Bai du thi ve phong chong ma tuy

8 931 3
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 09:10

Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày, tháng, năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng, năm nào? Trả lời: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Câu 2: Luật Phòng, chống ma túy quy định những hành vi nghiêm cấm nào? Trả lời: Tại điều 3 chương I của Luật Phòng, chống ma túy có quy định những hành vi nghiêm cấm sau đây: 1. Trồng cây có chứa chất ma túy. 2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 3. Sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. 4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy. 5. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có. 6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy mà có 7. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc tham gia phòng, chống ma túy. 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. 9. Các hành vi trái phép khác về ma túy. Câu 3: Luật Phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng chống ma túy như thế nào? Người viết bài dự thi: TrÞnh ThÞ H¬ng Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” Trả lời:Tại Chương II của Luật Phòng, chống ma túy đã quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng chống ma túy, cụ thể như sau: 1. Cá nhân, gia đình có trách nhiệm: - Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy; - Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; - Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác; - Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. 2. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy. 3. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma túy; tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. 4. Tại các vùng phải xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy; quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả. 5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: - Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh. - Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma túy; - Giám sát hoạt động phòng, chống ma túy ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư; - Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện mạ túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 2 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” 6. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm: - Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy; - Phối hợp với gia đình, cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy; - Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy. 7. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma túy. 8. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy. Câu 4: Luật Phòng, chống ma túy quy định thế nào là người nghiện ma túy? Trả lời: Tại điểm 11, điều 2 chương I đã quy định: Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này. Câu 5: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy quy định chính sách Nhà nước về cai nghiện như thế nào? Trả lời: Tại điểm 2 điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy có quy định về chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy như sau: 1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện. 2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. 3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy. Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 3 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” 4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy. 5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng chống tái nghiện ma túy được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Câu 6: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy quy định những đối tượng nào được cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng? Trả lời: Tại điểm 5 điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy quy định: - Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừu trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện cai nghiện thì áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc tạicộng đồng theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng là từ 06 tháng đến 12 tháng. - Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình. Câu 7: Luật Phòng, chống ma túy quy định những đối tượng nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt buộc người nghiện có trách nhiệm gì? Người nghiện ma túy có thể tự xin vào cở sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện được không? Trả lời: - Tại điều 28 của Luật Phòng, chống ma túy quy định: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm. - Trong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc người nghiện có trách nhiệm được quy định tại điều 26 của Luật Phòng, chống ma túy, cụ thể như sau: + Tự khai báo về tình trạng nghiên ma túy của mình với cơ quan, tổ chức, nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện. + Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy. Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 4 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Người nghiện ma túy có thể xin vào cở sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện được, tuy nhiên người nghiện ma túy phải tự nguyện làm đơn xin cai nghiện. Câu 8: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện được đưa vào những hình thức quản lý sau cai nghiện nào? Đối tượng nào được đưa vào quản lý sau cai tại cơ sở quản lý? Trả lời: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một đến hai năm theo một trong hai hình thức sau: - Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không có nguy cơ tái nghiện cao. - Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao. Người cai nghiện sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, nhưng có nguy cơ tái nghiện cao thì được đưa vào quản lý sau cai tại cơ sở quản lý. Câu 9: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện này? Trả lời: Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma túy cần có trách nhiệm trong công tác cai nghiện, cụ thể như sau: - Tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện. - Tổ chưc cai nghiện ma túy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình. - Tiếp nhận người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện đối với các trường hợp có nguy cơ tái nghiện cao; tạo điều kiện học nghề, tìm việc làm, vay vốn, tham gia các hoạt động xã hội để người đã cai nghiện hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ phòng, chống tái nghiện. Câu 10: Bạn hãy viết một bài khoảng 1.000 đến 1.500 từ về một trong bốn nội dung dưới đây: - Ma túy và tác hại của nghiện ma túy - Đề xuất một số biện pháp để giảm tỷ lệ tái nghiện - Một tấm gương đã cai nghiện ma túy thành công và có nhiều việc làm có ích cho xã hội Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 5 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Một tập thể hoặc cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong côngtác phòng chống ma túy hoặc giúp đỡ người nghiện cai nghiện thành công. Bài viết: Tệ nạn nghiện ma túy và các chất gây nghiện đang gây khủng hoảng toàn thế giới và riêng ở nước ta, tệ nạn này đang phát triển theo chiều hướng rất xấu trong một bộ phận thanh thiếu niên tạo ra sự lo lắng cho toàn xã hội. Không chỉ có tác hại của sự nghiện ngập dẫn đến các hành vi phạm tội, làm băng hoại thế hệ trẻ mà chính phương cách sử dụng ma túy chủ yếu qua con đường tiêm chích làm cho sự lây nhiễm HIV/AIDS có nguy cơ lan truyền rất rộng. Mặc dù thông tin về tác hại của ma túy và tác hại của các chất gây nghiện trên các phương tiện truyền thông đã được thực hiện khá nhiều nhưng vẫn còn không ít người chưa thấy rõ vấn đề đó. Do vậy, trong bài viết này, tôi muốn đề cập đến vấn đề “Ma túy và tác hại của việc nghiện chất ma túy” để mọi người nắm bắt, tham khảo hoặc có thể tuyên truyền để mọi người cùng nhau phòng, chống tệ nạn ma túy ngày càng lan rộng trên đất nước ta. Trước hết, chúng ta cần hiểu ma túy là gì? Ma túy là những chất lấy từ thiên nhiên hoặc được tổng hợp có tác dụng gây nghiện nghiêm trọng, tạo sự lệ thuộc về thể chất lẫn tâm lý. Vậy lệ thuộc ma túy về thể chất lẫn tâm hồn là như thế nào?, chúng ta có thể hiểu: * Lệ thuộc ma túy về mặt thể chất là: Người nghiện phải tiếp tục dùng ma túy bằng bất cứ giá nào, bởi vì nếu ngưng ma túy sẽ đưa đến những cơn vật vã do thiếu ma túy, có khi rất trầm trọng. Trong lệ thuộc ma túy về mặt thể chất người ta thường thấy có hiện tượng tăng liều là hiện tượng người dùng ma túy phải tăng liều lượng mới có cảm giác sảng khoái giống như ban đầu. Thí dụ: Heroin gây lệ thuộc thể chất người nghiện, heroin luôn có khuynh hướng tăng liều lượng sử dụng. Đầu tiên chỉ thử dùng một “tép” heroin, nhưng về sau tăng dần đến 2-3 “tép” mỗi ngày, hoặc đầu tiên chỉ dùng heroin dạng bột để hút, hít thì về sau phải chuyển sang tiêm, chích heroin, đặc biệt nghiệm trọng hơn là có thể đi đến hoà trộn heroin với thuốc tân dược. * Lệ thuộc ma túy về mặt tâm lý là: Có sự thôi thúc tâm lý mạnh mẽ phải sử dụng thuốc để đạt được những cảm giác dễ chịu do ma túy mang lại. Đây mới chính là sự lệ thuộc nguy hiểm vì cho dù đã được điều trị không còn vật vã, người nghiện vẫn dùng ma túy trở lại. Một số ma túy ít gây những cơn vật vã nhưng người dùng vẫn nghiện không bỏ được vì sự lệ thuộc tâm lý này. Ví dụ : cần sa, amphetamine. Các chất như: Thuốc phiện, morphine, heroin, cocain gây lệ thuộc cả hai mặt tâm lý và thể chất với mức độ gây nghiện rất cao nên là những loại ma túy nguy hiểm nhất. Chính vì những nguy hiểm về mặt thể chất và tâm lý co người như trên, nên ma túy có tác hại rất lớn đối với bản thân người nghiện, đối với gia đình và toàn xã hội, gây ra những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta không lường hết được; sau đây là những tác hại của nó: * Tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện: Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 6 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Ma tuý làm huỷ hoại sức khoẻ, làm mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại. Dùng ma tuý quá liều có thể dẫn đến cái chết. - Gây nghiện mạnh, sức khoẻ giảm sút. Tiêm chích ma tuý dùng chung bơm kim tiêm không tiệt trùng dẫn đến lây nhiễm viêm gan B, C, đặc biệt là HIV (dẫn đến cái chết). - Thoái hoá nhân cách, rối loạn hành vi, lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật. - Mâu thuẫn và bất hoà với bạn bè, thầy cô giáo và gia đình. - Mất lòng tin với mọi người, dễ bị người khác lợi dụng, học tập giảm sút hoặc bỏ học, ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ, nếu đã có việc làm thì dễ bị mất việc làm. - Ma tuý còn gây tác hại lâu dài cho con cái, nòi giống: các chất ma tuý ảnh hưởng đến hệ thống hoocmon sinh sản, làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đến quá trình phân bào hình thành các giao tử, tạo cơ hội cho các gien độc có điều kiện hoạt hoá, dẫn tới suy yếu nòi giống. * Tác hại của ma túy đối với gia đình người nghiện: - Buồn khỗ vì trong nhà có người nghiện. Công việc làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng vì khách hàng thiếu tín nhiệm. - Mất mát tài sản, ảnh hưởng về mặt tài chính vì người nghiện phung phí tiền bạc, của cải để mua ma túy. - Tan vỡ hạnh phúc gia đình nếu chồng hay vợ nghiện ma túy. Con cái bị bỏ bê. - Tai tiếng, xấu hổ với hàng xóm láng giềng và bà con thân tộc vì trong nhà có người nghiện. - Tốn tiền bồi thường cho nạn nhân của người nghiện do quậy phá, ẩu đả, đua xe lạng lách gây tai nạn giao thông… - Tốn tiền bạc công sức và thời gian chăm sóc khi người mắc những chứng bệnh do sử dụng các chất gây nghiện. - Tốn thời gian thăm nuôi khi người nghiện phải vào tù vì phạm pháp; bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân. * Tác hại của ma túy đối với xã hội: - Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, người nghiện không từ một hành vi nào để kiếm tiền. Do đó, nghiện ngập là đầu mối gây mất trật tự an toàn xã hội, gia tăng các tệ nạn xã hội: Lừa đảo, trộm cắp, giết người, mại dâm, băng nhóm . - Do tác hại ảo giác của một số loại ma túy người nghiện có thể có hành vi hung hãn, gây hấn, quậy phá gây mất trật tự an ninh xã hội, có khi nỗi máu “anh hùng xa lộ” đua xe lạng lách gây tai nạn giao thông… - Làm ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc. - Làm giảm sút sức lao động sản xuất trong xã hội. Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 7 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Tăng chi phí ngân sách xã hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma tuý đem lại. - Ảnh hưởng đến giống nòi, huỷ diệt giống nòi: do các chất ma tuý ảnh hưởng đến hệ thống hoocmon sinh sản, làm giảm khả năng sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đến quá trình phân bào hình thành các giao tử, tạo cơ hội cho các gien độc có điều kiện hoạt hoá, dẫn tới suy yếu nòi giống. Tóm lại, ma túy đã làm ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đến hạnh phúc của mỗi gia đình, sức khỏe và tính mạng của con người. Vì vậy, trước thực trạng thương tâm này, tôi hi vọng rằng mỗi chúng ta nói riêng, các cơ quan chức năng nói chung cần đề ra kế hoạch, biện pháp để ngăn ngừa triệt để tệ nạn này, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và xã hội, góp một phần nhỏ làm cho xã hội ổn định hơn, tệ nạn ma túy ngày một được đẩy lùi./. Người viết bài dự thi TrÞnh ThÞ H¬ng Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 8 . cai nghiện ma túy. Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 4 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Người nghiện ma túy có thể. của ma túy đối với bản thân người nghiện: Ngêi viÕt bµi dù thi : TrÞnh ThÞ H¬ng 6 Bài tham dự cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy năm 2009” - Ma
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi ve phong chong ma tuy, Bai du thi ve phong chong ma tuy, Bai du thi ve phong chong ma tuy

Bình luận về tài liệu bai-du-thi-ve-phong-chong-ma-tuy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP