tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:14

5S 5S Nội dung Yêu cầu S1 Sàng lọc Phân loại thứ cần thiết không cần thiết Loại bỏ thứ không cần thiết S2 Sắp xếp Sắp xếp vật chỗ có đánh dấu ký hiệu Để dễ tìm, dễ thấy S3 Sạch Giữ gìn nơi làm việc, trang thiết bị, cơng cụ lao động ln S4 Săn sóc Duy trì 3S (sàng lọc, xếp, sẽ) lúc nơi S5 Sẵn sàng Rèn luyện tuân thủ 3S cách tự nguyện, tự giác
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp, tiêu chuân 5S trong doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn