BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO

Archimedes
Archimedes(9898 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 67
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 06:10

Mô tả: CH NG IV:ƯƠ CH NG IV:ƯƠ PH N B OÂ À PH N B OÂ À BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO PHÂN BÀO BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO PHÂN BÀO I. CHU KỲ TẾ BÀO I. CHU KỲ TẾ BÀO Quan sát hình sau: Quan sát hình sau:  Chu kỳ tế bào là Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. hai lần phân bào. Chu kỳ tế bào bào Chu kỳ tế bào bào gồm những giai gồm những giai đoạn nào? đoạn nào?  Chu kỳ tế bào gồm kì Chu kỳ tế bào gồm kì trung gian và quá trung gian và quá trình nguyên phân. trình nguyên phân. Hãy cho biết chu kì Hãy cho biết chu kì tế bào là gì? tế bào là gì? Trong nguyên phân giai Trong nguyên phân giai đoạn nào chiếm thời đoạn nào chiếm thời gian dài nhất? gian dài nhất?  Trong nguyên phân giai Trong nguyên phân giai đoạn k đoạn k ì trung gian là ì trung gian là dài nhất dài nhất K K ì trung gian được ì trung gian được chia thành các pha chia thành các pha nào? nào?  K K ì trung gian đuợc ì trung gian đuợc chia thành các pha chia thành các pha nhỏ là G nhỏ là G 1 1 , S và G , S và G 2 2 Tr Tr ình bày hoạt động ình bày hoạt động của tế bào ở các pha? của tế bào ở các pha? Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi Các tế bào trong cơ thể đa bào chỉ phân chia khi nhận được các tín hiệu bên ngoài cũng như bên nhận được các tín hiệu bên ngoài cũng như bên trong tế bào. Nếu các cơ chế điều khiển bị hư trong tế bào. Nếu các cơ chế điều khiển bị hư hỏng, trục trặc, cơ thể có thể bị lâm bệnh. hỏng, trục trặc, cơ thể có thể bị lâm bệnh.  Bệnh ung thư là do tế bào Bệnh ung thư là do tế bào ung thư thoát khỏi cơ chế ung thư thoát khỏi cơ chế điều hoà phân bào của cơ điều hoà phân bào của cơ thể nên nó phân chia liên thể nên nó phân chia liên tục tạo nên các khối u tục tạo nên các khối u chèn ép cơ quan khác chèn ép cơ quan khác Vậy bản chất của căn Vậy bản chất của căn bệnh ung thư là gì? bệnh ung thư là gì? II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN II. QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1. Phân chia nhân: 1. Phân chia nhân: Quá trình nguyên phân gồm Quá trình nguyên phân gồm nh nh ữn ữn g giai đoạn nào? g giai đoạn nào?  Quá trình nguyên phân có Quá trình nguyên phân có thể chia thành 4 kì: kì đầu, thể chia thành 4 kì: kì đầu, kỳ giữa, kì sau, kì cuối. kỳ giữa, kì sau, kì cuối. Quá trình ph Quá trình ph ân chia ân chia nhân có thể chia nhân có thể chia thành mấy kì? thành mấy kì?  Quá trình nguyên phân g Quá trình nguyên phân g ồm ồm hai giai đoạn: phân chia hai giai đoạn: phân chia nhân và phân chia tế bào nhân và phân chia tế bào chất. chất. K K ì đầu: ì đầu: H H ãy trình bày các hoạt động của NST ở kì đầu? ãy trình bày các hoạt động của NST ở kì đầu? K K ì giữa: ì giữa: Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì giữa? Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì giữa? K K ì sau: ì sau: H H ãy trình bày các hoạt động của NST ở kì sau? ãy trình bày các hoạt động của NST ở kì sau? K K ì cuối: ì cuối: Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì cuối? Hãy trình bày các hoạt động của NST ở kì cuối? . À BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO PHÂN BÀO BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ. lần phân bào. hai lần phân bào. Chu kỳ tế bào bào Chu kỳ tế bào bào gồm những giai gồm những giai đoạn nào? đoạn nào?  Chu kỳ tế bào gồm kì Chu kỳ tế bào

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO, BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO, BÀI 18: CHU KỲ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-18-chu-ky-te-bao-va-qua-trinh-phan-bao

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.146468162537 s. Memory usage = 17.76 MB