Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

3 2,675 27
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 20:10

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Ngày soạn: Tiết: 9 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được các dạng phương trình lượng giác cơ bản 2. Kỹ năng: Giúp HS nhận biết và giải thành thạo các PT cơ bản trong bài. II. Chuẩn bị - GV: soạn bài tập, sách giáo khoa. - HS: Xem lại cách giải phương trình đã nhọc III. Phương pháp Sử dụng phương pháp đàm thoại gợi mở là chủ yếu. IV. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Vào phần bài tập Thời gian Nội dung bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 15 phút Giải các phương trình lượng giác sau: Bài 1/Trang 28 SGK 1a) ( ) 3 1 2sin =+ x       +−       −= +       = ⇔ ππ π 22 3 1 arcsin 2 3 1 arcsin kx kx ( )Zk ∈ 1c) 0 33 2 sin =       − π x π π k x =−⇔ 33 2 2 3 2 ππ kx +=⇔ ( ) Zk ∈ 1d) ( ) 2 3 202sin 0 −=+ x ( ) ( ) 00 60sin202sin −=+⇔ x    +=+ +−=+ ⇔ 000 000 360240202 36060202 kx kx    += +−= ⇔ 00 00 180110 18040 kx kx ( ) Zk ∈ Bài 2/Trang 28 SGK xy 3sin = và xy sin = Hướng dẫn: Bài 1 áp dụng công thức để giải, lưu ý góc đo bằng dơn vị dộ và radian Hỏi học sinh hướng giải bài hai Gọi bốn học sinh lên bảng giải 1a, 1c, 1d, 2 (1b học sinh tự làm) Nhận xét và điều chỉnh sai sót, hoàn chỉnh bài giải cho học sinh. Ghi nhớ để giải Trả lời: Cho hai vế phải của hai hàm số bằng nhau rồi giải phương trình. Bốn học sinh lên bảng giải, các học sinh còn lại cùng làm vào nháp. Theo dõi 15 phút 10 phút     += = ⇔ = 5 2 5 2 2sin3sin ππ π kx kx xx ( ) Zk ∈ Bài 3/trang 28 SGK d) 4 1 2cos 2 = x 3 2 cos 2 1 4cos 4 1 2 4cos1 π =−=⇔ = + ⇔ x x π π 2 6 kx +±=⇔ ( ) Zk ∈ Bài 4/Trang 29 SKG 0 2sin1 2cos2 = − x x (*) ĐK: π π kx +≠ 4 (*) 02cos =⇔ x 24 ππ kx +=⇔ Do điều kiện nên: mk 2 ≠ Với Zmk ∈ , Bài 5/Trang 29 SGK a) ( ) 3 3 15tan 0 =− x (5a) ĐK: 00 180105 kx +≠ ( ) Zk ∈ (5a) 000 1803015 kx +=−⇔ 00 18045 kx +=⇔ ( ) Zk ∈ Bài 7/Trang 29 SGK a) 05cos3sin =− xx       −=⇔ =⇔ xx xx 5 2 sin3sin 5cos3sin π       −−= += ⇔ π π ππ kx kx 4 416 ( ) Zk ∈ Bài 7b/Trang 29 SGK 1tan3tan = xx Cho Bài tập thêm học sinh về làm 1. 2 1 10 2 sin 0 −=       + x 2. ( ) 1452tan 0 −=+ x 3. ( ) ( ) 075cos602tan 00 =++ xx Hướng dẫn học sinh về nhà giải bài 3a, 3b, 3c, 5b, 5c, 5d và bài 6. Hướng dẫn và gọi học sinh lên giải các bài 3d, 4, 5a, 7a. Gọi học sinh nhận xét và chính xác hóa bài giải. Giải 7b cho học sinh và Bốn học sinh lên giải, các học sinh khác cùng làm vào tập. Nhận xét, quan sát, ghi nhớ. . Theo dõi, ghi nhớ. 4. 02sin3cos =− xx 5. 05sin3sin =+ xx 6. 12tantan −= xx 7. 13cot2cot = xx đưa bài tập tương tự cho học sinh về làm. V. Củng cố dặn dò - Củng cố: Cách giải phương trình lượng giác cơ bản - Dặn dò: Làm bài tập còn lại. . DẠY BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN Ngày soạn: Tiết: 9 I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được các dạng phương trình lượng giác cơ bản. các PT cơ bản trong bài. II. Chuẩn bị - GV: soạn bài tập, sách giáo khoa. - HS: Xem lại cách giải phương trình đã nhọc III. Phương pháp Sử dụng phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phương trình lượng giác cơ bản, Bài tập phương trình lượng giác cơ bản, Bài tập phương trình lượng giác cơ bản

Bình luận về tài liệu bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-co-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP