Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng

27 330 5
Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro

Tải lên: 11,505 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 02:10

Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Dung dịch axit photphoric, ngoài phân tử H 3 PO 4 còn có bao nhiêu ion: a. 2 b. 4 c. 3 d.Vô số Câu 2: Nhận định các điều sau đây: a. Axit H 3 PO 4 là một axit mạnh. b. Axit H 3 PO 4 có tính oxi hoá. c. Axit H 3 PO 4 là một điaxit. d. Tất cả đều sai. b đúng d đúng Câu 3: Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau. Chuỗi pư NiÒm vui cña nh÷ng ng­êi n«ng d©n? Hä ®· lµm g×? Mïa mµng béi thu Trång c©y cho nhiÒu tr¸i to Hoa qu¶ t­ ¬i tèt Phân bón hoá học Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón? Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại? Phân bón hoá học là những hoá chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng. Cây đồng hoá C, H, O từ không khí và nước. Các nguyên tố khác N, P, K, . cây hấp thụ từ đất -> cần bón phân để bổ sung cho đất. C H O NP K Ph©n lo¹i Cã 3 lo¹i chÝnh: Ph©n ®¹m. Ph©n l©n. Ph©n kali. T¸c dông(xem) I. Phân đạm Khái niệm: - Là những hợp chất cung cấp cho cây trồng. Tác dụng: - Kích thích quá trình sịnh trưởng của cây. - Cây phát triển nhanh, cho nhiều củ hoặc quả. Độ dinh dưỡng = % N trong phân bón. có 3 loại chính: nit ơ Đạm amoni Đạm nitrat Đạm urê 1. Phân đạm amoni Là các muối NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 SO 4 ,NH 4 NO 3 , . Điều chế: NH 3 + axit tương ứng -> muối amoni. ví dụ: NH 3 + HCl -> NH 4 Cl (amoni clourua) 2 NH 3 + H 2 SO 4 -> (NH 4 ) 2 SO 4 (amoni sufat) Câu hỏi đặt ra: Có thể bón đạm amoni cùng với vôi bột để khử chua được không? Đạm amoni có thích hợp cho vùng đất chua hay không? Kh«ng dïng Khi ®ã CaO + H 2 O -> Ca(OH) 2 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2NH 3 + 2H 2 O  Muèi amoni tan trong n­íc t¹o m«i tr­êng axit NH 4 Cl -> NH 4 + + Cl - NH 4 + -> NH 3 + H + thÝch hîp bãn cho vïng ®Êt Ýt chua. . tèt Phân bón hoá học Thế nào là phân bón hoá học? Tại sao lại phải sử dụng phân bón? Có mấy loại phân bón? Vai trò và tính chất của mỗi loại? Phân bón. kali. IV. Một số loại phân bón khác 1) Phân hỗn hợp và phân phức hợp: là loại chứa đồng thời hai hoặc ba nguyên tố dinh dưỡng. Phân hỗn hợp: chứa cả 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng, Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng, Giáo án 11_Bài Phân bón hóa học-Hội giảng

Bình luận về tài liệu giao-an-11-bai-phan-bon-hoa-hoc-hoi-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP