Tiết 10: Tế bào nhân thực

34 73 1 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/34 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 11:10

Tiết: 10 Giáo viên: Đỗ Thị Thanh Bình Buôn Ma Thuột, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Bµi 9 &10 TÕ bµo nh©n thùc (tt) Tế bào nhân thực I. Đặc điểm chung II. Cấu tạo tế bào nhân thực 1. Nhân tế bào 2. Lưới nội chất 3. Ribôxôm 4. Bộ máy Gôngi (đã nghiên cứu ở tiết trước) 5. Ti thể 5. TI THỂ: 5. TI THỂ: a. Cấu trúc a. Cấu trúc : : h · y q u a n s ¸ t m « h · y q u a n s ¸ t m « h × n h c Ê u t r ó c t i t h Ó h × n h c Ê u t r ó c t i t h Ó Em h·y m« t¶ l¹i cÊu tróc trªn? a. Cấu trúc a. Cấu trúc : gồm 2 lớp màng bao bọc. : gồm 2 lớp màng bao bọc.  Màng ngoài không gấp khúc Màng ngoài không gấp khúc  Màng trong gấp khúc thành các mào Màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có chứa nhiều loài enzim tham trên đó có chứa nhiều loài enzim tham gia vào quá trình hô hấp TB. gia vào quá trình hô hấp TB.  Bên trong ti thể là chất nền chứa AND Bên trong ti thể là chất nền chứa AND và Ribôxôm và Ribôxôm  Ti thÓ cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i ®Ó t¹o Ti thÓ cã kh¶ n¨ng tù nh©n ®«i ®Ó t¹o ti thÓ míi. ti thÓ míi. S o s á n h d i ệ n S o s á n h d i ệ n t í c h b ề m ặ t t í c h b ề m ặ t g i ữ a m à n g g i ữ a m à n g n g o à i v à n g o à i v à m à n g t r o n g m à n g t r o n g c ủ a t i t h ể c ủ a t i t h ể Mµng trong lín h¬n mµng ngoµi v× cã nÕp gÊp. 5. Ti thÓ a. CÊu tróc b. Chøc n¨ng Ti thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng g×? Là “nhà máy điện” cung cấp nguồn năng lượng chính cho tế bào là các phân tử ATP Tại sao ví ti thể như “nhà máy điện”? Vì: Ti thể chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hoá đường và các hợp chất hữu cơ khác thành năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào và cơ thể. Tế bào nào sau đây có chứa nhiều Tế bào nào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất ? ti thể nhất ? Tế bào cơ tim Tế bào cơ tim Tế bào cơ Tế bào cơ Tế bào xương Tế bào xương Tế bào biểu bì Tế bào biểu bì A A B B C C D D . của tế bào và cơ thể. Tế bào nào sau đây có chứa nhiều Tế bào nào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất ? ti thể nhất ? Tế bào cơ tim Tế bào cơ tim Tế bào. thể nhất ? Tế bào cơ tim Tế bào cơ tim Tế bào cơ Tế bào cơ Tế bào xương Tế bào xương Tế bào biểu bì Tế bào biểu bì A A B B C C D D Ví dụ : Ví dụ : * TB
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 10: Tế bào nhân thực, Tiết 10: Tế bào nhân thực, Tiết 10: Tế bào nhân thực

Bình luận về tài liệu tiet-10-te-bao-nhan-thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP