Bien ban dai hoi chi doi

3 418 3
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 07:10

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên bản đại hội chi đội Năm học : 2008 2009. Đại hội khai mạc lúc giờ ngày tháng năm 2008 Tại phòng học lớp: *Thành phần đại biểu gồm: + Đại biểu mời gồm có: 1- . 2- . 3- . 4- . 5- . + Đại biểu chính thức dự Đại hội có: /Tổng số (Vắng: có lý do: không có lý do ) - Đoàn chủ tịch Đại hội có: 1- . 2- . - Th ký Đại hội: 1- . + Diễn biến Đại hội: 1. Bạn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học vừa qua và bản phơng hớng cho năm học tới ( có báo cáo kèm theo). 2. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng kết: . Đội TNTP Hồ Chí Minh Chi đội: . . . 3. Đăng ký các danh hiệu thi đua: + Cuối năm chi đội sẽ đạt danh hiệu: + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ: Bạn 4. Mời Ban chỉ huy chi đội của năm học qua lên bãi nhiệm . 5. Các ý kiến phát biểu của Đại hội: . . . . 6. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội (năm học và Ban chỉ huy mới ra mắt). 1- . 2- . 3- . ( Có biên bản bầu Ban chỉ huy chi đội kèm theo) 7. Bầu đại biểu đi dự Đại hội liên đội: + Đại hội đã nhất trí bầu các đại biểu có tên sau đây đi dự Đại hội liên đội (đại biểu ra mắt Đại hội) 1- Bạn . Trởng đoàn 2- Bạn . Thành viên 3- Bạn . Thành viên 4- Bạn . Thành viên 5- Bạn . Thành viên 6- Bạn . Thành viên 7- Bạn . Thành viên 8- Bạn . Thành viên 9- Bạn . Thành viên 10- Bạn . Thành viên Đại hội đã kết thúc tốt đẹp lúc giờ cùng ngày. TM. §oµn chñ tÞch Th ký ®¹i héi (Ký tªn) ( Ký tªn) (Chó ý: Sau khi ®¹i héi nép biªn b¶n nµy vÒ Tæng phô tr¸ch ) . . 6. Bầu Ban chỉ huy chi đội mới: + Đại hội đã thống nhất bầu các bạn có tên sau vào Ban chỉ huy Đội (năm học và Ban chỉ huy mới ra mắt) năm chi đội sẽ đạt danh hiệu: + Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ: Bạn 4. Mời Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Bien ban dai hoi chi doi, Bien ban dai hoi chi doi, Bien ban dai hoi chi doi

Bình luận về tài liệu bien-ban-dai-hoi-chi-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP