KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

Felix Bloch
Felix Bloch(11536 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 625
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 21:10

Mô tả: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-2009 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE THE WORD WHOSE MAIN STRESS IS PLACED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS: 1. A.climate B.comprise C.impress D.farewell 2. A.primary B.religion C.optional D.separate 3. A.friendiness B.primary C.tropical D.correspond 4. A.country B.notice C.ethnic D.depend 5. A.worship B.divide C.enjoy D.abroad 6. A.tropical B.religion C.primary D.Buddhism 7. A.region B.climate C.monster D.comprise 8. A.impression B.difficult C.optional D.separate 9. A.federation B.separation C.compulsory D.information 10. A.farewell B.monster C.depend D.divide II-CHOOSE THE WORD THAT HAS THE UNDERLINED PART PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS : 1. A.mosque B.optional C.notice D.tropical 2. A.Buddhism B.compulsory C.puppet D.instruction 3. A.climate B.divide C.primary D.religion 4. A.compulsory B.territory C.mausoleum D.comprise 5. A.association B.continue C.country D.tropical 6. A.ghost B.hold C.gold D.monster 7. A.federation B.impress C.ethnic D.depend 8. A.official B.come C.capital D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10. A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________ HỌ &TÊN : LỚP: 9 . ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 – LẦN I HK 1 năm học :2008-20 09 Ngày : tháng 9 năm 2008 ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY I-CHOOSE. D.secondary 9. A.instruction B.Islam C.soil D.correspond 10 . A.asked B.arrived C.enjoyed D.used BÀI LÀM I- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ______________________________________________________________________________

— Xem thêm —

Xem thêm: KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1, KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 9 LẦN 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-15-phut-tieng-anh-9-lan-1

Đăng ký

Generate time = 0.19518494606018 s. Memory usage = 18.53 MB