Bước đầu nghiên cứu về bọ nhảy – Collembola ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ của Việt Nam

7 3 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 16:07

Bài viết nghiên cứu thành phần loài và phân bố của bọ nhảy – Collembola theo loại đất và địa điểm; một số đặc điểm của bọ nhảy - Collembola. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. 25(3): 29-35 Tạp chí Sinh học 9-2003 bớc đầu nghiên cứu bọ nhảy - Collembola - vùng gò ®åi B¾c Trung bé cđa ViƯt Nam ngun trÝ tiÕn, Nguyễn Thị Thu Anh Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Vùng gò đồi Bắc Trung vùng l nh thổ kẹp núi đồng vùng đất cao xen với đồng bằng, có độ cao từ 30-300 m Một số loại đất kể đất cát biển, đất nâu đỏ, đất nâu vàng, đất xói mòn trơ sỏi đá (đất gò đồi) [1,4,7] Đây bốn vùng có tính đa dạng sinh học cao Việt Nam Vùng gò đồi vùng sinh thái đặc thù, đ bị suy thoái Muốn khai thác có hiệu để bớc phục hồi lại đất đai xây dựng hệ sinh thái phù hợp, cần phải hiểu biết sâu sắc nhiều mặt: quy luật khí hậu, thủy văn, cấu tạo đất đai, trạng tài nguyên động thực vật [1] Các đợt điều tra, đánh giá trạng tài nguyên vùng đ đợc thực năm gần nhằm cung cấp dẫn liệu, tạo sở khoa học cho việc xây dựng đề án phát triển kinh tế - x hội vùng gò đồi tỉnh Bắc Trung Tuy nhiên, kết điều tra nhóm động vật không xơng sống đất (bao gồm bọ nhảy) hầu nh cha có Vì vậy, việc nghiên cứu cấu trúc định tính, định lợng nhóm bọ nhảy Collembola vùng gò đồi Bắc Trung nội dung công trình này, nh»m bỉ sung dÉn liƯu míi, më réng hiĨu biÕt đối tợng có kích thớc nhỏ, nhng đóng vai trò quan trọng trình sinh học đất, tham gia tích cực vào việc cải tạo, phục hồi độ phì đất I phơng pháp nghiên cứu Mẫu bọ nhảy - Collembola (Insecta) đợc thu thập 12 địa điểm thuộc tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình Quảng Trị, loại đất chính: đất cát, đất nâu đỏ đất gò đồi với kiểu thảm thực vật: vờn trồng ăn quanh nhà, vờn trồng chuyên canh, sa van cỏ - bụi rừng trồng (thông, phi lao) điểm nghiên cứu, mẫu định lợng đợc thu phù hợp với diện tích kiểu thảm thực vật theo phơng pháp chuẩn nghiên cứu khu hệ, sinh thái động vật đất [2, 3, 5] Đồng thời, thu mẫu định tính ống hút cầm tay để bổ sung thành phần loài khu vực điều tra Mẫu vật đợc định hình phócmon 4%, bảo quản Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội Các số cấu trúc phân tích: thành phần số lợng loài, mật độ (con/m2), số đa dạng loài H' (Shannon - Weaver), nhóm loài u phổ biến [2, 6] II Kết nghiên cứu Thành phần loài phân bố bọ nhảy Collembola theo loại đất địa điểm Đ thống kê đợc 65 loài bọ nhảy, phân bố loại đất (đất cát, đất nâu đỏ, đất gò đồi) tỉnh Bắc Trung (bảng 1) Trong 65 loài, có loài bổ sung cho khu hƯ Collembola cđa ViƯt Nam: Sminthurides pseudassimilis Sè loµi tËp trung ë hä: Entomobryidae (27/ 65 loµi, chiÕm 41,54%) vµ Isotomidae (8/65 loµi, chiÕm 12,30%) Hai giống Lepidocyrtus Homidia giống chiếm u 31 giống bọ nhảy khu vực điều tra (tơng ứng chiếm 15,62% 7,81% tổng số giống) Có 12 loài (chiếm 18,46% tổng số loài) phân bố loại đất kiểu Công trình đợc hỗ trợ kinh phí Chơng trình nghiên cứu 29 Bảng Thành phần loài phân bố bọ nhảy - Collembola (Insecta) theo loại đất địa điểm Địa điểm, loại đất STT Tên loài Quảng Hà Nghệ Thanh Bình Tĩnh An Hóa Đất Đất Đất Đất gò Đất Đất Đất gò cát nâu đỏ gò đồi đồi gò đồi gò đồi đồi Quảng Trị Hä Hypogastruridae Gièng Hypogastrura x Hypogastrura manubrialis Gièng Ceratophysella Ceratophysella denticulata C succinea x x Gièng Xenylla Xenylla humicola x x x x x x Gièng Aherontiellina x Aherontiellina sabina Hä Neanuridae Gièng Brachystomella Brachystomella parvula Gièng Friesea x Friesea sublimis x x x x Gièng Pseudachorutella Pseudachorutella assigilata x x x x x Gièng Lobella Lobella sp.1 Hä Isotomidae Gièng Folsomides 10 Folsomides exiguus x x x x x x x x x x x x x x Gièng Proisotoma 11 Proisotoma submuscicola 12 P tenella 13 P minuta x x x Gièng Isotomiella 14 x Isotomiella minor Gièng Cryptopygus 15 30 Cryptopygus thermophylus x x x x x x x Gièng Isotomurus 16 Isotomurus palustris x 17 I punctiferus x Hä Entomobryidae Gièng Dicranocentrus 18 x Dicranocentrus indicus x x x x x x Gièng Entomobrya 19 Entomobrya sp.1 20 Entomobrya sp.2 x x x Gièng Sinella 21 Sinella coeca x 22 S pseudostraminea x 23 S pseudomonoculata x x x x x x Gièng Willowsia 24 Willowsia mesothoraxa 25 Willowsia sp.1 x x x Gièng Seira 26 Seira oligochaeta x x x x 27 S camgiangensis 28 Seira sp.1 x x 29 Seira sp.2 x x x Gièng Homidia 30 Homidia subcingula x 31 H socia x 32 H sauteri f sinensis x 33 H glassa x 34 Homidia sp.1 x x x x x Gièng Lepidocyrtus 35 Lepidocyrtus (L.) cyaneus x x 36 L (L.) lanuginosus 37 Lepidocyrtus (L.) sp.1 38 L (Ascocyrtus) dahlii x x 39 L (Asc.) aseanus x x 40 L (Asc.) cinctus x x 41 L (Asc.) transiens x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 42 L (Asc.) sandakanicus x 43 L (Asc.) concolourus x 44 Lepidocyrtus (Asc.) sp.1 x x x x x x x x x x x x x x Hä Cyphoderidae Gièng Cyphoderus 45 Cyphoderus javanus x Hä Paronellidae Gièng Lepidonella 46 x Lepidonella sp.1 Gièng Salina 47 Salina celebensis x x 48 Salina sp.1 x x x x Gièng Callyntrura 49 Callyntrura lineata x 50 Callyntrura sp.3 x 51 Callyntrura sp.9 x x x x x x Hä Sminthurididae Gièng Sminthurides 52 Sminthurides aquaticus x 53 S pseudassimilis * x 54 S bothrium x x Gièng Sphaeridia 55 Sphaeridia pumilis 56 S zaheri x x x x x x x x Hä Katiannidae Gièng Sminthurinus 57 x Sminthurinus sp.1 x Hä Bourletiellidae Gièng Deuterosminthurus 58 x Deuterosminthurus sp.1 Gièng Bourletiella 59 Bourletiella sp.1 x Hä Sminthuridae Gièng Sphyrotheca 60 32 Sphyrotheca macrochaeta x x 61 S boneti 62 S nepalica x x x x x Hä Dicyrtomidae Gièng Dicyrtomina 63 Dicyrtomina (Calvatomina) antena x x 64 D (Cal.) tuberculata x 65 Dicyrtomina sp.3 x Ghi chó: * loµi míi bỉ sung cho khu hƯ bä nh¶y Collembola cđa ViƯt Nam sinh c¶nh: C thermophylus, P submuscicola (hä Isotomidae), W mesothoraxa, S oligochaeta, Lepidocyrtus (L.) cyaneus, Lepidocyrtus (Asc.) cinctus, L (Asc.) dahlii, L (Asc.) aseanus, L (Asc.) concolourus (hä Entomobryidae) vµ Salina sp.1, Salina celebensis (hä Paronellidae) Cã loµi gặp đất cát ven biển: Lepidocyrtus (Asc.) sandakanicus vµ Bourletiella sp.1 Cã loµi còng míi chØ gặp đất nâu đỏ: Ceratophysella succinea Trong 65 loài, có 39 loài (chiếm 60,0% tổng số loài) phân bố đất gò đồi nhng cha phát thấy đất cát đất nâu đỏ; có 13 loài (chiếm 20%) có mặt 4-7 địa điểm thuộc 4-5 tỉnh Đây tập hợp loài phổ biến hệ sinh thái vùng gò đồi Bắc Trung bộ: P submuscicola, F exiguus, C thermophylus, D indicus, S pseudomonoculata, L (Asc.) dahlii, L (Asc.) aseanus, L (Asc.) concolourus, C javanus, S celebensis, Callyntrura sp.3, S zaheri S boneti Phần lớn số chúng đại diện chủ yếu sống đất, lớp tầng mặt (0-10 cm), kích thớc nhỏ, di chuyển Chúng loài thích hợp với loại đất có hàm lợng mùn không cao, gặp chủ yếu sinh cảnh nhân tác: rừng trồng, vờn quanh nhà trồng ăn rau mầu ngắn ngày Một số đặc điểm bọ nhảy - Collembola theo loại đất địa điểm Kết phân tích số: số lợng loài, mật độ trung bình (con/m2) số đa dạng loài H' (Shannon - Weaver) đợc trình bày bảng Số lợng loài theo loại đất: phong phú đất gò đồi (62 loài) nghèo đất cát, đất nâu đỏ (tơng ứng 18, 19 loài) Tùy theo địa ®iĨm, sè loµi dao ®éng tõ 15 ®Õn 39 loµi Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị có số loài phong phú so với Nghệ An Hà Tĩnh Mật độ trung bình (con/m2) bọ nhảy dao động khoảng 2533-15100 con/m2 Trong đó, đất nâu đỏ Quảng Trị đất gò đồi Hà Tĩnh có mật độ bọ nhảy thấp (tơng ứng 2533 6320 con/m2) Đất cát Quảng Trị đất gò đồi điểm lại có mật độ trung bình cao, đạt từ 12233-15100 con/m2 Những địa điểm có mật độ bọ nhảy cao nơi có lớp phủ thực vật đa dạng (vờn quanh nhà, savan bụi, cỏ gò, đồi đợc phủ xanh nhiều loại thực vật thân gỗ), nhờ đó, tạo nhiều ổ sinh thái, tạo lớp vụn hữu giàu mùn, thích hợp cho nhiều loài chân khớp nhỏ sinh sống, phát triển Theo giá trị số đa dạng loài (H'), phân thành nhóm: nhóm đất có giá trị H'>2,000 bao gồm: đất gò đồi Quảng Bình, Thanh Hóa nhóm có giá trị H'
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu nghiên cứu về bọ nhảy – Collembola ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ của Việt Nam, Bước đầu nghiên cứu về bọ nhảy – Collembola ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn