Cách đ.giá, xếp loại hồ sơ, thi đua giáo viên

6 332 5
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 23:10

Phòng GD - ĐT Quỳnh Lu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng THCS Quỳnh Phơng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ Quỳnh phơng, ngày tháng 9 năm 2009 Quy định (Về các loại Hồ sơ giáo viên) - Căn cứ quy định của Ban chuyên môn phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳnh Lu. - Căn cứ thực tế công tác quản lý tại nhà trờng, Ban chuyên môn Trờng THCS Quỳnh Phơng quy định các loại Hồ sơ giáo viên nh sau: A. Về chủng loại hồ sơ: Gồm 9 loại sau: 1. Giáo án. 2. Lịch báo giảng. 3. Sổ thăm lớp - dự giờ. 4. Sổ công tác, hội họp. 5. Sổ tích luỹ chuyên môn. 6. Tập bài kiểm tra lu. 7. Sổ điểm. 8. Sổ chủ nhiệm. 9. Sổ tự học BDTX. ->Ngoài ra giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm quản lý các loại hồ sơ của lớp gồm: a. Sổ điểm lớp. b. Sổ đầu bài. c. Học bạ học sinh. (Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về các thông tin ghi trong đó) B. Quy định cụ thể từng loại. 1. Giáo án: - Giáo án theo mẫu chung toàn trờng. - Cách thức soạn bài tuỳ theo đặc thù bộ môn (theo quy định của HĐCM phòng) - Trang đầu giáo án có ghi PPCT (theo PPCT của Bộ GD - ĐT) - Bài có nhiều hơn 1 tiết không đợc soạn gộp. - Tiết kiểm tra 45 trở lên phải có đủ 4 phần: + Mục tiêu. + Đề kiểm tra. + Đáp án và biểu điểm. + Đánh giá lại sau khi kiểm tra. - Giáo án soạn theo bố cục sau: A. Mục tiêu. B. Chuẩn bị.(ghi rõ chuẩn bị của giáo viên và học sinh, thiết bị, ĐDDH) C. Các hoạt động trên lớp. I. ổn định lớp. II. Bài cũ (nếu có) III. Bài mới. - Tuỳ theo đặc thù của từng bộ môn, nhng phải có hoạt động của thầy và hoạt động của trò đợc trình bày trên giáo án. IV. Củng cố và hớng dẫn học ở nhà. - Yêu cầu trong bài soạn phải thể hiện rõ phơng pháp đổi mới theo hớng tích cực hoá hoạt động của học sinh. Tuyệt đối không sử dụng phơng pháp Thầy đọc - Trò chép. Trong bài soạn phải phân phối thời gian để thực hiện các đơn vị kiến thức. 2. Lịch báo giảng: Ghi lịch lên lớp của giáo viên. 3. Sổ dự giờ: - Ghi tờng thuật các tiết học mình dự giờ. - Ghi đánh giá, nhận xét, kết quả của những tiết dạy đó. Chú ý: Các thông tin về tiết dạy: + Tiết dự giờ số: + Ngời dạy: + Ngày dạy: Tiết dạy: . + Môn dạy: . Lớp: + Bài dạy: . + Bài cũ : 4. Sổ công tác, hội họp: - Ghi lịch công tác của Hiệu trởng và các thông báo liên quan. - Ghi tờng thuật nội dung các cuộc họp. 5. Sổ tích luỹ chuyên môn: - Ghi kế hoạch và các bớc thực hiện chuyên đề (đã đăng ký) - Ghi những vấn đề tích luỹ đợc(thuộc về chuyên môn hoặc công tác khác) 6. Tập bài kiểm tra lu: Lu bài kiểm tra của học sinh. (Lu tất cả các bài kiểm tra từ 45 trở lên) . Chú ý: Bài kiểm đó phải ghi đủ thông tin quy định. 7. Sổ điểm: - Sổ điểm lớp: (quản lý theo hớng dẫn ghi ở đầu sổ) - Sổ điểm là một hồ sơ pháp lý vì vậy yêu cầu không đợc tẩy xoá, sửa chữa. 8. Sổ chủ nhiệm: Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn trong sổ. 9. Sổ tự học BDTX: Thực hiện theo kế hoạch bộ môn. Ban chuyên môn p. Hiệu trởng Phòng GD - ĐT Quỳnh Lu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tr- ờng THCS Quỳnh Phơng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ Quỳnh phơng, ngày tháng 9 năm 2009 Quy định (Về thang điểm và hớng dẫn chấm) - Căn cứ quy định của Ban chuyên môn phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳnh Lu. - Căn cứ thực tế công tác quản lý tại nhà trờng, Ban chuyên môn Trờng THCS Quỳnh Phơng quy định cách đánh giá và xếp loại Hồ sơ giáo viên nh sau: A . Quy định về đánh giá 1.Giáo án đạt các tiêu chuẩn sau: (40 điểm) - Giáo án đối khớp với lịch báo giảng - Đúng đủ các thông tin quy định. - Nội dung ngắn gọn súc tích, thể hiện rõ tính đổi mới. - Phân phối thời gian hợp lý, khắc sâu kiến thức. - Hệ thống câu hỏi hợp lý, phân luồng đợc học sinh. * Trừ điểm: - Lịch báo giảng thiếu 1tiết trừ: 0,5 điểm. - Không ghi phân phối chơng trình trừ: 2 điểm. - Soạn thiếu mỗi tiết trừ: 0,5 điểm. - Soạn không ghi ngày tháng mỗi tiết trừ: 0,25 điểm. - Nội dung bài soạn sơ sài mỗi mục trừ: 2 điểm. (Tuỳ vào mức độ sơ sài ngời chấm có thể linh động). - Các tiết kiểm tra thiếu một mục trừ: 0,5 điểm. 2. Sổ thăm lớp, dự giờ đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Ghi đủ số giờ quy định. - Trình bày sạch sẽ, gọn gàng các tiết dạy. - Đánh giá, nhận xét đúng * Trừ điểm: - Thiếu một giờ trừ: 1 điểm. - Có tờng thuật nhng không có đánh giá trừ: 0,25 điểm. 3. Sổ công tác hội họp đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Tờng thuật đầy đủ các cuộc họp, chữ viết rõ ràng. - Cập nhật lịch công tác của hiệu trởng và các thông báo liên quan đến mình. * Trừ điểm: - Thiếu một cuộc họp trừ: 0,5 điểm. (Ghi không đầy đủ trừ ): 0,25 điểm. - Thiếu lịch công tác một tuần trừ: 0,5 điểm. (Không ghi thông báo trừ): 0,25 đ. 4. Sổ tích luỹ chuyên môn đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Có kế hoạch chi tiết hàng tháng(từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010) hàng tháng thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. - Tích luỹ thờng xuyên, ít nhất hai tháng một vấn đề. * Trừ điểm: - Thiếu thiếu một vấn đề trừ: 0,5 điểm 5. Tập bài kiểm tra lu đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Có túi đựng, bảo quản cẩn thận, lu đầy đủ theo quy định. * Trừ điểm: - Thiếu một tập bài trừ: 0,5 điểm. - Không có túi đựng trừ: 0,5 điểm. 6. Sổ điểm đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Ghi đầy đủ các thông tin, cập nhật điểm kịp thời. - Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp không chữa, tẩy xoá. * Trừ điểm: - Chữa đúng quy chế mỗi lỗi trừ: 0,2 điểm. - Chữa không đúng quy chế phải viết đơn xin thay sổ và bị kiểm điểm trừ: 5 điểm/1lần thay sổ. - Cập nhật không kịp thời một bài kiểm tra trừ: 0,5 điểm. 7. Sổ chủ nhiệm đạt các tiêu chuẩn sau: (10 điểm) - Ghi đúng đủ các thông tin theo hớng dẫn. - Có kế hoạch củ thể rõ ràng theo dõi đánh giá kịp thời sát học sinh. - Chữ viết sạch sẽ rõ ràng. * Trừ điểm: - Thiếu một thông tin trừ: 1 điểm. - Cặp đựng hồ sơ không có nhãn trừ: 0,5 điểm. 8. Sổ bồi dỡng thờng xuyên (Đợc ban chuyên môn trực tiếp kiểm tra và đánh giá riêng) B . Về xếp loại: Căn cứ vào kế quả kiểm tra hồ sơ giáo viên để xếp loại hồ sơ nh sau: Loại tốt: Thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau: + Đạt từ 80 điểm đến 100 điểm. + Giáo án phải đạt từ 32 điểm trở lên. + Sổ điểm phải đạt từ 8 điểm trở lên. Loại khá: Thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau: + Đạt từ 65 điểm đến dới 80 điểm. + Giáo án phải đạt từ 26 điểm trở lên. + Sổ điểm phải đạt từ 6,5 điểm trở lên. Loại TB: Thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau: + Đạt từ 50 điểm đến dới 65 điểm. + Giáo án phải đạt từ 20 điểm trở lên. + Sổ điểm phải đạt từ 5 điểm trở lên.; Loại cha đạt yêu cầu: Các trờng hợp còn lại. Quỳnh Phơng, ngày 07/9/2009 Ban chuyên môn Phòng GD - ĐT Quỳnh Lu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng THCS Quỳnh Phơng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ Quỳnh phơng, ngày tháng 9 năm 2009 Quy định (Về đánh giá xếp loại thi đua giáo viên) - Căn cứ quy định của Ban chuyên môn phòng Giáo dục - Đào tạo Quỳnh Lu. - Căn cứ thực tế công tác quản lý tại nhà trờng, Ban chuyên môn Trờng THCS Quỳnh Phơng quy định cách đánh giá và xếp loại Hồ sơ giáo viên nh sau: I. Đối với giáo viên chủ nhiệm 1/ Duy trì số lợng: (20 điểm) - Bỏ 1 em trừ 5 điểm - Bỏ 2 em trừ 10 điểm - Bỏ 3 em trừ 15 điểm - Bỏ 4 em trở lên không điểm 2/ Ngày công: (20 điểm) - Nghỉ 1 ngày trừ 2 điểm - Nghỉ 2 ngày trừ 4 điểm - Nghỉ 3 ngày trừ 6 điểm - Nghỉ 4 ngày trừ 8 điểm - Nghỉ 5 ngày trừ 10 điểm - Nghỉ 6 ngày trừ 12 điểm - Nghỉ 7 ngày trừ 14 điểm - Nghỉ 8 ngày trừ 16 điểm - Nghỉ 9 ngày trừ 18 điểm - Nghỉ 10 ngày trừ 20 điểm 3/ Hồ sơ: (20 điểm) - Loại tốt: 20 điểm - Loại khá: + Điểm từ 70 đến 79,75: 15 điểm + Điểm từ 65 đến 69,75: 10 điểm - Loại TB: 5 điểm - Không đạt yêu cầu: 0 điểm 4/ Giờ dạy : (20 điểm) - Loại Giỏi: 20 điểm - Loại khá: + Điểm từ 15,5 đến 16,75:15 điểm + Điểm từ 13 đến 15,25: 10 điểm - Loại TB: 5 điểm - Không đạt yêu cầu: 0 điểm 5/ Lớp chủ nhiệm: (30 điểm) (áp dụng cho cả khối sáng và khối chiều) - Thứ 1: 30 điểm - Thứ 2: 28 điểm - Thứ .: điểm - Thứ 15: 2 điểm (Xuống một bậc trừ 2 điểm) 6/ Các khoản đóng góp: (20 điểm) (áp dụng cho các khoản đóng góp bắt buộc) - Trên 90%: 20 điểm - Từ 80 đến 90%: 17 điểm - Từ 70 đến <90%: 14 điểm - Dới 70%: 10 điểm. 7/ Viết sáng kiến kinh nghiệm: (10 điểm) - Xếp bậc 2: 10 điểm - Xếp bậc 1: 7 điểm - Có viết không đợc xếp loại: 4 điểm - Không viết: 0 điểm 8/ Thực hiện quy chế chuyên môn: Chấm bài, coi thi, làm phách: (10 điểm) + Coi thi chậm, hớng dẫn HS làm sai, thiếu . một lỗi trừ: 1 điểm + Chấm bài vào điểm, mã phách sai mỗi loại trừ: 1 điểm + Làm hoặc đánh phách sai mỗi loại trừ: 1 điểm. 9/ Nạp báo cáo: (10 điểm) - Nạp đúng, đủ: 10 điểm - Chậm: 5 điểm - Không nạp: 0 điểm. 10/ Các hoạt động khác: (Tham gia các hoạt động của trờng) -> Tham gia các hoạt động trong năm học nh: 20/10; 20/11; 22/12; 26/3, và các ngày lễ sơ, tổng kết trong năm học: - Tham gia cộng 5 điểm/1buổi. - Không tham gia không cộng điểm. 11/ Chất lợng: (10 điểm) Chuyên môn sẽ kiểm tra, thống kê tất cả các môn học về tình hình nâng chất lợng và so sánh đầu năm với cuối kỳ. Tuỳ tình hình nâng chất lợng của từng giáo viên, từng bộ môn, Lãnh đạo Trờng sẽ cho điểm thi đua nâng cho từng giáo viên. Quỳnh Phơng, ngày 07/9/2009 Ban chuyên môn Phú hiu trng Trn Quang Ngc . Phơng quy đ nh cách đ nh giá và xếp loại Hồ sơ giáo viên nh sau: A . Quy đ nh về đ nh giá 1 .Giáo án đ t các tiêu chuẩn sau: (40 điểm) - Giáo án đ i khớp. 20 điểm 3/ Hồ sơ: (20 điểm) - Loại tốt: 20 điểm - Loại khá: + Điểm từ 70 đ n 79,75: 15 điểm + Điểm từ 65 đ n 69,75: 10 điểm - Loại TB: 5 điểm - Không đ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách đ.giá, xếp loại hồ sơ, thi đua giáo viên, Cách đ.giá, xếp loại hồ sơ, thi đua giáo viên, Cách đ.giá, xếp loại hồ sơ, thi đua giáo viên

Bình luận về tài liệu cach-d-gia-xep-loai-ho-so-thi-dua-giao-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP