luận văn thạc sĩ giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế việt mỹ

137 3 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:23

1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn thành nghiên cứu nghiêm túc thời gian qua Luận văn “Các giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ” xuất phát từ nhu cầu thực tế giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh việc nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế q trình cơng tác thân tác giả có hướng dẫn tận tình cán hướng dẫn khoa học: PGS TS Phạm Cơng Đồn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán hướng dẫn khoa học toàn thể Quý thầy cô khoa Sau Đại học trường Đại học Thương mại Nguyễn Thị Ngân Lớp CH20B – TCNH Chuyên ngành Tài ngân hàng MỤC L LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn ngồi nước Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 14 Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 15 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 15 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 15 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 Phương pháp nghiên cứu 16 5.1 Phương pháp thu thập liệu 16 5.2 Phương pháp xử lý liệu 17 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 18 Kết cấu luận văn .18 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 19 1.1 Tiêu chuẩn hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp 19 1.1.1.Một số khái niệm 19 1.1.2 Tiêu chuẩn hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp .24 1.2 Giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 29 1.2.1 Vai trò vốn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .29 1.2.2 Vai trò giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 30 1.2.3 Các nguyên tắc thu hút vốn doanh nghiệp32 1.2.4 Phương pháp sử dụng vốn 33 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 39 1.3.1 Những nhân tố khách quan .39 1.3.2 Những nhân tố chủ quan 42 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN QUỐC TẾ VIỆT MỸ .47 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 47 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 47 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy công ty 48 2.1.3 Một số đặc điểm nguồn lực công ty 52 2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 59 2.2.1 Khái quát tình hình kinh doanh Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 59 2.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 61 2.3 Thực trạng giải pháp tài đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 74 2.3.1 Đánh giá khái quát ảnh hưởng nhân tố đến giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 74 2.3.2 Giải pháp thu hút nguồn vốn Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 76 2.3.3 Giải pháp quản lý sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 2.3.4 Đánh giá chung tác động giải pháp tài đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 89 2.4 Những thành tựu hạn chế giải pháp tài tác động đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 90 2.4.1 Những thành tựu 90 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 92 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN QUỐC TẾ VIỆT MỸ 98 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ .98 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 98 3.1.2 Mục tiêu Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 101 3.2 Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 102 3.2.1 Các giải pháp nguồn vốn kinh doanh 103 3.2.2 Các giải pháp quản lý sử dụng vốn kinh doanh 106 3.2.3 Các giải pháp khác .113 3.3 Một số kiến nghị 114 3.3.1 Về cải cách thủ tục hành 114 3.3.2 Về quản lý thị trường quản lý hoạt động nhập 115 3.3.3 Về sách tài tiền tệ 115 3.3.4 Về tín dụng, quản lý ngoại tệ ổn định tỷ giá 116 3.3.5 Về khoa học công nghệ 117 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 YDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Chi phí KD: Kinh doanh KH: Khách hàng LN: Lợi nhuận LNST: Lợi nhuận sau thuế QLDN: Quản lý doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định TT: Trung tâm VLĐ: Vốn lưu động VCĐ: Vốn cố định DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu nhân theo trình độ Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ thời điểm 31/12/2015 54 Bảng 2: Cơ cấu vốn Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 56 Bảng 3: Tỷ trọng nguồn vốn Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013 – 2015 56 Bảng 4: Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 60 Bảng 5: Hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 .63 Bảng 6: Hiệu chi phí kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 65 Bảng 7: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 68 Bảng 8: Hiệu sử dụng lao động Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 73 Bảng 9: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 .80 Bảng 10: Bảng cân đối tài sản Công ty cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013 - 2015 .3 Bảng 11: Các tiêu tài Cơng ty cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 72 Bảng 12: Tình hình sử dụng tài sản cố định khấu hao tài sản cố định Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013 – 2015 .75 Bảng 13: Tình hình phân bổ sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 84 Bảng 14: Chỉ tiêu ROA ROE Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 88 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Tổ chức máy Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ Hinh 2: Cơ cấu nhân theo giới tính Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ năm 2015 Hình 3: Vòng quay khoản phải thu kỳ thu tiền bình qn Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ giai đoạn 2013-2015 PHẦN MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn nước  Các nghiên cứu nước thuộc lĩnh vực đề tài luận văn: - Chu Hùng Nguyên (2003), “Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty Packexim”, Luận án tiến sĩ Đại học Ngoại thương Nghiên cứu khái quát vấn đề lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp tầm quan trọng việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Thông qua đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh xuất công ty Packexim, tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty Packexim Trong giải pháp đưa ra, tác giả trọng đến nhóm giải pháp tài doanh nghiệp, cụ thể, tác giả cho công ty cần trọng đến việc thu hút vốn phân bổ vốn kinh doanh cách hợp lý Tuy nhiên, giải pháp tài tác giả đưa nhìn chung hạn chế, tính khả thi chưa cao - Nguyễn Thị Thu Nga (2009), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh thực cam kết gia nhập tổ chức thương mại giới WTO”, Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thương Trên sở hệ thống hóa vấn đề lý luận hiệu hoạt động doanh nghiệp nói chung ngân hàng thương mại nói riêng, nghiên cứu hội thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam việc nâng cao hiệu hoạt động trước bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Từ việc tìm hiểu thực trạng hoạt động Ngân hàng thương mại, nghiên cứu đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng bối cảnh hội nhập kinh tế cạnh tranh diễn gay gắt Trong giải pháp đề xuất, tác giả cho ngân hàng thương mại Việt Nam cần: (1) Tăng cường lực tài thơng qua tăng quy mơ vốn phòng ngừa rủi ro, (2) Nâng cao lực hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua tăng cường công tác cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng huy động vốn, (3) Xây dựng chiến lược marketing tăng cường thực công tác chăm sóc khách hàng - Lương Nhung Hà (2014), “Nghiên cứu mối quan hệ cấu vốn hiệu kinh doanh công ty niêm yết sàn giao dịch Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Đại học Ngoại thương Đề tài nghiên cứu mối liên hệ cấu vốn hiệu kinh doanh doanh nghiệp niêm yết sàn giao dịch Việt Nam Thông qua việc xem xét vấn đề liên quan trực tiếp đến mảng tài doanh nghiệp hiệu suất kinh doanh, quy mô tài sản doanh nghiệp, nghiên cứu cho thấy số tác động vấn đề đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu tác động dương đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Điều có ý nghĩa tỷ lệ nợ cao làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Tỷ lệ sở hữu nhà nước tác động âm đến lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh thành tựu đạt được, nghiên cứu số hạn chế, cụ thể sau: Do hạn chế thông tin số liệu nên tác giả đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp tiêu lợi nhuận kế toán mà chưa thể đo lường hiệu hoạt động doanh nghiệp biến số liên quan đến giá trị thị trường doanh nghiệp Đây vấn đề quan trọng quản trị tài doanh nghiệp Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa phân tích đặc điểm loại hình doanh nghiệp cấu vốn đặc thù ngành tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp giá trị thị trường doanh nghiệp - Nguyễn Diệu Hương (2015), “Giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng trường Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn hình thành sở vận dụng lý luận chung tác động tài đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Tác giả cho giải pháp tài có tác động tích cực tiêu cực đến việc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp; điều phụ thuộc lớn vào hoạt động triển khai giải pháp tài doanh nghiệp Trong nghiên cứu mình, tác giả tập trung nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh 10 Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ kết hợp với việc sử dụng thông tin, liệu cập nhật từ tạp chí, sách báo cơng trình nghiên cứu ngồi nước Trên sở kết nghiên cứu lý luận vè thực tiễn, tác giả đề xuất số nhóm giải pháp quan trọng công ty TNHH Phát triển Giảng Võ cần thực để nâng cao hiệu kinh doanh công ty thơng qua giải pháp tài chính, cụ thể: (1) Nâng cao trình độ quản trị đội ngũ lãnh đạo, (2) Tiết kiệm chi phí – nâng cao hiệu quả, tăng thu – giảm chi, (3) Tăng cường nguồn lực cho đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, (4) Huy động vốn từ nhiều kênh khác … - Đoàn Ngọc Phúc (2014), “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Mở đầu nghiên cứu mình, tác giả nhấn mạnh cần thiết phải nâng cao hiệu hoạt đông kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa Tiếp đến, tác giả tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, tác giả đưa hai nhóm giải pháp vi mơ vĩ mô cho doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa Cụ thể, giải pháp vi mơ bao gồm: (1) Tăng cường giám sát nội doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, (2) Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, (3) Tăng cưỡng hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa; (4) Khuyến khích lợi ích vật chất Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tạo động lực cho người lao động; (5) Đảm bảo phát huy tối đa vai trò cổ đông Tác giả đề xuất số giải pháp vĩ mơ từ phía Nhà nước (1) Hồn thiện sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần hóa, (2) Phát huy quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, (3) Đẩy mạnh đổi chế quản lý vốn quy chế người đại diện vốn Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa  Các nghiên cứu ngồi nước thuộc lĩnh vực đề tài luận văn: - Berger, A., Clarke, G., Cull, R., Klapper, L & Udel, G (2005), “Corporate governance and bank performance: A joint analysis of the static, selection, and 108 phải thu, phải trả cần đảm bảo cho phù hợp lợi ích bên với Để thúc đẩy tốc độ thu hồi công nợ, Công ty cần ý vấn đề sau: - Tìm hiểu rõ thực trạng nguồn vốn khách hàng, thường xuyên thu thập thông tin họ để kiểm sốt khả tốn Từ lựa chọn đối tác kinh doanh đáp ứng nhu cầu Công ty cách tốt - Nhất qn sách thu hồi cơng nợ: + Đối với khách hàng mới, uy tín: Cơng ty cần u cầu khách hàng chấp, ký cược bảo lãnh, bảo đảm toán ngân hàng hay tổ chức có tiềm lực tài + Với khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, có uy tín: Áp dụng hình thức tốn trả chậm Đồng thời, Công ty nên đề biện pháp thu hồi công nợ lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi để ứng phó kịp thời có rủi ro bất ngờ xảy đến việc tốn khách hàng Ngồi ra, Cơng ty cần tính tốn tỷ lệ chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn sớm Thực tế Công ty việc quản lý khoản phải thu, phải trả, khoản quán hạn chưa phân tích đánh giá cách xác Cơng ty cần đối chiếu xem xét khoản nợ q hạn có khó đòi hay khơng đánh giá xác khoản nợ khó đòi bị xóa sổ  Tăng cường cơng tác quản lý hàng tồn kho Công ty cần ý quản lý khoản mục nhằm hạn chế thất khâu dự trữ, giảm chi phí bảo quản Lượng hàng lưu kho cần dự trữ cách hợp lý sở nghiên cứu nhu cầu thực tế, khơng dự trữ q nhiều tốn chi phí lưu kho, chi phí bảo quản mà trì mức tối thiểu để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng vốn cố định Xuất phát từ thực trạng vốn cố định Công ty có tỷ lệ tương đối thấp tổng số vốn kinh doanh, Cơng ty cần phải có biện pháp quản lý tốt vốn cố định Do vốn cố định tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh giá trị hao mòn tài sản cố định chuyển dần vào chi phí kỳ nên việc tính 109 đúng, tính đủ, trích lập kịp thời tiền khấu hao tài sản cố định biện pháp đặc biệt quan trọng khâu quản lý vốn đầu tư Giá trị tài sản cố định chiểm tỷ trọng lớn toàn vốn cố định Công ty nên việc quản lý vốn cố định vừa quản lý giá trị quản lý tài sản cố định Công ty cần sử dụng tối đa công suất tài sản cố định Những tài sản cố định không cần sử dụng hay hư hỏng phải có biện pháp chuyển nhượng, lý kịp thời nhằm thu hồi vốn Nhiệm vụ đặt Cơng ty bảo tồn phát triển vốn cố định Bảo toàn vốn điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Bảo toàn vốn cố định mặt vật phải trì thường xuyên lực sản xuất ban đầu tài sản cố định Nghĩa trình sử dụng, Cơng ty phải theo dõi, quản lý chặt chẽ, không làm mát, không để hư hỏng trước thời hạn quy định Bảo toàn vốn cố định mặt giá trị trì sức mua vốn cố định thời điểm, so với thời điểm bỏ vốn đầu tư ban đầu 3.2.2.3 Các giải pháp hồn thiện quản lý chi phí, doanh thu lợi nhuận  Các giải pháp hoàn thiện quản lý chi phí Nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty quản lý tốt chi phí Vì muốn giảm chi phí đầu vào Công ty cần áp dụng giải pháp sau: - Khơng ngừng cải tiến nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật: Công nghệ thông tin trở thành công cụ đắc lực phục vụ công tác quản trị kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại với chi phí tiết kiệm phù hợp với doanh nghiệp - Cần mở rộng thị trường lựa chọn nhà cung cấp: Từ tiết kiệm khoản chi phí giá cả, chất lượng hàng hoá qua tay gián tiếp bạn hàng khác, cần giữ mối quan hệ lâu dài uy tín với nhà cung ứng thị trường để từ hưởng chiết khấu, giảm chi phí khơng cần thiết, đảm bảo hàng hóa chất lượng - Tiết kiệm chi phí lưu thơng: Nền kinh tế thị trường thường cần phương tiện vận chuyển, thiết bị tốt, đảm bảo an toàn, tổ chức hợp lý vận động hàng hóa, giảm vận chuyển loanh quanh khơng có phương hướng Vì cơng 110 ty khơng dựa vào nguồn nội lực sẵn có mà phải biết dựa vào tác động bên ngồi việc chi phí thuê phương tiện vận chuyển bán mua hàng hóa  Các giải pháp quản lý doanh thu Như phân tích, hiệu kinh doanh xác định kết thu chi phí bỏ để đạt kết Vậy nâng cao hiệu kinh doanh dựa sở tăng kết đầu giảm chi phí đầu vào Tăng kết đầu thực chất tăng quy mô sản xuất Cơng ty tăng kết đầu cách nâng cao khă cạnh tranh thị trường Muốn Cơng ty cần áp dụng chiến lược giá hợp lý mềm dẻo tốn, sản xuất sản phẩm có tính khác biệt cao nhằm vào thị phần chuyên biệt, tránh áp lực cạnh tranh giá thấp thị trường phổ thơng Đồng thời nâng cao uy tín thị trường quen thuộc, ln tìm tòi phát triển thị trường nước ngồi nước Với mơ hình hoạt động Cơng ty có khả mở rộng thị trường nguồn vốn đa dạng Do điều kiện huy động vốn mở rộng nên Cơng ty phát triển chiến lược đầu tư trung hạn dài hạn làm tăng lực kinh doanh 3.2.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát tài Hiện tại, cơng tác kiểm tra giám sát phân tích tài doanh nghiệp chưa trọng, dừng lại số tiêu khái quát đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp như: Cơ cấu vốn, tỷ suất lợi nhuận, tình hình tài doanh nghiệp, tình hình cơng nợ, khả tốn,… mà chưa có tỷ lệ tham chiếu ngành, khu vực để đánh giá xác tình hình tài doanh nghiệp, tiềm vị khả phát triển tương lai Thơng qua việc đánh giá, tính tốn tiêu tài từ đánh giá biến động qua mốc thời gian, tìm điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nhà quản lý đưa giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài doanh nghiệp cách dự báo lập ngân sách Do doanh nghiệp cần: - Tiến hành kiểm tra giám sát tài doanh nghiệp thường xuyên liên tục, đặc biệt thực kiểm tra chéo phận 111 - Trích lập quỹ, ngân sách cho hoạt động Công ty đầu đủ theo quy định chế độ kế toán hành - Phân tích tình hình tài doanh nghiệp sở thông tin cập nhật mặt hoạt động doanh nghiệp qua năm so sánh với tình hình biến động chung ngành 3.2.2.5 Nâng cao chất lượng cơng tác phân tích tài Phân tích tài mà trọng tâm phân tích báo cáo tài tiêu tài đặc trưng thơng qua hệ thống phương pháp, cơng cụ, kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thơng tin từ góc độ khác vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát lại vừa xem cách chi tiết tình hình hoạt động tài doanh nghiệp Giúp nhà quản trị tài doanh nghiệp phán đốn đưa định tài phù hợp Thực tế cơng tác phân tích tài Cơng ty chưa trọng, Cơng ty chưa dự đốn dòng tiền vào doanh nghiệp, chưa phân tích tiêu tài cách đầy đủ, cụ thể,…Việc phân tích tài thực có u cầu ban giám đốc hay ban lãnh đạo Công ty Do vậy, nhà quản trị tài cần phải tiến hành phân tích đánh giá tình hình tài theo định kỳ thường xuyên Điều giúp cho nhà lãnh đạo thấy khả tiềm lực doanh nghiệp mình, từ đưa định đắn kịp thời nhằm không ngừng nâng cao giá trị khả cạnh tranh Công ty thị trường Hơn nữa, việc phân tích hoạt động tài cơng việc khơng đòi hỏi trình độ chun mơn cao mà tốn nhiều cơng sức Do để nâng cao chất lượng cơng tác phân tích tài Cơng ty nên thường xuyên đào tạo tuyển chọn cán tài có lực, nhiệt tình cơng việc nhằm trang bị kiến thức vững vàng kinh doanh cho họ 3.2.2.6 Hoàn thiện quy chế quản lý tài Quy chế tài cơng cụ quản lý quan trọng Cơng ty Vì Cơng ty cần phải xây dựng cho quy chế tài thích hợp Trước tiên Cơng ty phải đặt cho kế hoạch phát triển sở nguồn lực sẵn có huy động 112 Trong đặc biệt trọng đến quản lý sử dụng vốn, tài sản Ngồi có biện pháp quản lý doanh thu, chi phí kết sản xuất kinh doanh - Đối với việc huy động sử dụng vốn phải xây dựng quy định tài chi tiết huy động vốn dựa vào đâu, theo nguồn nào, người định huy động Khi huy động vốn có chế quản lý chặt chẽ, khơng để ứ đọng vốn thất thoát vốn - Đối với quản lý sử dụng tài sản phải quy định rõ trách nhiệm quyền hạn đơn vị cá nhân Các quy chế phải phổ biến đến tận người thực hiện, công bố công khai cho người lao động đơn vị biết để thực kiểm tra, giám sát trường hợp không thực định mức làm tăng chi phí phải phân tích rõ ngun nhân , trách nhiệm để xử lý theo quy định pháp luật - Đối với khoản chi phí khác chi phí hoa hồng khơng chi hoa hồng mơi giới cho đại lý bán hàng, khách hàng định, chức danh quản lý nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ cung ứng tiêu thụ sản phẩm Riêng việc chi hoa hồng môi giới giao dịch phải tuân thủ theo quy định tài 3.2.2.7 Tăng cường cơng tác quản trị tài Qua phân tích thực trạng Công ty ta nhận thấy việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh thực hiệu chưa cao Đối với nhà quản trị việc đánh giá phân tích cơng tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh chưa coi trọng Để quản lý chặt chẽ nữa, hàng năm Công ty nên tiến hành phân tích đánh giá cơng tác quản lý hiệu sử dụng vốn kinh doanh Việc phân tích đánh giá nên thơng qua việc xem xét khoản mục cấu thành nên vốn kinh doanh, qua biết tỷ trọng loại, mức độ ảnh hưởng loại tới doanh thu lợi nhuận, từ xác định nguyên nhân biến động đưa định quản lý để phát huy hạn chế kỳ Hơn thực tốt chức này, nhà quản trị doanh nghiệp chủ động đưa giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói riêng hiệu 113 kinh doanh nói chung Góp phần tăng cường khả cạnh tranh phát triển bền vững thị trường 3.2.3 Các giải pháp khác Hiệu hoạt động kinh doanh năm gần cơng ty khơng cao ngồi ngun nhân liên quan đến hoạt động tài số nguyên nhân khác xuất phát tư hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung yếu tố chất lượng, giá sản phẩm Chính vậy, thời gian tới, công ty cần thực số giải pháp sau để nâng cao hiệu kinh doanh mình: 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm Để sản phẩm Cơng ty có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thị trường phải tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng lao động Đối với lao động gián tiếp phải xếp cơng việc phù hợp với trình độ cá nhân khai thác triệt để khả tư duy, đầu óc sáng tạo họ Ngoài cần tổ chức hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm giảng dạy giúp họ nắm bắt kiến thức thành tựu khoa học Đối với lao động công nhân sản xuất trực tiếp, Cơng ty cần tạo khơng khí đoàn kết, quần chúng đội ngũ lãnh đạo với người cơng nhân thơng qua buổi nói chuyện để lắng nghe ý kiến cố gắng giải đáp thắc mắc họ cách chân thành, thẳng thắn Nếu cá nhân hay tập thể có thành tích xuất sắc lao động sản xuất sáng kiến mang lại lợi ích cho Cơng ty phải tun dương trích thưởng kịp thời Còn tập thể cá nhân khơng hồn thành kế hoạch Cơng ty giao phải tìm nguyên nhân xử lý Làm có tác dụng răn đe, giáo dục giúp họ có ý thức kỷ luật sản xuất phải ý nhiều đến trình độ tay nghề thân 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thị trường Thị trường có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nó nơi mà doanh nghiệp tìm kiếm yếu tố đầu vào để sản xuất kinh doanh, đồng thời nơi tiêu thụ đầu doanh nghiệp Lợi nhuận doanh nghiệp có sở thoả mãn nhu cầu thị trường Mọi hoạt 114 động doanh nghiệp diễn thị trường có quan hệ mật thiết với yếu tố thị trường cung cầu, giá cả… doanh nghiệp hoạt động có hiệu hay khơng trước tiên phải làm tốt cơng tác nghiên cứu thị trường nhằm có tín hiệu thơng tin cần thiết để phục vụ cho hoạt động Cơng ty đặt nhiệm vụ là: - Mở rộng thêm kênh phân phối địa phương có tiềm - Đẩy mạnh cơng tác truyền thông, tăng cường công tác hướng dẫn thị trường người tiêu dùng - Nâng cao tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ nội địa tổng doanh thu bán hàng - Phối hợp với quan chức tiến hành biện pháp triệt để nhằm chống nạn hàng nhái, hàng giả 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Về cải cách thủ tục hành Hiện thủ tục hành doanh nghiệp nói chung có nhiều tiến khâu yếu môi trường kinh doanh nước ta Các doanh nghiệp thường xuyên kêu ca, phàn nàn thủ tục hành phức tạp, khơng cần thiết; phiền hà, nhũng nhiễu số công chức Nhà nước gây hoạt động doanh nghiệp Đối với cơng ty thủ tục hành liên quan đến xuất nhập Trước hết thủ tục xin giấy phép nhập Để xin giấy phép nhập phải thực qua nhiều khâu, phải thống qua nhiều cấp phức tạp, gây lãng phí thời gian, làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Do đó, Nhà nước cần phải có biện pháp quan Nhà nước, Bộ, Ban, ngành liên quan giảm bớt thủ tục, quy định, giảm bớt thời gian xét duyệt giấy phép… Bên cạnh cơng ty có hoạt động xuất nhập nói chung cơng ty Vietj Mỹ nói riêng gặp nhiều phiền hà nhiều thời gian trình làm thủ tục nhập cửa việc có nhiều thủ tục kiểm tra giấy tờ kiểm tra hàng hóa điều thường làm nhiều thời gian doanh nghiệp 115 3.3.2 Về quản lý thị trường quản lý hoạt động nhập Nhà nước cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu loại hàng hóa nói chung sản phẩm dầu mỡ nhờn nói riêng Cơng ty kiến nghị Nhà nước tăng cường hoạt động quản lý ngành cơng nghiệp dầu mỡ nhờn, tăng cường biện pháp chống nhập lậu hàng hóa nói chung Trong chế xử lý vi phạm kinh doanh nhiều yếu Quản lý thị trường nhiều nơi nương tay với hàng lậu, hàng lậu tham gia vào lưu thơng khơng bị xử lý, trường hợp có bị bắt xử phạt hành theo vụ việc Chính việc xử lý chưa triệt để, khiến cho hàng lậu, hàng giả tràn lan thị trường gây ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp làm ăn nghiêm chỉnh pháp luật Đối với quản lý hoạt động nhập khẩu, Nhà nước cần khẩn trương thực triệt để biện pháp: - Nên xây dựng chế điều hành xuất nhập mang tính ổn định lâu dài - Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực quy định xuất nhập Nhà nước cần phải kiểm tra doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, kiểm tra kiểm sốt đội ngũ cán cơng chức thực thi kiểm tra kiểm sốt việc nhập lậu hàng hóa trôi nổi, nhập bất hợp pháp thị trường 3.3.3 Về sách tài tiền tệ Chính sách tài tiền tệ Nhà nước cơng cụ quan trọng để nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế xã hội, thực sách cơng Với vai trò đó, sách tài phải xây dựng sở sau: - Phải thực tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hướng hoạt động mình, nâng cao quyền tự chủ doanh nghiệp hoạt động tài chính, từ tạo lập, phân phối sử dụng nguồn lực tài chính, phải gắn quyền tự chủ, tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp với kết hoạt động kinh doanh 116 - Hoàn thiện loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập theo yêu cầu hội nhập khu vực quốc tế theo hướng đảm bảo nguồn thu cho ngân sách phải ưu tiên đầu tư khuyến khích phát triển sản xuất - Nhà nước cần xây dựng thị trường chứng khoán ổn định phát triển Đây tiền đề để tập đồn kinh tế phát triển mạnh Đó phương tiện thu hút đầu tư đại chúng thỏa đáng lành mạnh Nhà đầu tư hiểu đủ thị trường chứng khốn tham gia vào lĩnh vực hiệu nhiêu - Về sách tiền tệ: Nhà nước cần có sách phát triển thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, sử dụng công cụ lãi suất tỷ giá làm phương tiện điều hành kiểm soát hoạt động diễn thị trường, tác động đến mức cung cầu tiền Mục đích sách nhằm hỗ trợ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Đây điều cần thiết doanh nghiệp Việt nam 3.3.4 Về tín dụng, quản lý ngoại tệ ổn định tỷ giá  Về tín dụng Về lãi suất với tư cách biến số kinh tế vĩ mô, cơng cụ điều tiết vĩ mơ Nhà nước Nhà nước cần ổn định lãi suất xu hướng thời gian tới Nhà nước nên giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp Bởi biết vốn đầu vào quan trọng doanh nghiệp nói chung Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ nói riêng Nếu doanh nghiệp chuẩn bị phương án sản xuất kinh doanh phương án ứng với mức lãi suất định, điều đồng nghĩa với chi phi đầu vào doanh nghiệp cao làm giảm khả cạnh tranh doanh nghiệp Về quy định cho vay, Nhà nước nên có biện pháp giảm quy định cho vay ngân hàng doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần Việt Mỹ nói riêng Bởi ngồi lãi suất cho vay cao quy định, điều kiện cho vay, điều kiện tín dụng doanh nghiệp 117 tương đối khắt khe, làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn để tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng Hơn thời gian qua nhà nước có chủ trương cho doanh nghiệp vay gói kích thích kinh tế với lãi suất thấp chủ trương nhà nước đắn kịp thời điều kiện suy thoái kinh tế thực tế doanh nghiệp có đầy đủ tiêu chuẩn vay có vay nhiều thủ tục phiền hà ngân hàng đặt Vậy nên nhà nước có sách kiểm soát số hoạt động cho vay ngân hàng  Về quản lý ngoại tệ tỷ giá Chúng ta biết tỷ giá hối đoái với lãi suất ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập Đối với doanh nghiệp xuất tỷ giá hối đoái giảm thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp nhập gặp nhiều khó khăn ngược lại Hiện điều kiện mở cửa hội nhập doanh nghiệp phải quan tâm đến biến số kinh tế Đứng góc độ Nhà nước Nhà nước ln muốn điều tiết tỷ giá có lợi cho tăng trưởng kinh tế, khuyến khích xuất Còn doanh nghiệp doanh nghiệp xuất muốn giảm tỷ giá hối đoái, doanh nghiệp nhập ln muốn tỷ giá hối đối tăng lên Nhưng nhìn chung doanh nghiệp ln muốn Nhà nước trì tỷ giá ổn định sở doanh nghiệp phải dự báo xu biến động tỷ giá để có biện pháp đối phó kịp thời 3.3.5 Về khoa học công nghệ Hiện với tốc độ phát triển khoa học công nghệ giới vũ bão trình độ khoa học cơng nghệ nước ta tình trạng phát triển Trong bảng xếp hạng lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam đứng vị trí thấp có ngun nhân số tham nhũng cao, môi trường pháp lý yếu số phát triển công nghệ thấp Để tăng khả cạnh tranh kinh tế nói chung doanh nghiệp 118 Việt Nam nói riêng đồng thời với biện pháp khác, Nhà nước cần phải tạo hành lang cho khoa học công nghệ phát triển, khuyến khích doanh nghiệp nhập thiết bị tiên tiến, khuyến khích chuyển giao cơng nghệ đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam Ngồi biện pháp đưa vào gói kích cầu, Nhà nước nên đưa giải pháp nhằm đưa kinh tế suy thoái dần hồi phục trở lại 119 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt với hội nhập kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu xác định cho giải pháp tài phù hợp với thực trạng kinh doanh điều kiện nguồn lực để nâng cao hiệu kinh doanh, góp phần xây dựng phát triển bền vững dài hạn Qua đề tài “Giải pháp tài nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ”, tác giả khái quát vấn đề liên quan đến hiệu kinh doanh giải pháp tài doanh nghiệp Trên sở đó, tác giả nghiên cứu thực trạng hiệu kinh doanh thực trạng giải pháp tài tác động đến hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ Từ sở lý luận thực tiễn trên, tác giả đưa giải pháp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ thơng qua giải pháp tài Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành tác giả nhiều hạn chế, đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài hồn thiện có đóng góp tích cực cho phát triển khơng Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ nói riêng mà doanh nghiệp nói chung đường phục mục tiêu, chiến lược đề Tác giả hy vọng nghiên cứu mở định hướng cho tác giả tương lai tầm quan trọng giải pháp tài doanh nghiệp tác động giải pháp tài đến nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Cơng Đồn, Nguyễn Cảnh Lịch (2012), Kinh tế doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất Thống kê Phạm Thị Hà Giang (2008), Các giải pháp nâng cao lực quản trị tài Cơng ty TANIMEX, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Lương Nhung Hà (2014), Nghiên cứu mối quan hệ cấu vốn hiệu kinh doanh công ty niêm yết sàn giao dịch Việt Nam, Luận án tiến sĩ Đại học Ngoại thương Võ Tuấn Hào (2005), Một số giải pháp tài để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam gia nhập WTO, Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Nga (2009), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh thực cam kết gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thương Chu Hùng Nguyên (2003), Phương hướng giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh xuất công ty Packexim, Luận án tiến sĩ Đại học Ngoại thương Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ (2013, 2014, 2015), Báo cáo tài chính, Hà Nội Tiếng Anh Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, W Strahan and T Cadell, London Denis Davydov (2014), Essays on Debt financing, Firm performance, and Banking in Emerging Markets, University of VAASA 10 Kankalovich Vera (2010), The Effect Of Finance System On Export Performance Of Firms, Kyiv School of Economics 121 11 P Samerelson W Nordhaus (2010), Economics: An Introductory Analysis, McGraw-Hill 122 Phụ lục Danh mục câu hỏi vấn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ Ơng/ Bà vui lòng cho biết tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty năm gần đây? Ông/ Bà đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty? Theo Ông/ Bà, yếu tố tác động mạnh mẽ đến hiệu kinh doanh Công ty nay? Theo Ơng/ Bà yếu tố tài tác động đến hoạt động kinh doanh Công ty? Trong năm gần đây, Công ty triển khai giải pháp tài để nâng cao hiệu kinh doanh? Theo Ông/ Bà, giải pháp tài triển khai thời gian gần có tác động đến việc nâng cao hiệu kinh doanh Công ty? (tích cực hay tiêu cực) Ơng/ Bà nhận thấy giải pháp tài Cơng ty triển khai có điểm hạn chế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty? Trong thời gian tới, Công ty có biện pháp nhằm hồn thiện giải pháp tài để nâng cao hiệu kinh doanh? ... tác động giải pháp tài tài đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ Chương 3: Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 19... triển Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 98 3.1.2 Mục tiêu Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 101 3.2 Một số giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu. .. Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 59 2.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Dầu nhờn Quốc tế Việt Mỹ 61 2.3 Thực trạng giải pháp tài đến nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế việt mỹ , luận văn thạc sĩ giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dầu nhờn quốc tế việt mỹ , Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài luận văn ở trong và ngoài nước, Kết cấu luận văn, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN QUỐC TẾ VIỆT MỸ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU NHỜN QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn