BÀI 16: HÔ HẤP TÉ BÀO

14 161 5
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 06:10

Bài 16 (tiết 16) Baøi 16 I/ KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO: Hô hấp là gì? Quá trình này diễn ra trong cơ thể sống như thế nào? PTTQ: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + H 2 O + năng lượng (ATP + nhiệt) Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào, bao gồm một chuỗi các phản ứng ôxy hóa khử. 2 ATP 2 ATP 38 ATP 34 ATP 2NADH Đường phân glucôzơ Axit piruvic 2NADH 2 Axetin CoA Chu trình Crep 6NADH 2FADH 2 Chuỗi chuyền electron hô hấp Trực tiếp Trực tiếp ATP – aza TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG PHÂN Ti thể Tế bào chất II/ CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 090201.swf 090202.swf Glucôzơ (6 cacbon) ATP ATP 2ATP 2ATP ADP ADP NADH NADH NAD + NAD + Axit piruvic(3 cacbon) Axit piruvic(3 cacbon) Đường phân xảy ra ở đâu? Kết quả của quá trình này thu được gì?  vị trí: xảy ra tại tế bào chất  Kết quả: phân tử Glucôzơ bị tách thành 2 phân tử axit piruvic + 2ATP và 2NADH 1. Đường phân: 2 phân tử Axit piruvic được tiếp tục biến đổi ra sao? 090301.swf 4 CO 2 2ATP 2ADP 6NAD + 6NADH 2FAD + 2FADH 2 2 Axetyl – CoA(2 cacbon)  Vị trí: xảy ra tại chất nền của ti thể.  2 phân tử axit piruvic 2 axetyl – CoA + 2NADH + 2CO 2  Vào chu trình Crep: 2 Axetyl - CoA 6NADH + 2FADH 2 + 2ATP + 4CO 2 090302.swf 2. Chu trình Crep: 090303 .swf II/ CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Kết thúc quá trình đường phân và chu trình Crep, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP? Theo em, số phân tử ATP này có mang toàn bộ năng lượng của phân tử Glucôzơ ban đầu hay không? Nếu không thì phần năng lượng còn lại nằm ở đâu? 3/ chuỗi chuyền Electron hô hấp: Quan sát hình vẽ và đoạn phim sau hãy cho biết kết quả thu được của chuỗi chuyền điện tử? II/ CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO H + H + H + H + QXit b Xit a Xit a 3 Xit c NAD + H + + 2e - NAD + 1/2O 2 H 2 O ADP + P ATP ATP aza CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI HÔ HẤP ĐỊNH VỊ TRÊN MÀNG TRONG CỦA TI THỂ Khoảng không gian giữa 2 màng H + MÀNG TRONG 090401.swf 090402.swf 090403.swf 090404.swf 090405.swf vị trí xảy ra và kết quả thu được khi NADH và FADH 2 qua chuỗi chuyền electron hô hấp?  vị trí: xảy ra tại màng trong của ti thể.  NADH và FADH 2 Các phản ứng ôxi hóa khử 34ATP + H 2 O II/ CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 3/ Chuỗi chuyền Electron hô hấp: . Bài 16 (tiết 16) Baøi 16 I/ KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO: Hô hấp là gì? Quá trình này diễn ra trong cơ thể sống. electron hô hấp Trực tiếp Trực tiếp ATP – aza TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG PHÂN Ti thể Tế bào chất II/ CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 090201.swf
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 16: HÔ HẤP TÉ BÀO, BÀI 16: HÔ HẤP TÉ BÀO, BÀI 16: HÔ HẤP TÉ BÀO

Bình luận về tài liệu bai-16-ho-hap-te-bao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP