luyện từ và câu lớp 2

10 575 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 18:10

. làm thẻ mượn sách ở đâu ? a. Ở lớp học b. Ở thư viện nhà trường c. Ở hiệu sách 3. Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : a .Sao chăm chỉ họp ở. kiếm ăn Chim cánh cụt Vàng anh Cú mèo Tu hú Cuốc Quạ Bói cá Chim sâu Gõ kiến Đáp án đúng Chim lợn Chào mào Chim cu Chích choè 2. Dựa vào những bài tập đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 2, luyện từ và câu lớp 2, luyện từ và câu lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn