những sai lầm thường mắc phải của HS khi giải toán

7 956 10
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 08:10

. em giảm bớt những sai lầm khi giải toán. III. Một số kinh nghiệm- Phơng pháp giải quyết những sai lầm thờng mắc phải của học sinh khi giải toán 1.Tiếp. chắc những cách thức tối thiểu khi giải toán không ngừng tháo gỡ những sai lầm thờng mắc phải khi giải toán. Kết quả thu đợc của lớp 5B ssó lợng HS giỏi toán
- Xem thêm -

Xem thêm: những sai lầm thường mắc phải của HS khi giải toán, những sai lầm thường mắc phải của HS khi giải toán, những sai lầm thường mắc phải của HS khi giải toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn