Bổ sung hai loài mới của chi Dischidia R. Br. (Asclepiadaceae) cho hệ thực vật của Việt Nam

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:29

Dischidia singularis Craib và D. griffithii Griff. móc cũ. đụ. (Dischidia R. Br., Asclepiadaceae) là hai kỷ lục mới cho hệ thực vật Việt Nam. D. singularis Craib và D. griffithii Griff phân biệt với các loài Dischidia khác ở Việt Nam bằng: hình dạng của corona; thân và để lại lộng lẫy; hình dạng của lá; tóc trên thùy; kích thước của hoa hồng ngoại; caudicles dài hơn hoặc ngắn hơn tiểu thể. D. singularis Craib phân biệt với D. griffithii Griff. móc cũ. đụ. bởi: hình dạng của nghỉ phép; thùy tóc tràng hoa; caudicles dài hơn tiểu thể. T¹p chÝ Sinh häc 26(3): 34-36 9-2004 Bỉ sung hai loµi míi cđa chi Dischidia R Br (Asclepiadaceae) cho hƯ thực vật Việt Nam Trần Thế Bách, Vũ Xuân Phơng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Trên giới, chi Dischidia có khoảng 80 loài Việt Nam, theo Phạm Hoàmg Hộ (2000), chi Dischidia có loài Tuy nhiên, loài Dischidia alboflava Cost D balansae Cost đ trở thành synonym (tên đồng nghĩa) D tonkinensis Cost Vì vậy, thực chất công trình đ đề cập đến họ Thiên lý Việt Nam chi Dischidia có loài: D major (Vahl) Merr., D imbricata (Bl.) Decne., D acuminata Cost., D pseudo-benghalensis Cost., D tonkinensis Cost., D hirsuta (Bl.) Decne., vµ D numularia R Br Trong nghiên cứu mẫu vật phòng tiêu thực vật Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật (HN), đ phát có mặt loài D singularis Craib D griffithii Griff ex Hook f Đây loµi míi bỉ sung cho hƯ thùc vËt cđa Việt Nam Sau khóa định loại loài chi Dischidia đ biết Việt Nam Dựa vào khóa định loại dới đây, ta thấy đợc khác biƯt cđa loµi D singularis Craib vµ D griffithii Griff ex Hook f so với loài lại cđa chi Dischidia cã ë ViƯt Nam V× vËy, cã thể khẳng định loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam Sau mô tả loài D singularis Craib D griffithii Griff ex Hook f Khóa định loại loài chi Dischidia biết Việt Nam 1A Vảy tràng phụ hình mỏ neo 2A Lá có dạng, dạng hình bình nớc Dischidia major (Vahl) Merr 2B Không có dạng bình nớc 3A Thùy tràng nhẵn .2 D nummularia R Br 3B Thùy tràng có lông 4A Lá hình dải .3 D pseudo-benghalensis Cost 4B Lá hình bầu dục hay hình trứng .4 D tonkinensis Cost 1B Vảy tràng phụ hình mũi tên 5A Thùy tràng có lông 6A Lá hình thận Có cuống cụm hoa dài h¬n hay b»ng cm D imbricata (Bl.) Decne 6B Lá không hình thận Cuống cụm hoa ngắn hay cm 7A Thân có lông .6 D hirsuta (Bl.) Decne 7B Thân nh½n D singularis Craib 5B Thuỳ tràng nhẵn 8A Lá hình trứng ngợc hay mác ngợc Cơ quan truyền phấn có chuôi ngắn gót D griffithii Griff ex Hook f 8B Lá không hình trứng ngợc hay mác ngợc Cơ quan truyền phấn có chuôi dài gót D acuminata Cost 34 Dischidia griffithii Griff ex Hook f 1883 Fl Brit Ind 4(10): 51 C©y phơ sinh, th©n nạc, có dịch màu trắng, nhẵn, nhiều khía dọc khô, dày 2-4 mm; khoảng cách đốt không ®Ịu nhau, thay ®ỉi tõ 1-15 cm L¸ mäc ®èi; phiến hình mác ngợc hay trứng ngợc, nhẵn; dài 3,8-9 cm, réng 2-3,6 cm; ®Ønh tï, cã mòi nhän dài 3-6 mm; gốc nhọn, hẹp dần phía cuống; gân mờ, 3-5 cặp, xiên; cuống dài 0,5-1,5 cm, rộng 1-2 mm Cụm hoa dạng tán; gồm 1-6 hoa; hoa màu trắng; cụm hoa có 1-2 trục; cuống cụm hoa ngắn, dày Nụ hoa hình trứng rộng, cao kho¶ng mm; réng kho¶ng 3-3,5 mm Cuèng hoa 1-1,5 mm; đài nhỏ, hình trứng rộng, cỡ ì mm, với tuyến gốc; tràng hình hũ, nhẵn ngoại trừ mặt họng tràng; ống dài 1,8-2 mm; thuỳ hình tam giác, dài 1-1,2 mm; họng tràng phủ lông dày mặt Vảy tràng phụ hình mũi tên, đỉnh tù Hạt phấn họp thành khối phấn có sáp bao vách khối phấn; khối phấn hớng lên, cao khoảng 0.3 mm; gót đính dài khoảng 0,2 mm, dài chuôi Bầu cao khoảng mm (hình 1) Hình Dischidia griffithii Griff ex Hook f Cµnh mang hoa; Nơ hoa; Bầu, đài; Cơ quan truyền phấn (hình vÏ theo mÉu LX-VN 658) Loc class.: “Tenasserim; at Mergui, on trees” Typus: Griffithii sine num Sinh häc vµ sinh thái: Phụ sinh Ra hoa tháng 5-6 Phân bố: Gia Lai (An Khê: Kon Hà Nừng); Đắc Lắc (Đắc Mil) Còn phân bố Lào, ấn Độ Mẫu nghiên cứu: Gia Lai , LX-VN 658 ; Đắc Lắc, T § Lý 712 (HN) D singularis Craib, 1911 Bull Misc Inform Kew : 419; Cost 1912 Fl Gen Indoch 4: 149 Cây phụ sinh hay bám đá; thân nhẵn, có đờng vân không Lá mọc đối; phiến hình trứng, bầu dục, mác non, nhọn đỉnh, gốc tù, trởng thành có thùy bên tạo thành hình chữ thập, nhẵn, gân mờ, dài 1,2-7 cm, rộng 3-30 mm; có có kích thớc dài 1,5 cm; cuống dài khoảng 1-2 mm Cụm hoa dạng tán; cụm hoa có 1-2 trục; cuống cụm hoa ngắn Nụ hoa hình mác, dài 3-4 mm Cuống hoa mm; đài nhỏ, hình trứng đến mác; tràng hình hũ, màu trắng, nhẵn ngoại trừ thùy tràng; ống dài mm; thuỳ hình mác, dài 1-1,5 mm Vảy tràng phụ hình mũi tên, mỏng Hạt phấn họp thành khối phấn có sáp bao vách khối phấn; khối phấn hớng lên; gót đính ngắn chuôi (hình 2) Hình Dischidia singularis Craib Cµnh mang hoa; Cơm hoa; Nụ hoa; Tràng hoa; Cột nhị nhụy vảy tràng phụ (hình vẽ theo mẫu VH 6366) Loc class.: Siam Sinh học Sinh thái: Phụ sinh hay bám đá Ra hoa tháng Phân bố: Đắc Lắc (Krong Bong: Cu Pui); 35 Lâm Đồng (Lạc Dơng) Còn phân bố Lào, Thái Lan Mẫu nghiên cứu: Đắc Lắc, VH 6366; Lâm Đồng, V N Tù 95 (HN) 1995: Asclepiadaceae In: Wu, S Y et Raven, P H.: Fl China, 16: 193-270 Science Press, Beijing, China et Missouri Botanical Garden, St Louis, United States Phạm Hoàng Hộ, 2000: Asclepiadaceae Cây cỏ Việt Nam, Nxb Trẻ Tài liệu tham khảo Costantin J., 1912: Lecomte, H: Flore GÐnÐrale de l’ Indo-Chine, 4(1): 1-154 Masson et Cie, Paris Li P T., Gilbert M G , Stevens W D., Hooker J D., 1883: Asclepiadeae Flora of British India, 4: 1-78 Rintz R E., 1980: Blumea, 26: 81-126 Leiden, the Netherlands Two new species of the genus Dischidia R Br (Asclepiadaceae) for the Flora of Vietnam tran the bach, Vu xuan phuong Summary Dischidia singularis Craib and D griffithii Griff ex Hook f (Dischidia R Br., Asclepiadaceae) are two new records for the flora of Vietnam D singularis Craib and D griffithii Griff ex Hook f distinguish with the other species of Dischidia in Vietnam by: shape of corona; stem and leave glabrous; shape of leaves; hair on lobes; size of inflorescences; caudicles longer or shorter than corpuscle D singularis Craib distinguish with D griffithii Griff ex Hook f by: shape of leave; lobes of corolla hair; caudicles longer than corpuscle Ngµy nhËn bµi: 31-10-2002 36 ... of the genus Dischidia R Br (Asclepiadaceae) for the Flora of Vietnam tran the bach, Vu xuan phuong Summary Dischidia singularis Craib and D griffithii Griff ex Hook f (Dischidia R Br., Asclepiadaceae)... of Vietnam D singularis Craib and D griffithii Griff ex Hook f distinguish with the other species of Dischidia in Vietnam by: shape of corona; stem and leave glabrous; shape of leaves; hair on... Y et Raven, P H.: Fl China, 16: 193-270 Science Press, Beijing, China et Missouri Botanical Garden, St Louis, United States Phạm Hoàng Hộ, 2000: Asclepiadaceae Cây cỏ Việt Nam, Nxb Trẻ Tài liƯu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bổ sung hai loài mới của chi Dischidia R. Br. (Asclepiadaceae) cho hệ thực vật của Việt Nam, Bổ sung hai loài mới của chi Dischidia R. Br. (Asclepiadaceae) cho hệ thực vật của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn