Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)

Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose(11666 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 107
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 02:10

Mô tả: §Ỉng Ngäc D¬ng – Trêng THCS Giao Hµ - Giao Thủ – Nam §Þnh Chuyªn ®Ị: Gi¶i ph¬ng tr×nh I) C¸c kiÕn thøc cÇn nhí 1) C«ng thøc nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh bËc hai: ax 2 + bx + c = 0 (1) §Ỉt ∆=b 2 -4ac. +) Nếu ∆>0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: 1 2 b x a - + D = ; 2 2 b x a - - D = +) Nếu ∆=0 phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 2 b x x a - = = +) Nếu ∆<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. NÕu ph¬ng tr×nh (1) có: b=2b’ Đặt ∆’=b’ 2 -ac +) Nếu ∆’ > 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt: 1 ' 'b x a - + D = ; 1 ' 'b x a - + D = +) Nếu ∆’ = 0 thì phương trình (1) có nghiệm kép: 1 2 'b x x a - = = +) Nếu ∆’<0 thì phương trình (1) vô nghiệm. 2) Ph¬ng tr×nh quy vỊ ph¬ng tr×nh bËc hai a) Ph¬ng tr×nh trïng ph¬ng - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng 4 2 0ax bx c+ + = (a≠0) - C¸ch gi¶i: §Ỉt x 2 = t (t≥0) råi ®a vỊ gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai Èn t. Sau ®ã ®èi chiÕu ®iỊu kiƯn ®Ĩ lÊy t vµ tõ ®ã thay trë l¹i ®Ĩ t×m x. b) Ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu C¸ch gi¶i: Bíc 1: T×m ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa ph¬ng tr×nh. Bíc 2: Quy ®ång mÉu thøc hai vÕ rråi khư mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®ỵc Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®ỵc cđa Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh, c¸c gi¸ trÞ tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ®· cho. c) Ph¬ng tr×nh tÝch - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc Èn x. - C¸ch gi¶i: ( ) 0 ( ). ( ). ( ) . 0 ( ) 0 ( ) 0 A x A x B x C x B x C x é = ê ê ê = Û = ê ê = ê ë 1 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định II) Các dạng bài tập Loại 1: Phơng trình bậc hai Bài 1: a) 2 28 52 0x x- + = b) 2 3 5 1 0x x+ - = c) 2 7 2 3 0x x- + = d) 2 2 7 3 0x x- + = e) 2 6 5 0x x+ - = f) 2 3 5 2 0x x+ + = g) 2 8 16 0x x- + = h) 2 16 24 9 0z z+ + = i) 2 12 288 0x x- - = j) 2 9 12 4 0x x- + = k) 2 13 36 0x x- + = l) 2 3 2 5 0x x- + = m) 2 64 3600 0x x- - = n) 2 12 8 1 0x x- + = o) 2 2 7 39 0x x- + + = p) 2 3 7 0x x- + = q) 2 2 5 1 0x x- + = r) 2 3 2 8 0x x- + + = s) 2 16 10 1 0x x+ + = t) 2 2 7 4 0x x- + = Bài 2: a) Loại 2: Phơng trình trùng phơng a) 4 2 2 3 2 0x x- - = b) 4 2 2 8 0x x- - = c) 4 2 13 36 0x x- + = d) 4 2 4 5 9 0x x- - = e) 4 2 24 25 0t t+ - = f) 4 2 9 8 1 0x x+ - = g) 4 2 3 10 3 0x x+ + = h) 4 2 9 2 32 0a a+ - = i) 4 2 3 9 0u u+ + = j) 4 2 2 5 2 0x x+ + = k) 4 2 6 27 0x x- - = l) 4 2 12 27 0a a- + = m) 4 2 3 10 0t t+ + = n) 4 2 6 0x x+ - = o) 4 2 2 120 0x x- - = p) 4 2 36 13 1 0x x- + = q) 4 2 7 144 0z z- - = r) 4 2 1,16 0,16 0x x- + = s) 4 2 5 (2 5 3) 5 3 0x x+ + + + = t) 4 2 3 (2 3) 2 0x x- - - = u) 4 2 1 1 1 0 3 2 6 x x- + = v) 4 2 1 3 11 0 3 2 6 x x- - = x) 4 2 (5 2) (5 2) 10 0x x+ - - - = y) 4 2 39 360 0x x- + = B i 2: a) 4 2 2 2 1 15 35x x x x x+ - + = - - b) 4 2 4 2 2 3 6 3x x x x+ - = + + c) 4 2 4 2 5 7 2 3 10 3x x x x- - = - - d) 4 2 2 5 2 16 10x x x+ - = - 2 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định e) 2 ( 2)( 2)( 10) 72x x x- + - = f) ( 2)( 1)( 1)( 2) 10x x x x- - + + = g) ( 4)( 3)( 3)( 4) 44x x x x- - + + = h) 2 2 ( 9)( 1) 33x x- - = i) 2 2 ( 2)( 5) 12x x+ - = - Loại 3: Phơng trình chứa ẩn ở mẫu B i 1 a) B i 2 B i 3 a) 2 3 1 2 5 4 2 1 3 2 3 x x x x x x - + - + = - + + - b) 2 3 1 2 4 2 6 8 x x x x x x + - + = - - - + - c) 2 2 1 3 5 3 6 x x x x x - + = - - - d) 2 2 1 8 4 32 0 4 8 12 6 3(4 16 ) x x x x x x + - + = + - - e) 3 2 2 3 2 7 6 30 16 1 1 x x x x x x x x + + - - + = - + + f) 2 1 3 1 2( 1) 1 4x x + = - - g) 2 3 2 1 2 5 4 1 1 1 x x x x x - + = - - + + h) 2 15 3 2 2 3 1 2 3 1 3 3 x x x x x x - + - - = + - - + B i 5 a) 2 2 1 1 1 4 3 8 15 6x x x x + = + + + + b) 2 2 2 1 2 3 6 5 6 8 15 13 40 5x x x x x x + + = - + - + - + c) 2 2 2 1 1 1 1 9 20 11 30 13 42 18x x x x x x + + = + + + + + + d) 2 2 2 2 1 1 2 4 5 6 3 2 4 3 x x x x x x x ổ ử ữ ỗ + + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + + + + + e) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 6 7 12 9 20 11 30 3x x x x x x x x + + + = - + - + - + - + f) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 3 2 5 6 7 12 9 20 14a a a a a a a a a a + + + + = + + + + + + + + + g) 2 2 2 2 1 1 1 1 9 3 8 15 12 35 16 63 20a a a a a a a a + + + = - + + + + + + + 3 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định B i 6 a) 2 2 8 1 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ỗ ố ứ - b) 2 2 5 1 4 x x x ổ ử ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + c) 2 2 1 1 15 1x x ổ ử ổử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + d) 2 2 2 25 11 ( 5) x x x + = + e) 2 2 1 1 5 ( 2) 16x x + = + f) 2 2 2 4 12 ( 2) x x x + = + g) 2 2 2 81 40 ( 9) x x x + = + h) 2 2 2 15 ( 1) x x x + = + B i 7 a) 2 2 1 1 40 2 9 x x x x ổ - ử ổ - ử ữ ữ ỗ ỗ + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ - b) 2 2 2 2 2 2 4 20. 5 48. 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - c) 2 2 2 2 2 2 5 4 . 0 1 1 2 1 x x x x x x ổ ử + ổ - ử - ữ ữ ỗ ỗ + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - d) 2 2 2 2 2 2 4 5 48 4 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - e) 2 2 2 2 2 2 4 5. 44 12 0 1 1 1 x x x x x x ổ ử - ổ + ử - ữ ữ ỗ ỗ - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ + - - B i 8 a) (3 ) 3 . 2 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + b) (5 ) 5 . 6 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + c) (8 ) 8 . 15 1 1 x x x x x x ổ ử - - ữ ỗ + = ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ + + B i 9 a) 2 2 2 7 1 3 2 3 5 2 x x x x x x - = - + + + b) 2 2 4 3 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + 4 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định c) 2 2 2 13 6 2 5 3 2 3 x x x x x x + = - + + + d) 2 2 3 7 4 3 1 1 x x x x x x + = - - + + + e) 2 2 4 5 3 3 5 3 2 x x x x x x + = - + + - + f) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - + - + g) 2 2 4 5 1 4 8 7 4 10 7 x x x x x x + = - - + - + B i 10 a) 2 2 2 10 15 4 6 15 12 15 x x x x x x x - + = - + - + b) 2 2 2 2 3 5 5 5 1 4 5 6 5 4 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + c) 2 2 2 2 13 15 15 15 1 14 15 16 15 12 x x x x x x x x - + - + - = - - + - + Bài 11: a) 4 4 8 8 8 1 1 2 2 3 x x x x x x x x + - + - + = + - - + - + b) 1 2 3 4 4 1 2 3 4 x x x x x x x x + - - + + + + = - + + - c) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 7 1 3 4 6x x x x x x x x + + + = + + + + + + + + + + d) 2 2 2 2 2 2 8 20 4 6 6 12 1 4 2 3 x x x x x x x x x x x x + + + + + + + + + = + + + + + Loại 4: Phơng trình tích B i 1: a) 2 ( 1)( 2 3) 0x x x- + - = b) 3 2 3 2 0x x x+ + = c) 2 2 (3 5 1)( 4) 0x x x- + - = d) 2 2 2 (2 4) (2 1) 0x x x+ - - - = e) 2 2 2 2 ( 2 5) ( 5)x x x x+ - = - + f) 2 2 2 ( 1) (4 1)x x x+ + = - g) 2 2 2 ( 3 2) 6( 3 2)x x x x+ + = + + h) 2 2 3 (2 3) 10 15 0x x x+ - - = i) 3 2 5 5 0x x x- - + = j) 3 2 3 2 6 0x x x+ - - = k) 3 2 3 6 4 0x x x+ - = l) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = m) 3 2 4 4 0x x x- - + = n) 2 2 2 2 (5 4 10) ( 7 9) 0x x x x+ + - - + = o) 2 2 2 2 (2 10 5) (2 21 8)x x x x+ + = - - p) 2 2 2 2 (2 7 20) ( 5 7)x x x x- + = + - q) 2 2 2 2 2 2 (2 1998) 4( 3 950) 4(2 1998)( 3 950)x x x x x x x x+ - + - - = + - - - 5 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định r) 2 2 2 2 ( 2) 2( 2)( 3 4) ( 3 4)x x x x x x- - - - + = - - + s) 2 2 2 2 2 2 (3 10 7) 2(3 10 7)( 5 12) ( 5 12) 0y y y y y y y y+ - + + - + - + + - = B i 2: a) 3 2 6 3 10 0x x x+ + - = b) 3 2 2 3 2 0x x x+ + + = c) 3 2 3 1 0x x x- + + = d) 3 2 7 14 8 0x x x- + - = e) 3 2 5 7 0x x x- + + = f) 3 2 4 29 24 0x x x+ - + = g) 3 2 2 29 30 0x x x- - + = h) 3 2 2 7 7 12 0x x x- - + = i) 3 2 6 11 6 0x x x+ + + = j) 3 2 5 8 4 0x x x- + - = k) 3 2 2 7 14 0x x x+ + + = l) 3 2 4 0x x+ + = B i 3: a) 4 3 2 10 15 10 16 0x x x x- + + - = b) 4 3 2 11 8 8 12 0x x x x+ - + - = c) 4 3 2 2 3 17 27 9 0x x x x+ - - - = d) 4 3 2 2 6 10 5 0x x x x- + - + = e) 4 3 2 4 19 106 120 0x x x x- - + - = f) 4 3 2 2 21 74 105 50 0x x x x- + - + = g) 4 3 2 3 14 6 4 0x x x x+ - - + = h) 4 3 2 3 6 3 1 0x x x x- - + + = Loại 5: Phơng trình tam thức a) 6 3 7 6 0x x- + = b) 6 3 9 8 0x x- + - = c) 8 4 17 16 0x x- + = d) 8 4 2 0x x+ - = e) 12 6 1 0x x- - = f) 10 5 6 0x x+ - = g) 6 3 10 16 0x x- + = h) 6 3 2 5 3 0x x- + - = Loại 6: Phơng trình đối xứng B i 1: a) 3 2 2 7 7 2 0x x x+ + + = b) 3 2 9 7 7 9 0x x x- + + - = c) 3 2 4 5 5 4 0x x x+ + + = d) 3 2 2 2 1 0x x x- - + = e) 3 2 4 4 1 0x x x- + + - = f) 3 2 2 5 5 2 0x x x- - - = g) 3 2 8 5 5 8 0x x x+ + + = h) 3 2 2 3 3 2 0x x x- + + - = B i 2: a) 4 3 2 2 3 16 3 2 0x x x x- - - + = b) 4 3 2 5 12 5 1 0x x x x+ - + + = c) 4 3 2 6 5 38 5 6 0x x x x+ - + + = d) 4 3 2 6 7 36 7 6 0x x x x+ - + + = e) 4 3 2 7 14 7 1 0x x x x- + - + = f) 4 3 2 10 1 0x x x x+ - + + = g) 4 3 2 4 12 47 12 4 0x x x x+ - + + = h) 4 3 2 10 77 150 77 10 0x x x x- + - + = i) 4 3 2 3 4 3 1 0x x x x- + - + = j) 4 3 2 2 6 2 0x x x x+ - + + = k) 4 3 2 10 26 10 1 0x x x x- + - + = l) 4 3 2 2 11 2 0x x x x+ - + + = 6 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định Loại 7: Phơng trình Đặt ẩn phụ B i 1: a) 2 2 2 3( ) 2( ) 1 0x x x x+ - + - = b) 2 2 2 ( ) 4( ) 12x x x x+ + + = c) 2 2 2 2( 2 ) 3( 2 ) 1 0x x x x- + - + = d) 4 2 (2 3) 5(2 3) 6x x+ + + = e) 2 2 2 ( 5 ) 10( 5 ) 24 0x x x x- + - + = f) 2 2 2 ( 5 ) 2( 5 ) 24 0x x x x+ - + - = g) 2 2 2 ( 2) 12( 2) 35 0x x x x+ + - + + + = h) 2 2 2 ( 3 1) 2( 1) 8 0x x x x+ - + + - - = i) 2 2 ( 3 2)( 3 1) 20x x x x+ + + + = j) 2 2 ( 3 4)( 3 2) 3x x x x- + - + = k) 2 2 2 ( 4 4) 4 2 0x x x x- + + - - = l) 2 1 1 4 3 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ m) 2 1 1 2 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ n) 2 1 1 3 10 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ o) 2 2 1 1 5 12 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ p) 2 2 1 1 4 12 47 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ q) 2 2 1 1 2 3 16 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + + + - = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ r) 2 2 1 1 7 2 9x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ỗ ố ứ ố ứ s) 1 1 4 6 0x x x x ổ ử ổ ử ữ ữ ỗ ỗ + - + + = ữ ữ ỗ ỗ ữ ỗ ữ ữ ỗ ố ứ ố ứ t) 2 2 7 7 1 x x x x + + = + + u) 2 2 2 5 3 0 ( 1) ( 1) x x x x - + = + + v) 2 2 48 4 10 3 3 x x x x ổ ử ữ ỗ + = - ữ ỗ ữ ỗ ố ứ B i 2: a) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 8x x x x+ + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 4 5 8 31x x x x- - - - = - c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 7 8 144x x x x+ + - - = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 5 6 8 9 40x x x x+ + + + = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 297x x x x- - + + = f) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 10x x x x+ + + + = g) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 1 0x x x x+ + + + + = h) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 6 108x x x x- + + + = i) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 3 5 7 9x x x x+ + + + = j) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 4 5 40x x x x+ + + + = k) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 3x x x x+ + + + = l) ( ) ( ) ( ) ( ) 7 5 4 2 72x x x x- - - - = m) ( ) ( ) ( ) 1 1 3 3x x x x- + + = n) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 24x x x x+ + + = o) ( ) ( ) ( ) 16 1 2 3 9x x x x+ + + = p) ( ) ( ) 2 2 3 2 7 12 24x x x x+ + + + = q) ( ) ( ) 2 1 1 56x x x x+ - + = r) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 1 12 1 3 2 1 4x x x x+ - + + = s) ( ) ( ) ( ) 2 6 7 3 4 1 6x x x+ + + = t) ( ) ( ) ( ) 2 6 5 3 2 1 35x x x+ + + = u) ( ) ( ) ( ) 2 4 3 1 2 1 810x x x+ + + = B i 3: 7 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định a) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 6 10 12 3x x x x x+ + + + = b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 3 6 120x x x x x+ + + + = c) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 3 8 12 4x x x x x+ + + + = d) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 4 5 8 10 72x x x x x- - - - = e) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 3 5 15 16x x x x x+ + + + = - f) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 1 2 5 1 9x x x x x- + + + = B i 4: a) 2 2 3 2 2 1x x x x x+ = + + - b) 2 2 3 1 3x x x x+ + - = + c) 2 2 2 3 2 2 3 9 33x x x x+ + + + = d) 2 2 3 21 16 2 7 7 0x x x x+ + + + + = e) 3 10 0x x+ - = f) 12 35 0x x+ + = g) 2 5 3 0x x+ + = h) 2 13 45 0x x+ - = i) 2 2 2 7 2 2 2 12 x x x x + + + = + + ) 2 1 1 2 1 2 2 x x x + + = + k) 4 1 2 4 1 x x x x - + = - l) 2 3 2 3 3 2 x x x x - + = - B i 5: a) 2 2 24 15 2 2 8 2 3x x x x - = + - - - b) 2 2 2 1 1 9 2 2 2 3 2( 2 4)x x x x x x + = - + - + - + c) 2 2 5 3 4 0 5 x x x x x x + - + + = + - d) 2 2 2 2 2 1 1 2 x x x x x x x x - - + - = - + - - e) 2 2 2 1 2 6 3 3 3 4 3 5x x x x x x + = - + - + - + d) 6 8 1 ( 1)( 2) ( 1)( 4)x x x x + = + + - + e) 2 2 7 5 1 x x x x + - = + + B i 6: Loại 8: Phơng trình bậc chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài 1: a) 3 5x + = b) 7 4x - = c) 5 2 7x + = d) 2 3 4x- + = e) 4 5 1x + = f) 2 2 5x- + = 8 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định g) 4 2x- + = h) 3 2 7x + = i) 1 4 3 3 x + = j) 4 1 7 x- - = k) 3 4 2 4 9 x- + = l) 1 5 2 7 2 x - = - m) 3 2 6x x= - n) 3 8x x- = - o) 5 16 3x x- - = p) 5 3x x- = q) 2 2x x- = + r) 2 4 5x x- = + s) 2 3 4 1x x- = - t) 7 3 3 2x x- = + u) 2 3 2( 3)x x- = - v) 4 3 2 5 0x x- - + - = x) 2 1 3 4 3 2 x x+ = - y) 3 4 1 2 2 3 3 x x- = - z) 2 3 3x x+ - = aa) 2 0x x+ = ab) 2 5 2 2x x- + = - ac) 2 3 2 1 0x x x- + + - = ad) 2 (3 1) 4 1 5 0x x- - - + = Bài 2: a) 1 2 0x x- - - = b) 2 3 5 2 0x x- - - = c) 2 3 0x x- + + - = d) 2 3 4 5 0x x+ + - - = e) 3 2 2 1 3 0x x- + - - + + = f) 1 5 4x x+ + - = g) 1 3 3 2 4 0 3 x x+ + - = h) 3 2 0x x- - - = i) 1 2 1x x x+ - - = j) 2 1 3 1 2 6x x x- - + = + k) 2 4 1 3x x x- + + - - = + l) 2 1 2 1 2x x x- + - + = - + m) 2 3 2 3 2 2 3x x x+ + - = - - n) 2 1 2 3 5x x x- + - = - o) 2 3 4 2 4 3 2x x x- - + - = - p) 7 2 3 1 3x x x+ - - = - Bài 3: a) 1 2 3 4x x x+ + - - - = b) 1 2 1 2x x x- - - - + + = - c) 1 2 3 14x x x- + + + + = d) 1 2 3 1x x x+ + - - + = e) 1 2 3 4x x x- + + = + f) 2 1 3 2 0x x x- + + + = g) 3 2 3 2x x x- - - + - = h) 5 4 2 3 3 7x x x- - + + = i) 1 2 3 3 2 1x x x x- - + - + + = - j) 3 2 1 2 3 3 4x x x x- + - - + - = - Loại 9: Phơng trình vô tỉ Bài 1 a) 3 2 5 8 7 16 28x x x- + = b) 4 8 5 2 9 18 20x x x- + - - - = c) 16 16 9 9 4 4 1 16x x x x+ - + + + + + = d) 25 25 7 49 49 1 4 4x x x x- - - = - + - e) 5 1 36 36 9 9 8 12x x x x- - - + - = - 9 Đặng Ngọc Dơng Trờng THCS Giao Hà - Giao Thuỷ Nam Định f) 4 4 20 3 5 9 45 6 3 x x x+ - + + + = g) 15 1 25 25 6 1 2 9 x x x - - - = + - B i 2: a) 1 1x x+ = - b) 2 2x x- = - c) 4 20 20x x- = - d) 1 2x + = e) 3 2 4x + = f) 5 1x x+ = - g) 1 13x x+ + = h) 2 5 2 1x x+ = - i) 5 7x x- + = j) 4 4x x- = - k) 1 3x x- - = l) 5 1x x- = - m) 3 2 3x x+ - = n) 2 2 1 5 0x x+ - + = o) 2 8 2 1 21x x+ - = p) 2 1 16x x- - = q) 3 2 2 3x + = = r) 2 1 2 1x x- = - B i 3: a) 2 4 4 49x x- + = b) 2 4 4 1 13x x- + = c) 2 6 9 3x x x- + = + d) 2 2 1 3x x x+ + = - + e) 2 2 2 1 4 4 2 1x x x x x- + - + + = - + f) 2 2 10 25 9 6 1 3 2x x x x x- + + + + = - g) 2 4 3 1x x x- + = - h) 2 5 4 1x x x+ + = + i) 2 2 2 1 4 4 3x x x x- + + - + = j) 2 2 2 2 1 4 4 4 4x x x x x x+ + + - + = + + l) 2 4 4 8x x x- + + = m) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ - - + + - - = n) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = o) 4 4 9 6 1x x x x+ - + + - = p) 6 4 2 11 6 2 1x x x x+ - + + + - + = q) 2 4 2 7 6 2 1x x x x+ + - + + - - = r) 2 1 1 1x x x- - - - = s) 3 4 1 8 6 1 5x x x x+ + - + + - - = t) 1 4 5 11 8 5 4x x x x- + - + + + - = u) 2 2 5 2 3 2 5 7 2x x x x- + - + + + - = v) 2 2 6 9 10 25 8x x x x- + + + + = Bài 4: 10 . kiƯn x¸c ®Þnh lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh ®· cho. c) Ph¬ng tr×nh tÝch - Lµ ph¬ng tr×nh cã d¹ng: A(x).B(x).C(x)… = 0 trong ®ã A(x); B(x); C(x); … lµ c¸c ®a thøc. mÉu thøc hai vÕ rråi khư mÉu Bíc 3: Gi¶i ph¬ng tr×nh võa nhËn ®ỵc Bíc 4: Trong c¸c gi¶ trÞ t×m ®ỵc cđa Èn, lo¹i c¸c gi¸ trÞ kh«ng tho¶ m·n ®iỊu kiƯn x¸c

— Xem thêm —

Xem thêm: Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT), Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT), Chuyen de GIAI PHUONG TRINH (Dung cho day va hoc on thi vao THPT)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuyen-de-giai-phuong-trinh-dung-cho-day-va-hoc-on-thi-vao-thpt

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.167833089828 s. Memory usage = 18.46 MB