Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

9 2 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:24

Khoá luận “Tìm hiểu gía trị lịch sử văn hoá di tích đình Yên thôn” nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu về các giá trị văn hoá, lịch sử, mỹ thuật của ngôi đình và đưa ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng trờng đại học văn hoá h nội KHOA BO TNG === === nguyễn thị phợng tìm hiểu giá trị lịch sử văn hoá đình yên thôn, xã thạch xá, huyện thạch thất, h nội Khoá luận tốt nghiệp Ngnh: bảo tng ng−êi h−íng dÉn: pgs.ts ngun qc hïng Hμ Néi - 2009 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng MC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4  Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục khoá luận Ch−¬ng Đình Thôn Yên lịch sử 1.1 Khái quát vùng đất nơi di tích tồn 1.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tù nhiªn 1.1.2 Địa danh hnh xã Thạch Xá 9  1.1.3 TruyÒn thèng văn hoá v đời sống dân c 11  1.2 Qóa trình hình thnh v tồn đình Yên thôn 16  1.2.1 Quá trình hình thnh đình Yên thôn 18 1.2.2 Sự tích nhân vật đợc thờ 21  Ch−¬ng 26 Giá trị kiến trúc - nghệ thuật, lễ hội đình Yên thôn 26 2.1 Giá trị kiến trúc - nghệ thuËt 26 2.1.1 Không gian cảnh quan vμ bè cơc mỈt b»ng 26  2.1.2 KÕt cÊu kiÕn tróc vμ trang trÝ kiÕn tróc 28  2.1.2.1 Nghi m«n 28 2.1.2.2 Nh tả vu - hữu vu 30 2.1.2.3 Đại bái 30 2.2.2.4 Hậu cung 37 2.2 Di vật tiêu biểu đình n thơn 39  2.2.1 Di vật gỗ 39  2.2.2 Di vật gốm sứ 43  2.2.3 Di vật vải 44  2.2.4 Di vật đồng 45  2.3 Lễ hội đình n thơn 45  2.3.1 Thời gian, kh«ng gian diễn lễ hội 45  2.3.2 Việc tổ chức chuẩn bị 48  Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng 2.3.3 Nội dung chÝnh cđa lƠ héi 51  2.3.3.1. Phần lễ  . 51  2.3.3.2 Phần hội   55  CHƯƠNG 58  BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH  ĐÌNH N THƠN 58 3.1 Đánh giá trạng di tích đình n thơn 58  3.1.1 Cảnh quan mơi trường xung quanh di tích 58  3.1.2 Nhà tả vu - hữu vu 60  3.1.3 Đại bái 60  3.1.4 Hậu cung 61  3.1.5 Di vật di tích 61  3.1.6 Lễ hội 62  3.2 Các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị di tích đình n thơn 62  3.2.1 Bảo vệ di tích giải pháp kỹ thuật 62  3.2.2 Phát huy giá trị di tích đình n thơn 64  3.2.3 Phát huy vai trò cộng đồng việc bảo tồn phát huy giá trị di tích đình n thơn 67  KẾT LUẬN 70  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72  PHỤ LỤC Kho¸ ln tèt nghiƯp 74  Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng LI M ĐẦU Lý chọn đề tài ViÖt Nam lμ quốc gia Đông có văn hoá vô ặc sắc, a dng, nét văn hoá riêng biệt l cốt lừi để ngời ta nhận Việt Nam hng trăm quốc gia khác Các công trình di tích lịch sử văn hoá danh lam thắng cảnh nhng bng chng phn ỏnh nét riêng biệt, độc đáo t nc ta Đi dc dải đất hình ch S duyên dáng, thấy hữu hng trăm công trình di tích lịch sử, đn i, miếu mạo, đình chùa, cung điện, lăng tẩm chúng l minh chng lịch sử, dấu vết không phai mê cđa thêi gian, lμ sù héi tơ vμ kết tinh giá trị văn hoá dân tộc suốt hng nghìn kỷ Trải qua thăng trầm biến đổi thời gian, phỏ hoại tự nhiên, nhng công trình kiến trúc tồn đến ngy hôm v trở thnh nguồn di sản vô quý báu văn hoá dân tộc B−íc vμo thÕ kû XXI ®Êt n−íc ngμy mét héi nhËp sâu rộng víi thÕ giíi trªn nhiỊu lÜnh vực, có nhiều hội đề đa đất nớc tiến lên nhng đồng thời phải đối mặt với thách thức Đặc biệt bỡnh din văn hoá dễ bị biến đổi v lm giá trị truyền thống Vấn đề đặt l lm để vừa phát triển đựơc, ®−a Việt Nam trë thμnh mét nước tiªn tiÕn nh−ng phải giữ lại đợc nhng giỏ tr truyền thống văn hoá tt p dân tộc Gi vng phng chõm ho nhập nhng không ho tan Vì kỳ họp Trung ơng V khoá VIII, Đảng đa Nghị Vấn đề xây dựng v phát triển văn hoá Vit Nam tiên tiến đậm đ sắc dân tộc L sinh viên đợc học trờng Đại học Văn hoá, chuyên ngnh Bảo tồn - bảo tng em cng hiểu rõ giá trị di sản văn hoá dân tộc thời Đó l tảng, l bệ đỡ, l gốc để Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng đa đất nớc ta phát triển Nhng ngy di sản ngy cng bị mai một, đặc biệt l công trình di tích vốn không nhiều bị xung cấp trầm trọng, không nhìn nhận cho giá trị di tích ấy, không bảo tồn gìn giữ chúng nhứng di tÝch Êy sÏ vÜnh viƠn mÊt ®i vμ nh− thÕ nghĩa l lm ti sản vô giá nơi kết tinh trí tuệ, công sức nhân dân suốt trình lịch sử Vì vËy em ®· chän ®Ị tμi “Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hố di tích đình n thơn - xã Thạch Xá - huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội” lμm ®Ị tμi viÕt khố ln tèt nghiƯp cđa em Em mong cã thĨ gãp mét phÇn nhỏ bé để bớc đầu tìm hiểu giá trị đình v đóng góp với cộng đồng dân c đời sống văn hoá hiƯn Từ em bước đầu đề số giải pháp để bảo tồn phát huy giá trị ngơi đình Mục đích nghiên cứu Đình n thơn di tích lịch sử văn hố có đầy đủ tính chất đích thực nội dung hình thức, quan văn hố khảo sát, tìm hiểu kiến trúc lễ hội để lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hố Năm 1988 đình n thơn xếp hạng di tích lịch sử văn hố cấp quốc gia Tuy nhiên thơng tin hồ sơ di tích mang tính chất khái quát, chưa mang tính chuyên sâu vào chi tiết kiến trúc nghệ thuật, trạng giải pháp bảo tồn di tích Khố luận “Tìm hiểu gía trị lịch sử văn hố di tích đình Yên thôn” em báo cáo trước tốt nghiệp, đồng thời nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu giá trị văn hố, lịch sử, mỹ thuật ngơi đình đưa giải pháp cá nhân nhằm bảo tồn phát huy giá trị di tích Là sinh viên học chuyên ngành bảo tồn - bảo tàng, em cố gắng nghiên cứu để có hiểu biết chuyên sâu giá trị lịch sử, văn hố di tích đình n thơn, bước đầu đưa giải pháp bảo tồn đề xuất ý kiến để phát huy vai trò di tớch Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Phợng sống đại Đặc biệt ngày di tích trở thành phần văn hố Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến viƯc bảo vệ phát huy nét giá trị quý di tích trở thành cơng việc cần thiết Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đình n thơn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khái qt tồn cảnh di tích đình n thơn khơng gian, thời gian, lịch sử văn hố vùng đất Thạch Xá, nơi di tích tồn Phương pháp nghiên cứu Bài khóa luận sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp điền dã dân tộc học - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp - Phương pháp vấn - Phương pháp liên ngành lịch sử, khảo cổ học, văn hố học Bố cục khố luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, phÇn néi dung cđa khố luận gồm ba chương: - Chương 1: Đình n thơn lịch sử - Chương 2: GÝa trị kiến trúc - nghệ thuật, lễ hội đình n thơn - Chương 3: Bảo vệ phát huy gía trị di tích đình n thôn Đây viết nghiên cứu báo cáo trước tốt nghiệp Do hạn chế thời gian hạn chế định thân, viết chắn khơng tránh khỏi sơ sót, kính mong thầy bạn bè tham khảo đóng góp ý kiến để viết hồn chỉnh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS TS Nguyến Quốc Hùng, thầy người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đựơc khố luận Trong q trình tiến hành viết thầy hướng dẫn cho em cách Kho¸ ln tèt nghiƯp Nguyễn Thị Phợng lm bi, cỏch tip cn ti liu liên quan đến di tích Đồng thời em nhận giúp đỡ nhiệt tình từ thầy khoa Bảo tàng, bạn bè lớp Ban quản lý di tích xã Thạch Xá suốt thời gian làm Kho¸ ln tèt nghiƯp Ngun Thị Phợng TI LIU THAM KHO o Duy Anh (1996) Đất nước Việt Nam qua đời, Nxb Thuận Hố, Thuận Hố Ban quản lý di tích danh thắng Hà Tây (1996) Hồ sơ di tích đình Yên thôn Trần Lâm Biền (2003) Đồ thờ di tích người Việt, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội Trần Lâm Biền (1997) Trang trí mỹ thuật truyền thống người Việt, Bộ Văn hoá thông tin, Hà Nội Trần Lâm Biền-Chu Quang Trứ (1999) Di tích Hà Tây, Sở Văn hố thơng tin Hà Tây, Hà Tây Quỳnh Cư-Đỗ Đức Hùng (2001) Các triều đại Việt Nam, Nxb Thanh niên, Hà Nội Ban thường vụ huyện uỷ Thạch Thất Địa chí huyện Thạch Thất (2005), xí nghiệp in Hà Tây, Hà Tây Trịnh Minh Đức-Phạm Thu Hương (2007) Bảo tồn di tích lịch sử văn hố, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Phan Khanh (1992) Bảo tàng-di tích-lễ hội, Nxb Thơng tin, Hà Nội 10 Nguyễn Khởi (2002) Bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc, Nxb Xây dựng, Hà Nội 11 Vũ Tam Lang (1999) Kiến trúc cổ Việt Nam ( tái lần thứ hai ), Nxb Xây dựng Hà Nội 12 Lịch sử đảng xã Thạch Xá (1997), xí nghiệp in Thương mại, Bộ Thương mại, Hà Nội 13.Luật di sản văn hoá nghị định hướng dẫn thi hành (2001), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Bùi Thiết (1985) Từ điển lễ hội Việt Nam, Nxb Hà Ni, H Ni 72 Khoá luận tốt nghiệp Nguyễn Thị Ph−ỵng 15 Nguyễn Đình Tồn (2002) Kiến trúc Việt Nam qua triều đại, Nxb Xây dựng, Hà Nội 16 Lưu Trần Tiêu (2002) Bảo tồn phát huy di sản văn hố Việt Nam, Cơng ty in Tài chính, Hà Nội 17 Lâm Bình Tường (1986) Sổ tay cơng tác bảo tồn văn hoá, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 73 ... cứu khoa học nhằm tìm hiểu giá trị văn hố, lịch sử, mỹ thuật ngơi đình đưa giải pháp cá nhân nhằm bảo tồn phát huy giá trị di tích Là sinh viên học chuyên ngành bảo tồn - bảo tàng, em cố gắng... trị lịch sử văn hố di tích đình n thơn - xã Thạch Xá - huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội lμm ®Ị tμi viÕt khố ln tèt nghiƯp cđa em Em mong cã thĨ gãp mét phÇn nhá bÐ để bớc đầu tìm hiểu giá trị. .. chưa mang tính chuyên sâu vào chi tiết kiến trúc nghệ thuật, trạng giải pháp bảo tồn di tích Khố luận Tìm hiểu gía trị lịch sử văn hố di tích đình n thơn” em báo cáo trước tốt nghiệp, đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng học: Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa đình Yên Thôn, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn