Dang ky noi quy lao dong hoan thanh

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:23

Tên đơn vị: Cty CỔ PHẦN DV-TM-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỄN THÔNG HỢP THÀNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Tp.HCM, Ngày 09 tháng 05 năm 2007 Số: 13 /HT-VT V/v: Đăng ký nội quy lao động Kính gửi: Phòng Lao Động TB & XH Quận 10 Thực luât Lao động sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06/07/1995 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 41/CP Chính phủ, Thơng tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Công ty CP DV-TM-ĐT Viễn Thông Hợp Thành đề nghị Phòng Lao động – Thương binh Xã hội Quận 10 xem xét thông báo kết việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có: Quyết định ban hành nội quy lao động Bản nội quy lao động Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ - Như trên; (Ký tên, đóng dấu) - Ban chấp hành cơng đồn sở (để theo dõi); - Lưu đơn vị Phan Thị Phương Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Dang ky noi quy lao dong hoan thanh , Dang ky noi quy lao dong hoan thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn