bien ban hop phu huynh

2 846 10
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 06:10

Phòng GD&ĐT Thọ xuân Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Namã Trờng THCS Xuân Lập Độc lập Tự do Hạnh phúc Biên bản Họp phụ huynh đầu năm lớp . I/. Thời gian, địa điểm: Vào hồi giờ phút, ngày 09 tháng 09 năm 2009 Tại phòng học lớp: Tr ờng THCS Xuân lập II/. Thành phần: 1. GVCN lớp . : 2. Phụ huynh học sinh lớp Có mặt: Vắng mặt: Họ tên HS có phụ huynh vắng mặt: . 3. Đại biểu có: III/. Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả năm học 2008-2009 và chỉ tiêu phấn đấu năm học 2009-2010 của trờng THCS Xuân lập. 2. Báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất năm học 2009 2010 và thông báo đến phụ huynh học sinh những việc cần phải làm (một số việc nhà trờng đã và đang làm) 3 .+Báo cáo kết quả sơ bộ tình hình lớp năm học 2008 2009 và tình hình đầu năm học 2009 2010. + Trao đỗi với phụ huynh học sinh một số vấn đề để theo dõi kèm cặp các em học tập cho tốt. 4. Thông báo các khoản tiền thu, nộp của học sinh trong năm học: ( Có báo cáo kèm theo đã đợc thống nhất ở ban đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp trong nhà trờng). 5.ý kiến phát biểu của phụ huynh: 6.Bầu ban đại diện hội cha mẹ học sinh lớp . Cuộc họp kết thúc hồi . giờ . phút, ngày 09/09/2009 tại tr ờng THCS Xuân lập và đã đợc toàn thể phụ huynh lớp nhất trí thông qua với tỉ lệ / . Biên bản này đợc làm thành 02 bản; 01 bản lu tại nhà trờng, 01 bản giao cho hội phụ huynh lớp giữ. Xuân lập ,ngày09tháng9năm 2009. Giáo viên chủ nhiệm lớp Ngời viết biên bản . thống nhất ở ban đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp trong nhà trờng). 5.ý kiến phát biểu của phụ huynh: 6.Bầu ban đại diện. Xuân lập II/. Thành phần: 1. GVCN lớp . : 2. Phụ huynh học sinh lớp Có mặt: Vắng mặt: Họ tên HS có phụ huynh vắng mặt: . 3. Đại biểu có: III/. Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: bien ban hop phu huynh, bien ban hop phu huynh, bien ban hop phu huynh

Bình luận về tài liệu bien-ban-hop-phu-huynh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP