Đường thẳng trong kg(Oxyz)

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11612 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 32
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 15:10

Mô tả: LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 1. Đường thẳng qua điểm M(x 0 ; y 0 ; z 0 ) và có vectơ chỉ phương u(a;b;c) r PT tham số: 0 0 0      += += += ctzz btyy atxx PT chính tắc c zz b yy a xx 000 − = − = − u M (d) CABRI 2. Lập phương trình đường thẳng qua một điểm và vuông góc với hai đường thẳng phân biệt không song song cho trƯớc: d' d ∆ M d' d ∆ M d và d' cắt nhau d và d' chéo nhau CABRICABRI d A (P) M' ∆ d' M 3. LËp ph­¬ng tr×nh hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (P) - Lấy M bất kì trên d, lập phương trình ∆ qua M và vuông góc với (P). - Tìm giao điểm M' của ∆ và (P). - Lập phương trình d' qua A và M'. a) Nếu d cắt (P) tại A: (P) (Q)d d’ A Cách 1: Cách 2: - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua d và vuông góc với (P): - Lập phương trình giao tuyến d' = (P) ∩ (Q). CABRI CABRI d (P) M ∆ M’ d’ b) Nếu d // (P):  Lấy M bất kì trên d, lập phương trình ∆ qua M và vuông góc với (P).  Tìm giao điểm M' của ∆ và (P).  Lập phương trình d' qua M' và song song víi d. (P) (Q) d d’ C¸ch 2:C¸ch 1: - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua d và vuông góc với (P): - Lập phương trình giao tuyến d' = (P) ∩ (Q). 4. Lập phương trình đường thẳng đối xứng với d qua mặt phẳng (P) - Tìm điểm M' là hình chiếu của M trên (P) như bài 3. - N đối xứng với M qua (P) thì M' là trung điểm của MN ⇒ toạ độ N. - Lập phương trình d' qua A và N. a) Nếu d cắt (P) tại A: M A N M’ (P) d d' b) Nếu d//(P): M M’ N d d' - Tìm điểm M' là hình chiếu của M trên (P) như bài 3. - N đối xứng với M qua (P) thì M' là trung điểm của MN ⇒ toạ độ N. - Lập phương trình d’ qua N và song song với d. CABRI CABRI 5. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M, vuông góc với d và cắt d’: - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với d. - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua M và d’. - Lập phương trình giao tuyến ∆ = (P) ∩ (Q) CABRI - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với d. - Tìm giao điểm N của d’ và (P). - Lập phương trình ∆ qua MN. ∆ N Cách 1 Cách 2 6. Lập phương trình đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P), cắt d và d’ chéo nhau cho trước: - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua d 1 và vuông góc với (P). - Tìm giao điểm A của d 2 và (Q). - Lập phương trình d qua A và vuông góc với (P). - Trong (Q): d và d 1 không cùng phương nên cắt nhau ⇒ d thỏa mãn điều kiện. CABRI (Q) (R) (P) ∆ (d 1 ) (d 2 ) Cách 1: Cách 2: - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua d 1 và vuông góc với (P). - Lập phương trình mặt phẳng (R) qua d 2 và vuông góc với (R) . - Lập phương trình d là giao tuyến của (Q) và (R). - Chứng minh d cắt d và d’. 7. Lập phương trình đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước, cắt d và d’ chéo nhau cho trước: - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua d và song song với a. - Tìm giao điểm M của d’ và (P). - Lập phương trình ∆ qua M và song song với a, chứng minh ∆ cắt d. CABRI - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua d và song song với a. - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua d’ và song song với a. - Lập phương trình giao tuyến ∆ của (P) và (Q), chứng minh ∆ cắt d. Cách 1: Cách 2: ∆ M 8. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M, cắt d và d’ chéo nhau cho trước - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M và d. - Tìm giao điểm N của d’ và (P). - Lập phương trình ∆ qua M và N, chứng minh ∆ cắt d. CABRI ∆ Cách 1: Cách 2: - Lập phương trình mặt phẳng (P) qua M và d. - Lập phương trình mặt phẳng (Q) qua M và d’. - Lập phương trình giao tuyến ∆ = (P) ∩ (Q) , chứng minh ∆ cắt d và d’ . ∩ (Q). Cách 1: 12. Cho đường thẳng d cắt mặt phẳng (P) tại A. Lập phương trình đường thẳng nằm trên (P), vuông góc và cắt đường thẳng d: ∆ - Lập phương. 000 − = − = − u M (d) CABRI 2. Lập phương trình đường thẳng qua một điểm và vuông góc với hai đường thẳng phân biệt không song song cho trƯớc: d'

— Xem thêm —

Xem thêm: Đường thẳng trong kg(Oxyz), Đường thẳng trong kg(Oxyz), Đường thẳng trong kg(Oxyz)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu duong-thang-trong-kg-oxyz

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.161434173584 s. Memory usage = 18.42 MB