Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

Max Born
Max Born(11375 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 127
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 18:10

Mô tả: 1 1 GIÁO ÁN THAO GIẢNG GIÁO ÁN THAO GIẢNG : : Môn Toán 6 Môn Toán 6 Giáo viên: Phan Thị Loan Giáo viên: Phan Thị Loan 2 KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. 1. Tính Tính : : a, 3 + (-4) = ? a, 3 + (-4) = ? b, (-3) + (-4) = ? b, (-3) + (-4) = ? c, (-2) + 2 = ? c, (-2) + 2 = ? 2. a, Số đối của số nguyên 2. a, Số đối của số nguyên a là gì? a là gì? b, b, Tìm số đối của các số Tìm số đối của các số nguyên sau : -7 ; 100 ; nguyên sau : -7 ; 100 ; 0 0 a a -7 -7 100 100 0 0 -a -a 7 7 -100 -100 0 0 2. a, Số đối của số nguyên Số đối của số nguyên a là a là -a b, 1. a, 3 + (-4) = - (4 -3) = -1 b, (-3) + (-4) = - (3+4) = -7 c, (-2) + 2 = 0 3 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận khi dấu” - ” đứng trước dấu ngoặc !!! 4 a/ Số đối của 2 là ?1/83,sgk . Số đối của -5 là Số đối của [2+(-5)] là -2 vậy (-2) = -2 +5 vậy -(-5) = +5 Ta có: [2+(-5)] = -3 +3 vậy -[2+(-5)] = 3 1. QUY TẮC DẤU NGOẶC 5  b/ Tính = 3 = 3 So sánh: = Nhận xét: Số đối của một tổng bằng tổng các số đối -(a+b+c) = (-a)+(-b)+(-c) -[2+(-5)] -2+5 -[2+(-5)] -2+5 6 ?2/83,sgk .Thực hiện phép tính a/ 7 + (+5 -13) 7 + 5 - 13 = 12-13 So sánh: = Nhận xét: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên 7 + ( ) +5 -13 7+( 5 - 13) = 7 + [5+(-13)] = 7 +(-8) = -1 = 12 + (-13) = -1 7 b/ Tính 12 - (+4 - 6) 12 - 4 + 6 = 12 - = 8+6 = Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu”-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc:dấu”+” thành dấu”-” và dấu”-” thành dấu”+” - ( ) + -12 4 6 + -So sánh: [4+(-6)] = 12 - (-2)= 12 + 2 = 14 = 14 12 - (+4 - 6) 8 ?3 Tính nhanh. a/ (768-39) - 768 = 768 - 39 ( ) b/ (-1579) - (12 -1579) +(-768) = 768 [ ] + (-39) -39 = +(-768) = (-1579) +1579- 12-12 = 9  Trong một tổng đại số ta có thể Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng a - b - c = -b +a - c = -b - c +a Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý. Lưu ý rằng nếu trước ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc a - b - c = (a - b) - c = a - (b + c) Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng 10 1.Chỉ ra chỗ sai trong bài toán sau: a) 15 - ( 30 + 17) = 15 - 30 + 17 b) 99 + (-75) - 57 = 99 - (75 - 57) Sửa lại: a)15 - ( 30 + 17) = 15 - 30 - 17 b) 99 + (-75) - 57 = 99 - (75 + 57) . = Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc :dấu +” thành dấu -” và dấu -” thành dấu +” - ( ) + -12. (-4) = - (3+4) = -7 c, (-2) + 2 = 0 3 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận khi dấu - ” đứng trước dấu ngoặc !!! 4 a/ Số đối của 2 là ?1/83,sgk . Số

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài8: Quy tắc dấu ngoặc, Bài8: Quy tắc dấu ngoặc, Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai8-quy-tac-dau-ngoac

Đăng ký

Generate time = 0.15909910202 s. Memory usage = 18.45 MB