Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

13 143 2
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 18:10

1 1 GIÁO ÁN THAO GIẢNG GIÁO ÁN THAO GIẢNG : : Môn Toán 6 Môn Toán 6 Giáo viên: Phan Thị Loan Giáo viên: Phan Thị Loan 2 KIỂM TRA BÀI CŨ: KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. 1. Tính Tính : : a, 3 + (-4) = ? a, 3 + (-4) = ? b, (-3) + (-4) = ? b, (-3) + (-4) = ? c, (-2) + 2 = ? c, (-2) + 2 = ? 2. a, Số đối của số nguyên 2. a, Số đối của số nguyên a là gì? a là gì? b, b, Tìm số đối của các số Tìm số đối của các số nguyên sau : -7 ; 100 ; nguyên sau : -7 ; 100 ; 0 0 a a -7 -7 100 100 0 0 -a -a 7 7 -100 -100 0 0 2. a, Số đối của số nguyên Số đối của số nguyên a là a là -a b, 1. a, 3 + (-4) = - (4 -3) = -1 b, (-3) + (-4) = - (3+4) = -7 c, (-2) + 2 = 0 3 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận khi dấu” - ” đứng trước dấu ngoặc !!! 4 a/ Số đối của 2 là ?1/83,sgk . Số đối của -5 là Số đối của [2+(-5)] là -2 vậy (-2) = -2 +5 vậy -(-5) = +5 Ta có: [2+(-5)] = -3 +3 vậy -[2+(-5)] = 3 1. QUY TẮC DẤU NGOẶC 5  b/ Tính = 3 = 3 So sánh: = Nhận xét: Số đối của một tổng bằng tổng các số đối -(a+b+c) = (-a)+(-b)+(-c) -[2+(-5)] -2+5 -[2+(-5)] -2+5 6 ?2/83,sgk .Thực hiện phép tính a/ 7 + (+5 -13) 7 + 5 - 13 = 12-13 So sánh: = Nhận xét: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên 7 + ( ) +5 -13 7+( 5 - 13) = 7 + [5+(-13)] = 7 +(-8) = -1 = 12 + (-13) = -1 7 b/ Tính 12 - (+4 - 6) 12 - 4 + 6 = 12 - = 8+6 = Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu”-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc:dấu”+” thành dấu”-” và dấu”-” thành dấu”+” - ( ) + -12 4 6 + -So sánh: [4+(-6)] = 12 - (-2)= 12 + 2 = 14 = 14 12 - (+4 - 6) 8 ?3 Tính nhanh. a/ (768-39) - 768 = 768 - 39 ( ) b/ (-1579) - (12 -1579) +(-768) = 768 [ ] + (-39) -39 = +(-768) = (-1579) +1579- 12-12 = 9  Trong một tổng đại số ta có thể Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng a - b - c = -b +a - c = -b - c +a Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý. Lưu ý rằng nếu trước ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc a - b - c = (a - b) - c = a - (b + c) Chú ý: Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng 10 1.Chỉ ra chỗ sai trong bài toán sau: a) 15 - ( 30 + 17) = 15 - 30 + 17 b) 99 + (-75) - 57 = 99 - (75 - 57) Sửa lại: a)15 - ( 30 + 17) = 15 - 30 - 17 b) 99 + (-75) - 57 = 99 - (75 + 57) . = Nhận xét:Khi bỏ dấu ngoặc có dấu -” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc :dấu +” thành dấu -” và dấu -” thành dấu +” - ( ) + -12. (-4) = - (3+4) = -7 c, (-2) + 2 = 0 3 Bài mới: QUY TẮC DẤU NGOẶC Hãy cẩn thận khi dấu - ” đứng trước dấu ngoặc !!! 4 a/ Số đối của 2 là ?1/83,sgk . Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài8: Quy tắc dấu ngoặc, Bài8: Quy tắc dấu ngoặc, Bài8: Quy tắc dấu ngoặc

Bình luận về tài liệu bai8-quy-tac-dau-ngoac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP