Ứng dụng tảo Chlorella sp. và Daphnia sp. lọc chất thải hữu cơ trong nước thải từ quá trình chăn nuôi lợn sau xử lý bằng UASB

9 0 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:17

Nước thải từ trại chăn nuôi lợn được xử lý bằng một số phương pháp thông thường như bể biogas, UASB... thường chưa đạt tiêu chuẩn, bởi vì còn có một số chất hữu cơ làm ô nhiễm nguồn nước. Để có thể chấp nhận tái sử dụng được nguồn nước này là một thách thức lớn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát khả năng lọc chất thải hữu cơ trong nước thải từ quá trình chăn nuôi lợn cùng với sự sinh trưởng và phát triển của tảo Chlorella sp. và Daphnia sp. TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 145-153 ỨNG DỤNG TẢO Chlorella sp VÀ Daphnia sp LỌC CHẤT THẢI HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI TỪ Q TRÌNH CHĂN NI LỢN SAU XỬ LÝ BẰNG UASB Võ Thị Kiều Thanh*, Nguyễn Duy Tân, Vũ Thị Lan Anh, Phùng Huy Huấn Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, (*)thanhvtk@itb.ac.vn TĨM TẮT: Nước thải từ trại chăn ni lợn xử lý số phương pháp thông thường bể biogas, UASB thường chưa đạt tiêu chuẩn, có số chất hữu làm nhiễm nguồn nước Để chấp nhận tái sử dụng nguồn nước thách thức lớn Trong nghiên cứu này, khảo sát khả lọc chất thải hữu nước thải từ q trình chăn ni lợn với sinh trưởng phát triển tảo Chlorella sp Daphnia sp Mẫu nước thải sau xử lý yếm khí hiếu khí từ trại chăn ni lợn Đồng Hiệp, Hồ Chí Minh có hàm lượng COD: 430 mg/l; BOD5: 174 mg/l; nitơ tổng số (TN): 538 mg/l; phosphor tổng số (TP): 191 mg/l pha loãng lần với nước máy đem nuôi tảo ngày, điều kiện ánh sáng 1000 lux, nhiệt độ 28oC sinh khối tảo đạt 107 tế bào/ml, hàm lượng COD nước thải từ q trình chăn ni lợn giảm 65,8-88,2%; BOD5 giảm 61,4-84%; TN giảm 87,490,18% đạt tiêu chuẩn xả thải Việt Nam; có hàm lượng TP có hiệu xử lý 47,7-56,15%, hàm lượng lại cao 18,9-100 mg/l chưa đạt tiêu chuẩn xả thải Việt Nam Mẫu nước thải từ q trình chăn ni lợn sau ni tảo ngày bố trí thí nghiệm đem ni 10 Daphnid (0-24 tuổi)/500 ml, sau 16 ngày lọc hoàn toàn lượng tảo mẫu tốc độ sinh trưởng Daphnia mẫu thí nghiệm đạt từ 0,18-0,23 Hàm lượng TN TP tiếp tục giảm đến 94,15%, 80% đạt tiêu chuẩn đổ nguồn nước Từ khóa: Chlorella, Daphnia, nước thải chăn nuôi lợn xử lý MỞ ĐẦU Ơ nhiễm mơi trường nói chung nước thải nói riêng vấn đề thời sự, thu hút quan tâm quan chức người dân Ở Việt Nam, tình hình nhiễm nguồn nước nhà máy gây ngày nghiêm trọng Nguyên nhân trạng chi phí xây dựng vận hành hệ thống xử lý nước thải lớn Các doanh nghiệp mặt khơng đủ tài chính, mặt khác lại quan tâm đến lợi nhuận mà không nghĩ đến hậu Hơn nữa, lượng nước thải khó xử lý phương pháp thông thường hàm lượng chất phức tạp, vậy, nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Nước thải từ trại chăn nuôi lợn ví dụ điển hình, chứa lượng lớn nitơ photpho, hợp chất hòa tan nên khó tách chúng khỏi nước phương pháp lọc thơng thường Tính chất nước thải từ trại chăn nuôi lợn xử lý phương pháp tiêu biểu (bể biogas, UASB ) thường chưa đạt tiêu chuẩn thải nguồn nước [15] Tái sử dụng nguồn nước với cách chấp nhận thách thức lớn Trong tự nhiên, có nhiều lồi thủy sinh có khả xử lý nước thải hiệu như: loại tảo Chlorella, bèo, số loài giáp xác thuộc họ Daphnia Chúng sử dụng cơng đoạn quy trình xử lý nước thải với thiết bị ni đơn giản chi phí vận hành thấp, nước thải hoàn toàn đạt tiêu chuẩn cho phép Đặc biệt, loài thuỷ sinh động vật nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho tôm, cá [2] Tuy nhiên, bên cạnh xử lý hiệu số chất hữu tế bào tảo sản phẩm phụ, làm tái nhiểm nguồn nước Có số phương pháp để thu tế bào tảo từ nguồn nước đông tụ - kết bơng, làm chúng lên khí hòa tan, tự kết bơng phương pháp đòi hỏi thêm chi phí đầu tư với giá thành cao kỹ thực [15] Sử dụng loài giáp xác nhỏ Daphnia sp để loại bỏ sinh khối tảo [10] làm giảm giá trị BOD đề nghị đáng quan tâm nghiên cứu Dapnhia sp dễ dàng thu từ nguồn nước, thức ăn cho số động vật sống nước Đặc biệt cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng trại ương ni cá cá cảnh Chính đặc điểm chúng tơi 145 Vo Thi Kieu Thanh, Nguyen Duy Tan, Vu Thi Lan Anh, Phung Huy Huan tiến hành sử dụng tảo Chlorella sp Daphnia sp lọc chất thải hữu nước thải từ q trình chăn ni heo, để bước đầu đánh giá khả xử lý nước thải hữu thủy sinh động vật, từ sử dụng nguồn thủy sinh sẵn có tự nhiên đưa định hướng cho việc áp dụng quy trình xử lý nước thải giàu chất hữu Đồng Hiệp đưa phòng thí nghiệm tiến hành đo tiêu sau: COD: 430 mg/l; BOD5: 174 mg/l; TS: 0.1118 g/l; SS: 0,013 g/l; nitơ tổng số: 538 mg/l; photpho tổng số: 191 mg/l, với tiêu có TS SS đạt tiêu chuẩn xả thải lại khơng đạt tiêu xả thải loại B, chúng tơi khơng khảo sát TS SS mẫu thí nghiệm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chúng tơi tiến hành bố trí thí nghiệm sau: mẫu đối chứng (ĐC) tảo nuôi môi trường nhân tạo [4], mẫu nước thải (M) mẫu pha loãng với nước máy (NM) theo thứ tự: M : NM; M : NM; M : 3NM; 1M : 4NM; M : NM, với thể tích 800 ml + 80 ml tảo giống (4,2 × 106/ml) với nhiệt độ 28oC, ánh sáng 1.000 lux - 16/8 h sáng/tối có sục khí (hình 1) Vật liệu Tảo Chlorella sp cung cấp từ Society Aquamer, Mèze, Pháp, giữ giống phòng thí nghiệm Viện Sinh học nhiệt đới môi trường nhân tạo theo EPA, 1978 [4] Dapnia sp dòng 1829 từ Thụy Sĩ theo OECD, 1983 [12] với nhiệt độ 28oC; ánh sáng 1.000lux - 16/8 h sáng/tối Mẫu nước thải chăn nuôi lợn lấy Xí nghiệp chăn ni lợn Đồng Hiệp, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh Phương pháp Phân tích nitơ tổng: Persulfate digestion method (10071) - Hach DR/2400; phân tích phosphor tổng: PhosVer® with Acid persulfate digestion method (8190) - Hach DR/2400; phân tích TS: TCVN - 88; phân tích SS: TCVN - 88; phân tích BOD: BODTrak test procedure (26197 - 18) Hach; Phân tích COD: COD reactor model 45600 - Hach; Phương pháp nuôi tảo Chlorella sp [4]; phương pháp nuôi Daphnia sp [12]; phương pháp đếm tảo: buồng đếm hồng cầu; phương pháp tính tốc độ sinh trưởng tảo Chlorella sp Daphnia sp theo công thức GR = (lnNt - lnNo)/t với Nt số lượng tảo (Dapnhnia sp.) mẫu sau thời gian t ngày; No số lượng tảo (Daphnia sp.) mẫu ngày đầu tiên; t thời gian kết thúc thí nghiệm [9]; phương pháp xử lý số liệu Microsoft Excel KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Sinh trưởng tảo Chlorella sp môi trường nước thải từ trình chăn ni heo ảnh hưởng chúng đến tiêu hóa sinh nước thải Mẫu nước thải sau xử lý yếm khí hiếu khí có bổ sung vi sinh (EM) từ trại chăn ni lợn 146 Mỗi mẫu lặp lại lần Tuy nhiên, để thể tương đối xác số liệu, chúng tơi lấy mẫu ml, hòa lại với nhau, đem xác định số lượng sinh vật thử nghiệm tiêu lý hóa thí nghiệm Sinh trưởng tảo môi trường nước thải từ q trình chăn ni lợn Chúng tơi đếm tảo buồng đếm hồng cầu ngày, sau chín ngày thí nghiệm xác định tốc độ sinh trưởng tảo Chlorella sp biểu diễn dạng đồ thị (hình 3) Trong ngày đầu, số lượng tảo mẫu nước thải giảm chưa thích ứng với môi trường nước thải, môi trường tổng hợp mẫu đối chứng tảo phát triển tốt Sau ngày tất mẫu có số lượng tảo tăng, có mẫu nguyên thủy, số lượng tảo có khuynh hướng giảm dần Tốc độ sinh trưởng mẫu đối chứng phát triển tốt 0,204/ngày, tốc độ sinh trưởng mẫu nguyên thủy không phát triển, tốc độ sinh trưởng mẫu pha lỗng với nước máy có phát triển không theo kịp tốc độ phát triển mẫu đối chứng đạt 0,09; 0,107; 0,116; 0,133; 0,125/ngày tương ứng với tỷ lệ pha loãng Wang et al (2009) [9] cơng bố tảo Chlorella có tốc độ sinh trưởng nước thải sinh hoạt Thành phố 0,412/ngày điều kiện ánh sáng 5000 lux So TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 145-153 với số liệu số liệu thấp hơn, giống tảo khác bố trí phòng thí nghiệm nên điều kiện ánh sáng chưa đủ Hình Tảo Chlorella sp sau ngày ni mơi trường nước thải từ q trình chăn ni lợn sau xử lý yếm khí hiếu khí có bổ sung (EM) A B Hình Mơi trường nước thải sau nuôi tảo (A) môi trường nước sau ni Daphnia (B) Hình Sự phát triển tảo môi trường nước thải từ q trình chăn ni lợn so với mơi trường nhân tạo theo thời gian 147 Vo Thi Kieu Thanh, Nguyen Duy Tan, Vu Thi Lan Anh, Phung Huy Huan Hình Hàm lượng COD sau nuôi tảo Chlorella sp Sự thay đổi tiêu hóa sinh nước thải từ q trình chăn ni lợn sau ni tảo COD (mg/l) Với đồ thị (hình 4) nhận thấy vào ngày đầu, COD giảm nhanh mẫu mẫu lỗng COD giảm từ ngày đến ngày thứ Sau 3, ngày, COD mẫu M giảm dần 64,9%, 73,3%, 88,2% (51 mg/l), mẫu 1M:1NM 60,9%, 81,2%, 82,8% (56 mg/l), mẫu 1M: 2NM 39,2%, 63%, 70,7% (42 mg/l), mẫu 1M: 3NM 30,6%, 40,8%, 65,8% (37 mg/l), tương ứng So với kết công bố trước Aziz et al (1992) [3], sau 15 ngày nuôi tảo Chlorella pyrenoidosa chất thải nước thải từ trại chăn ni lợn cơng nghiệp, hàm lượng COD giảm 70-82%, mẫu tảo Chlorella sp phòng thí nghiệm chúng tơi, COD giảm 65,8-88,2% BOD (mg/l) Do bố trí mẫu phòng thí nghiệm với số lượng nên chúng tơi tiến hành đo mẫu trước thí nghiệm sau kết thúc thí nghiệm Chúng tơi nhận thấy mẫu BOD5 giảm 84% mẫu M; 75% mẫu 1M: 1NM; 73,5% mẫu 1M: 2NM; 61,4 mẫu 1M: 3NM So với công bố trước Fallowfield et al (1999) [6], sau 4-5 ngày ni tảo Chlorella vulgaris với bùn thải từ q trình chăn ni heo pha lỗng, BOD5 giảm đến 98%; cơng trình tác giả Aziz et al (1992) [3] sau 15 ngày ni tảo Chlorella pyrenoidosa nước thải từ trại chăn ni heo cơng nghiệp có hàm lượng BOD5 giảm 80-88%, điều kiện thí nghiệm chúng tôi, mẫu tảo Chlorella sp xử lý BOD5 giảm đến 61,4-84% Bảng Hàm lượng BOD5 (mg/l) sau ngày nuôi tảo Mẫu M 1M:1NM 1M:2NM 1M:3NM Ngày đầu 174 108 64 54,3 Ngày - Ngày - Ngày 28 27 17 21 (-) Khơng phân tích Hàm lượng nitơ tổng số (mg/l) Đây yếu tố quan trọng nước 148 thải chăn nuôi heo, hàm lượng nitơ nước thải khó loại bỏ biện pháp xử lý thơng thường, tốt cho phát triển TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 145-153 thực vật thủy sinh Do đó, sau bố trí ni tảo tiến hành đo hàm lượng nitơ tổng số sau ngày kết nghiên cứu thu được, trình bày hình Trong ngày đầu, tất mẫu thí nghiệm sử dụng nước thải có pha lỗng hay khơng hiệu xử lý nitơ tổng xẩy nhanh chóng Hình Hàm lượng nitơ tổng số sau nuôi tảo Sau 3, ngày, hàm lượng nitơ tổng số mẫu M giảm dần 39,8%, 69,15%, 88,15% (60 mg/l); mẫu 1M: 1NM giảm 40,18%, 57,59%, 90,18% (33 mg/l); mẫu 1M: 2NM giảm 43,28%, 45,38%, 87,4% (30 mg/l); mẫu 1M: 3NM giảm 34,24%, 37,5%, 89,68% (19 mg/l) So với kết công bố trước Fallowfield et al (1985) [4], sau - ngày nuôi tảo Chlorella vulgaris với bùn thải từ q trình chăn ni lợn pha lỗng làm giảm nitơ tổng đến 54-98% [10] Aziz et al (1992) [3] sau 15 ngày ni tảo Chlorella pyrenoidosa chất thải nước thải từ trại chăn nuôi lợn cơng nghiệp, hàm lượng nitơ tổng giảm 6070%, điều kiện thí nghiệm chúng tơi, mẫu tảo Chlorella sp sau ngày nuôi tảo hàm lượng Nitơ tổng số giảm 87,490,18% Hàm lượng Photpho tổng số (mg/l) Sreesai (2002) [15] công bố kết có số lồi tảo hấp thu Photpho tiết từ vật ni Trong thí nghiệm nhận thấy, sau ngày nuôi tảo mẫu nước thải từ q trình chăn ni heo M làm giảm 47,7% lượng Photpho tổng số, mẫu pha loãng nồng độ khác giảm 56,1% (1M: 1NM); 43,9% (1M: 2NM); 56,15% (1M: 3NM), nhiên, hàm lượng photpho tổng số lại mẫu lại cao 18,9 mg/l mẫu nước thải pha loãng lần So với công bố trước Fallowfield et al (1985) [6], sau 4-5 ngày nuôi tảo Chlorella vulgaris với bùn thải từ q trình chăn ni lợn pha loãng, hàm lượng photpho tổng số giảm 42-98% theo công bố Aziz et al (1992) [3], sau 15 ngày nuôi tảo Chlorella pyrenoidosa nước thải từ trại chăn nuôi lợn công nghiệp, hàm lượng nitơ tổng giảm 50-60%, điều kiện thí nghiệm chúng tôi, mẫu tảo Chlorella sp sau ngày nuôi làm giảm hàm lượng photpho tổng số xuống 47,7-56,15% Như vậy, thí nghiệm nghiên cứu chúng tơi có hiệu xử lý photpho thấp so với công bố nêu 149 Vo Thi Kieu Thanh, Nguyen Duy Tan, Vu Thi Lan Anh, Phung Huy Huan Hình Hàm lượng phosphor sau ni tảo Từ kết nêu cho thấy, phát triển tảo theo thời gian mẫu ni nước thải từ q trình chăn ni không cao mẫu đối chứng, nhiên khả lọc nước thải tảo lại có hiệu Sau ngày nuôi tảo, hàm lượng COD nước thải từ q trình chăn ni heo giảm từ 65,8-88,2%; BOD5 giảm từ 61,4-84%; Nitơ tổng số giảm 87,4-90,18% đạt tiêu chuẩn nước xả thải Việt Nam; hàm lượng Photpho tổng số có hiệu xử lý 47,7-56,15% hàm lượng cao 18,9-100 mg/l Do vậy, chưa đạt tiêu chuẩn xả thải Việt Nam Nước thải từ trình chăn ni heo có mùi sau ni tảo khơng mùi hơi, hàm lượng chất hữu nước thải bị giảm đáng kể Sinh trưởng Daphnia môi trường nước thải chăn nuôi heo sau nuôi tảo tiêu hóa sinh nước thải Phương pháp tiện lợi xử lý nước thải từ trình chăn ni heo với hệ thống yếm khí, hiếu khí thường khơng đạt tiêu chuẩn xả thải Do đó, sử dụng Chlorella trình xử lý sinh học Tuy nhiên, bên cạnh xử lý hiệu số chất hữu tế bào tảo sản phẩm phụ mà làm tái ô nhiểm nguồn nước [15], nên tiến hành bố trí dùng nước thải từ q trình chăn ni heo nuôi tảo ngày tiếp tục nuôi Daphnia để lọc tảo, thí nghiệm bố trí 500 ml môi trường + 10 Daphnid (24h tuổi) cho mẫu ký hiệu sau: ĐC (đối chứng) [12]; M; 1M: 1NM; 1M: 2NM; 1M: 3NM Mỗi ngày kiểm tra số lượng Daphnia sống sót, Daphnid sinh tính tốc độ sinh trưởng chúng Kết nghiên cứu thu sau 16 ngày thí nghiệm nêu trình bày hình Hình Tốc độ sinh trưởng Daphnia 150 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 145-153 Mẫu ĐC 100% Daphnia sống đến ngày thứ có Daphnia, mẫu M sau ngày 100% Daphnia bị chết hàm lượng nitơ photpho cao, mẫu M : NM đến ngày thứ tư toàn Daphnia bị chết mẫu M : NM; M : NM đến ngày thứ có Daphnia số lượng sống sót theo mẫu 30%, 60% Số lượng Daphnia chết theo thời gian nước thải nhiều chất mà chúng tơi chưa phân tích được, hàm lượng khoáng đa lượng, vi lượng, vitamin tồn q nhiều q Lồi Daphnia magna chủ yếu sinh sản theo kiểu đơn tính (con mẹ đẻ cái) sinh sản hữu tính Điều đảm bảo cho việc đồng giới tính Tuy nhiên, Daphnia magna sinh sản theo kiểu môi trường đạt điều kiện thuận lợi nguồn thức ăn, nhiệt độ Những cá thể Daphnia magna trưởng thành sinh sản vào ngày thứ mẫu đối chứng sinh sản vào ngày thứ mẫu thí nghiệm Như vậy, nước thải chăn ni lợn mẫu thí nghiệm để có yếu tố kích thích sinh sản Lồi Daphnia magna nhạy cảm với mơi trường nước nghèo dinh dưỡng bị nhiễm độc Khi môi trường thay đổi bất thường, có xuất trứng đen túi ấp, trứng nở đực đực chết Trong suốt q trình ni, thí nghiệm chúng tơi khơng thấy xuất trứng đen túi ấp Tốc độ sinh trưởng Daphnia mẫu bố trí thí nghiệm 0,18 (1M: 2NM); 0,23 (1M: 3NM) không đạt mẫu đối chứng 0,37 (ĐC); mẫu đối chứng có thành phần mơi trường thức ăn tiêu chuẩn, mẫu nước thải ni tảo có mật độ từ 2,5 × 106 đến 1,2 × 107 tế bào/ml với hàm lượng nitơ photpho cao so với mẫu đối chứng Các tiêu hóa lý mơi trường sau ni Daphnia Chúng khảo sát tiêu COD, nitơ tổng photpho tổng, không kiểm tra số lượng tảo ngày tảo phát triển tảo có nước bị Daphnia ăn dần, kết thúc thí nghiệm chúng tơi nhận thấy, màu mẫu nước thải khơng xanh màu tảo mà chuyển sang màu vàng nhạt hơn, đáy lọ có cặn mẫu 1M: 3NM (hình 2) Bảng Các tiêu hóa lý tổng số Daph sau 16 ngày nuôi Daphnia Nitơ tổng số Photpho tổng COD (mg/l) BOD (mg/l) (mg/l) số (mg/l) Mẫu M 1:1 1:2 1:3 Sau ngày nuôi tảo Sau 16 ngày nuôi Daph Sau ngày nuôi tảo Sau 16 ngày nuôi Daph Sau ngày nuôi tảo Sau 16 ngày nuôi Daph Sau ngày nuôi tảo Sau 16 ngày nuôi Daph 51 56 42 37 44 51 38 34 28 27 17 21 - 60 33 30 19 7,5 100 43,8 29,3 18,9 11,2 3,39 Tổng số Daph (con) Số Số lượng lượng Daph Daph mẹ sau thí sinh nghiệm 0 0 43 64 (-) Khơng phân tích Hàm lượng BOD5 COD giảm khơng đáng kể, nhiên, hàm lượng nitơ tổng photpho tổng tiếp tục giảm cơng thức thí nghiệm có Daphnia sống Hàm lượng nitơ tổng số mẫu 1M: 2NM mẫu 1M: 3NM lại mg/l 7,5 mg/l Hàm lượng photpho tổng số mẫu 1M:2NM mẫu 1M: 3NM lại 11,2 mg/l 3,39 mg/l Theo Sreesai (2002) [15] loài Moina macrocopa lọc 81% sinh khối tảo với 151 Vo Thi Kieu Thanh, Nguyen Duy Tan, Vu Thi Lan Anh, Phung Huy Huan COD giảm 59,11%, sau ngày ni mơi trường nước thải từ q trình chăn ni Nếu có đầu cho sinh khối tảo Chlorella Daphnia ổn định, nên khuyến cáo người chăn nuôi lợn làm thêm hệ thống nuôi tảo nuôi động vật thủy sinh để giảm mùi hôi, đồng thời giảm chi phí cho xử lý chất thải nước thải từ q trình chăn ni lợn KẾT LUẬN Mẫu nước thải sau xử lý yếm khí hiếu khí từ trại chăn ni lợn Đồng Hiệp, tp.HCM, Việt Nam có hàm lượng COD: 430 mg/l; BOD5: 174 mg/l; nitơ tổng số (TN): 538 mg/l; photpho tổng số (TP): 191 mg/l Sự phát triển tảo theo thời gian mẫu nuôi nước thải chăn nuôi heo đạt 1,4 × 107 khơng cao mẫu đối chứng (2,65 × 107), nhiên, khả lọc nước thải tảo hiệu Sau nuôi tảo ngày, hàm lượng COD nước thải chăn nuôi lợn giảm từ 65,888,2%; BOD5 giảm từ 61,4-84%; nitơ tổng số giảm 87,4-90,18% đạt tiêu chuẩn xả thải Việt Nam; hàm lượng photpho tổng số có hiệu xử lý cao 47,7-56,15% hàm lượng cao 18,9-100 mg/l chưa đạt tiêu chuẩn xả thải Việt Nam Tốc độ sinh trưởng Daphnia sau 16 ngày nuôi môi trường nước thải chăn nuôi lợn qua ngày nuôi tảo 0,18 (1M: NM); 0,23 (1M: NM) không đạt mẫu đối chứng 0,37/ngày Sau 16 ngày nuôi Daphnia nước thải nuôi tảo Chlorella ngày, hàm lượng COD, BOD5 giảm khơng đáng kể, nitơ tổng photpho tổng số lại mg/l 3,39 mg/l, tương ứng Màu mẫu nước thải khơng xanh màu tảo mà chuyển sang màu vàng nhạt hơn, đáy lọ có cặn Nước thải từ q trình chăn ni lợn có mùi ni tảo khơng mùi TÀI LIỆU THAM KHẢO Agrawal S C., Manisha, 2007 Growth, Survival and Reproduction in Chlorella 152 vulgaris and C variegla with Respect to Culture Age and under different Chemical factors Folia Microbiol., 52(4): 399-406 Agh Naser, Sorgeloos Patrick, 2005 Handbook of Protocols and Guidelines for culture and Enrichment of Live Food for Use in Larviculture University of Ghent, Ghent, Belgium Aziz M A., Ng W J., 1992 Feasibility of wastewater treatment using the activatedalgae process Bioresource Technology, 40(3): 205-208 EPA, 1978 The Selenastrum capricornutum Printz Algal Assay Bottle Test United States Environmental Protection Agency EPA 600/9 78 018 juillet 1978 Evelyn H W Heugens, Lonneke T B Tokkie, Michiel H S Kraak, A Jan Hendriks, Nico M Van Straalen, Wim Admiraal, 2006 Population growth of Daphnia magna under multiple stress conditions: Joint effects of temperature, food and cadmium Environmental Toxicology and Chemistry, 25(5): 1399-1407 Fallowfield H J., N J Martin, N J., Cromar, 1999 Performance of a batch-fed High Rate Algal Pond for animal waste treatment European Journal of Phycology, 34(3): 231-237 Hendriks A J., Enserink E L., 1996 Modelling response of single-species populations to microcontaminants as a function of species size with examples for waterfleas (Daphnia magna) and cormorants (Phalacrocorax carbo) Ecological Modelling, 88: 247-262 Nguyễn Ngọc Kiểng, 1996 Một số phương pháp cần thiết nghiên cứu khoa học Nxb Thành phố Hồ Chí Minh Liang Wang et al., 2009 Cultivation of Green Algae Chlorrela sp in Different Wastewaters from Municipal Wastewater Treatment Plant Appl Biochem Biotechnol 10 Limnology, Oceanography, 2005 Growth of Daphnia magna on the effluent of wastewater treatments plants TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 145-153 11 Mohan N et al., 2009 Studies on Mass Cultivation of Chlorella vulgaris and Effective Harvesting of Bio-Mass by LowCost Methods J Algal Biomass Utln., 1(1): 29-39 12 OECD., 1983 Ligne Directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques Daphnia sp., essai d’ immobilisation immeùdiate et essai de reproduction sur 14 jours N0 202 13 Pouliot Y., Buelna G., Racine C., de la Noüe J., 1989 Culture of cyanobacteria for tertiary wastewater treatment and biomass production Biological Wastes, 29(2): 81-91 14 Ranta E., Bengtsson J., McManus J., 1993 Growth, size and shape of Daphnia longispina, D magna and D pulex Ann Zool Fennici, 30: 299-311 15 Sreesai Sỉanee, 2002 Treatment and Reuse of Swine Wastewater Thammasat Int J Sc Tech., 7(1) 16 Susan S Kilham et al., 1998 COMBO: a defined freshwater culture medium for algae and zooplankton Hydrobiologia, 377: 147159 17 Terra, Feiden, 2003 Reproduction and survival of Daphnia magna Straus, 1820 (Crustacea: Cladocera) under different hardness conditions Acta Limnol Bras., 15(2): 51-55 18 Zagorc Jana et al., 1996 Impact Assessment of Industrial and Municipal Effluents on Sureface Water - A Case Study Wat Sci Tech., 34(7-8): 141-14 APPLICATION OF Chlorella sp AND Daphnia sp FOR TREATING ORGANIC WASTE DERIVED FROM SWINE WASTEWATER AFTER UASB SYSTEM USAGE Vo Thi Kieu Thanh, Nguyen Duy Tan, Vu Thi Lan Anh, Phung Huy Huan Institute of Tropical Biology, VAST SUMMARY The quality of typical treated swine wastewater does not often pass the effluent standard There are some nutrients and organic matter, which cause deterioration in the water resources Recycling this wastewater in a sustainable manner presents an important challenge This study investigates the possibility of changing valuable matter in swine wastewater to algal, Chlorella sp biomass and then harvesting by the order Cladocera, Daphnia sp.The quality swine wastewater of this experiment is also evaluated Samples collected from the effluent at the end of anaerobic and aerobic treatment pond of Dong Hiep farm were chemically analyzed at 430 mg/l, 174 mg/l, 538 mg/l, 191mg/l for COD, BOD5, total Nitrogen (TN), total Phosphorus (TP), respectively This sample diluted four times with tap-water before it was cultured Chlorella sp under conditions of tests was 1000 lux of light intensity, 24oC of temperature and without add a food for nutrient to remove organic matter, harvest 107 cells/ml the algae biomass The characteristics of swine effluent, including COD, BOD5, and total nitrogen were better than the effluent standard and total phosphor wasn’t (18.9-100 mg/l), although its treatment efficiency was 47-56.15% Then, Chlorella sp biomass was harvested completely by Daphnia sp (10 Daphnid (0-24 h old)/ 500 ml) after 16 days of cultivation Population growth rate of Daphnia sp were 0.18-0.23 Total nitrogen and phosphor continued to treat to 94.15%, 80%, respectively, and obtained the effluent standard Keywords: Chlorella sp., Daphnia sp., swine wastewater, treatment Ngày nhận bài: 21-6-2012 153 ... Huan tiến hành sử dụng tảo Chlorella sp Daphnia sp lọc chất thải hữu nước thải từ q trình chăn ni heo, để bước đầu đánh giá khả xử lý nước thải hữu thủy sinh động vật, từ sử dụng nguồn thủy sinh... gian mẫu ni nước thải từ q trình chăn nuôi không cao mẫu đối chứng, nhiên khả lọc nước thải tảo lại có hiệu Sau ngày nuôi tảo, hàm lượng COD nước thải từ q trình chăn ni heo giảm từ 65,8-88,2%;... xả thải Việt Nam Nước thải từ q trình chăn ni heo có mùi sau ni tảo khơng mùi hơi, hàm lượng chất hữu nước thải bị giảm đáng kể Sinh trưởng Daphnia môi trường nước thải chăn nuôi heo sau nuôi tảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tảo Chlorella sp. và Daphnia sp. lọc chất thải hữu cơ trong nước thải từ quá trình chăn nuôi lợn sau xử lý bằng UASB, Ứng dụng tảo Chlorella sp. và Daphnia sp. lọc chất thải hữu cơ trong nước thải từ quá trình chăn nuôi lợn sau xử lý bằng UASB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn