Quan tri tri thuc 2

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:05

QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐỂ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG TRONG THẾ GIỚI PHẲNG Nội dung • Tại quản trị tri thức ? • Quản trị tri thức ? • Làm để tiến hành ? TẠI VÌ … • Đề phòng rủi ro người Nhân • Biến tổ chức thành trường tồn Nội dung • Tại quản trị tri thức ? • Quản trị tri thức ? • Làm để tiến hành ? • Quản trị tri thức tất hoạt động để quản lý, kiểm soát, đánh giá lưu trữ … tri thức (kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng), chuyển hóa tri thức ẩn ( tri thức, kinh nghiệm cá nhân ) thành tri thức ( tri thức tập thể, sách … ) ngược lại biến tri thức thành tri thức ẩn Quá trình biến đổi tri thức Xã hội hóa Thấu cảm Ngoại hóa Diễn giải rõ Nội nhập Nhập tâm Kết hợp Nối kết TT TT Nguồn: The knowledge creating company, I Nonaka and H Takeuchi TT TT ẩn TT ẩn TT TT ẩn TT ẩn CƠ SỞ QUẢN TRỊ TRI THỨC Lãnh đạo Hỗ trợ Cấu trúc – Văn hóa – CS nhân – Tầm nhìn Đòn bẩy Quy trình Con người Đo lường Thơng tin Không gian chia sẻ Nền tảng ‘Cứng’ : Mạng máy tình, phần mềm chia sẻ nhóm ‘Mềm’ : Kỹ năng, học tập, David Skyrme + Công cụ Kỹ thuật Lưu ý quan trọng  QTTT hướng đến người, không hướng đến công nghệ (Công nghệ yếu tố thúc đẩy)  QTTT trình dài hạn, khơng phải dự án chóng vánh Đó q trình nâng cao hiệu hoạt động tổ chức, trọng chủ yếu vào khai thác tri thức ẩn tri thức diện MÔ HÌNH CỦA JT FRANK Phát triển tri thức Chia sẻ tri thức Sáng tạo tri thức Ứng dụng tri thức Lưu giữ tri thức Thu nhận tri thức Đánh giá tri thức Nhận diện tri thức Kiến trúc không gian Thiết kế cấu tổ chức Chính sách lộ trình POKM Cơng cụ văn hóa Các chun gia QTTT Cơng nghệ Hệ Đề phòng rủi ro người Nhân 10 Hệ Biến tổ chức thành trường tồn cá nhân, nhóm tổ chức trở nên Tự lực tốt Chủ động Hợp tác tốt Đột phá mạnh 11 Nội dung • Tại quản trị tri thức ? • Quản trị tri thức ? • Làm để tiến hành ? 12 ... thác tri thức ẩn tri thức diện MƠ HÌNH CỦA JT FRANK Phát tri n tri thức Chia sẻ tri thức Sáng tạo tri thức Ứng dụng tri thức Lưu giữ tri thức Thu nhận tri thức Đánh giá tri thức Nhận diện tri. .. trị tri thức tất hoạt động để quản lý, kiểm soát, đánh giá lưu trữ … tri thức (kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng), chuyển hóa tri thức ẩn ( tri thức, kinh nghiệm cá nhân ) thành tri thức ( tri. .. Tại quản trị tri thức ? • Quản trị tri thức ? • Làm để tiến hành ? TẠI VÌ … • Đề phòng rủi ro người Nhân • Biến tổ chức thành trường tồn Nội dung • Tại quản trị tri thức ? • Quản trị tri thức ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan tri tri thuc 2 , Quan tri tri thuc 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn