Tiết 6 - Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm

15 86 0
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2013, 00:10

                                                                                                                                                            TiÕt 6 Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt «m Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn . 133 Phßng GD&§T TP B¾c Ninh Tr­êng THCS Phong Khª R R R R R R R R R R R R KiÓm tra bµi cò Ph¸t biÓu ghi nhí cña bµi 1, 2, 4, 5 GHI NHớ bài 1 Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ (U=0 . I=0) GHI NHớ bài 2 Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây: I = . Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức : R= . R U I U GHI NHớ bài 4 Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I 1 = I 2 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U 1 + U 2 Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: R tđ = R 1 + R 2 Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở đó U 1 /U 2 = R 1 /R 2 GHI NHớ bài 5 Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I = I 1 + I 2 Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U 1 = U 2 Điện trở tương đương được tính theo công thức: 1/R tđ = 1/R 1 + 1/R 2 Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở đó I 1 /I 2 = R 2 /R 1 Vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là phần ghi nhớ, chúng ta sang bài hôm nay: Tiết 6 bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Tiết 6 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Bài 1 Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên, trong đó R 1 = 5 ôm. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5 A a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. b. Tính điện trở R 2 . R 1 R 2 A V A BK Giải bài 1: a. Theo công thức (Đluật ôm) I= U/R suy ra R=U/I, thay số R=6/0,5= 12 ôm b. Theo công thức (đoạn mạch mắc nối tiếp) R tđ = R 1 + R 2 Suy ra R 2 = R tđ - R 1 Thay số R 2 = 12-5= 7ôm Đáp số: a. 12 ôm; b. 7ôm ôm = Tìm cách giải khác . Tiết 6 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Bài 2 Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên, trong đó R 1 = 10 ôm, ampe kế A 1 chỉ 1,2 A, ampe kế A 2 chỉ 1,8 A a. Tính hiệu điện thế U AB của đoạn mạch. b. Tính điện trở R 2 . R 1 A 2 A 1 A BK Giải bài 2: a. Vì là mạch điện mắc song song (hình vẽ) nên U AB =U R1 = U R2 U AB = I 1 . R 1 =1,2.10=12 V b. Theo công thức (đoạn mạch mắc song song) I= I 1 + I 2 Suy ra I 2 = I- I 1 Thay số I 2 = 1,8- 1,2= 0,6 R 2 =U/I 2 = 12/0,6 = 20 ôm Đáp số: a. 12 V; b. 20 ôm R 2 Tìm cách giải khác . Tiết 6 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Bài 3 Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên, trong đó R 1 = 15 ôm, R 2 =R 3 = 30ôm a. Tính điện trở tương đư ơng của đoạn mạch AB. b. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. R 2 A A BK Giải bài 3: a. Tính R MB : R MB =R 12 =30/2=15 ôm R tđ = R 1 +R 12 =15+15=30 ôm b. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở: + Cường độ dòng điện qua R 1 : I 1 = I M = U AB /R tđ =12/30= 0,4A + Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R 1 và R 2 : U MB = I M .R 12 = 0,4.15=6 V I 2 =U MB /R 2 =6/30=0,2A. Tương tự ta tính đư ợc I 3 =0,2 A R 3 R 1 M Tìm cách giải khác . . Vận dụng những kiến thức đã học, đặc biệt là phần ghi nhớ, chúng ta sang bài hôm nay: Tiết 6 bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Tiết 6 Bài 6 Bài tập. ra R 2 = R tđ - R 1 Thay số R 2 = 1 2-5 = 7ôm Đáp số: a. 12 ôm; b. 7ôm ôm = Tìm cách giải khác . Tiết 6 Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm Bài 2 Cho mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 6 - Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm, Tiết 6 - Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm, Tiết 6 - Bài 6 Bài tập vận dụng định luật ôm

Bình luận về tài liệu tiet-6-bai-6-bai-tap-van-dung-dinh-luat-om

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP