)%8D5"%K.6P%]%8>"I'a6HF2,3 5$-9"1U>5",%W%b6P%%>%%%K8)',O8%"% 02c%%1>2,36C&%d`65>K`%]%'"Z5V%%81',O %O5>K  <W=XVYGL<=<Z: 5>,%W$%2e%%` !"2"C [ M<GJ=<?N:OP=Af>>VV$>g%>%5VVB 70%(%N"h',O0%%/%%%K.6PI-5>6HF2,3( IK%N"',OD)i2^Q I-%N"1%5$-F9"',O6P% 8D5"V>6H]%5%6H"5% [ <>\W?N:OP=ASVgV%2>gV%>%5VVB Th',O8O0%%/%>0%%%K.6P"$Q.JV>%-:5>6H F2,38$&%N"',OD)ih1%5$-F9"',O' :[[ A6:H?jB [ 1]?^<_=<7`9AG>%.>V2B P%%5 >6P%-"`',[21%N"F2,35$-9"',O" [D[D%%[238%"]%V>%-3%]%  >GL<?<=  * [5>]56P8$&%N"',O%]%8>"I>0%%K8)6P%) 'a6HF2,3%6P%D3$.2^%:'>>0%2^F% &-I 8$&5>',O7D8k 0%D8$&%8&P^%), %%6H8%6C8>".K$Ei.l',O`()mE',O [\D5"%K.6P%]%8>"I'a6HF2,3.^%)6H 8D5"8On%>mF% (IK8$&%N"',O5>R DD [ () 8D5" %K.6P %]%8>" I'a 6HF2, 3% D6P% ^%)i"">C%O%]%e`%O%]%5 [[( )8D5"'a 6H F2, 3i "> %O %]%e 6P%& 56J%8%O%]%5\&9:().[5>%H2iD.^"%]&'  %O)%O%]% [[()8D5"'a6HF2,3i">%O%]%56P%& 5> " %O %O 5d >0%2" 8%OF>%]% \&9:( ) . [ 5>%H2i%&DQD-%K.6P%O%]% [[G1.6P%]%%&8D5"'a6HF2,36P%.^"%]oV> R">5>">%O%]%e21.6P%]%6P%8D5".K%:%%%]%%^% )%%6H8D5"2p%% :%N"%]%'a:5]!>0%:5][5>" >%O%]%521.6P%]%%012,36P%9$ 1D'a?jQ21 .6P%]%%5>%O5d`5>21.6P%]%%&8D5"6P%F% [%% E,.K$(K'ajQ21.6P%]%%5>%O5d [[a"'/&()6HF2,35,[%]%8>"I>0% [%K8)%q%D^%)6P%1D2"4$(R88&r%Q',Oi%]% >0%%K8) [a&' ():6P%8D5")%W 8oV>9$ %N"%H9"%W 9$-%Km [bU6^%)():6P%>>-6H()6P%%H9"% W9$-%K%p%qF% a <7\L<M=<7`9 a[%G2 a[[7%8:s'&Q">[)%%">[%H]%J21%"> a[[7%%p%s'&Q">[%H]%>5"() )   4 a[[L:6%$,%6"-8(%6J%A68(%N">R &?B`-8:s%1K21">[O621F%N" >a5>R?8ft&??8ft a[*c6<WG2?<7d5Y7 a[[=FV>1%[8m>%%p%s>%-%N"u0%/()V>$,.v%: pR>0%)p9")\()1%[8m>%N">6P%9$ hPV> 8:s%N"u.>$8%"G"21%>m%N"m>[236P%%].K$5 > .JH5>"5 2"CY??%-231>>0%% a[[f"%[3$%()1JD5$-()R>.,81$ %(5,21%-0%/()L%%[3$%)%()%b.1'[ >1%[8m>J81$%( a[*c6<WQ3XVY<7e<L@f7` a[[\1$%(.[$(I%CdD 21.)`%%!"%p%p"%6H 5d-8D.6521.)()`%%r-8D'(">% a[[+,%-.6P'[J%N"$:N.J`21.)():6P%^[ %5$-:9"$(DFe.v.65.3L%O6P%"$5>9 5d():6P%D 6J'D':>0%I  b gO?Vd^6G]f=@7OT9 b[w>2,3D:>6P%.'am>0%^"%68(hPJ8(% 6J%%N">`16P%%O2c5>',O768(5>%N"u1()6P% %]a5>R?&*?`%-$%N"1%]R&* :(>:':>8:s% .^%A%:.^%kp.^%"B76J%N" 16P%' 8(`5,%/$ b[L%>1>2,3%D>0%'[%%0>("5>%N".I%1m`8>: %%"%%1>0%'[%::':>2^Q %N"18O' F, %5>95dQ ',OL%1$6P%02>2>J"]%V>21%-3%]%`$%N"%%1 >6P%0i%h[%">[2$18>"T)%.,8&"%%>1::':>8( 8(8O%>6J%'W>0%%%%K.]>5>1 b[("5>%%1>2,3:6P%8D5"O21Q$6J%2%56J%8& Q',O b[aG1.6P%%1>6P%9$ o[%>8(%6J%%K8)%()71 J ] %K 8)  8>: %% " 3 " 1 8& & " D:  > , '1 5( 5> 8>:R?`&`  < b[b71J%]%8>"I%68(%]%.ABd21.6P1>^(%>[%]%62"C "Bf"18*?%A%"%%1.<? ? Bx 'B="18*?%y??%A%"%%1.? ? Bx %BJH>0%'a'118z??%A%"%%1.;? ? B b[LD"8:>%%2HI'15(1>2,31J%%%K8)8%"5> AFV.%=B  <M=<7`9U7<7`3QE= [P=K??<hL<M=<7`9 [[56J%8&()%%%O.,9"&%]%>0%%K8) ()62"C "B,%O5d`%x 'BT 5(%N"%]%>0%%K8)5,':{%Ox %BL">[$q%]%>0%%K8)x BS)(%0%/"%N"%]%>0%%K8)x VBU$Q',Ox gBG1.6P1>2,36P%05>[%]%>0%%K8)x BL%2^%15>95dQ',OA&%B [[w>6P%%/i5"`1("5,:%">H0',O(K.?`L8D 5"[O21%N"%%1>56J%8&()M% %">[m5,%N"%%1 8>:%%"3%%1V>QP%%0%/%&()5>56P 8OD>6P%5^%&8>:%%"3%%1d%>mF% V>':{&8& T 5(%N"%%1:6P%D)5,':{%21p^V>%-8II6J '/%" Lf|f}LfC71J%]%%018>".K$Ei.l$%]%`>$%N"18>".K$E66P%0%%$ %]%R`?&`?d$%q2e18>".K$E.1>2,32"8%]%$~^%)F>%O% 8>".K$Ei.l$%]% [K?<7\<Y< [[/0 8&1& ' %W' %> e) G"8)% 8&1> `8D5" I)8i[$ [[f)%q()8'/e)6P%:':>V>"-8)2"C   ; "B76P%:>5>.b1>`[[23^ D-%q() %%>$:.O0%h[%">[x 'B()6P%-%q2">%>"5$-F2,3RDD.1D ',[6P%%N"()F..JK [[5>95de)> %%$DR$.,q%]%AFVfdBL: %h6P%8m>.,J[1%(56J%hPJ%-%]%8:s%N"& ' `%%1>::':>.O$6J%`()F2,36P%D 5,dV> %-%N"u0%/()6P%.)21.)\&9:()6P% O6'">I%%21.)%H':2"C "B"5$-F`21',[F%%[23e)RDDx 'BL-%N"u0%/e)  Lf|S•UC  €$>2,3  L()  w>2,3  LK8)',O%8D5"  7 * 7 i<#<_=<7`9@7OT9?H?I<2:<J7 j %K<=7KI\k<_=<7`9 j[5,%H2i%%8&9:>8>:%%"3">A8>:%%"3"1> %h[0%/e)B"5$-F"">`1%5$-F2, 35>',O[[23e)6P%(V>%Op%C  ?      AB 5>C  .1%5$-F2,3`('am5,3$AY2Bx  .8>:%%"3">`('amABx  ."5$-F2,39"%-`('a3$A2B Lf|f}LfC5>56P8>:%%"3">•?%`%%rv5 1%5$-F5>',O %D' :6i8D>2"218F2,3:5$-9"O566J%.).12,3 j[G"21%>m-"5$-F6P%V>%%[238%"2"8~) %q8O6P9j`2"21',[F8O6P9j-DFe.v8&9:: %8:sFe.v>0%.>'‚ƒ5>8&9:e)AFV.%LB j[)56%D2H'[8&9:>-(IK%N"',O%]%^"V>'D I()">0%1%5$-F2,36P%V>21%-0%/() \K$%2^:1%5$-FA:„?jB>0%s"5$-FAs„?jB` d:e).i%">[%N" 5(D8k 8$& Lf|f}LfC\F% (IK%N"',O'a6HF2,3%8&PJ8&9:e )mE',O%qFm%>E',O$,%-%6[V>&8& j[a7D(IK 5(8$&%N"',O%]%8>"I>0%%K8)e ),8&P%%0%56%N"F2,36P%6C1%`',[`s.6P` "5$-F2,36H6P%"8:>5>AFV.%LB l *K2?K2<_=<7`9 =>%>e)%,6P%%%[%(2"3$C Z€iAJ),%O5d` "D`%()`$'/e)Bx Z6He)x Z& '  e ) A( s &' `  > [` ~%&>`   8D  ) %W%>m2eBx Z78&9:e)A(IK%N"',O]%V>%-%]%` 8$&&%`Bx Z\&.8& x Z  .% A%% 'D I  1% 5$- F 2, 3 V> %% 0 %/ ( ) > 6P%` FV .%@B   . )i2^Q I - %N"1%5 $- F'DI1%5 $- F2,3%2^ "$QV>% - :.JH?jdFK)8$&Th',O8O%8$&F. %N"%H9"%W 9 $- %Km [bU6^%)():6P%>> - 6H()6P%%H9"% W9 $- %K%p%qF%
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 9396 2012 Cọc khoan nhồi - xác định tính đồng nhất của bê tông - phương pháp xung siêu âm, TCVN 9396 2012 Cọc khoan nhồi - xác định tính đồng nhất của bê tông - phương pháp xung siêu âm

Bình luận về tài liệu tcvn-9396-2012-coc-khoan-nhoi-xac-dinh-tinh-dong-nhat-cua-be-tong-phuong-phap-xung-sieu-am

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP