ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7

3 449 11
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 12:10

đề thi khảo sát chất lợng đầu năm - Năm học: 2009 2010 môn Toán lớp 7 Thời gian: 60phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:(2điểm) Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + b. 3 1 5 2 : 8 4 12 3 + + ữ Câu 2: (2điểm) Tìm x: a. (x + 15) 18 = 0 b. 3 1 1 1 5 2 10 x + = Câu 3: (3điểm) Một lớp học có 48 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi và trung bình lần lợt bằng 1 16 và 50% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh khá của lớp. Câu 4: (2điểm) Cho hai đờng thẳng , xx và , yy cắt nhau tại O, có 0 50xOy = . a. Tính số đo các góc còn lại? Giải thích? b. Trong ba tia , , ,ox ox oy có tia nào nằm giữa hai tia còn lại không? tại sao? Câu 5: (1điểm) Rút gọn biểu thức: 5 4 9 10 8 8 4 .9 2.6 2 .3 6 .20 A = + Hớng dẫn chấm Môn toán 7 Câu 1: Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + = 5 7 3 12 = 5.4 7 12 12 (0,5 điểm) = 20 7 13 1 1 12 12 12 12 = = (0,5 điểm) b. 3 1 5 2 : 8 4 12 3 + + ữ = 3.3 1.8 5.2 2 9 6 10 2 13 3 13 : : . 24 24 24 3 24 3 24 2 16 + + + = = = ữ (1điểm) Câu 2: Tìm x: a. x +15 = 18 x = 18 15 (0,5 điểm) x = 3 (0,5 điểm) b. 3 1 1 1 5 2 10 x + = 8 1 1 5 2 10 x + = 8 1 1 5 10 2 x = (0,5 điểm) 8 1 5 8 4 8 2 5 10 10 5 10 5 5 x x x = = = 2 8 2 5 1 : . 5 5 5 8 4 x x x = = = (0,5 điểm) Câu 3: Số học sinh giỏi của lớp là: 1 48. 3 16 = (HS) (1điểm) Số học sinh trung bình: 48 . 50% = 24 (HS) (1điểm) Số học sinh khá: 48 (24 + 3) = 21 (HS) (1điểm) Vậy học sinh khá là: 21 (HS) Câu 4: a.Theo bài ra: , xx cắt , yy tại O và 0 50xOy = Vì , 0 180xOy yOx+ = (hai góc kề bù) , 0 , 0 0 , 0 180 180 50 130yOx xOy yOx yOx = = = (0,5 điểm) Có , , 0 50xOy x Oy= = (hai góc đối đỉnh) và , , 0 130y Ox yOx= = (hai góc đối đỉnh) (0,5 điểm) b. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ , xx có 0 50xOy = và , 0 180xOx = O x y x y 50 0 (0,5 điểm) Suy ra ( ) , 0 0 ˆ ˆ 50 180xOy xOx< < ⇒ tia oy n»m gi÷a hai tia , ,ox ox (0,5 ®iÓm) C©u 5: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 4 9 2 2 5 4 9 8 10 8 8 10 8 2 10 8 10 8 2 . 3 2. 2.3 4 .9 2.6 2 .3 6 .20 2 .3 2.3 .2 .5 2 .3 1 3 2 1 2 .3 1 5 6 3 A − − = = + + − − − = = = + (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) . đề thi khảo sát chất lợng đầu năm - Năm học: 2009 2010 môn Toán lớp 7 Thời gian: 60phút (không kể thời gian chép đề) Câu 1:(2điểm) Thực. .20 A = + Hớng dẫn chấm Môn toán 7 Câu 1: Thực hiện phép tính: a. 1 4 7 3 3 12 + = 5 7 3 12 = 5.4 7 12 12 (0,5 điểm) = 20 7 13 1 1 12 12 12 12 = = (0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7, ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7, ĐỀ THI KHẢO SÁT TOÁN LỚP 7

Bình luận về tài liệu de-thi-khao-sat-toan-lop-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP