KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

1 689 11 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 21:10

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-2009 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE THE WORD WHOSE MAIN STRESS IS PLACED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS: 1. A.climate B.comprise C.impress D.farewell 2. A.primary B.religion C.optional D.separate 3. A.friendiness B.primary C.tropical D.correspond 4. A.country B.notice C.ethnic D.depend 5. A.worship B.divide C.enjoy D.abroad 6. A.tropical B.religion C.primary D.Buddhism 7. A.region B.climate C.monster D.comprise 8. A.impression B.difficult C.optional D.separate 9. A.federation B.separation C.compulsory D.information 10. A.farewell B.monster C.depend D.divide II-CHOOSE THE WORD THAT HAS THE UNDERLINED PART PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS : 1. A.mosque B.optional C.notice D.tropical 2. A.Buddhism B.compulsory C.puppet D.instruction 3. A.climate B.divide C.primary D.religion 4. A.compulsory B.territory C.mausoleum D.comprise 5. A.association B.continue C.country D.tropical 6. A.ghost B.hold C.gold D.monster 7. A.federation B.impress C.ethnic D.depend 8. A.official B.come C.capital D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10. A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________ HỌ &TÊN : LỚP: 9 . ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-20 09 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE. D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10 . A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

Bình luận về tài liệu kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-lan-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP