Các loài sán lá thuộc bộ Aspidogastrida Skrjabin Et Guschanskaja, 1962 ký sinh ở ba ba trơn Pelodiscus Sinensis (Wiegmann, 1834) tại Việt Nam

5 0 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:56

Bài viết phân tích các loài sán lá thuộc bộ Aspidogastrida Skrjabin Et Guschanskaja, 1962 ký sinh ở ba ba trơn Pelodiscus Sinensis (Wiegmann, 1834) tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 28(1): 19-22 Tạp chí Sinh học 3-2006 loài sán l¸ thuéc bé Aspidogastrida Skrjabin et Guschanskaja, 1962 ký sinh ba ba trơn Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) việt nam Phạm Ngọc Doanh Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Đặc điểm đặc trng sán thuộc Aspidogastrida Skrjabin et Guschanskaja, 1962 có đĩa bám mặt bụng có vật chủ vòng đời phát triển Dựa vào sai khác so với loài sán khác, số tác giả đ tách Aspidogastrida khỏi lớp Sán (Trematoda) nâng lên thành lớp độc lập Tuy nhiên, quan điểm không đợc nhiều tác giả tán thành xếp vào phân lớp Aspidogastrea Faust et Tang, 1936 lớp Sán Trematoda Phân lớp có Aspidogastrida, với khoảng 80 loài họ ký sinh loại nhuyễn thể, cá rùa Nhóm sán có ý nghĩa mặt kinh tế, nhng lại thu hút quan tâm nhà sinh học, nhóm sán cổ Trong trình nghiên cứu ký sinh trùng bò sát vùng đồng sông Hồng năm 1998-1999, đ thu đợc loài sán thuộc Aspidogastrida ký sinh ba ba trơn Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834), có loài lần đợc phát Việt Nam I Phơng pháp nghiên cứu - Ba ba trơn mua tỉnh đồng sông Hồng, sau mổ khám toàn diện - Mẫu sán đợc định hình cồn 70o, sau nhuộm axit cacmin - Đo vẽ dới kính hiển vi, định loại dựa vào đặc điểm hình thái II Kết nghiên cứu Kết mổ khám 160 cá thể ba ba trơn tỉnh đồng sông Hồng, gồm: Hải Dơng (Chí Linh, Tứ Kỳ), Hải Phòng (Kiến Thuỵ), Hà Nam (Duy Tiên, Kim Bảng), Thái Bình (Đông Hng) Nam Định (Hải Hậu), đ thu đợc loài sán thuộc Aspidogastrida, là: Cotylapsis sinensis, Lophotaspis orientalis Lophotaspis interiora Trong đó, loài Cotylapsis sinensis Lophotaspis interiora lần đợc phát hiện, bổ sung cho khu hệ sán Việt Nam, loài Lophotaspis orientalis đ đợc Odening phát vào năm 1968 Hà Nội, nhiên hình vẽ mô tả cha đầy đủ cần đợc bổ sung Dới mô tả hình vẽ loài sán Họ Aspidogastridae Poche, 1907 Gièng Cotylapsis Leidy, 1857 Cotylapsis sinensis Faust et Tang, 1936 Faust C A et Tang C C., 1936 Parasitology, 28 (4): 487-501 VËt chđ: ba ba tr¬n Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) Nơi ký sinh: ruột Nơi phát hiện: Hải Dơng (Chí Linh), Thái Bình (Đông Hng), Hà Nam (Kim Bảng) Mô tả: thể sán dày, sống có màu đỏ Kích thớc thể: 2,2-3,1 ì 1,6-2,2 mm Giác miệng không rõ bám nh loài sán khác, nằm mút trớc thể, có kích thớc 0,23-0,47 ì 0,37-0,57 mm Hầu có kích thớc 0,21-0,31 ì 0,25-0,37 mm; nhánh ruột không chẻ đôi mà kéo dài xuống đến tinh hoàn mép sau tinh hoàn Cơ quan bám phần bụng, lật ngợc lên trông giống nh mai rùa, bao gồm 20 mấu bám xung quanh mấu ngang Chỉ có tinh hoàn hình bầu dục n»m lïi vỊ nưa sau c¬ thĨ, cã kÝch th−íc 0,240,41 × 0,37-0,66 mm Buång trøng h×nh ovan, 19 n»m lệch bên trái phía trớc tinh hoàn, có kích th−íc 0,13-0,29 × 0,21-0,31 mm Tói sinh dơc lín, n»m bên trái ruột, sau hầu Tuyến no n hoàng gồm nhiều bao no n nằm xung quanh thĨ phÝa c¸c mÊu b¸m Tư cung chøa Ýt trøng; trøng cã kÝch th−íc lín: 0,17-0,19 × 0,11-0,13 mm (hình 1) Tỷ lệ cờng độ nhiễm: địa điểm, nghiên cứu 25 cá thể ba ba Tỷ lệ nhiễm loài sán địa điểm Hải Dơng (Chí Linh), Thái Bình (Đông Hng) Hà Nam (Kim Bảng) tơng ứng 4,0%, 25% 28,0%, với cờng độ nhiễm từ 1-16 sán/vật chủ Số mẫu nghiên cứu: 10 cá thể b a Hình Cotylapsis sinensis Faust et Tang, 1936 a hình dạng chung; b mấu bám mặt bụng Họ Aspidogastridae Poche, 1907 Giống Lophotaspis Looss, 1902 Lophotaspis orientalis Faust et Tang, 1936 Faust C A et Tang C C., 1936 Parasitology, 28 (4): 487-501 Vật chủ: ba ba trơn Nơi ký sinh: dày Nơi phát hiện: Nam Định (Hải Hậu) Mô tả: thể sán dầy, nhẵn, hình bầu dục Kích thớc thể 4,2-4,5 ì 1,5-1,6 mm Đĩa bám mặt bụng thể, có kích thớc 2,6-3,1 ì 1,5 mm, gồm 54 hốc bám xếp thành vòng: vòng 30 hốc bám, vòng 24 hốc bám 20 Giác miệng có kích thớc 0,30-0,32 ì 0,33-0,40 mm, bám nh loài sán khác Trớc hầu ngắn 0,25-0,27 mm; hầu có kích thớc 0,37-0,47 ì 0,43-0,47 mm ống ruột không chẻ đôi mà kéo thẳng xuống phía sau thể, vợt mép sau tinh hoàn Chỉ có tinh hoàn hình ovan, nằm phần cuối thể, có kích thớc 0,41-0,55 ì 0,65-0,66 mm Buồng trứng hình ovan, nhỏ tinh hoàn nằm lệch phía bên phải phía trớc tinh hoàn, có kích thớc 0,22 ì 0,33 mm Tun no n hoµng gåm nhiỊu bao no n n»m xung quanh thể, nhng không vợt phần đĩa bám Tử cung chứa nhiều trứng lấp đầy phần thể từ tinh hoàn tới gần hầu; lỗ sinh dục đổ sau hầu Trứng có kích thớc 0,10-0,12 ì 0,05-0,06 mm (h×nh 2) a a b H×nh Lophotaspis orientalis Faust et Tang, 1936 b H×nh Lophotaspis interiora Ward et Hopkins, 1931 a nhìn mặt lng; b nhìn mặt bụng Tỷ lệ cờng độ nhiễm: số 25 cá thể ba ba đợc nghiên cứu Nam Định (Hải Hậu), có cá thể bị nhiễm loài sán này, chiếm tỷ lệ 8,0%, với cờng độ nhiễm từ 2-4 sán/vật chủ Số mẫu nghiên cứu: c¸ thĨ Lophotaspis interiora Ward et Hopkins, 1931 Henry B Ward and Sewell H Hopkins, 1931 The Journal of Parasitology, 18: 69-78 VËt chđ: ba ba tr¬n N¬i ký sinh: dày Nơi phát hiện: Hải Dơng (Chí Linh), Nam Định (Hải Hậu) Mô tả: thể sán dầy, nhẵn, hình bầu dục Kích thớc thể 4,5-5,0 ì 1,3-1,6 mm Đĩa bám mặt bụng, có kích thớc 4,0-4,4 ì 1,2-1,5 mm, gồm 65 hốc bám xếp thành vòng chia thành hàng: vòng 35 hốc bám, vòng 30 hốc bám Giác miệng có kích thớc 0,29-0,33 ì 0,37-0,45 m, bám nh loài sán khác Không có trớc hầu; hầu có kích thớc 0,39-0,45 ì 0,43-0,45 mm ống ruột không chẻ đôi mà kéo thẳng xuống phía sau thể, vợt mép sau tinh hoàn Chỉ có tinh hoàn hình ovan, nằm phần cuối thể, có kích thớc 0,43-0,53 ì 0,61-0,65 mm Buồng trứng hình ovan, nhỏ tinh hoàn, nằm lệch phía bên phải phía trớc tinh hoàn, có kích thớc 0,22-0,25 ì 0,31-0,33 mm Tuyến no n hoàng gồm nhiỊu bao no n n»m xung quanh c¬ thĨ, cã chiều dài chiếm 2/3 đĩa bám, không vợt phần đĩa bám Tử cung chứa nhiều trứng lấp đầy phần thể từ tinh hoàn tới gần hầu; lỗ sinh dục đổ sau hầu Trứng có kích thớc 0,10-0,12 ì 0,05-0,06 mm (hình 3) Tỷ lệ cờng độ nhiễm: tỷ lệ nhiễm loài sán địa điểm Hải Dơng (Chí Linh) Nam Định (Hải Hậu) 4,0% với cờng độ nhiễm từ 1-2 sán/vật chủ Số mẫu nghiên cứu: cá thể Tài liƯu tham kh¶o Chauhan et al., 1953: Records of India Museum, Vol.51, Part II Subclass Aspidogastrea, p.209-224 Faust C A et Tang C C., 1936: Parasitology, 28 (4): 487-501 21 Henry B Ward and Sewell H Hopkins, 1931: The Journal of Parasitology, 18: 69-78 Klaus Odening, 1968: Tạp chí Động vật học, (4): 289-290 (tiếng §øc) Rev Franz Huber, Chu-Fang Lo and Chung-Hsiung Wang, 1975: Bull Inst Zool., Academia Sinica, 14(1): 1-7 (tiÕng Nga) Sherman S., Hendrix and Short, 1965: The Journal of 51(4): 561-569 Sherman S., Hendrix and Short, 1972: The Journal of 58(1): 63-67 Sharpilo V P., 1976: Khu hệ giun sán ký sinh bò sát Liên Xô: 15-16 Nxb Kieb Skrjabin, 1952: Sán ký sinh ngời động vật, VI: 15-149 Robert B Parasitology, Robert B Parasitology, Trematode species of the order Aspidogastrida parasiting in turtle Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) in vietnam Pham Ngoc Doanh SUMMARY Upto now, there is few article about Aspidogastrid in Vietnam This paper describes species of the order Aspidogastrida Skrjabin et Guschanskaja, 1962 collected from turtles (Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834)) in Vietnam They are: Cotylapsis sinensis Faust et Tang, 1936, Lophotaspis orientalis Faust et Tang, 1936 and Lophotaspis interiora Ward et Hopkins, 1931 Among them, species Cotylapsis sinensis and Lophotaspis interiora are recorded for the first time in Vietnam Ngày nhận bài: 28-05-2005 Tin buồn Tạp chí Sinh học vô thơng tiếc báo tin: PGS.TS Lý Kim Bảng Uỷ viên Hội đồng biên tập Tạp chí Sinh học, đ từ trần ngày tháng năm 2006 Lễ tang đ đợc cử hành ngày tháng năm 2006, an táng nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội Tạp chí Sinh học xin chân thành chia buồn gia quyến Hội đồng biên tập Tạp chÝ Sinh häc 22 23 ... Aspidogastrida Skrjabin et Guschanskaja, 1962 collected from turtles (Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834)) in Vietnam They are: Cotylapsis sinensis Faust et Tang, 1936, Lophotaspis orientalis Faust et Tang,... turtle Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1834) in vietnam Pham Ngoc Doanh SUMMARY Upto now, there is few article about Aspidogastrid in Vietnam This paper describes species of the order Aspidogastrida. .. hệ giun sán ký sinh bò sát Liên Xô: 15-16 Nxb Kieb Skrjabin, 1952: Sán ký sinh ngời động vật, VI: 15-149 Robert B Parasitology, Robert B Parasitology, Trematode species of the order Aspidogastrida
- Xem thêm -

Xem thêm: Các loài sán lá thuộc bộ Aspidogastrida Skrjabin Et Guschanskaja, 1962 ký sinh ở ba ba trơn Pelodiscus Sinensis (Wiegmann, 1834) tại Việt Nam, Các loài sán lá thuộc bộ Aspidogastrida Skrjabin Et Guschanskaja, 1962 ký sinh ở ba ba trơn Pelodiscus Sinensis (Wiegmann, 1834) tại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn