ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

16 140 0 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 23:10

Ch­¬ng IV: L¸ Bµi 19 §Æc ®iÓm bªn ngoµi cña l¸ Lá là một cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy lá có những đặc điểm gì ? - Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ? Quang hợp - Cho biết tên các bộ phận của lá ? G©n l¸ Cuèng l¸ PhiÕn l¸ C¸c bé phËn cña l¸ Lá có nhận được ánh sáng mới thực hiện được chức năng quang hợp. Vậy những đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng? 1. Đặc điểm bên ngoài của lá a) Phiến lá - Quan sát các lá có trong Hình 19.2 và các lá đã chuẩn bị. - Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống. Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt, hình dạng và kích thư ớc khác nhau, diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn so với phần cuống. - Tìm những điểm giống nhau của phần phiến các loại lá ? Những điểm giống nhau của các loại lá: dạng bản dẹt, màu lục và là phần to nhất của lá. - Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá ? Các đặc điểm đó giúp phiến lá có thể thu nhận được nhiều ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. b) G©n l¸ T×m 3 lo¹i l¸ cã kiÓu g©n kh¸c nhau C¸c kiÓu g©n l¸ G©n h×nh m¹ng G©n song song G©n h×nh cung c) L¸ ®¬n vµ l¸ kÐp V× sao l¸ mång t¬i thuéc l¸ ®¬n vµ l¸ hoa hång thuéc lo¹i l¸ kÐp ? L¸ ®¬n L¸ kÐp - Lá đơn (lá mồng tơi): có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang 1 phiến, cả cuống và phiến rụng cùng 1 lúc. - Lá kép (lá hoa hồng): có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến (gọi là lá chét), chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chímh, không có ở cuống con, thư ờng thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau. Hãy chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số các lá đã mang đến lớp. 2. C¸c kiÓu xÕp l¸ trªn th©n vµ cµnh Cã mÊy kiÓu xÕp l¸ trªn th©n, cµnh ? Lµ nh÷ng kiÓu nµo ? Mäc c¸ch Mäc ®èi Mäc vßng . Đặc điểm bên ngoài của lá a) Phiến lá - Quan sát các lá có trong Hình 19.2 và các lá đã chuẩn bị. - Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, . những điểm giống nhau của phần phiến các loại lá ? Những điểm giống nhau của các loại lá: dạng bản dẹt, màu lục và là phần to nhất của lá. - Những điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ, ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ, ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Bình luận về tài liệu dac-diem-ben-ngoai-cua-la

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP