ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(11468 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 414
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 12:10

Mô tả: đề thi khảo sát chất lợng đầu năm - Năm học: 2009 2010 môn Toán lớp 7 Thời gian: 60phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:(2điểm) Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + b. 3 1 5 2 : 8 4 12 3 + + ữ Câu 2: (2điểm) Tìm x: a. (x + 15) 18 = 0 b. 3 1 1 1 5 2 10 x + = Câu 3: (3điểm) Một lớp học có 48 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi và trung bình lần lợt bằng 1 16 và 50% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh khá của lớp. Câu 4: (2điểm) Cho hai đờng thẳng , xx và , yy cắt nhau tại O, có 0 50xOy = . a. Tính số đo các góc còn lại? Giải thích? b. Trong ba tia , , ,ox ox oy có tia nào nằm giữa hai tia còn lại không? tại sao? Câu 5: (1điểm) Rút gọn biểu thức: 5 4 9 10 8 8 4 .9 2.6 2 .3 6 .20 A = + Hớng dẫn chấm Môn toán 7 Câu 1: Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + = 5 7 3 12 = 5.4 7 12 12 (0,5 điểm) = 20 7 13 1 1 12 12 12 12 = = (0,5 điểm) b. 3 1 5 2 : 8 4 12 3 + + ữ = 3.3 1.8 5.2 2 9 6 10 2 13 3 13 : : . 24 24 24 3 24 3 24 2 16 + + + = = = ữ (1điểm) Câu 2: Tìm x: a. x +15 = 18 x = 18 15 (0,5 điểm) x = 3 (0,5 điểm) b. 3 1 1 1 5 2 10 x + = 8 1 1 5 2 10 x + = 8 1 1 5 10 2 x = (0,5 điểm) 8 1 5 8 4 8 2 5 10 10 5 10 5 5 x x x = = = 2 8 2 5 1 : . 5 5 5 8 4 x x x = = = (0,5 điểm) Câu 3: Số học sinh giỏi của lớp là: 1 48. 3 16 = (HS) (1điểm) Số học sinh trung bình: 48 . 50% = 24 (HS) (1điểm) Số học sinh khá: 48 (24 + 3) = 21 (HS) (1điểm) Vậy học sinh khá là: 21 (HS) Câu 4: a.Theo bài ra: , xx cắt , yy tại O và 0 50xOy = Vì , 0 180xOy yOx+ = (hai góc kề bù) , 0 , 0 0 , 0 180 180 50 130yOx xOy yOx yOx = = = (0,5 điểm) Có , , 0 50xOy x Oy= = (hai góc đối đỉnh) và , , 0 130y Ox yOx= = (hai góc đối đỉnh) (0,5 điểm) b. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ , xx có 0 50xOy = và , 0 180xOx = O x y x y 50 0 (0,5 điểm) Suy ra ( ) , 0 0 ˆ ˆ 50 180xOy xOx< < ⇒ tia oy n»m gi÷a hai tia , ,ox ox (0,5 ®iÓm) C©u 5: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 4 9 2 2 5 4 9 8 10 8 8 10 8 2 10 8 10 8 2 . 3 2. 2.3 4 .9 2.6 2 .3 6 .20 2 .3 2.3 .2 .5 2 .3 1 3 2 1 2 .3 1 5 6 3 A − − = = + + − − − = = = + (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) . đề thi khảo sát chất lợng đầu năm - Năm học: 2009 2010 môn Toán lớp 7 Thời gian: 60phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:(2điểm) Thực. .20 A = + Hớng dẫn chấm Môn toán 7 Câu 1: Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + = 5 7 3 12 = 5.4 7 12 12 (0,5 điểm) = 20 7 13 1 1 12 12 12 12 = = (0,5

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7, ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7, ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-khao-sat-toan-lop-7

Đăng ký

Generate time = 0.330129146576 s. Memory usage = 18.42 MB