TIẾT 44: TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

24 293 3 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 05:10

GIÁO VIÊN: GIÁO VIÊN: LÊ VŨ PHƯƠNG LÊ VŨ PHƯƠNG THẢO THẢO TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG DĂK LĂK 01/2007 TỔ NGỮ VĂN TỔ NGỮ VĂN BAØI D ÖÏ THI BAØI D ÖÏ THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG L U HO NG H C Â À Ạ LÂU HOÀNG HẠC TRANH CH N Â DUNG NH À TH Ơ LÍ B CHẠ MỤC TIÊU MỤC TIÊU Giúp học sinh : Giúp học sinh : + Hiểu được tình cảm chân thành trong sáng + Hiểu được tình cảm chân thành trong sáng của Lí Bạch đối với bạn; hiểu được một đặc điểm của Lí Bạch đối với bạn; hiểu được một đặc điểm cơ bản của thơ Đường thể hiện ở bài thơ này: cơ bản của thơ Đường thể hiện ở bài thơ này: ý ở ý ở ngoài lời ngoài lời + Rèn kỹ năng phân tích thơ Đường + Rèn kỹ năng phân tích thơ Đường + Giáo dục sự trân trọng đối với tài thơ và + Giáo dục sự trân trọng đối với tài thơ và tình bạn cao đẹp của Lí Bạch, bồi dưỡng những tình bạn cao đẹp của Lí Bạch, bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp của con người tình cảm tốt đẹp của con người NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. I. Giới thiệu chung : Giới thiệu chung : 1. 1. Thơ Đường : Thơ Đường : Trình bày những Trình bày những hiểu biết của em hiểu biết của em về thơ Đường ? về thơ Đường ? NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. I. Giới thiệu chung : Giới thiệu chung : 1. 1. Thơ Đường : Thơ Đường : Hình thành và phát triển vào Hình thành và phát triển vào đời Đường ở TQ đời Đường ở TQ Thể loại chủ đạo là đường Thể loại chủ đạo là đường luật, liêm luật chặt chẽ, ngôn luật, liêm luật chặt chẽ, ngôn ngữ hàm xúc cô đọng , chủ ngữ hàm xúc cô đọng , chủ trương “ý tại ngôn ngoại” trương “ý tại ngôn ngoại” Nội dung phong phú Nội dung phong phú Tác giả tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Tác giả tiêu biểu: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch cư Dị Phủ, Bạch cư Dị NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. I. Giới thiệu chung : Giới thiệu chung : 2. Lí Bạch : 2. Lí Bạch : Em biết gì về nhà thơ Lí Bạch và nội dung thơ ông? NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. I. Giới thiệu chung : Giới thiệu chung : 2. Lí Bạch : 2. Lí Bạch : - Là nhà thơ lãng mạn của TQ, Là nhà thơ lãng mạn của TQ, mệnh danh “Thi tiên”. mệnh danh “Thi tiên”. - Nội dung thơ phản ánh đầy đủ nội Nội dung thơ phản ánh đầy đủ nội dung phong phú của thơ Đường. dung phong phú của thơ Đường. NỘI DUNG BÀI GIẢNG NỘI DUNG BÀI GIẢNG II. II. Đọc hiểu Đọc hiểu : : 1. 1. Đọc Đọc : : Yêu cầu Yêu cầu : : Đọc cả 3 văn Đọc cả 3 văn bản phiên âm, bản phiên âm, dịch nghĩa, dịch dịch nghĩa, dịch thơ. thơ. . BÀI GIẢNG ĐI N TỬ BÀI GIẢNG ĐI N TỬ TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG L. 3. Hai câu đầu: 3. Hai câu đầu: - Bạn cũ từ phiá tây lầu Hoàng Hạc đến - Bạn cũ từ phiá tây lầu Hoàng Hạc đến Dương Châu giữa tháng 3 mùa hoa khói. Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 44: TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG, TIẾT 44: TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG, TIẾT 44: TẠI LẦU HOÀNG HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

Bình luận về tài liệu tiet-44-tai-lau-hoang-hoang-hac-tien-manh-hao-nhien-di-quang-lang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP