bai 9 tính chất hóa học của muối

16 519 5 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 11:10

B B ÀI 9 ÀI 9 : : TÍNH CHẤT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI HÓA HỌC CỦA MUỐI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NỘI DUNG BÀI HỌC: NỘI DUNG BÀI HỌC: I. Tính chất hóa học của muối • II. Phản ứng trao đổi I.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI I.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI • 1.Muối tác dụng với kim loại: • Dd muối + kim loại muối mới + kim loại mới • Ví dụ: • Cu + 2AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + 2Ag (r) (dd) (dd) (r) 2. Muối tác dụng với axit: 2. Muối tác dụng với axit: Muối + axit muối mơí + axit mới Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và axit: Muối tạo thành không tan hoặc axit sinh ra là Chất dễ bay hơi. Ví dụ: BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl (dd) (dd) (r) (dd) 3. Muối tác dụng với muối 3. Muối tác dụng với muối Muối + muối hai muối mới Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và muối: + 2 muối ban đầu phải tan. + 1 hoặc cả 2 muối tạo thành phải là không tan Ví dụ: AgNO 3 + NaCl AgCl + NaNO 3 (dd) (dd) (r) (dd) 4. Muối tác dụng với bazơ 4. Muối tác dụng với bazơ Dd muối + dd bazơ muối mới + bazơ mơí Điều kiện xảy ra phản ứng giữa muối và bazơ: + 2 chất ban đầu đều tan +2 chất tạo thành phải có 1 chất không tan. Ví dụ: CuSO 4 + 2NaOH Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 (dd) (dd) (r) (dd) 5. Phản ứng phân hủy muối: 5. Phản ứng phân hủy muối: Nhiều muối bò phân hủy ở nhiệt độ cao:KClO 3 , KMnO 4 ,CaCO 3 … Ví dụ: 2KClO 3 2KCl + 3O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH DUNG DỊCH 1.Nhận xét về các phản ứng hóa học của muối: BaCl 2 (dd) + H 2 SO 4 (dd) BaSO 4 (r) + 2HCl(dd) AgNO 3 (dd) + NaCl(dd) AgCl(r)+ NaNO 3 (dd) CuSO 4 (dd)+2NaOH(dd) Cu(OH) 2 (dd)+Na 2 SO 4 (dd) Kết luận: Phản ứng trong dung dòch của muối với axit, vơí bazơ, với muối xảy ra có sự trao đổi các thành phần với nhau để tạo ra những hợp chất mới. 2.Phản ứng trao đổi: 2.Phản ứng trao đổi: Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi vơí nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. Phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đôỉ. 3.Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: 3.Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi: • Phản ứng trao đổi trong dung dòch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí. . DUNG BÀI HỌC: NỘI DUNG BÀI HỌC: I. Tính chất hóa học của muối • II. Phản ứng trao đổi I.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI I.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI • 1 .Muối tác. B B ÀI 9 ÀI 9 : : TÍNH CHẤT TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI HÓA HỌC CỦA MUỐI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 9 tính chất hóa học của muối, bai 9 tính chất hóa học của muối, bai 9 tính chất hóa học của muối

Bình luận về tài liệu bai-9-tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP