chuyen de khao sat ham so

18 92 0
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 11:10

Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Nội dung  Nội dung I. Tóm tắt lý thuyết II. Các ví dụ III. Bài tập luyện tập Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số I. Tóm tắt lý thuyết 1) Hàm số đơn điệu.  Cho hàm số f xác định trên I, trong đó I là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng • Hàm số f đồng biến trên I nếu với mọi x 1 , x 2 ∈I, x 1 < x 2 thì f(x 1 ) < f(x 2 ). • Hàm số f nghịch biến trên I nếu với mọi x 1 , x 2 ∈ I, x 1 < x 2 thì f(x 1 ) > f(x 2 ).  Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên một khoảng được gọi chung là hàm đơn điệu trên khoảng đó. Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số I. Tóm tắt lý thuyết (tt) 2) Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu.  Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I. Khi đó: • Nếu f’(x) ≥ 0 với mọi x ∈ I và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số đồng biến trên I. • Nếu f’(x) ≤ 0 với mọi x ∈ I và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số nghịch biến trên I. • Nếu f’(x) = 0 với mọi x ∈ I thì hàm số không đổi trên I.  Giả sử hàm số liên tục trên nửa khoảng [a; b) và có đạo hàm trên khoảng (a; b). • Nếu f’(x) > 0 (hoặc f’(x) < 0) với mọi x ∈ (a; b) thì hàm số f đồng biến (hoặc nghịch biến) trên nửa khoảng [a; b). • Nếu f’(x) = 0 với mọi x ∈ (a; b) thì hàm số f không đổi trên nửa khoảng [a; b). Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ - Ví dụ 1 Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên R. Giải Tập xác định của hàm số là R. Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên R. 2 y x x 7= − + + 2 2 2 2 x x x 7 Xét y' = -1 + . x 7 x 7 Ta nh n th y x 7 x | x | x 0, do ó y' < 0 v i m i x R. − + = + + + − > − ≥ ∈Ë Ê ® í ä Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 2 Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số: Giải a. Tập xác định của hàm số là D = (-∞ ; - 1) U (-1; +∞). Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; -1) và (-1; +∞). b. Tập xác định của hàm số là D = (0; +∞). Vì hàm lnx là hàm số đồng biến, nên Vậy hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 2x 1 a. y . b. y x.lnx. x 1 − = = + 2 2 2(x+1)-(2x-1) 3 Xét y' = 0 x D. (x 1) (x 1) = > ∀ ∈ + + 1 Xét y' = lnx + 1 y' = 0 x= . e ⇒ ⇔ 1 1 y' > 0 x > và y' < 0 x < . e e ⇔ ⇔ 1 ;+ e   ∞  ÷   1 0; . e    ÷   Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 3 Xét tính đơn điệu của các hàm số: Giải a. Tập xác định của hàm số là R. Bảng biến thiên Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng 2 x 4 x a. y . b. y . lnx x 1 + = = + 2 2 2 2 x(x 4) x 1 1 4x 1 x 1 Ta có y' = . Suy ra y' 0 x . 4 x 1 x 1 + + − − + = = ⇔ = + + 1 ; 4   −∞  ÷   1 ; . 4   +∞  ÷   x -∞ +∞ y’ + 0 - y -1 1 1 4 Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 3 (tt) b. Tập xác định của hàm số là D = (0 ; 1) U (1 ; + ∞). Vì hàm lnx là hàm đồng biến, nên lnx – 1 > 0 với mọi x > e và lnx – 1 < 0 với mọi 0 < x < e. Vậy hàm số nghịch biến trong các khoảng (0;1) và (1; e), đồng biến trên khoảng (e; +∞). 2 lnx -1 Ta có y' = , y' = 0 x = e. ln x ⇔ Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 4 Chứng minh rằng hàm số f(x) = x – tanx nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. Giải Các khoảng xác định của hàm số là , dấu đẳng thức xảy ra khi x = kπ. Vậy trong mỗi khoảng xác định hàm số f(x) luôn nghịch biến. - k ; k v i k Z. 2 2 π π   + π + π ∈  ÷   í ≤ ≤ ≤ 2 1 Ta có f'(x) = 1- 0 (vì -1 cosx 1) cos x Áp dụng đạo hàm khảo sát tính đồng biến, nghịch biến của hàm số Các ví dụ (tt) - Ví dụ 5: Khảo sát sự biến thiên của các hàm số Giải a. Ta có f’(x) = 1 – cosx ≥ 0 với mọi x ∈ R. Do đó hàm số f(x) luôn đồng biến. b. Ta có g’(x) = x – sinx . Theo câu a) thì hàm số f(x) = x – sinx luôn đồng biến trên R, nên: g’(x) ≥ g’(0) = 0,với mọi x ≥ 0. Vậy hàm số g(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞). c. Theo câu b) thì hàm số g(x) = h’(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞), nên h’(x) ≥ h’(0) = 0 với mọi x ∈ [0; +∞). Do đó hàm h(x) đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞). 2 3 x x a. f(x) = x - sinx b. g(x) = + cosx - 1, v i x 0 c. h(x) = - x + sinx, v i x 0. 2 6 ≥ ≥í í 2 x Ta có h'(x) = + cosx - 1 2
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de khao sat ham so, chuyen de khao sat ham so, chuyen de khao sat ham so

Bình luận về tài liệu chuyen-de-khao-sat-ham-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP