Giáo án công nghệ 7.,

74 62 0
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/74 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2013, 00:10

Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 Tiết 1 : Chơng I Đại cơng về kĩ thuật trồng trọt Đ1. Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt Ngày dạy: / / I.Mục tiêu: - Học sinh nắm đợc vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. - Những biện pháp để thực hiện nhiệm vụ đó. II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học : 1) Phơng pháp: Nêu vấn đề. 2) Phơng tiện: + Giáo viên: SGK, Giáo án. + HS: Vỏ nghi, SGK. III.Tiến trình dạy học: 1) Kiểm tra( SGK, Vở BT) 2) Bài mới: Đặt vấn đề vào bài ! Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của trồng trọt ? Em hãy nêu vai trò của trồng trọt ở quê em ? Em hãy khuyên vào câu nói về nhiệm vụ của trồng trọt ? Em hãy nêu Nhiệm vụ của trồng trọt ở quê em ? Em làm BT sgk? I, Vai trò của trồng trọt: BT: Vai trò: (SGK) VD: II, Nhiệm vụ của đất trồng: BT: Nhiệm vụ:(SGK) VD: II, Biện pháp thực hiện: BT: (sgk) Biện pháp:(SGK) VD: 3)Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) Tiết 2: Đ1.Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất Ngày dạy: / / Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang1 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 I.Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc khái niệm về đất trồng. - Biết vai trò của đất trồng và các thành phần của đất trồng. II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học : 1) Phơng pháp: Nêu vấn đề. 2) Phơng tiện: + Giáo viên: SGK, Giáo án. + HS: Vỏ nghi, SGK. III.Tiến trình dạy học: 1) Kiểm tra: 1, Em trả lời câu hỏi 1 ? (sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 2 ? (sgk) 2)Bài mới: GV mô tả cấu tạo của trái đất ! => k/n đất trồng ? Các em quan sát hình vẽ, rút ra vai trò của đất trồng ? Em hãy nêu vai trò của đất trồng ở quê em ? Em hãy quan sát sơ đồ ? Em hãy nêu thành phần và vai trò của từng thành phần ? Em làm BT sgk? I, Khái niệm của đất trồng: 1, Khái niệm: (SGK) 2, vai trò của đất trồng: (sgk) VD: II, Thành phần của đất trồng: Thành phần:(SGK) 3)Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) Tiết 3: Đ3.Một số tính chất chính của đất Ngày dạy: / / I. Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc thành phần cơ giới của đất trồng. - Biết phân biệt đất chua , đất kiềm, đất trung tính. - Học sinh biết khả năng giữ chất dinh dỡng và nớc của đất trồng, có k/n độ phì nhiêu của đất. II.Ph ơng pháp và ph ơng tiện dạy học : Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang2 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 1) Phơng pháp: Nêu vấn đề. 2) Phơng tiện: + Giáo viên: SGK, Giáo án. + HS: Vỏ nghi, SGK. III.Tiến trình dạy học: 1) Kiểm tra: 1, Em trả lời câu hỏi 1 ? (sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 2 ? (sgk) 2)Bài mới: GV mô tả phân tích, VD để Học sinh cảm nhân đợc Thành phần cơ giới của đất ! GV nêu quy ớc . ! Em hãy quan sát sơ đồ ? Em làm BT sgk? Vì sao đất giữ đợc nớc và chất dinh dỡng ? I, Thành phần cơ giới của đất trồng: Khái niệm: (SGK) Hạt cát Li mon Hạt sét VD: II, Độ chua, độ kiềm của đất: Đất chua: pH < 6,5 Đất trung tính: 6,5 < pH < 7,5 Đất kiềm: 7,5 < pH 9 III, Khả năng giữ n ớc và chất dinh d ỡng của đất: BT: IV, Độ phì nhiêu của đất: K/n: (sgk) 3)Củng cố bài:Chuẩn bị đất , nớc để thực hành. Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi (sgk) Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang3 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 11/9 - Tiết 4: Đ4.Thực hành Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phờng pháp đơn giản Mục tiêu: Học sinh tự xác định đợc thành phần của đất dới s hớng dẫn của GV . Rèn luyện tính tự lập của Học sinh . Bài cũ: 1, Em trả lời câu hỏi 1 ? (sgk) 2, Em trả lời câu hỏi 2 ? (sgk) 3, Em trả lời câu hỏi 3 ? (sgk) Bài mới: GV mô tả hớng dẫn Học sinh làm theo ! Em tự làm rồi viết vào phiếu thực hành ? I, Quy trình thực hành: (sgk) VD: II, Thực hành cá nhân: Thực hành Viết phiếu thực hành: III, Đánh giá kết quả: Đổi chéo bài Học sinh đánh giá lẫn nhau dới sự chỉ đạo của GV. Củng cố bài: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ thực hành tiết sau. 12/9 - Tiết 5: Đ5.Thực hành Xác định độ pH của đất bằng phờng pháp so màu Mục tiêu: Học sinh hiểu thế nào là độ pH tự xác định đợc độ pH của đất dới s hớng dẫn của GV . Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang4 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 Rèn luyện tính tự lập, thích khám phá cho Học sinh . Bài cũ: 1, Em cho biết giới hạn độ pH cho từng loại đất ? Bài mới: GV làm mẫu ! Em tự làm rồi viết vào phiếu thực hành ? I, Chuẩn bị: Các loại đất Thìa nhựa hoặc sứ Thang màu pH chất chỉ thị màu tổng hợp. II, Quá trình thực hành: II, Thực hành cá nhân: Thực hành Viết phiếu thực hành: III, Đánh giá kết quả: Đổi chéo bài Học sinh đánh giá lẫn nhau dới sự chỉ đạo của GV. Củng cố bài: Em tìm hiểu ở địa phơng em cải tạo đất chua bằng cách nào ? 15/9 - Tiết 6: Đ6.Biên pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất Mục tiêu: Học sinh hiểu tại sao phải sử dụng đất hợp lý. Biết cách cải tạo đất và bảo vệ đất. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào đời sống lao động hàng ngày. Bài cũ: 1, Địa phơng em cải tạo đất chua bằng cách nào ? Bài mới: I, Vì sao phải sử dụng đất hợp Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang5 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 GV mô tả phân tích, VD để Học sinh cảm nhân đợc Thành phần cơ giới của đất ! Em điền mục đích vào bảng (sgk) ? Em làm BT sgk? lý?: Lý do: Dân số tăng Diện tích có hạn. Nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Biện pháp, mục đích: (sgk) II, Biện pháp cải tạo và bảo vệ: Biện pháp, mục đích (sgk) bảo vệ: Bảo vệ môi trờng sinh thái. Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi1, 2, 3 (sgk) 18/9 - Tiết 7: Đ7.Tác dụng của phân bón trong trồng trọt Mục tiêu: Học sinh biết thế nào là phân bón, các loại phân thờng dùng. Tác dụng của phân bón đối với đất trồng. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Bài cũ: 1, Vì sao phải cảc tạo đất ? 2, Những biện pháp cải tạo đất ? 3, Những biện pháp cải tạo đất ở đia phơng em ? Bài mới: GV nêu Đ/N ! GV phân loại ! Em VD phân hữu cơ ? I, Phân bón là gì ? Đ/N: (sgk) Phân loại: (3 nhóm) Phân hữu cơ: Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang6 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 Em VD phân hoá học? Em VD phân vi sinh Em làm BT sgk? Em hãy quan sát Hình 6! Phân bón có tác dụng nh thế nào đối với cây trồng ? Phân hoá học: Phân vi sinh: Một số loại phân thờng dùng: (sgk) II, Tác dụng của phân bón: Tác dụng: Chú ý: (sgk) Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Học thuộc bài trả lời câu hỏi1, 2, 3,4 (sgk) Đọc và thuộc phần có thể em cha biết ! Chuẩn bị : mỗi em chuẩn bị 3 loại phân, ít than củi, nớc sạch, bật lửa, thìa nhỏ, kẹp gắp than. 20/9 - Tiết 8: Đ8.Thực hành Nhận biết một số loại phân hoá học Mục tiêu: Học sinh nhận biết một số loại phân thông thờng Rèn luyện tính tò mò, thích tìm hiểu khám phá cho Học sinh . Bài cũ: 1, Em nêu một số loại phân hữu cơ ? 2, Em nêu một số loại phân hoá học ? 3, Tác dụng của phân bón đối với đất trồng ? Bài mới: GV làm mẫu ! GV làm mẫu ! I, Chuẩn bị: Phân bón, ít than củi, nớc sạch, vôi. bật lửa, thìa nhỏ, kẹp gắp than. ống nghiệm thuỷ tinh đèn cồn. II, Quá trình thực hành: 1, Phân bón hoà tan, ít hoà tan, không hoà tan. Quy trình: Nhận biết: 2, Phân biệt trong nhóm phân hoà tan. Quy trình: Nhận biết: Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang7 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 Chia thành 4 tổ thực hành? * Phân đạm * Ka li 3, Phân biệt trong nhóm phân ít hoà tan, không hoà tan. Quan sát Nhận biết * Lân * Vôi III, Thực hành nhóm Học sinh : Mỗi tổ làm thực hành rồi ghi vào phiếu thực hành chung III, Đánh giá kết quả: Đổi chéo bài 4 tổ đánh giá lẫn nhau dới sự chỉ đạo của GV. Củng cố bài: Em tự thực hành tại nhà cho thành thạo ? 25/9 - Tiết 9: Đ9.Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thờng Mục tiêu: Học sinh biết cách sử dung và bảo quản các loại phân thông thờng. Rèn luyện kỹ năng vận dụng trình độ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất. Bài cũ: 1, Nêu một số loại phân hoà tan, khó hoà tan, không hoà tan? 2, Mục đích của việc bón phân ? Bài mới: Em thờng thấy ở quê em có những hình thức bón phân nào ? Quan sát Hình ảnh, làm BT (sgk) ? Em hãy làm BT (sgk) I, Cách bón phân: Dựa vào thời kỳ: bón lót bón thúc Dựa vào hình thức: Bón vãi Bón hốc Bón hàng Phun trên lá BT: II, Cách sử dụng các loại phân thông th ờng : BT: Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang8 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 III, Bảo quản các loại phân thông th ờng : Phân hoá học: Phân chuồng: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) 27/9 - Tiết 10: Đ10. Vai trò của giống và phơng pháp chọn tạo giống cây trồng Mục tiêu: Học sinh biết vai trò của giống cây trồng. Học sinh biết phơng pháp chọn tạo giống cây trồng. Rèn luyện cho Học sinh có thói quen vân dụng vào đời sống sản xuất. Bài cũ: 1, Nêu các cách bón phân? 2, Nêu những loại phân thờng đợc dùng bón lót, bón thúc ? Bài mới: Q uan sát Hình ảnh, làm BT (sgk) ? Em làm BT (sgk) Hãy khuyên tròn vào tiêu chí đúng ? Em thờng thấy ở quê em có những hình thức chọn và tạo giống nào ? Gv hớng dẫn Học sinh quan sát Hình ảnh! I, Vai trò của giống cây trồng: BT: Vai trò: Năng xuất, chất lợng. Tăng vụ luân canh II, Tiêu chí của giống cây trồng tốt: BT: Tiêu chí: (sgk) III, Ph ơng pháp chọn tạo giống cây trồng: Phơng pháp chọn lọc: Phơng pháp lai tạo: Phơng pháp gây đột biến Phơng pháp nuôi cấy mô. Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang9 Trờng THCS Nguyễn Bá Ngọc Giáo án Công nghệ 7 Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 (sgk) 1/10 - Tiết 11: Đ11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng Mục tiêu: Học sinh hiểu quy trình sản xuất giống cây trồng. Học sinh biết cách bảo quản hạt giống cây trồng. Rèn luyện cho Học sinh có thói quen vân dụng vào đời sống sản xuất. Bài cũ: 1, Giống cây trồng có vai trò gì đối với trồng trọt? 2, Nêu các phơng pháp lai tạo giống ? Bài mới: Q uan sát Hình ảnh(sgk)? Q uan sát Hình ảnh(sgk) Em làm BT (sgk) ? Em thờng thấy ở nhà em bảo quản hạt giống nh thế nào ? I, Sản xuất giống cây trồng: Mục đích: (sgk) 1, Sản xuất giống cây trồng bằng hạt: 2, Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính. II, Bảo quản hạt giống cây trồng Tác hại: Hạt giống chuẩn: (sgk) Cất giữ: Quá trình bảo quản: Củng cố bài: Ghi nhớ: (sgk) Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (sgk) Biên Soạn : Lê Bá Ngọc Trang10 . Ngọc Giáo án Công nghệ 7 1) Phơng pháp: Nêu vấn đề. 2) Phơng tiện: + Giáo viên: SGK, Giáo án. + HS: Vỏ nghi, SGK. III.Tiến trình dạy học: 1) Kiểm tra: 1,. về tới, tiêu nớc ? Nêu 1 số phơng pháp Tới, tiêu nớc mà em biết ? I, Tỉa, dặm cây: 1, Khái niệm tỉa,dặm ?: (SGK) VD: 2, Cách tỉa, dặm: II, Làm c , vun
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 7.,, Giáo án công nghệ 7.,, Giáo án công nghệ 7.,

Bình luận về tài liệu giao-an-cong-nghe-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP